25 | 07 | 2024
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново!!!

ID Замовлення: WATS-171
Читач: Inna Dzhulai
Читач Тема запиту
Читач: Inna Dzhulai Допоможіть будь ласка найти інформацію на тему "Роль оборотного капіталу в управлінні підприємством"
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:

ББК 65.291.9-21я73 К89
Кузнецова, С. А. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / С. А. Кузнецова. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 124 с.

ББК 65.290-93-21я73 К78
Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – 2-е вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 520 с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

ББК 65.291.9-21я73 К89
Кузьменко, Л. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 256 с.

ББК 65.291.9-21я73 Ш67
Школьник, І. О.Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б.І. Сюркало. – Суми : Університетська книга, 2009. – 301 с.

65.291.9-21я73 Р99
Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с.

65.291.9-21я73 К17
Калетнік, Г. М. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г. М. Калетнік, О.М. Ціхановська. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 320 с.

65.291.9-21я73 П12
Пазинич, В. I. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / В.I. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 408 с.

65.291.93-21я73 Є27
Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посібник / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 408 с. + CD : Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.291.9-21я73 Ф59
Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / кер. авт. кол. О. О. Непочатенко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 496 с.
ББК 65.290-57я73 К20
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : навч. посібник / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. I. Подвігіна, В. О. Гулевич. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

Колумбет О. Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні активи [Електронний ресурс] / О. Колумбет, О. Зозуля. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpdetut_eiu_2013_25_33.pdf

Кравченко Т. В. Сутність оборотного капіталу як фінансово-економічної категорії [Електронний ресурс] / Т. В. Кравченко. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-agrarnoi-nauky-Prychornomorja/VANP2007/VANP2007-2(40)/Visnik_2007-2(40)_132-137.pdf

Миронова В. В. Роль оборотних активів у забезпеченні фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Миронова. – Режим доступу:
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/617/1/Миронова%20В.%20В.%20Роль%20обортних%20активів%20у%20забезпеченні%20фінансової%20стійкості%20підприємства.pdf

Сутність, структура та роль оборотного капіталу // Кірейцев, Г. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Г. Г. Кірейцев, Н. Г. Виговська, О. М. Петрук. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 432 с. – http://pulib.if.ua/part/4398

Ткаченко А. М. Сучасні підходи при дослідженні сутності оборотних коштів [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, Г. П. Звірько // Економіка і регіон. – 2012. – № 2. – С. 46–50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2012_2_11.pdf
Бугріменко Р. М. Визначення потреби в капіталі для фінансування оборотних активів підприємства [Електронний ресурс] / Р. М. Бугріменко, Л. І. Безгінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 2. – С. 206–213. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2011_2_33.pdf

ББК 65.421 Г96
Гусєва, О. Ю. Стратегія управління оборотним капіталом торговельних підприємств : Автореф. дис.: 08.07.0 / О. Ю. Гусєва. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – 20 с.

Жмінька Л. А. Економічна сутність управління оборотними коштами [Електронний ресурс] / Л. А. Жмінька // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 67. – С. 75–79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_13.pdf

Кірдіна О. Г. Управління оборотними активами підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Кірдіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – Вип. 43. – С. 133–137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2013_43_28.pdf

Коритько Т. Ю. Управління оборотними коштами промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т. Ю. Коритько // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 325–329. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_2_56.pdf

Кучеренко О. Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей [Електронний ресурс] / О. Кучеренко // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. – 2014. – № 7. – С. 58–66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nv_2014_7_8.pdf

Маргасова, В. Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості / В. Маргасова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. – № 6. – С. 47–53.

Моделі фінансування поточної діяльності організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrsprava.com/index.php?newsid=9019

Проскуріна Н. М. Управління оборотними активами в умовах кризового стану підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Проскуріна, Н. С. Романюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2009. – № 3. – С. 55–63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evngu_2009_3_9.pdf

Прохорова В. В. Економічні регулятори управління оборотним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Прохорова, Ю. Д. Тютюнник. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomichni-regulyatori-upravlinnya-oborotnim-kapitalom-pidpriemstva

Соколова Е. О. Напрями підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства [Електронний ресурс] / Е. О. Соколова, Г. С. Козак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2012. – Вип. 21–22(2). – С. 216–221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2012_21-22(2)__31.pdf

Управління оборотними активами (тема 4) // Управління капіталом підприємства: конспект лекцій. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-643.htm
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Економічний аналіз діяльності підприємства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки