Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

 

І. Соціальна держава як результат ефективної соціальної політики

ІІ. Соціальні стандарти в Україні: досягнення та проблеми

ІІІ. Державне управління соціальним розвитком

ІV. Соціально орієнтована політика: міжнародний досвід

 

 

І. Соціальна держава як результат ефективної соціальної політики

 

65.011.34я73 С69

Соціальна економіка [Текст] : навч. посібник / керiв. авт. кол. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми прояву соціальної економіки, демонструється об'єктивна необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічного потенціалу, розкриваються основні риси і моделі. Висвітлюються міжнародний досвід розвитку соціально орієнтованої економічної системи, розвиток соціального і людського капіталу, нерівність і соціальне розшарування, сучасні інструменти соціальної політики. Увагу приділено таким новим для навчальної літератури питанням, як суперечності процесу соціалізації економіки та розвиток благодійної діяльності в Україні.

Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам економічних дисциплін, усім, хто прагне опанувати сучасні тенденції у царині поліпшення добробуту людини і суспільства.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.011.34я73 А92

Атаманюк, Р. Ф. Соціальна економіка [Текст] : навч. посібник / Р. Ф. Атаманюк, Е. А. Атаманюк. – Львів : Новий світ-2000, 2015. – 204 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я. В посібнику викладено засади фінансування та управління соціальною сферою.

Навчальний посібник спрямований на студентів та може бути використаний фахівцями установ та підприємств соціальної сфери.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                      2 (навчальний абонемент)

 

 

ББК 65.272я73 С69

Соціальна політика [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. В. М. Піча, Я. Б. Турчин. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Новий світ-2000, 2016. – 318 с.

 

Навчальний посібник написаний у відповідності з Державним освітнім стандартом і включає основні теми. Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених. В кінці кожної теми подається список літератури, запитання та тести для самоконтролю.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціальної політики у світі та в Україні.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                      1 (навчальний  абонемент)

 

 

Бандура, І. С. Соціальна держава як результат ефективної соціальної політики [Текст] / І. С. Бандура // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 92–95. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Визначено, що зміст державної соціальної політики реалізується в трьох основних формах: фінансовій, організаційно-економічній та інституціональній. Форми включають у себе методи, а методи, в свою чергу, включають інструменти державного впливу, доцільність яких визначається історичними і соціально-економічними умовами, що в сукупності розкриває зміст державної соціальної політики. Аналіз світового досвіду показав, що існуючі форми, методи і інструменти реалізуються в рамках різноманітних соціальних програм (програми страхування, соціального забезпечення та соціальної допомоги, розвитку освіти, медицини), що фінансуються у формі державних соціальних витрат. Дослідження процесу розвитку соціальної політики дозволило встановити, що одними з перших соціальних програм були програми медичного страхування, надання безкоштовної медичної допомоги, страхування від нещасних випадків на виробництві, пенсійного забезпечення, страхування по безробіттю.

 

 Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Кайда, О. П. Інноваційні підходи до формування інструментарію реалізації соціальної політики держави [Текст] / О. П. Кайда // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 85–88.

 

У статті досліджено інноваційний підхід до формування інструментарію реалізації соціальної політики; систематизовано загальноприйняті в світовій практиці інструменти забезпечення адресності, виявлено їх переваги та недоліки; доведено необхідність впровадження інноваційного підходу у розподілі інституційних функцій з метою забезпечення адресності при реалізації держаної соціальної політики; сформульовано комплекс пропозиції щодо підвищення результативності процесу забезпечення адресності при реалізації державної соціальної політики.

 
Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Оніщенко, Н. М. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення [Текст] / Н. М. Оніщенко // Держава і право. Юридичні науки. – 2016. – Вип. 72. – С. 3–14.

 

Стаття присвячена науковому аналізу явища "соціальна політика", її сутнісному наповненню в умовах формування та розвитку громадянського суспільства.

Окремий вектор розгляду присвячений моделям соціальної політики, її становленню та відображенню в конкретних правових та державних системах. Певна увага приділена групі принципів, що на розсуд автора рельєфно відображають новели сучасної соціальної політики, а також задачам соціальної політики сьогодення в Україні.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Башинський Т. В. Елементи та функції системи механізмів формування та реалізації соціальної політики держави [Електронний ресурс] / Т. В. Башинський // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 6(2). - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_6(2)__16 (15.06.2017). – Назва з екрана.

 

У статті розглянуто процедуру побудови та основні елементи системи механізмів формування та реалізації соціальної політики (МФРСП) держави. Використовуючи рекомендації теорії систем та системного аналізу, запропоновано основні етапи побудови й основні елементи системи. Враховуючи рівень розвитку соціальної сфери в Україні та соціально-економічні тенденції, визначено основні зовнішні та внутрішні функції МФРСП.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Гупало О. Г. Порівняльний аналіз моделей соціальної політики держави [Електронний ресурс] / О.Г. Гупало, О.Б. Жук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 211–218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25 (16.06.2017). – Назва з екрана.

 

У статті розкрито сутність понять "соціальна політика" та "модель соціальної політики держави". Проаналізовано основні особливості світових моделей соціальної політики держави та визначено підхід до побудови оптимальної моделі соціальної політики в Україні, яка б відповідала сучасним реаліям. Встановлено, що модель соціально орієнтованої економіки України має бути синтезом ліберальної, консервативно-корпоративної та соціал-демократичної моделей, тобто вона буде автентичною, при цьому орієнтуватиметься на ознаки, властиві зазначеним вище моделям.

 

 

Джерело: електронний архів журналу "Науковий вісник НЛТУ України"

 

ІІ. Соціальні стандарти в Україні: досягнення та проблеми

 

67.9(4Укр)305.6я73 П68

Право соціального забезпечення в Україні [Текст] : підручник / за ред. О. М. Ярошенка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 458 с.

 

Підручник покликаний надати студентам і слухачам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації знання теорії права соціального забезпечення й нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини. Коментарі до чинного законодавства в царині соціального забезпечення, наведені авторами, мають на меті не тільки зорієнтувати читача в широкому колі нормативних актів, а й сприяти підвищенню рівня правової культури всіх тих, хто цікавиться проблемами права соціального забезпечення в Україні.

Підручник буде корисним як для студентів, аспірантів, викладачів, науковців юридичних вищих навчальних закладів, так і для практичних працівників – суддів, адвокатів, спеціалістів з питань пенсій, соціальних послуг, допомог, пільг, компенсацій, а також для широкого загалу.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           6 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)305.6 Б82

Бориченко, К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України [Текст] : моногорафія / К. В. Бориченко. – Одеса : Фенікс, 2015. – 302 с.

 

Монографія містить комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем правового регулювання соціального захисту сімей з дітьми за законодавством України.

У даному монографічному дослідженні визначаються поняття, особливості, організаційно-правові форми та види соціального захисту сімей з дітьми. Досліджуються загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державна соціальна допомога та додатковий соціальний захист як організаційно-правові форми соціального захисту сімей з дітьми.

Формулюються пропозиції щодо удосконалення чинного соціально-забезпечувального законодавства у сфері соціального захисту сімей з дітьми з урахуванням міжнародних стандартів та позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.

Розраховано на науковців, викладачів, юристів-практиків, працівників, які займаються законопроектною роботою, аспірантів, студентів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           1 (науковий абонемент)

 

 

Кириченко, О. М. Щодо аналізу стану соціальної сфери України в умовах економічної кризи [Текст] / О. М. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 6. – С. 103–110.

 

Політика економічних реформ, що здійснюється в Україні, потребує подальшого розвитку з метою проведення значних соціально-економічних перетворень, припинення падіння та переходу до поступового зростання основних макроекономічних показників.

У статті розглядаються окремі питання аналізу стану соціальної сфери України в умовах розвитку кризових економічних явищ, динаміки макроекономічних та соціальних індикаторів, посилення взаємозв'язків індикаторів оцінки соціального розвитку, що свідчить про необхідність комплексного підходу з метою досягнення соціально-економічної стабільності з урахуванням досвіду розвинутих країн.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Тищенко, О. Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції [Текст] / О. Тищенко // Право України. – 2016. – № 8. – С. 24–32.

 

Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку України свідчать про кризові явища у сфері соціального забезпечення, що не узгоджується з подальшою інтеграцією України до структур Європейського Союзу я рівноправного партнера. Показником якісної соціальної політики є реалізація державних соціальних стандартів, що вказує на політику держави загалом. Формування ефективного національного соціально-забезпечувального законодавства, узгодженого з європейськими традиціями та соціальними стандартами, має стати головним завданням розбудови нової європейської держави.

У статті досліджуються проблеми законодавчого забезпечення соціальних стандартів в Україні в контексті євроінтеграції. Визначається відповідність встановленого прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту реальним потребам населення.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Єщенко, П. С. Україні – зміну моделі соціального захисту населення [Текст] / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 3–17.

 

25-річний період переходу від централізованої, планово-директивної економіки до системи, побудованої на ринкових засадах в Україні, переконує, що існуюча організація соціальної системи досі здійснюється без адекватного наукового обґрунтування. Як наслідок, держава під впливом ліберальної доктрини розвитку економіки перестала регулювати найважливіші стандарти рівня життя населення.

У статті проаналізовано діючу модель соціального захисту населення в Україні. На підставі статистичних даних показано її негативний вплив на більшість населення. Виходячи з цього, обґрунтовано необхідність зміни моделі соціального захисту населення шляхом стимулювання попиту.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Помаза-Пономаренко, А. Л. Соціальна безпека – оптимальний рівень соціального розвитку макро-, мезо- і мікрорегіонів України [Текст] / А. Л. Помаза-Пономаренко, С. М. Домбровська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 53–57.

 

Досліджено соціальну сферу з позиції особливостей її формування та розвитку. Систематизовано складники цієї сфери, до якої входять: демографічна сфера, освіта, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, охорона здоров'я та праці, культура, спорт, ринок праці, сфера мотивації до неї, соціальне страхування, пенсійна система, публічно-приватне-соціальне партнерство тощо. Доведено, що соціальний розвиток регіонів є передумовою їх безпеки, зокрема соціальної. Вона відображає оптимальний рівень системи захисту населення, його сфер життєдіяльності й інтересів, яка забезпечує найбільш повне використання людського та соціального потенціалу, універсальність надання та доступність отримання соцпослуг у макро-, мезо- і мікрорегіонах, а також стабільний їх розвиток в умовах загроз. Запропоновано, удосконалити правове забезпечення державної регіональної політики та соціальної безпеки шляхом його систематизації та доповнення.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Синчук, С. М. Правові питання інтеграції української системи соціального захисту в європейську соціальну модель [Текст] / С. М. Синчук // Держава і право. Сер. Юридичні науки. – 2016. – Вип. 74. – С. 314–326.

 

З'ясовано деякі теоретичні та практичні аспекти юридичного механізму взаємного зближення та проникнення систем соціального захисту України та Європейського співтовариства. Проаналізовано механізм впровадження в українську правову систему положень Європейської соціальної хартії (переглянутої), які визнано універсальними стандартами реалізації права людини на соціальне забезпечення та основою функціонування Європейської соціальної моделі.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Кицак Т. Г. Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку [Електронний ресурс] / Т. Г. Кицак, І. Ф. Коваленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2016. № 2. С. 103108. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2016_2_18 (19.06.2017). – Назва з екрана.

 

Перед Україною сьогодні постає надзвичайно важливе питання — до якої соціальної моделі прямувати, як і в який спосіб регулювати тонкощі цього процесу, і як пов’язувати його зі своїм наближенням до сучасних європейських стандартів.

У статті досліджено проблема формування нової моделі соціальної держави в Україні. Визначено головні перешкоди на шляху її прогресивного розвитку. Актуалізовано необхідність радикальних змін у реалізації соціальної доктрини як основи нового, справедливого світоустрою.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Демешок О. О. Вибір оптимальної для України моделі реалізації соціальної політики у контексті забезпечення її сталого розвитку в ресурсних обмеженнях [Електронний ресурс] / О. О. Демешок. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2016. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_6 (19.06.2017). – Назва з екрана.

 

У статті доведено, що виконання науково-прикладних розробок у площині формування стратегічного потенціалу реального сектору економіки держави обумовлені нагальною потребою забезпечення соціального захисту українського соціуму. Підтверджено, що вони повинні бути зорієнтовані на набуття українською моделлю реалізації соціальної політики системних характеристик в ресурсних обмеженнях, що існують, наразі, в державі. Задля досягнення достатнього рівня результативності управління розвитком стратегічного потенціалу промисловості України у контексті забезпечення її сталого розвитку розглянуто та розкрито основні макроекономічні виміри та індикатори сталого людського розвитку, що дозволяють уможливити вирахування відповідних детермінант в межах тріади: «економіка – екологія – соціум». Встановлено та ідентифіковано особливості розбудови та формування у країнах, віднесених до групи «перехідних» за фактором розвиненості потенціалу сталого людського розвитку, відповідного типу політики. Засвідчено, що реалізація останньої убезпечить нарощення і раціоналізацію використання стратегічного потенціалу держави.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

ІІІ. Державне управління соціальним розвитком

 

67.9(4Укр)301.011 Г37

Гербеда, С. В. Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання [Текст] : монографія / С. В. Гербеда ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 152 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Монографія присвячена теоретичним та практичним питанням соціального діалогу в Україні, які розглядаються під призмою науки державного управління.

Книга орієнтована на керівників органів публічної влади та державних службовців, науково-педагогічних працівників, слухачів магістратур галузі державного управління.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           3 (науковий абонемент)

 

 

Помаза-Пономаренко, А. Л. Удосконалення державного управління соціальним розвитком в контексті безпеки регіонів: концептуальні підходи та стратегія реалізації [Текст] / А. Л. Помаза-Пономаренко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 183–188. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Для України єдиним і досить складним у практичному розумінні аспектом щодо вирішення питання регіональної безпеки є процес модернізації механізмів державного управління соціальною сферою, моделювання розвитку відносин у ній, кінцевий результат якого дасть змогу визначити оптимальне поєднання методів управління процесом забезпечення системи безпеки.

У статті проаналізовано стан забезпечення державою соціального розвитку та регіональної безпеки в Україні. Визначено основні напрями подальшого соціального розвитку в Україні в контексті її безпеки. Запропоновано концепцію та стратегію державного управління соціальним розвитком і регіональною безпекою.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Попрозман, О. I. Засоби державного управління розвитком соціальної інфраструктури України [Текст] / О. I. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 1. – С. 13–18.

 

Слово "соціальний" характеризує все те, що пов'язане з життям і стосунками людей у суспільстві. У вирішенні багатьох соціально-економічних питань велику роль відіграє ринок. Він справедливо розподіляє доходи за кінцевими результатами праці. Підвищуючи ефективність економіки в цілому, він створює матеріальну базу для зростання добробуту суспільства, а також саме ринок примушує виробників працювати на максимальне задоволення всіляких запитів людей, так як через можливість "голосування гаманцем" він дає право кожному реально впливати на виробництво.

У статті досліджено та узагальнено поняття соціальної інфраструктури. Визначено головні складові соціальної політики держави, акцентована увага на соціально-економічних нормах і нормативах як на одному з важливих засобів державного регулювання соціальною інфраструктурою.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Сиченко В. В. Принципи та методи соціального планування в державній соціальній політиці  [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко, О. О. Сиченко // Публічне управління та митне адміністрування. 2016. № 2. С. 77–80. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2016_2_13 (20.06.2017). – Назва з екрана.

 

У широкому розумінні планування – це постановка цілей будь-якій системі або підсистемі. Планування як наукову категорію можна розглядати із загальноекономічної позиції та позиції державного управління. В першому випадку планування є одним з методів регулювання пропорцій виробництва. В державному управлінні планування – обов’язковий елемент дії системи державного управління, необхідний елемент забезпечення ефективності та дієвості останньої. Дослідження питань соціального планування в державному управлінні дозволяє конкретизувати і підвисити ефективність параметрів системних дій державного управління в соціальній сфері.

Проаналізовано принципи соціального планування в державній соціальній політиці. Наведено найдієвіші методи соціального планування. За результатами дослідження надано рекомендації щодо застосування досліджених принципів і методів у сучасних умовах розвитку України

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Литвин М. С.  Державне управління соціальним розвитком: концепт, структурно-елементне наповнення і методичний інструментарій [Електронний ресурс] / М. С. Литвин // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 15. - С. 67-72. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2016/15.pdf (20.06.2017). – Назва з екрана.

 

Сталий збалансований розвиток нерозривно пов'я­заний з управлінням соціальним розвитком, що являє собою адміністративно- політичну та професійно­-пуб­лічну діяльність, що виражається у свідомому впливі суб'єктів управління на соціальну систему та її окремі підсистеми на основі пізнання об'єктивних закономірно­стей і тенденцій суспільно-­територіального розвитку для досягнення найбільш ефективного створення і регулю­вання системи при узгодженні короткострокових, се­редньострокових і довгострокових цілей.

У статті окреслено особливості системи управління соціальним розвитком; представлено функції управління соціальним розвитком; наведено етапи проблемно-орієнтованого цілепокладання в державному управлінні соціальним розвитком та систематизовано інструментарій механізмів державного управління соціальним розвитком.

 

 

Джерело: електронний архів наукового журналу "Інвестиції: практика та досвід"

 

ІV. Соціально орієнтована політика: міжнародний досвід

 

Амоша, Е. А. Особенности формирования социально направленной политики в странах Европы [Текст] / Е. А. Амоша // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1. – С. 105–108. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Социальная сфера является одним из ключевых элементов слаженного функционирования любого государства в целом, и обеспечения максимально возможного равномерного уровня жизни граждан в частности. Возможности реализации этих задач заложены в потенциале бюджета каждой отдельно взятой страны. Лимитация социальных расходов определяется различными критериями, такими как объем, структура и динамика показателей, место в общей системе, а также источники их формирования. Анализ общей структуры и квантитативности содержания статей, в системе государственных расходов, позволяет находить минусы и возможные пути их устранения, применительно к социально значимым расходам.

В статье рассмотрен опыт формирования социально направленной политики в странах Европы. Проведена сравнительная характеристика моделей социальной политики. Обобщен опыт социального финансирования в европейских странах.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Бурлай, Т. Сучасна політика Євросоюзу в контексті соціальної справедливості [Текст] / Т. Бурлай // Економічна теорія. – 2016. – № 4. – С. 51–64.

 

Посилення громадського запиту на соціальну справедливість є характерною тенденцією сучасного розвитку Євросоюзу, яка склалася в умовах тривалої економічної рецесії і трансформації Європейської соціальної моделі. Конструктивною відповіддю на цей запит на загальноєвропейському і національному рівні ЄС стало вибудовування політики державного регулювання в контексті відновлення і реалізації принципів соціальної справедливості. Для України вивчення і адаптація відповідних європейських підходів відіграє важливу роль в досягненні цілей соціального розвитку, визначених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, а також забезпеченні результативного українсько-європейського співробітництва у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей.

У статті описано застосування принципу соціальної справедливості в системі державного регулювання ЄС. Охарактеризовані поточні індикатори соціальної справедливості для країн Євросоюзу. Проаналізовано сучасні підходи ЄС до посилення соціальної справедливості в загальноєвропейському суспільному розвитку.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           2 (науковий абонемент)

 

 

Коваленко, Є. В. Зарубіжний досвід формування національних моделей корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / Є. В. Коваленко // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 106–112. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Поступові трансформації соціальної політики вплинули на зміну у суспільних очікуваннях громадян багатьох країн світу, що зумовило тенденцію поступової передачі відповідальності за вирішення соціальних проблем від держави до суб’єктів бізнесу. У статті досліджено особливості державної політики щодо розвитку корпоративної соціальної відповідальності у різних країнах світу й обґрунтовано причини існування істотних відмінностей між ними. На основі контент-аналізу подано класифікацію національних моделей корпоративної соціальної відповідальності, визначено основні сфери прояву державної політики у галузі соціальної відповідальності бізнесу, охарактеризовано основні аспекти реалізації політики корпоративної соціальної відповідальності на національному рівні. Особливу увагу приділено європейській моделі КСВ та її різновидам як найбільш близьким за своїми характеристиками до національної моделі соціальної відповідальності бізнесу в Україні.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Бандура І. С. Інструменти та моделі державної соціальної політики різних країн [Електронний ресурс] / І. С. Бандура // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. –  № 13. – С. 94–98. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5083&i=15 (20.06.2017). – Назва з екрана.

 

Визначено, що побудова певної моделі соціальної політики, як правило, більшою мірою є прерогативою держави, тому використовувати ринкові методи у чистому вигляді як мінімум важко. При цьому найбільша ефективність теоретично досягається за рахунок впровадження квазіринкових відносин і механізмів у соціальну сферу. Досліджено, що в процесі розвитку сформувався багатий інструментарій соціальної політики, конкретний вибір і ефективність якого є предметом гострих дискусій вчених і практиків. Прихильники ліберальної доктрини вважають, що занадто активне втручання держави і "щедрі" соціальні програми послаблюють стимули до праці у одержувачів допомог, і в той же час зменшують стимули до інвестування у тих, хто більшою мірою фінансує ці програми за рахунок прогресивних податків. Навпаки, неокейнсіанці і інституціоналісти вважають, що проблема бідності не вирішена сьогодні до кінця навіть у розвинених країнах, що не виправдовує максимального втручання держави в економіку.

 

 

Джерело: електронний архів наукового журналу "Інвестиції: практика та досвід"

 

 

Внучко С. Європейський досвід здійснення соціального діалогу: теоретичний та практичний виміри [Електронний ресурс] / С. Внучко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2016. – Vol. 3, Iss. 4. – С. 63–68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2016_3_4_11 (21.06.2017). – Назва з екрана.

 

Проєвропейський вектор розвитку України має значний вплив на прийняття політичних та економічних рішень в сучасному суспільстві. Країни Східного партнерства, до складу яких входить і Україна, які мають намір приєднатися до Єропейського Союзу, активно вивчають досвід країн ЄС успішно випробуваних на практиці форм соціальної демократії. Адже форми та методи демократичного регулювання лежать в основі добробуту громадян та економічного розвитку країни. У сфері соціально-трудових відносин формою демократичного регулювання виступає соціальний діалог.

У статті здійснено аналіз теоретичного та практичного вимірів європейського досвіду здійснення соціального діалогу.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Закриницька В. О. Недержавний рівень управління соціальним захистом: на прикладі США [Електронний ресурс] / В. О. Закриницька // Юрист України. 2016. № 12. С. 510. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2016_1-2_3 (21.06.2017)– Назва з екрана.

 

Дя сучасної науки адміністративного права значної актуальності набуває дослідження соціальних практик тих країн, для яких активне залучення громадськості є давньою і сталою традицією. Особливої уваги потребує дослідження американської системи соціального захисту, яка значно відрізняється не тільки від національної, але й від європейських захисних моделей.

Стаття присвячена дослідженню недержавних інститутів управління соціальним захистом громадян у Сполучених Штатах Америки. Досліджуються національні традиції і сучасний стан формування системи «американського індивідуалізму». Розглядаються структура управління соціальною політикою держави, мережа неурядових та благодійних фондів. Досліджується місце приватного підприємництва в системі соціального захисту населення. Акцентується увага на важелях впливу з боку держави на формування американської політики соціального захисту населення.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Топішко Н. П. Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму [Електронний ресурс] / Н. П. Топішко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2015. № 1. С. 135143. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_21 (21.06.2017)– Назва з екрана.

 

Охарактеризовано особливості основних моделей соціальної політики і системи соціального захисту населення як одного з її механізмів країн ЄС. Розглянуто здобутки соціальної політики держав. Проаналізовано зміни в системі розподілу відповідальності за забезпечення соціального захисту населення між суб‘єктами соціального партнерства. Акцентовано увагу на загостренні соціально-економічних суперечностей в умовах глобальних трансформацій та на соціальній спрямованості стабілізаційних заходів урядів, що запроваджуються з метою їх зменшення. Розглянуто принципи, на яких проводиться реформування соціального оподаткування і системи соціального забезпечення. Показано зміни в системі оподаткування в умовах пошуку шляхів фіскальної консолідації, у т. ч. за рахунок підвищення ступеня прогресивності податкової системи і фіскальної ролі непрямих податків, розширення бази оподаткування, зростання податкового навантаження на пасивні доходи. Досліджено напрямки адаптації європейських моделей соціального захисту населення до глобалізації та наростання кризових явищ в економіці. Окреслено шляхи досягнення балансу між обсягом соціальних функцій держави та рівнем їх фінансового забезпечення.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Стинська В. Державна соціальна політика підтримки материнства і дитинства в Німеччині [Електронний ресурс] / В. Стинська // Освітній простір України. 2016. Вип. 7. С. 2732. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2016_7_6 (21.06.2017).  – Назва з екрана.

 

Сімейна політика в різних країнах неоднакова. Необхідність сімейної політики в розвинутих країнах зумовлена такими явищами як: старіння суспільства, зміни в структурі сім'ї, професійна активність жінок, що зумовлює прагнення віднайти рівновагу між професійною зайнятістю і родинним життям. У цьому контексті корисним є розгляд питання формування соціальної політики у Німеччині, де охорона материнства та дитинства забезпечується правовою, матеріальною і моральною підтримкою.

У статті досліджено, що основними напрямками державної сімейної політики у Німеччині були: зміцнення економічної стабільності родини; гендерна рівність; сприяння узгодженню сімейної та професійної діяльності; охорона здоров'я матері й дитини; підвищення рівня народжуваності, сприяння добробуту дітей, їх пізнавального та соціального розвитку.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Децюк Т. М. Особливості соціальної роботи і соціальної політики в Італії [Електронний ресурс] / Т. М. Децюк, Н. М. Василишина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. 2017. Вип. 142. С. 3134. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_9 (21.06.2017)– Назва з екрана. 

 

Сучасні зміни в політичній та соціальній сфері України вимагають нових підходів до вирішення соціальних проблем населення. Під час реформування соціальної сфери, впровадження нових соціальні програми, внесення змін до законодавства щодо соціального захисту населення доцільним є дослідження і використання іноземного досвіду. Італія не є найбільш економічно розвиненою країною Європи, ця країна також пройшла тяжку економічну і політичну кризу. Проте дана країна має цікаві національні особливості соціальної політики та позитивний досвід її впровадження у соціальній роботі. На думку авторів, вивчення та аналіз італійського досвіду буде корисним на сучасному етапі глобальних змін у системі соціального захисту України.

У статті аналізуються національні особливості соціальної роботи та соціальної політики в Італії. Визначаються напрями молодіжної політики та напрями діяльності італійських соціальних служб. Здійснюється аналіз ролі недержавних громадських організацій у процесі надання соціальних послуг населенню.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського