28 | 09 | 2023
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Історія України PDF Друк e-mail

 
Лазаревич М.В.
Історія України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 683 с.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історич­них подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для нищих навчальних закладів.

Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.

 
Аудит PDF Друк e-mail

 
Пшенична А.Ж.
Аудит. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

Видання є навчальним посібником з аудиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіші організацій­но-методичні особливості здійснення аудиторських послуг.

Посібник призначається для використання в навчальному процесі та практичній роботі. Посібник відповідає чинному законодавству та міжнародним нормативам аудит. Його зміст і структура побудовані згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти з підготовки бакалавра за напрямом "Економіка та підприємництво".

Крім теоретичної частини, в усіх темах подано приклади та загальні висновки, контрольні запитання. Найскладніші моменти проілюстровано схемами, рисунками, що полегшує сприймання та засвоєння вміщеної інформації.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів економічних навчальних закладів. Ним може користуватися також персонал підприємств, які обслуговуються аудиторами.

 
Звітність підприємств PDF Друк e-mail

  
Верига Ю.А.
Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 776 с.

Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби споживачів звітності; склад звітності, вимоїн і принципи скла­дання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств.

Детально розглянуто взаємозв'язок звітності із Планом рахунків, її структуру, методику складання фінансової звітності — Балансу, Звіту про фінансові результа­ти, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, викладено методику узгодження її показників.

В посібнику також викладено склад, структуру і методику складання податко­вої, статистичної і спеціальної звітності.

Посібник буде корисний не тільки студентам, але й практичним працівникам.

 
Облік у зарубіжних країнах PDF Друк e-mail

 
О.М. Губанова, С.І. Мельник
Облік у зарубіжних країнах: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудо­ви та використання фінансової звітності зарубіжних країн.

Метою даного навчального видання е формування у студентів глибоких теоре­тичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, умі­ння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Розрахована на викладачів та студентів економічних факультетів, слухачів .відділені. після дипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Підручник буде корисним також практикуючим бухгалтерам, фінансистам, ауди­торам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесто­рам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності; надасть суттєву допомогу при підготовні до іспитів за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів «CІPA» (Certified International Professional Accountant).

 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства PDF Друк e-mail

 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ Ю.В. Макогон, B.C. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Ко­валенко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарова/За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 424 с.

У цьому посібнику розглянуто питання тарифного та нетарифно­го регулювання зовнішньоторговельних операцій; висвітлено проце­дуру розробки контрактів, її організацію, зміст контракту купівлі-продажу, організацію роботи з його виконання; подані основи валют­ного регулювання та кредитування зовнішньоторговельної діяль­ності; розглянуто правові форми міжнародних угод, роль посеред­ницьких каналів збуту товарів, страхування, процес ціноутворення; описано організовані форми торгівлі — товарні аукціони, біржі та торги, їхнє функціонування; подано оцінку інвестиційного клімату в Україні, а також цілі створення спільних підприємств та вільних економічних зон.

 
« ПочатокПопередня421422423424425426427428НаступнаКінець »

Сторінка 427 з 428
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Венгерский за 6 недель
Сучасна теорія грошей
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки