25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-191
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго ранку!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Призначення,оформлення та історія комерційних документів". Дякую!
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:
60.844 Д63
Документы и документооборот коммерческой организации [Текст] : практ. пособие / сост. М. И. Басаков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 415 с.

65.050.286я73 З-91
Зубенко, Л.Г.
Ділові папери в менеджменті [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. – Москва : "ЕксОб", 2003. – 272 с.

65.844я73 К43
Кирсанова, М.В. Современное делопроизводство [Текст] : учеб. пособие / М.В. Кирсанова. – 4-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 312 с. – (Высшее образование) .

78.01я73 К44
Кислюк, К. В. Спеціальне документознавство [Текст] : модульний курс : навч. посібник / К. В. Кислюк. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с.

Комерційні документи // Зовнішньоекономічні операції і контракти : Навч. посібник / В. В. Козик, Л.А. Панкова, Я. С. Карп'як, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навч. л-ри, 2004. – 608 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16011013/ekonomika/komertsiyni_dokumenti

Комова, М. В. Діловодство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – 4-те вид. – Львів : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2013. – 218 с.

78.01я73 К90
Кулешов, С. Г. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / С. Г. Кулешов. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. – 123 с.

78.01я73 К91
Куняев, Н. Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов. – 2-е изд. – Москва; Москва; Москва : Логос, 2011. – 352 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Новая университетская библиотека).

78.01я73 К96
Кушнаренко, Н.Н. Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд. – Київ : Знання, 2008. – 459 с. – (Вища освіта XXІ століття).

78.01я73 Л25
Ларьков, Н. С. Документоведение [Текст] : учеб. пособие / Н. С. Ларьков. – Москва; Москва; Москва : Восток-Запад, 2008. – 427 с.

78.01я73 Л63
Лісіна, С. О. Документні ресурси [Текст] : навч. посібник / С. О. Лісіна. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 240 с. – (Інформація. Комунікація. Документація).

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I. Документування в підприємницькій сфері [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2010. – 512 с.

76.031я73 П14
Палеха, Ю. I. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I. Історія діловодства (документознавчий аспект) [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2011. – 328 с.

Скібіцька, Л. I. Діловодство + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Скібіцька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

73.031я2 Ш35
Швецова-Водка, Г.М. Документознавство [Текст] : словник-довідник термінів і понять : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.

Українське документознавство (1991-2011) [Електронний ресурс]: науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Режим доступу: http://profy.nplu.org/file/d-91-11.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Поведінка споживача
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки