25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Витрати, витрати від операційної діяльності

ID Замовлення: WATS-189
Читач: p.nastyaa
Читач Тема запиту
Читач: p.nastyaa список литератури: "Витрати" и "Витрати від операційної діяльності".
До 30 листопада 2015
Спасибо!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Відповідь на Ваш запит буде надана у понеділок 9 листопада. Напишіть нам, будь ласка, до якої роботи потрібен цей список та з якого предмету. Так ми зможемо точніше підібрати літературу. Дякуємо, що звернулись до нас!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Відповідь на Ваш запит буде надана у понеділок 9 листопада. Напишіть нам, будь ласка, до якої роботи потрібен цей список та з якого предмету. Так ми зможемо точніше підібрати літературу. Дякуємо, що звернулись до нас!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Пропонуємо переглянути список литератури: "Витрати" та "Витрати від операційної діяльності".

Адирова, Т. І. Система управління витратами - target-costing на машинобудівних підприємствах [Текст] / Т. І. Адирова // Економіка та держава. – 2012. – № 7. – С. 82-84. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Аналіз та аудит витрат і доходів операційної діяльності на ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /http://5ka.at.ua/load/audit/analiz_ta_audit_vitrat_i_dokhodiv_operacijnoji_dijalnosti_na_zat_quot_specializovane_budivelno_montazhne_upravlinnja_15_quot_kursova_robota/6-1-0-25023

Бабин, І. М. Організація та методика обліку витрат на виробництво на підприємствах побутового обслуговування [Текст] / І. М. Бабин // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 29, ч. 2. – С. 49─52.

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких, [та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 500 с. + Електрон. зміст.
ББК 65.052.20я73 Б94

Власюк, Г. В. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах [Текст] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 98-103. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.
ББК 65.052.9(4Укр)226.10я73 В67

Волосов, А. М. Трансакційні витрати як чинник формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / А. М. Волосов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 1 (56). – С. 168─172.

Граковський, Ю. Витрати підприємств за овердрафтом: організаційно-правові основи, документальне оформлення, відображення у податковому та бухгалтерському обліку [Текст] / Ю. Граковський // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – № 10. – С. 24─27. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гринів, Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. В. Гринів. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 392 с.
ББК 65.053.5я73 Г85

Данилко, В. К. Управління витратами [Текст] : навч. посібник / В. К. Данилко, О. М. Кушніренко, К. С. Марченко. – Київ : Каравела, 2012. – 216 с.
ББК 65.291.92-21я73 Д18

Двоєзерська, В. С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат [Текст] / В. С. Двоєзерська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 98─101.

Дехтяр, Н. А. Державні видатки в контексті забезпечення економічного зростання України [Електронний ресурс] / Н. А. Дехтяр, І. М. Боярко, О. В. Дейнека // Економічний часопис─XXI. – 2014. – № 5/6. – С. 56–59. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2014/5-6_2014/Dekhtyar_Boyarko_Deyneka.pdf (8.09.2015). – Назва з екрана.

Дороженко, Л. I. Аналіз ─ дієвий інструмент системи управління витратами [Текст] / Л. I. Дороженко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 106─109. (№ 7).

Економіка підприємства [Текст] : підручник / за заг. ред. Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2012. – 864 с.
ББК 65.291я73 Е45

Економіка підприємства [Текст] : підручник / Ф.В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н.Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – Київ : Знання, 2010. – 463 с.
ББК 65.291я73 Е45

Жукевич, С. М. Управління витратами діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Р. В. Фроленко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 70–74. – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2015/InnEco_1-56-2015.pdf (04.06.2015). – Назва з екрана.
Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О.С. Іванілов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 728 с. ББК 65.291я73 І-19

Іванюта, П. В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посібник / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 320 с.
ББК 65.291.92-21я73 І-22

Іщук, С. О. Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств [Текст] / С. О. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 131–139. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Колісник, Г. М. Складові системи управління витратами підприємницьких структур [Текст] / Г. М. Колісник // Економічний вісник університету. – 2011. – Вип. 17/2. – С. 66–69.

Корнієнко, Н. М. Перспективне бюджетне планування у системі економічного розвитку [Текст] / Н. М. Корнієнко // Економічний вісник університету. – 2014. – Вип. 23/1. – С. 216–222.

Котляров, Є. Загальновиробничі витрати: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – N34. – С.43─50.

Коцкулич, Т. Трансакційні витрати: основні аспекти теорії трансакційних витрат як фактора оптимізації діяльності підприємств [Текст] / Т. Коцкулич // Економіст. – 2014. – № 7. – С. 36─39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Крутова, А. Методологічні засади обліку трансакційних витрат [Текст] / А. Крутова, М. Макуха // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 67─70.

Кузьмін, О. Є. Управління витратами на підприємствах [Текст] : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. I. Когут. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с. ББК 65.291.92-21я73 К89

Кузьмін, О. Є. Управління витратами на підприємствах [Текст] : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. I. Когут. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 244 с. ББК 65.291.92-21я73 К89

Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2012. – 544 с. – (Українська книга).
ББК 65.052.80я73 К90

Левченко, Н. М. Трансакційні витрати інтернет-магазину: обліковий аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Левченко, В. Г. Биковський // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 233–238. – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_3-52-2014.pdf (10.06.2015). – Назва з екрана.

Литвин, Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності [Текст] / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 1. – С. 24─30. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Лишиленко, О.В. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011.
ББК 65.052.20я73 Л67

Ліпич, Л. Управління доходами та видатками домогосподарств в умовах ринку [Текст] / Л. Ліпич, С. Мостенець // Економіст. – 2013. – № 7. – С. 47─53.

Лугівська, О. П. Особливості управління витратами обігу торговельного підприємства в умовах трансформаційних процесів [Текст] / О. П. Лугівська, Л. А. Лугівська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 4 (66). – С. 54–59.

Львова, Ю. Г. Управління витратами виробництва інноваційної продукції машинобудівного підприємства [Текст] / Ю. Г. Львова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 4 (55). – С. 180─186.

Людкевич, Т. М. Облік і моделювання витрат підприємства [Текст] / Т. М. Людкевич, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 151─156 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Мусієнко, В. Д. Функціонування витратного методу оцінки вартості промислового підприємства [Текст] / В. Д. Мусієнко, О. Г. Головань // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 2. – С. 134-138.

Ночовна, Ю. О. Класифікація витрат підприємства як основа організації управлінського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. О. Ночовна, О. М. Губачова // Економіка і регіон. – 2011. – N2. – С. 185 ─ 190. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Облік витрат операційної діяльності за економічними елементами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/32230/

Оліфірова, Ю. О. Облік витрат та розрахунків в інтерактивній торгівлі: організація та методика [Текст] / Ю. О. Оліфірова, К. А. Ягмур // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 154─164. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

ОСАДЧА, Г. Г. ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ ВИТРАТ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА / ОСАДЧА, Г. Г. , К. ХАЧКО. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14267/1/8.pdf

Осецький, В. Л. Державні видатки в реалізації бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку України [Текст] / В. Л. Осецький, П. А. Мороз // Фінанси України. – 2012. – № 12. – С. 103-111.

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. Круш, В.I. Депутат, С. О. Тульчинська. – Київ : Каравела, 2011. – 448 с.
ББК 65.01я73 О-75

Пазинич, В.I. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / В.I. Пазинич, А. В. Шулешко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 408 с.
ББК 65.291.9-21я73 П12

Пальчинський, О. Формування системи управління витратами на підприємстві [Текст] / О. Пальчинський // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2015. – № 2. – С. 43–45.

Поліщук, О. Т. Сутність та деякі облікові аспекти витрат на якість продукції [Електронний ресурс] / О. Т. Поліщук // Проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 226–231 . – Режим доступу: http://www.problecon.com/_inc/kachka_pdf.php?year=2015&volume=1_0&pages=226_231&abstract=2015_01_0'))%20{return%20false} (14.09.2015). – Назва з екрана.

Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 336 с.
ББК 65.291.9-21я73 Р99

Садовська, І. Б. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 688 с. + Електрон. зміст.
Садовська, І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність [Текст] / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 64─66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
ББК 65.052.20я73 С14

Сльозко, Т. Методи обліку витрат чи методи управління витратами: проблеми дифінцій [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 4. – С. 16─21 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Соболь, Г. О. Обліково-аналітична модель управління витратами [Текст] / Г. О. Соболь // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 323-328. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Стахурський, В. О. Виробничий чинник як елемент управління витратами на підприємстві [Текст] / В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 133–136. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Сук, Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навчальний посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. – Київ : Каравела, 2012. – 352 с.
ББК 65.052.244(4Укр)я73 С89

Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посібник / Г. М. Тарасюк, Л.I. Шваб. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2011. – 352 с.
ББК 65.290-233я73 Т19

Терещенко, О. О. Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : підручник / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 552 с.
ББК 65.291.931я73 Т35

Фаріон, І. Д. Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 792 с.
ББК 65.052.9(4Укр)201.2я73 Ф24

Федищенко, І. Практиканти: із вишу на підприємство [Текст] / І. Федищенко // Все про бухгалтерський облік. – 05/12/2011. – № 111. – С. 46─49.

Чернишова, Л. І. Особливості формування системи управління витратами на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. І. Чернишова, А. С. Дженкова // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3. – С. 61–68 . – Режим доступу: http://ie.at.ua/IE_2014/InnEco_3-52-2014.pdf (09.06.2015). – Назва з екрана.

Чухрай, Н. I. Діагностування ефективності управління витратами на інноваційні процеси машинобудівних підприємств [Текст] / Н. I. Чухрай, О. І. Грицай // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 75-80. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Шваб, Л.I. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Л.I. Шваб. – Київ : Каравелла, 2011. – 416 с.
ББК 65.291я73 Ш33

Шершун, С.Загальновиробничі витрати : порядок обігу та розподілу [Текст] / С. Шершун // Все про бухгалтерський облік. – 31/10/2011. – № 100. – С. 4 ─ 11.

Шиманська, А. Класифікація витрат на збут промислового підприємства [Текст] / А. Шиманська // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 24─28.

Якушик, І. Д. Концептуальні підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / І. Д. Якушик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 5/6. – С. 211–217.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Стратегічне управління
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки