Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Подпись: Вища освіта: 
стан, проблеми, перспективи розвитку

 

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

Розділ 1. Інноваційні перетворення в освіті

Розділ 2. Якість вищої освіти: проблеми та фактори підвищення ефективності

Розділ 3. Розвиток освіти: концептуальний аспект

 

 

 

Сьогодні високорозвинені держави світу переконливо демонструють, наскільки важливою є система вищої освіти для здійснення структурних перетворень та інноваційного розвитку. Вища освіта як феномен соціо-культурної реальності має величезні потенційні можливості щодо збереження та нагромадження знань, духовних цінностей і надбань національної культури, вона відіграє провідну роль в ідентифікації суспільства та є рушійною силою економічного розвитку будь-якої держави.

В умовах побудови знаннєвої економіки інтелектуальний потенціал визначається рівнем розвитку освітньої і наукової сфер, станом культурної та духовної спадщини, адже в його основі закладена природна здатність акумулювати знання, генерувати нові ідеї, що стають основним джерелом економічного зростання.

Вища освіта, що є базовим елементом інтелектуального потенціалу, відповідає за стан освіченості суспільства, його здатність до розвитку та самовдосконалення.

 

 

 

Розділ 1. Інноваційні перетворення в освіті

 

Тарасенко, І. О. Напрями інноваційного розвитку ВНЗ України в контексті підвищення конкурентоспроможності [Текст] / І. О. Тарасенко // Вища освіта України. – 2013. – № 2 (додаток 1). – С. 362–369.

 

В статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку вищих навчальних  закладів України, систематизовано чинники формування стратегій інноваційного розвитку ВНЗ у контексті забезпечення конкурентоспроможності. Визначено основні форми переходу ВНЗ до інноваційної моделі сучасного університету – інноваційну матричну структуру та створення відокремленого підрозділу управління інноваціями.

 

 

Примірників:  читальний зал для науковців -1.

 

 

Красножон, С. В. Інновації в освіті [Текст] / С. В. Красножон, В. А. Піддубний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6. – С. 19–22.

 

Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку, знаходиться у певній залежності процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати та відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку економічної сфери економіки, з іншого – безумовно, впливає на всі процеси і сторони життя, оскільки готує індивідумів та фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві погляди. Освіта-це сполучена ланка, необхідна для процвітання і розвитку будь-якої країни. Так, для поліпшення рівня життя окремої держави необхідно використовувати синергетичний ефект взаємодії інновацій і освіти.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

Соснін, О. Про інноваційні перетворення в освіті [Текст] / О. Соснін // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 28–42.

Постійна модернізація в організації національного інформаційно-комунікаційного середовища (ІКС) під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) стала в наші дні одним із основних факторів життєдіяльності держави і суспільства. Особливістю формування ІКС, крім визначення інформаційно-комунікаційної складової в трудовій діяльності громадян, стають нові процеси, спрямовані на створення знань, інноваційне опрацювання інформації як ресурсу й організацію ефективної комунікації з метою надання різноманітних інформаційних послуг. Робота з інформацією в умовах активного впровадження новітніх ІКГ створює нові інформаційно-технологічні реалії в усіх сферах людської діяльності. Вони зазвичай мають високотехнологічний і складний зміст, а тому одним із найактуальніших завдань науки й освіти сьогодні є мобілізація теоретичних, методологічних і практичних знань, накопичених людством, для організації свідомого ставлення до інформаційно-комунікаційних феноменів.

 

 

Примірників: читальний зал для науковців -1.

 

 

Ковальова С. Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях [Електронний ресурс] / С. Ковальова // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 103. – С. 280–283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_103_78 . – Назва з екрана.

 

У статті розглядається інноватика вищої школи як теорія та методологія сучасних освітніх трансформацій. Виявляється комплекс проблем інноватики вищої школи. Обґрунтовується необхідність розробки інноватики вищої школи та виявлення місця і ролі вищої освіти України в національній інноваційній системі. Як новий концепт, що інтегрує самооновлення освіти з вирішенням основних завдань модернізації суспільства, запропонована освіта як інноваційна система.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Кляп, М. Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України [Текст] / М. Кляп // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 45–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. 

 

У статті уточнюється поняття «інновація», зокрема «освітня інновація», аналізуються окремі інноваційні методи навчання у ВНЗ. Визначено характерні відмінності традиційного та інноваційного навчання, досліджено різні варіанти класифікації інноваційних методів навчання, сформульовано основні підходи до вибору інноваційних методів відповідно до дидактичної мети заняття, переваги та недоліки використання окремих методів. Наголошено на значенні інноваційного навчання у процесі входження вищої школи України до європейського освітнього простору.

 

Примірників: читальний зал для науковців -1;

                      локальна мережа ПУЕТ

 

 

 

Розділ 2. Якість вищої освіти: проблеми та фактори підвищення ефективності

 

Гармаш, А. Актуальні аспекти взаємовпливу якості вищої освіти та якості освітніх програм [Текст] / А. Гармаш // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 43–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Стаття присвячена аналізу провідної ролі якості освітніх програм у забезпеченні якості вищої інженерної освіти. Актуалізується необхідність у комплексних заходах, які б дозволили цілеспрямовано вирішувати питання та проблеми забезпечення якості освітніх програм у вишах України на всіх управлінських рівнях. Було вивчено застосування системних методів провідних європейських та американських акредитаційних агенцій для оцінювання якості освіти та якості інженерних освітніх програм. На основі такого аналізу запропонована програма підготовки стейкхолдерів щодо оцінних процедур, зокрема програмної акредитації.

 

 

Примірників: читальний зал для науковців -1;

                      локальна мережа ПУЕТ

 

 

Станкевич, І. В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв [Електронний ресурс] / І. В. Станкевич // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С. 119–125. – Режим доступу : http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-6_0-pages-119_125.pdf (05.08.2016). – Назва з екрана.

 

Метою статті Станкевич, І. В.  ставить узагальнення національного та світового досвіду оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. Автором статті обґрунтовано, що серед існуючих підходів та моделей оцінювання якості вищої освіти певне місце посідає акредитаційна модель, критерії якої носять обов’язковий характер, закріплений на державному рівні через відповідні законодавчо-нормативні акти. Чинна в Україні модель акредитації освітніх організацій дає можливість оцінити, передусім, ресурсне забезпечення освітнього процесу та результати навчання особистостей, при цьому залишаючи поза увагою оцінювання усіх інших результатів вищої освіти та задоволеності вимог усіх зацікавлених сторін. Натомість акредитаційні моделі оцінювання якості вищої освіти інших країн світу оцінюють як процеси та ресурси, так і відповідність отриманих результатів встановленим цілям. Такий підхід до оцінювання забезпечується шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості вищої освіти. Отримані результати досліджень можуть бути застосовні в подальшому для розроблення системи критеріїв та показників оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій та їх конкретизації.

 

 

Джерело: електронний архів журналу "Бізнес Інформ "

 

 

Грищенко, І. М. Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України [Текст] / І. М. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 134–141. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті  проаналізовано фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України та узагальнено підходи до виробництва освітніх продуктів. Розглянуто також деякі аспекти освітньої діяльності як виду економічної діяльності у світлі нового Закону України «Про вищу освіту».

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1;

                      локальна мережа ПУЕТ

 

 

 

Галата, С. Метастази плагіату [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. – 11 квіт. (№ 14). – С. 8–9.

Тема академічного шахрайства у вищій школі України нарешті виходить із тіні. Плагіат у бакалаврських і магістерських роботах, «запозичення» у кандидатських дисертаціях, списування під час складання іспитів і, що найголовніше, - репутаційні ризики таких дій усе активніше обговорюють і у студентському, і в академічному середовищі.

Закон «Про вищу освіту» дає чітке визначення плагіату і наводить механізми боротьби з ним. Чи діють ці норми? Що можна і треба  зробити, аби «зламати» ситуацію? Як піднести рівень академічної культури, запобігти піратству, запровадити високі стандарти навчальної та дослідницької діяльності?

У Києво-Могилянській академії зібралися фахівці МОН, представники вищих навчальних закладів, міжнародні експерти та студенти – обговорювали практичні кроки щодо впровадження академічної доброчинності у системі вищої освіти України.

 

 

Примірників:  читальний зал для науковців -1

 

 

Шабайкович, В. А. "Перли" якості вищої освіти в Україні [Текст] / В. А. Шабайкович // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2016. – № 2. – С. 51–56.

 

Наведено матеріал щодо спаду рівня якості вищої освіти. Описано її недоліки та повна неспроможність підвищення її якості за існуючої системи вищої освіти і неможливості МОН змінити становище на краще. Як приклади розглянуті деякі «перлини» діяльності МОН та вузів, як, показав час, виявилися браком. Описано заходи щодо підвищення якості вищої освіти.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

Рябченко, В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу [Текст] / В. Рябченко // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 12─27.

 

Проаналізовано основні реформи вищої школи України, які були здійсненні за останні 35 років та їх вплив на якість вищої освіти. Доведено, що низька якість української вищої освіти визначально зумовлена негативним впливом на вищу школу суспільного контексту, зокрема, попитом вітчизняного ринку праці на номінальну вищу освіту, який сформувався в результаті протекціонізму некомпетентності, що в свою чергу є наслідком монополізації політичної та економічної сфер суспільства. Обґрунтовано припущення щодо низької результативності новітньої реформи вищої школи у разі збереження нинішньої системи суспільних відносин, яка блокує цивілізоване конкурентне середовище в українському суспільстві.

 

 

Примірників: читальний зал для науковців -1

 

Розділ 3. Розвиток освіти: концептуальний аспект

 

74.48(4Укр) В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку [Текст] : Київська область / голова ред. ради В. Г. Кремень. – Київ : Знання України, 2013. – 419 с.

 

У книзі досліджується процес становлення вищої педагогічної освіти і науки Київської області. Особлива увага звертається на взаємозв’язок освіти і науки з промисловим, аграрним розвитком і культурним життям регіону. Показано закономірності формування науково-освітніх традицій Київщини, історію створення педагогічних закладів, основні тенденції модернізації вищої педагогічної освіти столичної області, використання новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного та науково-дослідного процесу у ВНЗ, підготовку педагогічних кадрів вищої кваліфікації, розвиток науково-педагогічного потенціалу освітян області, наукові підходи в організації післядипломної педагогічної освіти тощо.

 

 

Примірників:  читальний зал для науковців -1

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

Лопушняк, Г. С. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти України [Текст] / Г. С. Лопушняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 184–189. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Здійснено аналіз впливу соціально-економічних чинників на розвиток вищої освіти в Україні. Проведено розрахунок витрат на навчання одного студента в розрізі джерел фінансування та виявлено значні розбіжності у розмірі зазначених витрат. Здійснено огляд основних законодавчих нововведень для сфери вищої освіти та обґрунтовано їх вплив на розвиток вищих навчальних закладів. Відзначено важливу роль наукової діяльності для підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників на поліпшення якості надання освітніх послуг. Визначено основні проблеми функціонування зазначеної галузі. Акцентовано увагу на проблемних аспектах формування заробітної плати науково-педагогічних працівників. Запропоновано низку першочергових заходів, які сприятимуть розвиткові вищої освіти України та підвищенню її іміджу на міжнародній арені.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1; локальна мережа ПУЕТ

 

 

Магута, О. В. Розвиток вищої освіти та економічна динаміка в Україні [Текст] / О. В. Магута // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 58–65.

Проаналізовано суспільну ефективність вищої освіти в України порівняно з країнами світу. Виявлено незбалансованість системи вищої освіти України з потребами економіки та напрямів освіти з економічною структурою, продемонстровано недостатньо високу якість вищої освіти в сфері природничо-інженерних спеціальностей та слабку орієнтацію вищої освіти на потреби інноваційного розвитку країни. Здійснено економіко-математичні дослідження впливу вищої освіти на макроекономічну динаміку та розвиток інноваційних процесів в Україні та доведено, що рівень освіченості (вищою освітою) економічно активного населення, з одного боку, є вагомим позитивним чинником економічного розвитку країни, з іншого-слабо впливає на розвиток інноваційних процесів. Наголошено на необхідності реформування вищої освіти в Україні як важливого фактора забезпечення економічного зростання. Рекомендовано підвищити якість та результативність вищої освіти, актуалізувати та розширити тематику науково-технічних досліджень і розробок у контексті забезпечення інноваційного розвитку індустріальних галузей національної економіки.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

Сацик, В. У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) [Текст] / В. Сацик // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 40–52.

У статті розглянуто ключові фактори міжнародної конкурентоспроможності університетів та виділено критично важливу роль держави для розбудови ефективного університетського сектору. Проведений на основі 50 країн світу статистичний аналіз засвідчив тісний і прямий взаємозв’язок між рівнем загальних витрат на вищу освіту в розрахунку на одного студента, якістю вищої освіти і представленістю національних ВНЗ у Шанхайському рейтингу університетів. Визначено оптимальну величину питомих державних і приватних витрат на вищу освіту, що забезпечує становлення університетів світового класу. Запропоновано стратегічну архітектуру новітньої державної політики у сфері вищої освіти для становлення в Україні конкурентоспроможних університетських закладів.

 

 

Примірників: читальний зал для науковців -1

 

 

Сало, А. В. Сучасний стан вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Сало // Бізнес Інформ. – 2015. – № 7. – С. 54–61. – Режим доступу: http://business-inform.net/_inc/kachka_pdf.php?year=2015&volume=7_0&pages=54_61&abstract=2015_07_0%27))%20{return%20false}

 (22.01.2016). – Назва з екрана.

 

Метою статті є дослідження стану вищої освіти в Україні. Розглянуто основні тенденції розвитку сфери вищої освіти України в розрізі переходу до інноваційної моделі економіки, або «економіки знань». Привернуто увагу до тенденції заміщення домінуючої позиції праці на знання. Проаналі­зовано основні напрямки зрушень у сфері вищої освіти України та проблеми даного сектора, які потребують нагального втручання, наведено ха­рактеристику основних складових якісної вищої освіти. У ході роботи проведено комплексний аналіз найбільш вагомих показників функціонування освітянського сектора. В аналіз включено кількісні та якісні показники роботи українських ВНЗ, показники матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення. Досліджено та доведено прямий вплив рейтингів ВНЗ на їх популярність серед абітурієнтів. Акцентується увага на значущості ролі викладача та необхідності оновлення програм їх підготовки та перепідготовки. На основі досліджень, проведених у статті, запропоновано пріоритетні напрями розвитку сектора вищої освіти, виходячи з вимог інноваційної моделі економіки до освітньої системи.

 

Сало, А. В. Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Сало // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 91–96. – Режим доступу: http://business-inform.net/_inc/kachka_pdf.php?year=2015&volume=10_0&pages=91_96&abstract=2015_10_0%27))%20{return%20false} (22.02.2016). – Назва з екрана.

 

Метою статті є дослідження пріоритетних напрямів розвитку системи вищої освіти України. Автором здійснено комплексне дослідження впливу якості освітньої системи на основні економічні показники розвитку країн. Доведено прямий вплив рівня функціонування вищої школи на загальний стан економіки країни. Акцентовано увагу на вкрай низьких показниках сектора вищої освіти України та гострій необхідності її реформування. Здійснено комплексне дослідження стану сучасної вищої школи України. На основі отриманих результатів сформовано перспективну модель вищої освіти України з приведенням поетапного плану дій для її модернізації. Особливу увагу привернуто до показників матеріально-технічного забезпечення, фінансової незалежності ВНЗ, якості освітніх програм та незадовільних показників міжнародної діяльності ВНЗ. Запропоновано пріоритетні напрямки робіт для формування перспективної та конкурентоспроможної моделі системи вищої освіти.

 

 

Джерело: електронний архів журналу “Бізнес Інформ