Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Подпись: Сучасне товарознавство: теоретичні та практичні аспекти

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

 

Розділ 1. Теоретичні основи товарознавства

Розділ 2. Управління якістю та експертиза товарів

Розділ 3. Маркетингові аспекти товарознавства

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Теоретичні основи товарознавства

 

Теоретичні основи товарознавства

Теоретичні основи товарознавства [Текст] : підручник / І. М. Байдакова, Л. I. Байдакова, Л. М. Губа, В. Я. Плахотін, О. В. Шегінський. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2016. – 284 с.

65.422.5я73 Т33

 

 

У підручнику розглядаються загальні питання товарознавства продовольчих товарів: потреби і вимоги споживачів до товарів, споживні властивості товарів, якість і шляхи її дослідження, методи класифікації товарів, процеси при зберіганні товарів, збереження якості і маси товарів при товаропросуванні.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-1.

 

 

 

Товарознавство: історія, проблеми, перспективи розвитку

Товарознавство: історія, проблеми, перспективи розвитку [Текст] : матеріали Регіональної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 19-20 груд. 2013 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 51 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.422.5я431 Т50 

 

 

У матеріалах конференції розглянуто актуальні проблемні питання, перспективи розвитку та аналіз чинників, що зумовлюють якість товарів у процесі виробництва та товаропросування.

Збірник буде корисним для науковців, практиків, студентів-магістрів і фахівців, власників різних категорій підприємств.

 

Примірників:  читальний зал для науковців -1.

 

 

 

Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта

Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта [Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25–26 берез. 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 355 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

ББК 65.422.5я431 С21

У матеріалах конференції розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання, пов’язані з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки.

Розраховано на вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які займаються проблемами матеріалознавства та товарознавства.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-1.

 

 

Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів [Текст] : навч. посібник / Л. О. Радченко, Л. Д. Льовшина, М. П. Головко, [та ін.]. – Харків : Світ книг, 2013. – 943 с.

ББК 65.422.52я73 Т50

 

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містяться відомості про всі групи непродовольчих товарів, наведена їх класифікація. Висвітлюються формування асортименту, основи виробництва, оцінки споживчих властивостей та вимоги до якості товарів.

 

   Примірників: загальний читальний зал -16,

                          навчальний абонемент-2.

 

 

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва. Розділ 1. Товарознавство рослинної і тваринної сировини

Бірта, Г. О. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва. Розділ 1. Товарознавство рослинної і тваринної сировини [Текст] : навч. посібник / Г. О. Бірта. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 68 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

 

Навчальний посібник присвячений вивченню продовольчої сировини, як основи формування властивостей товарів; класифікації, зовнішніх відмітних ознак, асортименту, властивостей та сфери застосування основних видів сировини; умов зберігання, маркування, транспортування та ідентифікації сировини і матеріалів.

 

 

 Примірників: загальний читальний зал -1,

                         читальний зал для науковців -1,

 навчальний абонемент-8.

 

 

 

Товарознавство. Малопоширені овочі

Юдічева, О. П. Товарознавство. Малопоширені овочі [Текст] : навч. посібник / О. П. Юдічева. – Київ : Ліра-К, 2014. – 236 с.

ББК 65.422.51я73 Ю16

 

ВООЗ рекомендує щоденно вживати не менше 400 г овочів додатково до картоплі. Результати епідеміологічних досліджень підтвердили, що при вживанні овочів та фруктів у такій або більшій кількості поширеність серцево-судинних, деяких онкологічних захворювань і більшості дефіцитів мікроелементів серед населення знижуються.

Одним із шляхів забезпечення споживачів України високоякісною овочевою продукцією є більш широке застосування у щоденному раціоні харчування різних видів свіжих овочів.

Матеріал посібника висвітлює питання товарознавчих властивостей малопоширених овочів і викладений відповідно до програми дисципліни «Товарознавство» (1.2. Харчові продукти; 1.2.2 Фрукти, овочі, гриби і продукти їхнього перероблення).

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                         читальний зал для науковців -2,

 навчальний абонемент-57.

 

 

Розділ 2. Управління якістю та експертиза товарів

 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Товароведение и экспертиза потребительских товаров [Текст] : учебник / Рук. авт. кол. В. В. Шевченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – (Высшее образование - Бакалавриат).

ББК 65.422.51я73 Т50

Потребительские товары – понятие широкое и включает как продовольственные, так и непродовольственные товары. Критериями современного потребительского рынка служат источники наполнения его товарами, соотношение спроса и предложения, которое, в свою очередь, определяет насыщенность рынка товарами, степень удовлетворения спроса, широту, полноту и структуру ассортимента.

В учебнике изложены предмет и задачи, теоретические основы товароведения, классификация, химический состав, пищевая ценность отдельных групп товаров. Даны современные особенности технологии отечественных и импортных продуктов. Особое внимание уделяется сертификации и проведению экспертизы товаров растительного и животного происхождения.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал 1,

                        навчальний абонемент-2.

 

 

 

Формування концепції якості товарів

Байдакова І. М. Формування концепції якості товарів [Електронний ресурс] / І. М. Байдакова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. - 2009. - № 1. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvpuettn_2009_1_14

 (21.06.2016). – Назва з екрана.

 

Набуття економіки України статусу ринкової, приєднання держави до Світової організації торгівлі, економічні перетворення висувають більш високі вимоги до забезпечення якості продукції на ринку.

У статті показано, що недостатньо систематизовані поняття і методологія для вивчення рівня конкурентоспроможності підприємства, як найважливішого інструмента посилення позицій підприємства в конкурентній боротьбі. Проаналізовано загальні принципи та положення найбільш розповсюджених систем якості, що можуть використовуватися на підприємствах, дано пропозиції вдосконалення системи стандартизації товарів.

 

 

Примірників: загальний читальний зал 1.

 

 

 

Товароведение и экспертиза чая и кофе

Куликова, Н. Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе [Текст] : учеб. пособие / Н. Р. Куликова. – Москва : Дашков и К, 2013. – 168 с.

ББК 65.422.51я73 К90

 

Чай считается одним из самых популярных и замечательных напитков на нашей планете. Люди выбирают этот напиток за его неповторимые вкусовые качества, а также в силу его полезных свойств.

Автор книги ставит перед собой цель рассказать все то, что знает о чае, обобщить информацию, полученную при изучении различных печатных изданий на эту тему, а также поделиться опытом, приобретенным ею за время работы в чайной компании.

В учебном пособии рассматриваются товароведение и експертиза чая и кофе. Книга основана на действующих ГОСТах, текст сопровождается  иллюстрациями и уточняющими таблицями.

 

  

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-1.

 

 

 

Якість товарів. управління якістю

Байдакова І. М. Якість товарів. управління якістю [Електронний ресурс] / І. М. Байдакова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. - 2011. - Вип. 12. - С. 37-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_2011_12_10 (21.06.2016). –Назва з екрана.

 

Загострення конкуренції та підвищення вимог до якості характеризують сучасний світовий ринок товарів та послуг. Сьогодні досягти стійкого успіху можуть лише ті підприємства, які опановують найкращий досвід управління якістю і випускають конкурентоспроможну продукцію. Конкурентоспроможність товару формується двома категоріями – ціною і якістю.

В статті обґрунтована необхідність вдосконалення системи управління якістю товарів, а також методів оцінки якості товарів. Пропонуються методи і діяльність оперативного харак-теру, які використовуються для задоволення вимог до якості.

 

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчувння

Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчувння [Текст] : навч. посібник / за ред. Л. О. Касілової. – Суми : Університетська книга, 2014. – 279 с.

36.996-7я73 У67 

 

Оптимізація харчового статусу різних груп населення нині має бути одним із пріоритетних завдань. Адекватність хімічного складу їжі і фізіологічних потреб людини набуває особливої медико-біологічної актуальності в умовах техногенного забруднення довкілля та певної специфіки праці, екстремальних фізичних навантажень, різкої зміни клімато-географічних умов тощо. Тому дієтотерапевтичне (дієтичне і лікувальне) та лікувально-профілактичне харчування потребує уваги з боку фахівців, які досліджують зазначену проблему, професіонального підходу до зазначених вище питань.

У посібнику наведено загальні поняття про дієтичне, лікувальне та лікувально-профілактичне харчування відповідно до системного підходу до формування якості й безпечності дієтичної кулінарної продукції. Оптимізовано харчовий статус різних груп населення.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-1.

 

 

 

Забезпечення суттєвих показників якості ювелірних виробів

Дудла І. О. Забезпечення суттєвих показників якості ювелірних виробів / І. О. Дудла // Товарознавчий вісник. - 2014. - Вип. 7. - С. 205-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvis_2014_7_32  (21.06.2016). – Назва з екрана.

 

Розвиток міжнародної торгівлі, міжнародних науково-технічних і економічних зв’язків вимагають єдиного підходу до оцінки якості продукції, її взаємозамінності, технічної сумісності, вимог до маркування, пакування, збереження і транспортування, безпеки і охорони навколишнього середовища. Діяльність міжнародної стандартизації спрямована на розробку погоджених стандартів, вимоги яких будуть дотримуватись практично всі країни світу. Контроль за якістю дорогоцінних металів практикується в більшості європейських країн протягом сотень років.

В роботі досліджено фактори забезпечення показників якості ювелірної продукції відповідно до вітчизняних та світових вимог. Висвітлено формування найбільш суттєвих показників якості, які потребують змін складу та технології виготовлення продукції.

 

 

 

 

 

Безпечність кондитерської продукції: деякі аспекти її формування

 

Безпечність кондитерської продукції: деякі аспекти її формування [Текст] / Н. Олексієнко, В. Оболкіна, С. Дудко, О. Балдинюк // Продовольча індустрія АПК. – 2015. – № 3. – С.37–40. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Актуальною проблемою кондитерської галузі є забезпечення харчової безпеки ласощів. Це пов’язано із забрудненням навколишнього середовища, мікробіологічною небезпекою та іншими загрозами, які виникають протягом технологічного процесу виробництва продукції.

Викладено інформацію про законодавчі вимоги щодо необхідності впровадження систем забезпечення харчової безпеки на харчових виробництвах. Зазначені основні вимоги щодо забезпечення харчової безпеки кондитерських виробів.

Детально розглянуто мікробіологічні фактори, які впливають на безпечність кондитерських виробів. Наведено схему розробки плану НАССР та деякі практичні поради щодо його побудови.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

Розділ 3. Маркетингові аспекти товарознавства

 

Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначенння

Пісна, О. Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначенння [Текст] / О. Пісна // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 8. – С. 63─69.

 

Сучасні умови розвитку глобального середовища вимагають від керівництва компаній виважених рішень та обґрунтованих стратегій подальшого розвитку діяльності.Особливості споживачів, товару та механізми й цілі його купівлі-продажу зумовлюють специфіку маркетингових технологій та інструментів, що застосовуються компанією для втримання конкурентних позицій на ринках.

В статті досліджено сутність категорій «промисловий маркетинг», «маркетинг товарів промислового призначення» та «В2В-маркетинг». Узагальнено особливості ринку товарів промислового призначення та визначено унікальні його характеристики. Увагу закцентовано на процесі прийняття рішень про закупівлю на промислових ринках та особливостях складових маркетингового комплексу промислових підприємств та організацій.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

 

Маркетинг у галузях і сферах діяльності

Торговельний маркетинг // Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посібник / за ред. І. М. Буднікевич. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – С. 10-82. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

ББК 65.291.3я73 М27

 

У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, банківській сфері, народних художніх промислах, муніципальному управлінні. В окремому розділі розглянуто основи сегментації з урахуванням специфіки окремих ринків.

Після теоретичного матеріалу у розділах подано основні терміни та поняття, запитання для самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань, творчі завдання, ситуаційні завдання для роботи в групах, а також рекомендована література для вивчення теми. В посібнику презентовано програму курсу» Маркетинг у галузях і сферах діяльності».

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-1.

 

 

 

Маркетингове забезпечення споживацької привабливості товару промислового призначення

Райко, Д. В. Маркетингове забезпечення споживацької привабливості товару промислового призначення [Текст] / Д. В. Райко, Л. М. Цейтлін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 1. – С. 22–31.

 

Обґрунтовано маркетингове забезпечення оцінювання споживацької привабливості товару промислового призначення, що базується на визначені поняття споживацької привабливості з урахуванням активних потреб та очікувань споживачів, втілених в основні конструктивні, технологічні, економічні, екологічні, ергономічні ознаки його якості, що задовольняють найважливіші потреби споживачів. Систематизовано суттєві фактори впливу на прийняття рішення споживачами щодо придбання товарів, що складають його споживацьку привабливість на основі комплексного дослідження різнохарактерних факторів та їх об'єднанні з урахуванням потенційних інтересів споживачів.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1

 

 

Дослідження споживчих переваг на ринку безалкогольної продукції і соків як передумова планування збутової діяльності виробничих підприємств

Цопа, М. Дослідження споживчих переваг на ринку безалкогольної продукції і соків як передумова планування збутової діяльності виробничих підприємств [Текст] / М. Цопа // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 4. – С. 48─55.

 

«Узагальнення результатів аналізу літературних джерел дозволило визначити, що збут розглядають у декількох площинах:збут як процес взаємодії з покупцем. Коли мова йде про збутову діяльність виробничих підприємств, можна запропонувати власне визначення збуту дещо в іншій площині. Збут - це комплекс заходів, спрямованих на виявлення, вивчення, встановлення (задоволення) потреб і запитів споживачів, це процес встановлення завдань виробництву, що має на меті забезпечення найефективнішої реалізації виготовленої продукції».

У статті розглянуто і досліджено споживчі переваги на ринку безалкогольної продукції і соків. Їх вплив на збутову діяльність виробничих підприємств.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

 

Маркетинговая среда предприятий по производству сухих завтраков в Украине

Маркетинговая среда предприятий по производству сухих завтраков в Украине [Текст] / М. Р. Мардар, А. Макарь, Е. А. Голубенкова, А. И. Яновская // Харчова наука і технологія. – 2014. – № 4. – С. 14─18.

 

История развития производства продуктов бистрого приготовления начинает свій отче с тридцатых годов пришлого столетия, корда в США Чарльз Е. Люк впервые получил продукт на основе взорванного риса, напоминающий выпускаемые сегодня зернове палочки. Хотя этот продукт не является полностью аналогичным современным изделиям, это стало достижением в развитии технологических процес сов наравне с разработанными позже процесами изготовления хрустящей пшеницы и кукурузных пало чек. В настоящее время продукты быстрого приготовления стали одной из традиционных форм питания и широко используется населением многих стран в качестве готових сухих завтраков

В статье представлен анализ маркетинговой среды предприятий по производству сухих  завтраков в Украине. Представлен SWOT-анализ  маркетинговой среды предприятий на рынке сухих завтраков Украины, уделено внимание анализу факторов внешней и внутренней среды и выделены такие сегменты поставщиков: отечественные производители и импортеры, являющиеся лидерами на рынке сухих завтраков.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

 

 

Системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м'яса та м'ясопродуктів

Афанасьєва, О. П. Системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м'яса та м'ясопродуктів [Текст] / О. П. Афанасьєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 95─106. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Для ефективної реалізації управлінських функцій на всіх рівнях управління потрібна об’єктивна, надійна, адекватна інформація щодо стану і тенденцій розвитку ринку. Особливого значення в умовах напруженості, високого рівня динамічності та невизначеності зовнішнього середовища набуває інформація щодо тенденцій розвитку ринків продовольчих товарів.

Ураховуючи важливість та ключову роль ринку м’яса та м’ясопродуктів у підвищенні рівня продовольчої безпеки на сучасному етапі, дослідження та прогнозування даного товарного ринку сприятиме визначенню основоположних засад щодо забезпечення необхідних обсягів виробництва м’яса та м’ясопродуктів й насичення ними ринку у  необхідній кількості, необхідної якості за оптимальною ціною для забезпечення фізичної та цінової їх доступності для всіх верств населення. Результати таких досліджень стають все більше затребуваними, тому розроблення системного підходу до маркетингового дослідження ринку м’яса та м’ясопродуктів стає все більш актуальним.

У статті розглянуто У статті розглянуто теоретичні аспекти щодо специфіки маркетингових досліджень регіонального товарного ринку і запропоновано системний  підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м’яса та м’ясопродуктів.

 

Примірників: загальний читальний зал -1.