Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

УКРАЇНА В ЄВРОПІ І СВІТІ

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Зовнішня політика України: історія і сучасність

ІІ. Європейський вектор інтеграційної політики України

ІІІ. Співпраця України з міжнародними організаціями

IV. Україна в міжнародних економічних відносинах

 

І. Зовнішня політика України: історія і сучасність

 

66.4(0)я73 М58

Міжнародні відносини та світова політика [Текст] : підручник / за ред. В. А. Манжола. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 662 с.

 

У підручнику на системній основі досліджено і висвітлено розвиток основних етапів Ялтинсько-Потсдамського світопорядку та його окремих підсистем. Перший етап – формування і структурне закріплення біполярності в міжнародних відносинах у період з 1945 до початку 1960-х років, розгортання холодної війни. Другий етап – стабілізація міжнародних відносин, насамперед американо-радянських у 60–70-ті роки ХХ ст. Третій етап – криза й розпад Ялтинсько-Потсдамського світо порядку (1980–1991 рр.). Окремо висвітлено еволюцію регіональних систем міжнародних відносин у період з 1945 по 1991 р. Розкрито особливості діяльності української дипломатії на міжнародній арені.

Для студентів, магістрантів, викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми розвитку міжнародних відносин.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент),

                          1 (читальний зал)

 

 

 

 

 

66.4(4Укр)я73 Г15

Галик, В. М. Україна в Європі і світі [Текст] : навч. посібник / В. М. Галик. – Київ : Знання, 2013. – 364 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У навчальному посібнику розкрито основні напрями зовнішньої політики України за доби незалежності. Висвітлено зовнішньополітичні концепції Української держави, що формуються на принципах і нормах міжнародного права та втілюються в практичних діях згідно з концептуальними положеннями, які визначені у сфері зовнішньої політики нашої країни.

Для викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також викладачів і вчителів новітньої історії України та всіх, хто цікавиться проблемами зовнішньої політики України періоду незалежності.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент),

                          1 (читальний зал)

 

 

 

Троян, С. Сучасні проблеми дослідження міжнародних відносин, зовнішньої політики та національної безпеки України [Текст] / С. Троян // Зовнішні справи. – 2014. – № 1. – С. 6–11. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Міжнародні відносини проходять новий етап становлення з 1991 року. Сучасну міжнародну систему можна назвати пост біполярним світом, що має складну структуру та вимагає системного аналізу сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, зовнішньої політики та національної безпеки, у тому числі в контексті аналізу зовнішньополітичного курсу України. Концептуальні підходи до розуміння сучасного етапу еволюції міжнародних відносин і зовнішньої політики України активно розробляють українські науковці, у тому числі представники професорсько-викладацького складу кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Кулініч, М. Україна ─ Японія: відносини глобального партнерства в умовах випробувань [Текст] / М. Кулініч // Зовнішні справи. – 2014. – № 9. – С. 32–34.

 

Українсько-японські дипломатичні звязки тривають уже понад 20 років і були започатковані 26 січня 1992 року. Ця взаємодія розвивається по висхідній щодо всіх аспектів взаємин, включаючи поглиблення політичного діалогу, розвиток економічної та ефективної гуманітарної співпраці.

Автор статті відзначає, що нарощування обсягів співпраці та диверсифікації її напрямів між Україною та Японією є важливим внеском наших країн у регіональну та глобальну безпеку, зокрема допомога Україні Японією в подоланні наслідків глобальної економічної кризи, підтримка незалежності України, відновлення та посилення її економічного потенціалу.

 

Васильченко, О. Україна – Іран: шляхи оптимізації співпраці на сучасному етапі [Текст] / О. Васильченко // Зовнішні справи. – 2014. – № 9. – С. 48–50.

 

Сьогодні як ніколи чітким є розуміння того, що Україна має значну потребу в переоцінці своєї зовнішньої політики в низці сегментів. Адже жодні держава, яка прагне бути конкурентоспроможною на міжнародній арені, не здатна існувати без підтримки дієвого та ефективного взаємозвязку з різноплановими акторами. Саме тому забезпечення національних інтересів та безпеки України, зокрема шляхом розбудови широкого та плідного регіонального і міжрегіонального співробітництва, може бути досягнуте в тому числі активізацією співпраці з Ісламською Республікою Іран. Це передбачає здійснення концептуального та практичного перегляду двосторонніх відносин між нашими державами, які протягом 23-х років заклали надійну базу для свого подальшого розвитку.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Салманов, А. Українсько-азербайджанські відносини [Текст] / А. Салманов // Зовнішні справи. – 2014. – № 11. – С. 44–47.

 

Для української двосторонньої дипломатії новітньої доби надзвичайно важливо було зберегти дружні стосунки з країнами-республіками колишнього Радянського Союзу. Азербайджан належить до тих держав, з якими Україна від початку здобуття незалежності налагодила дружні, взаємовигідні відносини.

У статті розглядаються взаємозв’язок минулих і сучасних стосунків України та Азербайджану, розкриття суті основних змін, що відбулися у співробітництві двох країн за останні роки. Показано, що після розпаду СРСР саме Азербайджан на пострадянському просторі виявився найбільш готовим до тісної співпраці з Україною. Визначено три етапи розвитку українсько-азербайджанських відносин і перспективні напрями їх подальшого розвитку.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Толстов, C. Проблеми та пріоритети України в умовах кризи європейської безпеки [Текст] / C. Толстов // Зовнішні справи. – 2014. – № 6. – С. 6─11.

 

Критична ситуація, що склалася в Україні після зміни владного режиму, виявила не тільки хронічну слабкість її державно-політичного устрою, а й ілюзорність сподівань на міцність і дієвість міжнародних інститутів, які зазвичай вважалися основою системи безпеки в Європі.

Тривале політичне протистояння в Україні спричинило гостру кризу системи європейської безпеки. Анексія Криму та конфлікт у східних областях України продемонстрували відсутність надійних гарантій від агресії та зовнішнього втручання. Стан внутрішньої стабільності та роль України в міжнародних відносинах залежатимуть переважно від внутрішніх реформ і змін, включаючи використання можливостей, наданих Угодою про асоціацію з ЄС, проведення децентралізації влади та розв’язання соціокультурних суперечностей.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

[Вгору]

ІІ. Європейський вектор інтеграційної політики України

 

Філіпчук, В. О. Європейська інтеграція як засіб українського державотворення [Текст] / В. О. Філіпчук // Економіка та держава. – 2014. – № 3. – С. 131–134. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті змодельоване застосування євроінтеграційного процесу як найбільш адекватного і прийнятного для більшості українського суспільства проекту співжиття у майбутньому, засобу здійснення реформ та забезпечення внутрішньої інтегрованості українського суспільства. Проаналізовано ключові елементи для забезпечення максимальної ефективності впливу євро інтеграційної моделі на державотворчі процеси: належне законодавче та нормативне забезпечення євроінтеграції, використання євро інтеграційної ідеї для забезпечення національного консенсусу щодо стратегічних напрямів розвитку держави, впровадження реформи державної служби та забезпечення високого рівня інституційної спроможності співробітництва з ЄС. Автор доводить, що активні важелі ЄС сприятимуть формуванню прозорої змагальної та ефективної інституційної системи в Україні. В той же час, цілеспрямовані дії держави (публічної влади), орієнтовані на детальну розробку Стратегії та Програми євроінтеграції як проекту внутрішніх трансформацій в українському суспільстві, виступають вирішальними щодо використання державотворчого потенціалу євро інтеграційного проекту з максимальною вигодою для української держави.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Галецька, Н. Б. Національна імплементація угоди про асоціацію між ЄС і Україною: деякі теоретичні аспекти [Текст] / Н. Б. Галецька // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 27–35.

 

Підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною є тим першим кроком, який дозволить українським і європейським виробникам мати додатковий засіб захисту на експортному ринку. Дієвість цього засобу захисту залежить від національної імплементації Угоди та визначення її статусу в системі джерел національного права.

Стаття присвячена проблематиці форм національної імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Досліджуються особливості імплементації згаданої Угоди у право ЄС та національне право України. Також зясовується статус Угоди в системах джерел права ЄС та України.

 

Примірників –  1 (читальний зал)

 

 

Поляк, Н. Впровадження стандартів європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи [Текст] / Н. Поляк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3. – С. 38–43. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

На шляху інтеграції до Європейського Союзу перед Україною постає важливе завдання – впровадження європейських соціальних стандартів. Соціальні стандарти і досвід правового регулювання соціальної підтримки населення в Європі є прикладом для наслідування та підґрунтям, що дає можливість удосконалити норми національного законодавства в сфері соціального захисту та соціального забезпечення населення.

В статті розглядається необхідність та можливість запровадження європейських соціальних стандартів в Україні. Представлено результати порівняльного аналізу норм національного законодавства з нормами Європейського кодексу соціального забезпечення. Запропоновані шляхи наближення національних соціальних стандартів до стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення та обґрунтовані подальші перспективи.

 

 

Примірників –  1 (читальний зал)

 

 

Пустовойт, О. В. Політика розвитку внутрішнього ринку та угода про асоціацію Україна – ЄС: спільність і суперечність завдань [Текст] / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 49–63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Внутрішні ринки країн є одним з найбільш дієвих засобів розвитку національних економік. Це пояснюється тим, що національні товари і послуги виводяться спочатку на внутрішні галузеві ринки, де їх виробництво стає масовим, а потім воно починає додатково розширятися за рахунок експорту. Тому кожна країна, котра ставить за мету підвищити конкурентоспроможність національної економіки, забезпечити її прискорене зростання в майбутньому, розпочинає втілювати ці плани зі збільшення власного внутрішнього ринку, перетворюючи його на платформу для експансії національної інноваційної й якісно кращої продукції в світовому господарстві.

У статті досліджено закономірності зростання внутрішнього ринку України, проаналізовано досвід проведення на ньому державної політики, оцінено її результативність після вступу України до СОТ і підписання Угоди про асоціацію з ЄС та здатність вирішити дві ключові проблеми розвитку вітчизняної економіки – одночасно збільшити купівельну спроможність споживачів та активізувати інвестиційну діяльність у секторі товарного виробництва.

 

Примірників –  1 (читальний зал)

 

 

Андрійчук, В. Г. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін [Текст] / В. Г. Андрійчук, Є. І. Іванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 4–15. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Підписання угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Євросоюзом як одним з найбільших економічних партнерів відкриває для України значні перспективи активізації міжнародної торгівлі та залучення в систему глобальних торговельних потоків на якісно новому рівні. Водночас відкриття власних митних кордонів, а також імовірні складнощі в переході на європейські стандарти якості зумовлюють наявність значних викликів для вітчизняної економіки щодо повноцінного використання нею всіх переваг досягнутих домовленостей і захисту національних економічних інтересів.

У статті розглянуто особливості тарифної та нетарифної лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС відповідно до положень угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Проаналізовано вплив даної лібералізації на зовнішньоторговельний режим сторін. Окреслено вплив від укладання угоди про ЗВТ на обмеження можливостей застосування Україною інструменту звязаних тарифів СОТ щодо захисту національних інтересів.

 

Примірників –  1 (читальний зал)

 

 

Мариніна, С. В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції [Текст] / С. В. Мариніна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 187–191.

 

Міжнародна інтеграція є однією з найважливіших складових сучасних міжнародних процесів. На рівні національних економік інтеграція розвивається на основі формування економічних об’єднань країн з тим або іншим ступенем узгодження їх національних економік.

Стан міжнародних економічних інтеграційних процесів постійно змінюється – створюються нові інтеграційні об’єднання, створені розширюють склад та зону діяльності.

Автор статті наголошує про необхідність дослідження проблеми участі України в інтеграційних процесах, оскільки економіка країни пов’язана зі світовим ринком і подальший її розвиток, як і розвиток світової економіки, безпосередньо залежить від розширення інтеграційних процесів.

 

Примірників –  1 (читальний зал)

 

 

Приходько, В. П. Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та Європейського співтовариства: зовнішньоекономічні та управлінські аспекти [Текст] / В. П. Приходько // Економіка та держава. – 2014. – № 8. – С. 10─13.

 

У статті досліджено ефективність взаємного впливу євро регіонального співробітництва та функціонування регіональних економічних систем в Україні, запропоновано перспективні інструменти їх комплексної індексації та оцінки. Наведено сучасні проблеми управління євро регіональним співробітництвом. Деталізовано комплекс заходів із формування, нарощення та використання потенціалу євро регіонального співробітництва в контексті сталого розвитку територій, запропоновано ряд рекомендацій щодо зовнішньоекономічних, інвестиційних та управлінських аспектів економіко-цілеорієнтованого розвитку євро регіонального співробітництва областей України.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Сіденко, В. Р. Політика завершення формування Європейського економічного і валютного союзу: основні тенденції та можливі наслідки для України [Текст] / В. Р. Сіденко // Економіка України. – 2014. – № 10. – С. 51─66.

 

Питання розвитку інтеграційних процесів у Європейському Союзі привертають велику увагу не лише у зв’язку з тим, що у рамках ЄС реалізується унікальний за сферою охоплення та глибиною взаємодії інтеграційний процес, який слугує орієнтиром при апробації механізмів у багатьох процесах регіональної інтеграції в усьому світі. Сьогодні актуальність вивчення цих процесів посилюється у зв’язку з інтенсифікацією в ЄС інституційних змін згідно з офіційно проголошеною політикою завершення формування економічного і валютного союзу, як відповіддю на системну кризу світової економіки, кризу в зоні євро та кризу фінансової системи ЄС у цілому.

У статі розглянуто основні напрями політики, націленої на завершення формування економічного і валютного союзу в межах ЄС, які охоплюють утворення банківського і фіскального союзів, а також розвиток інтегрованих рамок економічної політики. Проаналізовано вплив зазначених інституційних трансформацій на взаємовідносини України з ЄС у форматі політичної асоціації та економічної інтеграції.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

 

[Вгору]

ІІІ. Співпраця України з міжнародними організаціями

 

Саричев, В. Сучасна трансформація партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] / В. Саричев // Економіст. – 2014. – № 7. – С. 18─20.

 

У статті зроблено аналіз продуктивності співпраці України з провідними міжнародними фінансовими організаціями – Світовим банком та МВФ. Досліджено їх вплив на прискорення людського розвитку через механізми фінансування затверджених програм і проектів у різних регіонах світу і тематичних напрямах. Виявлено основні причини низького рівня освоєння коштів, наданих Україні міжнародними фінансовими організаціями, з’ясовано головні тенденції у визначенні співвідношення дефіциту державного бюджету, державного боргу та виплат на його обслуговування й погашення.

Зроблено прогноз щодо подолання кризових явищ у державі за рахунок розширення адресної допомоги від міжнародних фінансових організацій та прискорення внутрішніх структурних і макроекономічних реформ шляхом підвищення співпраці з  партнерами, які підтримують сучасний зовнішньополітичний курс України.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Базилюк, Я. Б. Пріоритетні напрями підвищення результативності співробіт-ництва України з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] / Я. Б. Базилюк // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 54─66.

У статті проаналізовано актуальні можливості співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями для підтримання фінансової стабільності на глобальному й національному рівнях. Оцінено роль і стан співпраці з МФО щодо реалізації проектів у державному секторі в контексті стратегічних пріоритетів відповідних організацій та завдань економічного відновлення України. Обґрунтовано напрями підвищення результативності залучення ресурсів міжнародних фінансових інституцій шляхом модернізації механізмів їх залучення та адаптації форм співробітництва з МФО для активізації економічного зростання в Україні. Визначено доцільність розбудови нових форм співпраці з МФО шляхом використання ефективніших форм фінансування, які дають змогу диверсифікувати джерела фінансування та пролонгувати терміни погашення кредитних ресурсів. Обґрунтовано доцільність проведення системної роботи у сфері стимулювання довгострокових інвестицій через створення сприятливих умов для інституційних інвесторів.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Венцковський, Д. Україна-ЄБРР: перспективи співробітництва [Текст] / Д. Венцковський // Незалежний аудитор. – 2014. – № 8. – С. 94─103.

 

Європейський банк реконструкції та розвитку посідає провідне місце серед міжнародних фінансових організацій, з якими Україна тісно економічно-інвестиційно співпрацює. Автор статті проаналізував стан реалізації проектів у державному секторі України, які підтримуються ЄБРР. Зокрема, ЄБРР вкладе понад €7 млн. у будівництво та введення в експлуатацію найбільшого біогазового заводу в Україні потужністю 2,25 МВт. Будуватимуть його на базі Рокитянського цукрового заводу в Київській області. Проект реалізовується в рамках Програми фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF) на суму в €140 млн., яка є частиною ініціативи ЄБРР у сфері сталої енергетики, спрямованої на розв’язання проблем зміни клімату та поліпшення енергетичної ефективності.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Колосова, В. П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення [Текст] / В. П. Колосова, І. М. Іванова // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 33─47. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті проаналізовано основні напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції  та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Чорноморський банк торгівлі та розвитку. Окреслено ключові програми співробітництва, котрі тепер реалізує Україна. Детально розглянуто проекти з провідними МФО, залучені державою та під державні гарантії, що реалізуються в різних секторах економіки. Розкрито проблеми розвитку промислового виробництва в Україні з акцентом на необхідності усунення наявного розриву між виробничим і фінансовим капіталом, а також інвестиційним ресурсом. Запропоновано механізм підтримки промислового сектору економіки через надання гарантій на частину зобов’язань приватних виробників на умовах спільної відповідальності отримання відповідних результатів від реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, які фінансуються провідними МФО.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Пєнська, І. О. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України [Текст] / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 18─24. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сучасний стан розвитку України характеризується значними економічними і політичними труднощами. Після періоду експериментів у перші роки незалежності в країні розпочалися спроби ринкових реформ. Ці ініціативи були підтримані міжнародними фінансовими організаціями.

У статті проаналізовано участь України у діяльності провідних міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій та їх вплив на економічний розвиток України. Розкрито головні напрями співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями, які є важливим джерелом залучення додаткових фінансів до національної економіки, оскільки Україна все ще сприймається як країна високого ступеню ризику стосовно налагодження економічної співпраці.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Іллюша, С. Н. Оцінка впливу вступу до СОТ на зовнішню торгівлю України [Текст] / С. Н. Іллюша // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 4. – С. 57─72.

 

У статті проведено дослідження впливу вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) на обсяги експорту та імпорту за допомогою методів математичної статистики, оскільки вплив світової економічної кризи не дозволяє це здійснити методами прямих розрахунків.

 Для цього за даними статистики, яка передувала вступові України до СОТ, були розраховані очікувані обсяги експорту (імпорту) та довірчі інтервали для стандартної ймовірності (0,95). Вихід фактичних обсягів експорту (імпорту) за 2009, 2010 роки за межі довірчих інтервалів і засвідчує вплив неврахованого в регресійній моделі чинникавступу України до СОТ.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

 

[Вгору]

IV. Україна в міжнародних економічних відносинах

 

65.5я73 М58

Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 384 с.

 

У навчальному посібнику проблеми теорії міжнародної економіки – міжнародної торгівлі, торговельної політики, руху факторів виробництва, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, економічної політики в умовах відкритої економіки, інтеграції та глобалізації – розглядаються на основі і в тісному взаємозв’язку з іншими складовими сучасної економічної теорії – мікро- та макроекономікою, що дозволяє скористатися опанованим аналітичним інструментарієм та забезпечити наступність фундаментальної загальноекономічної підготовки фахівців з економіки і підприємництва.

Виклад теоретичного матеріалу супроводжується графічними моделями, схематичними таблицями, прикладами, а також статистичними і фактичними даними, що характеризують тенденції сучасного розвитку міжнародної економіки, роль і місце у ній окремих країн світу або їх об’єднань. Особлива увага приділяється висвітленню участі України у світогосподарських звязках.

Посібник призначений для студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів України.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

 

Мариніна, С. В. Вибір оптимальних відносин України з країнами провідних інтеграційних об'єднань Євразійського континенту [Текст] / С. В. Мариніна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 137–141.

 

Посилення економічної взаємозалежності національних економік на двосторонньому, субрегіональному, регіональному та міжрегіональному рівнях стало вимогою сучасних міжнародних економічних відносин, оскільки економіка однієї країни не може замикатися в національних рамках, а повинна брати участь у міжнародному поділу праці, спираючись на порівняльні переваги.

Для України участь в інтеграційних регіональних процесах є необхідністю, оскільки її економіка пов’язана зі світовим ринком і подальший розвиток, як і розвиток світової економіки, безпосередньо залежить від розширення інтеграційних процесів. На сучасному етапі економічна ситуація країни ускладнена рядом проблем, сприяти вирішенню яких може тільки поглиблення її інтеграції в систему господарських звязків.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

65.051.542.8(4Укр) З-78

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2014 році [Текст] : стат. зб. / відповід. ред. А. О. Фризоренко. – Київ : Держкомстат України, 2015. – 153 с.

 

У статистичному збірнику «Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2014 році» наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010-2014 роки та дані за 2014 рік в порівнянні з 2013 роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за країнами світу, структурою, регіонами України. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.

Видання розраховане на широке коло користувачів.   

 

Примірників – 2 (читальний зал)

 

 

 

Гуцул, І. Прагматизм зовнішньо-економічних відносин Великобританії та України [Текст] / І. Гуцул // Економіст. – 2014. – № 6. – С. 39─41.

 

Кожна країна в сучасних умовах не може розвиватися ізольовано, і тому вона займається зовнішньоекономічною діяльністю. Дана діяльність для усіх країн є важливим чинником економічного зростання і спрямована на реалізацію переваг міжнародного поділу праці, сприяння вирівнюванню темпів економічного розвитку, що особливо актуально в умовах зростаючих тенденцій до глобалізації. Оскільки серед форм зовнішньоекономічної діяльності найважли-вішими є зовнішня торгівля та інвестування, автор з’ясував здійснення цих процесів між Україною та Великою Британією.

У статті досліджено організаційні та прикладні аспекти зовнішньоекономічної співпраці України та Великобританії. Здійснено аналіз динаміки та структури експортно-імпортних операцій досліджува-них країн. Виокремлено спільні й відмінні риси механізмів переміщення товарів через митні кордони України та Великобританії. Окреслено перспективи подальшої економічної співпраці країн.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

Яковенко, В. Особливості сучасного етапу розвитку торговельних відносин України з ЄС [Текст] / В. Яковенко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 8. – С. 47─54 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В сучасних умовах одним із стратегічних завдань України є забезпечення диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків та поглиблення торговельно-економічного співробітництва з країнами Європейського Союзу, оскільки євро інтеграційний вектор визначений пріоритетним не лише на державному рівні, а й, після нещодавніх подій в країні, на рівні підсвідомості кожного громадянина України.

У статті викладені актуальні питання двостороннього торговельного співробітництва України з ЄС. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі України товарами та послугами в галузевому та регіональному розрізах. Виявлено особливості, проблеми та узагальнено необхідні заходи для покращення торгівлі України з ЄС у сучасних умовах розвитку та окреслено потенційні вигоди національних експортерів від підписання Угоди про ЗВТ.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Рак, Р. В. Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці [Текст] / Р. В. Рак // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 417─424.

 

Участь України  в процесах фінансової та політичної інтеграції має як позитивні, так і негативні наслідки для економіки, у зв’язку з чим вивчення та розв’язання проблем функціонування та розвитку фінансової системи України набувають особливого значення.

У статті розглянуто особливості розвитку складових фінансової системи України через призму процесів політичної та економічної інтеграції, а також стабільності соціально-економічного та політичного становища в Україні. Охарактеризовано тенденції розвитку фінансової системи на короткострокову перспективу. Визначено внутрішні та зовнішні  загрози стабільності фінансової системи.

 

Примірників – 1 (читальний зал)