25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

курсова робота

ID Замовлення: WATS-185
Читач: Anna Ovcharenko
Читач Тема запиту
Читач: Anna Ovcharenko Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати інформацію для написання курсової роботи на тему: Інновації як визначальний чинник міжнародної конкурентоспроможності сучасних підприємств (на матеріалах компанії «Bayer Group»), а саме курсова планується по агрохімії
Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня, Анно! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

Бобирєв Д. Б.
Конкурентні переваги і їх зв’язок з інноваційною діяльністю і конкурентоспроможністю підприємства[Електронний ресурс] / Д. Б. Бобирєв. // Наукові вісті Далівського університету. - 2013. - № 10. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdu_2013_10_5.pdf

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. Ю. Кириллова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 74–78 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гудзь О. Є.
Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства[Електронний ресурс] / О. Є. Гудзь // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 161. - С. 3-11. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhdtusg_2015_161_3.pdf

Джемелінська Л. В.
Маркетинг в управліні інноваційною продукцією як один із аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Джемелінська // Бізнес Інформ. - 2012. - № 10. - С. 244-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_10_57.pdf

Дунська А. Р.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі [Електронний ресурс] / А. Р. Дунська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_7_13.pdf

Заблоцький, Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 427 с. – (Вища освіта в Україні) .
ББК 65.291.551я73 З-12

Інноваційна політика [Текст] : [навч. посібник] / за заг. ред. Б. М. Андрушків. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 484 с.
ББК 65.291.551я73 І-66

Інноваційні процеси і їх плив на ефективність діяльності підприємства [Текст]. Ч. 1 : зб. виступів учасників сьомої наук.-практ. конф. студентів ВНЗ Укоопспілки / редколегiя В.П. Левицький. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2010. – 128 с.
ББК 65.290-55 І-66

Козик, В. В. Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 52–58 . – Режим доступу: http://www.problecon.com/_inc/kachka_pdf.php?year=2014&volume=1_0&pages=52_58&abstract=2014_01_0'))%20{return%20false} (07.08.2015). – Назва з екрана.

Кривенко, С. В.
Інноваційний механізм формування конкурентоспроможних підприємницьких структур [Електронний ресурс] / С. В. Кривенко // Економічний часопис─XXI. – 2014. – № 5/6. – С. 33–36 . – Режим доступу:http://soskin.info/userfiles/file/2014/5-6_2014/Kryvenko.pdf (8.09.2015). – Назва з екрана.

Левчук Н. М.
Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства[Електронний ресурс] / Н. М. Левчук, О. В. Комчатних // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24(1). - С. 352-355. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vntu_2011_24(1)__86.pdf

Майстро С. В.
Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі запровадження управлінських інновацій [Електронний ресурс] / С. В. Майстро // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 3. - С. 209-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2012_3_30.pdf

Малиш І. М.
Роль інновацій у підвищенні конкуренто спроможності підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Малиш, М. О. Галайчук // Економіка і регіон. - 2011. - № 4. - С. 137-141. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2011_4_27.pdf

Петрович, Й. М. Інноваційний потенціал управління організацією [Текст] : монографія / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 184 с.
ББК 65.291.21 П30

Пожуєва Т. О.
Інноваційний розвиток підприємства в конкурентному середовищі [Електронний ресурс] / Т. О. Пожуєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(2). - С. 103-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpaeiv_2013_1(2)__22.pdf

Старицька, О. П. Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Старицька, Т. М. Старицький // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4. – С. 244–250 . – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_4-53-2014.pdf (05.08.2015). – Назва з екрана.

Тринєєва Е. Г.
Інноваційне підприємство, як фактор конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Е. Г. Тринєєва // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24(1). - С. 417-419. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vntu_2011_24(1)__102.pdf

Щур О. М.
Сутність інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції [Електронний ресурс] / О. М. Щур, О. П. Макар, А. В. Гошовська // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.2. - С. 303-307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.2_55.pdf

Bayer Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bayergroup.uz/ . – Назва з екрана.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Адміністративний процес України : теорія, практика
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки