Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Стратегія розвитку вищої освіти України та зарубіжних країн

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

І. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти

ІІ. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України

ІІІ. Інтернаціоналізація освіти: міжнародний досвід

 

 

 

І. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти

 

Примірників: 5 - науковий абонемент-2; загальний читальний зал -2; читальний зал для науковців-1

 

Законодавство України про освіту [Текст] : збірник офіційних текстів законів станом на 1 лют. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 274 с.
ББК 67.9(4Укр)301.12 З-19

 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних  здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями

У даному збірнику опубліковані офіційні тексти законів України про освіту станом на 01.02.2012 р., у тому числі про вищу освіту.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Суліма, Є. Вища освіта в контексті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Текст] / Є. Суліма // Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7-15.

 

Національною стратегією  розвитку освіти на 2012-2021 роки визначено основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти у нових економічних і соціокультурних  умовах, окреслено шляхи інтеграції освіти в європейський та світовий освітні простори.

Вища освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, це система творення майбутнього інтелектуального розвитку України.

Визначальним напрямом стратегії на сучасному етапі соціально-економічного розвитку нашого суспільства має бути створення умов для самореалізації кожної особистості, рівного доступу до якісної вищої освіти.

 

 

Примірників–1 (загальний читальний зал)

 

Хохленко, О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні [Текст] / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 106–107.

 

Вища освіта є запорукою розвитку людини та суспільства. Вища освіта формує людський капітал держави, а тому її розвиток має бути стратегічним і пріоритетним напрямом державної політики.

Державна політика у галузі вищої освіти, цілі та напрями її розвитку визначаються Верховною Радою України і ґрунтуються на принципах доступності, конкурсності, гласності, наступності, незалежності, інтеграції системи вищої освіти України у світову при збереженні та розвитку досягнень і традицій вітчизняної вищої школи, а також державної підтримки підготовки фахівців.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Левчишена, О. Регуляторна політика держави  в галузі вищої освіти [Текст] / О. Левчишена // Освіта і управління.– 2013. – № 1–2. – С. 80–87.

 

У ХХІ столітті, за умов переходу світу до інформаційного суспільства, соціально-економічний розвиток  країн залежить не від матеріальних і навіть не від фінансових ресурсів, а від знань та кваліфікації робочої сили, тобто від якості людських ресурсів. Надання уваги реформі вищої освіти не випадкове  і свідчить про її системну  роль у забезпеченні економічного та соціального розвитку держави та у розбудові демократичного соціально орієнтованого суспільства.

У статті досліджено необхідність і функції регулювання вищої освіти України, розкрито цілі та принципи регулювання освітньої діяльності, проаналізовано засоби державного регулювання освітньої діяльності.

 

 

Примірників–1 (загальний читальний зал)

 

 

Красняков, Є. Міжнародні нормативно-правові акти про освіту та їхній вплив на формування державної політики в галузі освіти України [Текст] / Є. Красняков // Віче. – 2012. – № 14. – С. 2226.

 

Тенденції до глобалізації суспільного розвитку формують нову еру взаємодії між націями, народами, державами. Глобалізаційні процеси впливають на управління, виробництво, торгівлю, ринок праці, політичні структури, інші суспільні інституції й процеси. У цьому контексті найвпливовішими чинниками розвитку стають інформація, наука та освіта.

Стаття розкриває основні шляхи розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти. Національною доктриною розвитку освіти визначено такі завдання: вихід вітчизняної освіти на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі вищих навчальних закладів у проектах міжнародних організацій та співтовариств. Міжнародне співтовариство напрацювало низку нормативно-правових актів, де визначено міжнародні стандарти в галузі освіти.

 

 

[Вгору]

ІІ. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Гаращук, О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки [Текст] / О. Гаращук,

В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 102-108.

 

 

Одним із найважливіших завдань, що стоять нині перед кожною країною, є забезпечення  переходу економіки до інноваційного розвитку на основі підвищення ролі науково-технічного потенціалу країни. В його реалізації  важлива роль належить освіті загалом і вищій освіти зокрема.

Розкривається значення вищої освіти у формуванні інноваційної економіки; аналізуються сучасний стан розвитку освіти, її можливості у наданні якісних освітніх послуг; обґрунтовуються напрями вдосконалення  парадигми розвитку вищої освіти, підвищення якості підготовки кадрів як важливої передумови розбудови економіки знань.

 

 

Примірників–3 (науковий абонемент-1; загальний читальний зал-1; читальний зал для науковців-1)

 

Хоружий, Г. Ф. Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти [Текст] : [монографія] / Г. Ф. Хоружий. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 320 с.

ББК 74.58 Х82

 

У монографії йдеться про структуру і функції академічної культури як важливого чинника оптимізації діяльності вищих навчальних закладів. У цьому контексті автор розглядає академічну свободу і університетську автономію, якість освіти, соціальну відповідальність вищої школи.

Важливими складовими  академічної культури виступають такі її підвиди, як інформаційна культура, інноваційність, комунікативна культура, корпоративна культура, фінансова культура, організаційна культура.

 

 

Примірників–1 (загальний читальний зал)

 

Янковська, Л. А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи [Текст] / Л. А. Янковська, Р. М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 228–234. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Формування економіки знань  і створення інноваційно-інтелектуальної  моделі розвитку суспільства є закономірним процесом. Якісно новий розвиток України у соціально-економічному аспекті невід’ємно пов’язаний із сферою освіти, яка на думку багатьох науковців, посідає чільне місце  у структурі національної інноваційної системи.

У статті висвітлено передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи у контексті трансформації економіки, глобалізаційних викликів і поширення соціокультурологічних тенденцій. Показано взаємозв’язок інноваційної культури та інтелектуальної культури, яка зароджується у вищих навчальних закладах і поєднує освіту й науку на якісно новій основі.

 

 

Примірників–1 (загальний читальний зал)

 

Золотарева, Л. Р. Культурная стратегия образования [Текст] /

Л. Р. Золотарева // Вестник московского университета. Сер. 20, Педагогическое образование. – 2012. – № 4. – С. 105–118.

 

Содержание статьи обусловлено резко возросшим интересом к проблеме соотношения культуры и образования, который интенсифицировал исследовательскую деятельность  в данном направлении, углубил внимание к неиспользованным  возможностям культуры и образования.

В статье дается научный анализ культурологических версий  образования; обосновывается  культурологический подход к образованию; рассматриваются взаимосвязь понятий «культура» и «образование», функции культуры и образования, культурная стратегия образования.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Бєляєва, О. Закони, принципи і правила навчання у вищій школі в контексті системного підходу (аналітичний огляд) [Текст] / О. Бєляєва // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 9. – С. 2324.

 

Модернізація старих і обґрунтування  й упровадження нових підходів до навчання у вищій школі, виховання високоосвіченого, конкурентно спроможного фахівця, керування вищими закладами освіти зумовлюють постійне вдосконалення, поглиблення й розширення теоретичної бази, що й зумовлює актуальність дослідження.

Проведено аналітичний огляд законів, принципів і правил навчання у вищій школі. Шляхом функціональної диференціації розмежовано зміст понять „дидактичний закон”, „дидактичний принцип”, ”правило дидактики”. Продемонстрована кореляція між принципами навчання у вищій школі з визначальними особливостями системи навчання у цій групі закладів освіти.

 

 

Примірників–1 (загальний читальний зал)

 

Родіонов, О. В. Аналіз процесів розвитку української системи вищої освіти в контексті управління її якістю [Текст] / О. В. Родіонов // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 11/12. – С. 31–33.

 

Аналітичні дослідження  процесів державного управління якістю вищої освіти в Україні визначили наявність невідповідностей між кількісними характеристиками розвитку вищої освіти і процесами економічного, інноваційного та соціального розвитку країни. Зовнішнім  проявом цих невідповідностей є стагнаційне зростання ВВП, підвищення соціального напруження й уповільнення інноваційного розвитку за двократного збільшення кількості ВНЗ і трикратного збільшення кількості студентів.

У статті наведено  результати аналізу процесів розвитку системи вищої освіти України в контексті управління її якістю. Побудовано інтегральну регресій ну модель залежності кількості прийнятих студентів за денною формою навчання від групи факторів.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Загвязинский, В. И. Изменение социальных функций образования и его стратегических ориентиров в период модернизации [Текст] / В. И. Загвязинский // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. – № 1. – С. 3–6.

 

В статье дается  характеристика кризисного состояния образования  и намечаются стратегические ориентиры образовательной политики, которая могла бы обеспечить выход из кризиса и переход с позиций догоняющего социально-экономические запросы образования к системе, опережающей социально-экономическую ситуацию.

Кризисная оценка состояния российского образования выражается  в катастрофическом падении его качества, резком снижении его рейтинга на международном уровне

Основными стратегическими ориентирами развития образования  являются личностное развитие, формирование новых социальных отношений, человеческого резерва для построения экономики знаний, культуросбережение и культуросозидание.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Раковская, О. Л. Инновационные стратегии развития образовательного процесса [Текст] / О. Л. Раковская // Alma-mater (Вестник высшей школы). – 2012. – № 10. – С. 61–64. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Современный уровень образования отдает предпочтение ясно осознанным стратегиям системного развития образовательных учреждений. Выбор и внедрение подобной стратегии требует грамотного решения ряда важных проблем.

Исследована программа преобразования традиционного содержания, методов, форм, образовательных ценностей и идеалов, организационных сценариев учебно-воспитательного процесса. Рассмотрены подходы к реализации выбранных стратегий с точки зрения глубины проработки их научных и методических основ.

 

 

[Вгору]

ІІІ. Інтернаціоналізація освіти: міжнародний досвід

 

 

Примірників–5 (навчальний абонемент-3; загальний читальний зал-1; читальний зал для науковців-1)

 

Товканець, Г. В. Вища освіта за кордоном [Текст] / Г. В. Товканець // Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посібник / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2011. – С. 131–154.

74.58я73 Т50

 

У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності особливості впровадження  Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання, подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції США.

Даний матеріал можна використовувати для проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з питань розвитку європейської та української вищої освіти.

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Особливості вищої освіти за кордоном [Текст] // Сучасна освіта. – 2012. – № 5. – С. 9.

 

Щоб прийняти рішення про те, чи варто їхати навчатися за кордон, необхідно зрозуміти основи закордонної освітньої моделі, її відмінності від вітчизняної. Хоча у всіх країнах є своя специфіка, можна говорити про певний набір базових принципів, які формують характерні риси всієї системи.

Особливо вони помітні в англосаксонській моделі, яка склалася у Великобританії, а потім була запозичена усіма іншими англомовними країнами.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Степко, М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні [Текст] / М. Степко // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 13–22. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В статті розглядаються  різні сценарії розвитку системи вищої освіти в сучасних умовах глобалізації.

Те, що відбувається  в європейському та світовому просторі освіти і науки останнім часом, окремі експерти називають революційними змінами. Інтегруючись до Європейського освітнього простору, доцільно виокремити основні тенденції змін, що там відбуваються.

Слід визнати чотири рушійні сили, під впливом яких відбуваються трансформації. Перша – зростання потреб навчання. Друга диверсифікація типів вищих навчальних закладів. Третя – вплив інформаційно– комунікаційних технологій у всіх аспектах навчання. Четверта – глобалізація, яка впливає на те, як ми викладаємо, пізнаємо, вивчаємо, досліджуємо і спілкуємося.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Козієвська, О. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід та українські перспективи [Текст] / О. Козієвська // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 30–39.

 

Об’єктивність і невідворотність глобальних процесів інтернаціоналізації змушує країни шукати своє місце у світовому освітньому просторі. У розвинутих країнах міжнародне співробітництво у сфері освіти й науки, засноване  на взаємних інтересах і партнерстві, є частиною їх державної освітньої політики, спрямованої на вирішення соціально-економічних і політичних  проблем, на те, щоб освіта стала ключовим фактором успішного розвитку держави.

У статті аналізується досвід країн світу  щодо вибору та реалізації стратегії інтернаціоналізації вищої освіти.

 

 

Примірників–1 (загальний читальний зал)

 

Гала, С. В. Функціонування системи вищої освіти Китаю: аналіз досвіду [Текст] / С. В. Гала // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С. 7277.

Економіка Китайської Народної Республіки в останні роки демонструє  високі темпи зростання. В цих умовах значну роль відіграє система вищої освіти Китаю, яка забезпечує національну економіку фахівцями високої кваліфікації, здатними діяти креативно, професійно, володіти програмними засобами, використовувати сучасні інформаційні технології та нові знання.

У цій статті проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти Китаю. Виявлено особливості функціонування вказаної системи. Показано ключові тенденції підвищення ролі вищих навчальних закладів у забезпеченні зростання економіки на технологічній основі. Сформульовано пропозиції щодо запровадження окремих елементів китайського досвіду регулювання розвитку системи вищої освіти в українську практику.

 

 

Примірників–1 (читальний зал для науковців)

 

Гуськова, Н. Д. Особенности системы высшего профессионального образования во Франции [Текст] / Н. Д. Гуськова, Е. А. Неретина, Ю. Р. Еналеева // Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – № 6. – С. 59–63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Рассмотрены особенности современной системы высшего профессионального образования Франции. Приведены данные о структуре и количестве вузов Франции, выявлены особенности обучения в различных типах учебных заведений.

Определены основные направления и национальные особенности модернизации системы высшего профессионального образования в контексте Болонского процесса. Уделено внимание проблемам перехода французских вузов на автономию и проведения оценки качества высших учебных заведений.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал для науковців)

 

Ірландія: освіта в країні ще незнайомих друзів [Текст] // Сучасна освіта. – 2011. – № 11. – С. 8–10.

 

Традиції вищої освіти в Ірландії почали складатися ще в Середні століття. З того часу цю країну називають „землею святих і вчених”. Часи змінилися, проте коледжі, інститути та університети Ірландії не просто „тримають марку” - методики освіти в них постійно вдосконалюються. З моменту заснування в XVI столітті  Трініті- коледжу – найстарішого університету Ірландії – країну стали називати „островом школярів”. І донині в Ірландії найвищий відсоток молоді серед країн Євросоюзу.

Навчання в Ірландії – це можливість не тільки отримати прекрасну освіту або вивчити англійську, а й познайомитися з дивовижною країною.