30 | 05 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Облік і звітність в оподаткуванні PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 11:22

Облік і звітність в оподаткуванні

Куцик П. О., Полянська О. А.

Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 508 c.

ISBN 978-617-602-214-5

У посібнику наведено теоретичні, методичні та організаційні аспекти обліку і звітності в оподаткуванні. Матеріал подано, ґрунтуючись на узагальненні чинного законодавства України, податкових роз’ясненнях, проблемних питаннях, що виникають у процесі практичної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Значну увагу приділено методиці заповнення та порядку подання основних форм податкової звітності, що проілюстровано в посібнику.

Систематизований матеріал доступно викладено у 11 розділах і доповнено ситуаційними й комплексними завданнями, тестами та питаннями для самоконтролю. З метою перевірки правильності підходу до виконання практичних завдань у посібнику наведено їх авторське рішення.

Навчальний посібник призначений для студентів. Є корисним для фахівців-практнків, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

 
Правова карта сучасного світу PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 11:04

Правова карта сучасного світу

Петришин О. В.

Правова карта сучасного світу : навч. посіб. для студентів-магістрів юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко. – Харків : Право, 2018. – 508 c.

ISBN 978-966-937-343-4

У навчальному посібнику розглядаються сучасна правова карта світу, особливості функціонування національних правових систем, що входять та походять із основних правових сімей сучасності – романо-германського, англо-американського, традиційного та релігійного права. Висвітлюється коло питань, що стосуються формування і функціонування національних правових систем сучасності, особливостей їх форми держави, специфіки системи джерел права, системи органів державної влади, особливостей правового статусу особи в національних правових системах.

Навчальний посібник можна використовувати при вивченні курсів «Теорія держави і права», «Порівняльне правознавство», «Сучасні правові системи», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Парламентське право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Країнознавство» та ін.

Розраховано на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування сучасних правових систем.

 
Теорія та практика міжнародного кримінального права PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 09:24

Теорія та практика міжнародного кримінального права

Теорія та практика міжнародного кримінального права : підручник/ [Зелінська Н. А., Андрейченко С. С, Дрьоміна-Волок Н. В., Коваль Д. О.; за ред. проф. Зелінської Н. А.]. – Одеса : Фенікс, 2017. – 582 с.

ISBN 978-966-928-169-2

У підручнику розглянуто основні тенденції розвитку світової доктрини міжнародного кримінального права, запропоновано ретроспективний огляд становлення міжнародного кримінального права stricto sensu. Надано детальний опис модифікацій міжнародних злочинів та юрисдикційних режимів міжнародних кримінальних судів. Сформульовано принципи та сучасні підходи до осягнення центральних категорій міжнародного кримінального права. Надано огляд джерел міжнародного кримінального права, практики Міжнародних кримінальних трибуналів щодо колишньої Югославії та Руанди. Значну увагу приділено Міжнародному кримінальному суду, його практиці, особливості конструкції «римської модифікації» міжнародного злочину. Розглянуто міжнародні кримінальні суди третьої генерації (так звані гібридні та інтернаціоналізовані суди), як один із сучасних проявів розвитку міжнародної кримінальної юстиції. Підручник пропонує сучасну концепцію транснаціонального кримінального права, характеристику та огляд міжнародно-правового режиму протидії окремим видам транснаціональних злочинів.

Призначено для вчених та практиків, що спеціалізуються у міжнародному праві, праві прав людини, міжнародному кримінальному праві, а також для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

 
Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 08:32

Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя

Севостьянова Н. І.

Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія / Н. І. Севостьянова. – Одеса : Фенікс, 2012. - 216 с. – (Серія «Міжнародне право»).

ISBN 978-966-438-659-0

ББK 67.412.1

Книга присвячується дослідженню правової регламентації, практики реалізації та тенденцій розвитку звернення з індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини в ракурсі реалізації права на правосуддя. Специфіку права на звернення з індивідуальною заявою відображено в понятті «міжнародно-правового механізму доступу до ЄСПЛ», що містить необхідні параметри, які є передумовою реалізації права на звернення з індивідуальною заявою, представляючи собою сукупність міжнародно-правових норм та засобів, що існують у формі тріади об'єднаних між собою структурно-функціональними зв'язками компонентів: юрисдикції Суду, субсидіарної природи Суду та умов прийнятності індивідуальних заяв. Акцентовано увагу на тому факті, що в результаті системного реформування, з набранням чинності Протоколу № 14 до Конвенції, було створено нову систему доступу до ЄСПЛ.

Для юристів, які спеціалізуються у сфері міжнародного права, правозахисників, студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів.

Sevostianova, N. I.

Appeal to the European Court of Human Rights as the realization of the right to justice. - Manuscript. – Odessa: Feniks, 2012. – 216 p. – (Series of «International Law»).

ISBN 978-966-438-659-0

BBK 67.412.1

The book is dedicated to the study of legal regulations, practices and trends of application with individual petition to the European Court of Human Rights in the light of the right to justice. The specific right of appeal is reflected in the concept of "intemational legal mechanism of access to the ECHR", which contains the required parameters, that are prerequisite for the realization of the right to appeal, presenting a set of international legal norms and facilities that exist in the form of triad, merged together with structural and functional connections: the Court's jurisdiction, subsidiary natue of the Court and the admissibility criteria of individual applications. The accent is made on the fact that as a result of systemic reform, with the entry into force of the Protocol 14 to the Convention a new system of access to justice at the ECHR was established.

For lawyers specializing in intemational law, human rights activists, law school students.

 
Міграційне право PDF Друк e-mail
П'ятниця, 29 травня 2020, 08:17

Міграційне право

Наливайко Л. P., Грицай І. О., Степаненко К. В.

Міграційне право : навчальний посібник. 2-ге вид-ня, перероб. та доповн. / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, К. В. Степаненко. – К.: «Xaй-Тек Прес», 2016. – 296 c.

ISBN 978-966-910-014-6

У навчальному посібнику викладаються основи міграційного права України, систематизовані наукові положення вітчизняних та зарубіжних досліджень міграційного законодавства, комплексно розглядаються теоретичні засади формування й розвитку міграційного права України та його інститути.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти подано станом на 1 червня 2016 року.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих та інших навчальних закладів, науковців, фахівців, а також для широкого кола читачів.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 275
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки