25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-190
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго ранку!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Класифікація систем документації". Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

60.844я723 Б27
Басаков, М. И. Делопроизводство [документационное обеспечение управления] [Текст] : учебник / М. И. Басаков, О. И. Замыцкова. – 10 изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 376 с. – (Среднее профессиональное образование).

Державний класифікатор управлінської документації. ДК 10-98 / упор. С. М. Бугай. - Вид. офіц. - Київ : Держстандарт України., 1999. – 53 с.

Документи їх функції та класифікація Система документації [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D1%97%D1%85_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97. – Назва з екрана.

Елесина Е. Ю. Классификация электронных документов / Е. Ю. Елесина // Библиотековедение. – 2007. – № 4. – С. 49–50; № 5.– С. 54-60. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Еремченко В. А. О проблеме электронных документов / В. А. Еремченко // Секретарское дело. – 2001. – № 3. – С. 31–33.

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україніу другій полоивні ХХ - на початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.10 / О. М. Загорецька : Держ. ком. арх. України; Укр. НДІ арх. справи та документознавства – Київ, 2005. - 194с.

Заікіна О. О. Окремі аспекти термінології та класифікації документів установи [Електронний ресурс] / О. О. Заікіна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2012. - Вип. 1. - С. 352-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2012_1_49.pdf
Кавун, С. В. Классификатор видов информации и форм документов [Текст] / С. В. Кавун // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2009. – N5. – С.69-75.

Класифікація документів [Електронний каталог] : матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 . – Назва з екрана.


Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз [Електронний ресурс] / Л. В. Климчук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 2. - С. 35-38. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bdi_2014_2_8.pdf

Ковтанюк Юрій Славович. Класифікація документів з електронними носіями інформації [Електронний ресурс] / Юрій Славович. Ковтанюк // Архіви України. - 2012. - № 2(278). - С. 45-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ay_2012_2_5.pdf . – Назва з екрана.

ББК 60.844я73 К63
Комова, М. В. Діловодство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – 4-те вид. – Львів : Тріада плюс ; Київ : Алерта, 2013. – 218 с.

Кудлай, В. О. Класифікація документів у системі управління якістю підприємства [Текст] / В. О. Кудлай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3/4. – С. 17─23 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

60.844я73 Л74
Ломачинська, І. М. Спеціальне діловодство [Текст]. У 2 ч. Ч. 1 : навч. посібник для дистанційного навчання / І. М. Ломачинська, С. А. Лоскутова. – 2-ге вид., доповн. і виправл. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 399 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I. Загальне діловодство [Текст] : (теорія та практика керування документацією із загальних питань) / Ю. I. Палеха. – Київ : Ліра-К, 2014. – 624 с.

76.031я73 П14
Палеха, Ю. I. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 432 с.
Те саме:
Палеха Ю. І. Класифікації систем документації офіційного походження [Електронний каталог] //Загальне документознавство / Ю. І. Палеха. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/10300-klasifkats-sistem-dokumentats-oftsynogo-pohodjennya.html. – Назва з екрана.

65.050.286я73 П14
Палеха, Ю. I. Історія діловодства (документознавчий аспект) [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ: Ліра-К, 2011. – 328 с.

Палеха Ю. І. Організація загального діловодства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458 с.

73.031я73 К63
Палеха, Ю. I. Організація сучасного діловодства [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха. – Київ : Кондор, 2007. – 194 с.

Палеха, Ю. I. Проблеми класифікації управлінських документів [Електронний каталог] / Ю. I. Палеха. – Режим доступу: http://dilo.kiev.ua/pkud.html . – Назва з екрана.

Писаренко В. П. Класифікація та складові електронних документів
[Електронний ресурс] / В. П. Писаренко //Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 2. - С. 101-105. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2012_2_16.pdf

Савицький В. Т. До питання про класифікацію управлінської документації
[Електронний ресурс] / В. Т. Савицький //Університетські наукові записки. - 2007. - № 3. - С. 48-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2007_3_11.pdf

Система документації та її класифікація [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12320219/menedzhment/sistema_dokumentatsiyi_klasifikatsiya. –Назва з екрана.

Система документації та її класифікація [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_15_glava_7_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%EF%BF%BD.html .–Назва з екрана.
Система документації та її класифікація [Електронний каталог]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_366_glava_6_4._%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5.html. –Назва з екрана.
Скібіцька, Л. I. Діловодство + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Скібіцька. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Універсальна десяткова класифікація ( УДК ) [ Електронний ресурс]: станом на 2006 рік / підгот. М. Й. Ахвердова [та ін.] ; гол. ред. М. І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 2010. - 1 електрон. опт. диск( CD-ROM).
Швецова-водка Г. М. Документознавство : навч. посіб./ Г. М. Швецова-водка. – К.: Знання, 2007. – 242 с.

Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги [Текст] : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. – (Вища освіта XXІ століття).

Швецова-Водка Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка; Рівн. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1998. – 80 с.

Швецова-Водка Г. М. Типологія книги : навч. посіб. для студ. вищихнавч. закладівкультури і мистецтв / Г. М. Швецова-Водка; Рівнен. держ. ін-т культури. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 68 с.


Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
English for Lawyers
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки