Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Рекреаційний комплекс – передумова ефективного розвитку регіону та економіки України в цілому

ІІ. Організація санаторно-курортного обслуговування

III. Створення рекреаційних зон при готельних підприємствах

 

 

І. Рекреаційний комплекс – передумова ефективного розвитку регіону та економіки країни в цілому

 

 

26.89я73 С45

Скрипник, Н. Я. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посібник / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 296 с. + Електрон. зміст.

 

У посібнику викладено основні завдання, методи наукового пізнання, теоретичні засади рекреаційної географії, наукової теорії, закономірності, принципи та чинники, які мають суттєвий вплив на просторове розміщення і організаційно-територіальні зв’язки об’єктів рекреаційного господарського комплексу. Розглянуті теоретичні основи оцінки природно-рекреаційної бази. Велике значення надано вивченню замків, фортець, монастирів, печер як найперспективніших туристично-рекреаційних обєктів подальшого розвитку рекреаційної діяльності. Охарактеризовано природно-рекреаційні та історико-архітектурні обєкти; акцентована увага на вивченні компонентної структури рекреаційного комплексу, геопросторової організації рекреаційного процесу та на територіальних рекреаційних системах, їх особливостях, причинах виникнення їх розвитку, функцій в процесі рекреаційного районоутворення.

Посібник рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, вчителям середніх загальноосвітніх шкял, фахівцям у галузі рекреаційної діяльності.

 

Примірників: 13 (навчальний абонемент),

                        2 (читальний зал)

 

 

20.18я73 Б61

Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористу-вання [Текст] : навч. посібник / Г. А. Білецька. – Львів : Новий світ-2000, 2013. – 149 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У навчальному посібнику викладено суть, зміст і завдання рекреаційного природокористування, розглянуто класифікацію рекреаційних ресурсів. Охарактеризовано природні рекреаційні ресурси та висвітлено питання їх раціонального використання й охорони. Надається інформація про туризм як галузь рекреації і природні туристичні ресурси. Окремий розділ навчального посібника присвячений природним рекреаційним ресурсам Хмельницької області.

Навчальний посібник рекомендований студентам напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

Примірників: 5 (навчальний абонемент),

                        1 (читальний зал)

 

 

 

75.81я73 Б41

Бейдик, О. О. Рекреаційні ресурси України [Текст] : навч. посібник / О. О. Бейдик. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 400 с.

 

У посібнику поглиблено та систематизовано теоретичні основи та методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, розширено уявлення про їх структуру; поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму; висвітлено вплив екологічний чинників на розвиток регіональної рекреації. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно-територіальних одиниць України, обґрунтовано її рейтингове рекреаційне районування та стратегію розвитку національної рекреаційно-туристської галузі.

Посібник призначений для географів, екологів, істориків, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються на підготовці фахівців для національної туристської індустрії.

 

Примірників: 8 (навчальний абонемент),

                        2 (читальний зал)

 

 

 

Черчик Л. М. Теоретичні основи конку-рентоспроможності рекреаційної системи регіону [Електронний ресурс] / Л. М. Черчик, О. В. Мостенець // Економічний форум. 2014. № 3. С. 110116. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_3_18.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

У статті розглянуто підходи до трактування конкурентоспроможності об’єктів різного ієрархічного рівня (факторний, ресурсний, потенційних можливостей, конкурентних переваг, управлінський, комплексний). Обґрунтовано доцільність вивчення рекреаційної системи регіону як об’єкта управління конкурентоспроможністю. Дано авторське визначення сутності конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону як здатність продукувати та просувати актуальні рекреаційні послуги, які максимально відповідають суспільним рекреаційним потребам споживачів за якістю, видами та формами на основі продуктивного використання рекреаційного потенціалу території в межах допустимого антропогенного навантаження та на рівні прийнятного для рекреаційних закладів рівня прибутковості.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Шабардіна Ю. В. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / Ю. В. Шабардіна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 2. С. 126133. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_2_19.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

Аналіз та оцінка формування і використання наявного рекреаційного потенціалу регіонів України засвідчують існування значних міжрегіональних диспропорцій. Потреба пошуку нових форм реалізації рекреаційного потенціалу, низький рівень інноваційного забезпечення регіону та проблеми в залученні інвестиційних ресурсів у галузь обумовлюють необхідність вдосконалення діючого організаційно-економічного механізму функціонування рекреаційного потенціалу на регіональному рівні.

У статті обґрунтовано, що наявність дієвого інституційного середовища в масштабах держави, саме на регіональному рівні дозволяє одержати синергійний ефект та зайняти високі позиції у наданні масштабних і якісних рекреаційних послуг. Запропоновано сутнісні характеристики організаційно-економічного механізму розвитку рекреаційного потенціалу регіону через створення і функціонування інноваційно-інвестиційного центру регіонального розвитку.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Іванов, А. М. Особливості управління рекреаційно-оздоровчими підприємствами в системі туристичного кластеру [Текст] / А. М. Іванов // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 4. – С. 1217. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ефективне використання рекреаційно-оздоровчої території у складі господарського комплексу регіону повязується зі створенням та функціонуванням туристичних кластерів. Концепція управління підприємствами, які знаходяться у туристичному кластері, є новим способом бачення регіональної та міської економіки й управління ними, способом вирішення питання підвищення конкурентоспроможності рекреаційно-оздоровчої сфери, а також покращення привабливості території для потенційних клієнтів.

В статті розглянуто особливості управління рекреаційно-оздоровчими підприємствами, які входять до складу кластеру та проблеми управління таким утворенням.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Макара, О. В. Методи оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу [Текст] / О. В. Макара, Д. М. Гарасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 4 (66). – С. 90–95.

 

Україна посідає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати значний туристичний інтерес у подорожуючих. Однак національний туристично-рекреаційний продукт має низьку конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Тому важливим є питання оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності тих чи тих туристичних обєктів у межах формування та розвитку туристичної галузі.

У статті окреслено сутність поняття «рекреаційний потенціал». Подано типізацію оцінки туристично-рекреаційного потенціалу території. Проаналізовані основні методи оцінки конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу як обєкта туристичної галузі.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Богославець О. Г. Механізм формування територіально-рекреаційних комплексів в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Богославець // Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 112117. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_4_21.pdf (10.12. 2015). – Назва з екрана.

 

Стаття присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням формування показників ресурсної забезпеченості та інтенсивності розвитку рекреаційної сфери регіонів України в умовах постіндустріальної економіки. Висвітлено напрями оптимізації рекреаційної сфери окремих регіонів, які полягають у територіальній модернізації існуючого рекреаційного потенціалу та створенні нових функціональних компонентів рекреаційного простору. З цією метою, для вдосконалення містобудівних центрів та елементів територіально-рекреаційних систем, за об’єктивних умов недостатності рекреаційних ресурсів у них, запропоновано заходи по створенню «центрів туризму і рекреації». Для просторового розширення меж рекреації регіонів досліджено завдання та функції спеціалізованих логістичних центрів.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

 

Анопрієнко В. О. Оцінка регіонів України за рівнями забезпеченості рекреаційною інфраструктурою та споживання рекреаційного продукту [Електронний ресурс] / В. О. Анопрієнко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. 2014. Вип. 27. С. 201208. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2014_27_30.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

Україна має значний потенціал для того, щоб стати осередком рекреаційної індустрії світового рівня. Запорукою ділової та інвестиційної активності рекреаційної сфери є ефективне освоєння та використання існуючого рекреаційного потенціалу, що значною мірою визначається наявністю, розвитком та економічною діяльністю мережі підприємств рекреаційного обслуговування, які складають рекреаційну інфраструктуру. Зазначена складова, по-перше, забезпечує життєдіяльність рекреантів (послуги, розміщення, харчування, транспорту); по-друге, задовольняє специфічні рекреаційні потреби (послуги, лікування, оздоровлення, екскурсійне, культурне, побутове обслуговування). Стабільне функціонування рекреаційної галузі потребує розвинутої рекреаційної інфраструктури. Це впливає і на розвиток традиційних галузей промисловості, стимулює структурні зрушення, сприяє використанню інноваційних технологій, спонукає до підвищення якості надання рекреаційних послуг.

Проаналізовані регіони за рівнем забезпеченості рекреаційною інфраструктурою та визначений рівень споживання рекреаційного продукту.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

 

Анопрієнко В. О. Техніко-економічний стан та динаміка розвитку рекреаційної інфраструктури [Електронний ресурс] / В. О. Анопрієнко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. 2014. Вип. 1. С. 3339. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NvChdieu_2014_1_7.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

На сьогодні залишаються невирішеними питання ефективного та інтенсивного розвитку рекреаційної інфраструктури України як на регіональному, так і на галузевому рівнях. Відтак, існує нагальна потреба в комплексних дослідженнях та стратегічних наукових обґрунтуваннях напрямів та конкретних завдань перспективного розвитку рекреаційної інфраструктури.

У статті охарактеризовані матеріально-технічна база підприємств рекреаційної сфери регіонів та види діяльності, що сприяють її розвитку. Визначені динаміка збитковості та рентабельності окремих підприємств рекреаційної інфраструктури.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Левцов С. В. Зарубіжний досвід організації надання рекреаційних послуг та його імплементація в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Левцов // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=889 (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

У статті представлено результати дослідження зарубіжного досвіду організації надання рекреаційних послуг на місцевому рівні. Зокрема, всебічно проаналізовано особливості здійснення рекреаційної діяльності як одного із комплексних видів життєдіяльності людини, спрямованого на оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час у містах європейських країн. З’ясовано проблеми, що перешкоджають наданню якісних рекреаційних послуг та сформульовано пропозиції щодо імплементації кращих європейських практик у цій сфері в містах України.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

ІІ. Організація санаторно-курортного обслуговування

 

 

53.54я73 З-13

Заваріка, Г. М. Курортна справа [Текст] : навч. посібник / Г. М. Заваріка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 264 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У навчальному посібнику розглянуто історію і розвиток курортів у світі, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України. Наведені характеристики основних курортів світу, перспективи розвитку курортної справи.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, фахівців-науковців, лікарів, викладачів, працівників санаторно-курортної галузі, працівників туристичних фірм та всіх зацікавлених розвитком курортів в Україні та за її межами.

 

Примірників: 4 (навчальний абонемент)

                        1 (читальний зал)

 

 

53.54я73 С18 

Санаторно-курортное дело [Текст] : учебник / под ред. Г. И. Молчанов. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 400 с. : ил.

 

В учебнике приводятся рекомендации по основным видам бальнеотерапии, фитотерапии, физиотерапии, диетотерапии и апиатерапии, широко используемым в санаторно-курортной практике.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, готовящих специалистов для сферы курорта, здравоохранения, туристической индустрии, в том числе лечебно-оздоровительного туризма.

 

Примірників: 1 (навчальний абонемент)

                        1 (читальний зал)

 

 

Ведмідь, Н. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: галузевий аспект [Текст] / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 3. – С. 3242. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У сучасних ринкових умовах за невизначеності результатів впливу процесів глобалізації економіки важливого значення при аналізі діяльності підприємств санаторно-курортної сфери набуває не дослідження розвитку підприємства в загальному розумінні, а стійкий розвиток, концепції якого набувають актуальності. Водночас для достовірного та якісного аналізу ефективності функціонування та прогнозу майбутнього очікуваного стану розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств необхідна відповідна наукова та методологічна база. Враховуючи специфіку досліджуваного об’єкта, важливо формувати систему пріоритетних факторів і групи параметрів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств.

Автором статті узагальнено та доповнено перелік базових параметрів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств. Методами експертного оцінювання визначено групи економічних, соціальних і медичних детермінантних параметрів розвитку санаторно-курортних та оздоровчих підприємств.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Мазаракі А. А. Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку [Електронний ресурс] / А. А. Мазаракі, Н. І. Ведмідь // Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 51–55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2013_3_15.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана

 

У статті науково обґрунтовано базові характеристики категорій "розвиток підприємств", "параметри підприємств", а також структурні характеристики санаторно-курортних і оздоровчих підприємств як складну адаптивну та соціально-економічну систему. Виокремлено такі групи параметрів розвитку: економічні, соціальні, природно-ресурсні, екологічні, інституційні, медичні, бізнес-технологічні (сервісні). Визнано необхідним визначення оптимального співвідношення між видами й типами санаторно-курортних та оздоровчих підприємств. Оптимальну структуру санаторно-курортних та оздоровчих підприємств за типами визначено як унікальне співвідношення, яке, насамперед, обумовлене попитом тих, хто відпочиває, і потребою вітчизняної соціальної сфери.

 

Джерел: мережа Інтернет

 

 

Борулько Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу України [Електронний ресурс] / Н. М. Борулько // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 8. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_8_4.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

В Україні наявні різноманітні курортні ресурси та існує розвинута мережа санаторно-курортних установ, великий науковий та практичний досвід роботи науково-технічного персоналу. На сучасному етапі роль санаторно-курортних установ значно зростає у зв’язку з необхідністю оздоровлення великої частки населення України, яке потрапило під вплив різних негативних екологічних факторів.

У статті проведено аналіз основних статистичних показників розвитку закладів санаторно-курортного комплексу України. На основі динаміки статистичних даних та за результатами проведеного порівняльного аналізу визначено основні проблеми розвитку санаторно-курортного комплексу України та запропоновано шляхи їх вирішення.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Савченко, І. Г. Державне регулювання розвитку курортної бази України [Текст] / І. Г. Савченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. "Економічні науки". – 2015. – № 2. – С. 207–213. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті проаналізовано та надано оцінку курортному потенціалу країни, розглянуті фактори, що впливають на його розвиток. Реформи курортної бази України допоможуть вирішити ряд державних завдань, а саме: оздоровлення та лікування громадян, покращення демографічної ситуації, соціально-економічне зростання територій, залучення інвестицій у розвиток курортів, збереження природних лікувальних ресурсів для нащадків.

У результаті проведеного дослідження проаналізовано сучасний стан організаційно-правового та економічного механізмів державного регулювання розвитку курортів та запропоновано заходи з їхнього вдосконалення: прийняти Закон про природні лікувальні ресурси, в якому визначити переліки особливо цінних та унікальних і загальнопоширених природних лікувальних ресурсів, створити єдиний орган державної влади з питань розвитку курортів санаторно-курортної галузі, посилити вплив державного регулювання розвитку курортної бази.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Коваленко Н. А. Концепция управления качеством санаторно-курортных услуг [Електронний ресурс] / Н. А. Коваленко // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. 2014. Вип. 46 (2). С. 336339. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Np_2014_46(2)__85.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана.

 

В связи с переходом экономики Украины к рыночным отношениям изменились требования к предоставлению качества санаторно-курортных услуг населению, изменился спрос на санаторно-курортные услуги. Большинство учреждений санаторно-курортной сферы, деятельность которых тесно связана с регулярними государственными дотациями, являются неконкурентоспособными на туристическом рынке. Это связано с устаревшей матеріально-технической базой, слабым инновационным потенціалом, нефээективной маркетинговой и кадровой полити кой, недостаточностью инвестиций, сезонным характером. Несмотря на туристическую привлекательность регионов, доля Украины, занимаемая на  мировом санаторно-курортном рынке незначительна. Учитывая тот факт, что требования клиентов по предоставлению качества обслуживания постоянко возрастают и меняются, важнейшей стратегией развития является предоставление устуг такого качества, которое бы удовлетворяло все потребности клиентов и соответсвовало установленням стандартам.

В статье рссмотрены особенности санаторно-курортных услуг и их место в общей системе услуг, рассмотрены механизмы управления санаторно-курортными услугами.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Страшкова А. К. Особливості маркетингових комунікацій у санаторно-курортній сфері [Електронний ресурс] / А. К. Страшкова // Управління розвитком. 2014. № 13. С. 7880. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_13_34.pdf (10.12.2015). – Назва з екрана

 

Послуги, незалежно від того, де вони мають попит: як у промисловості (технічне обслуговування і ремонт, навчання персоналу, консультації, забезпечення матеріалами тощо), так і в традиційній сфері послуг (торгівля, банки, готелі, ресторани, туризм тощо) стають джерелом конкурентної переваги. При цьому управління маркетинговою діяльністю стає перевагою вищого керівництва, однією із його головних функцій.

У статті розглянуто особливості маркетинг-міксу у санаторно-курортній сфері та засоби маркетингових комунікацій, які доцільно використовувати в процесі управління маркетингом на підприємствах даної галузі.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

III. Створення рекреаційних зон при готельних підприємствах

 

 

Гончаренко, Н. SPA: с чего начать? [Текст] / Н. Гончаренко // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 5. – С. 5254. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В статье рассматривается типичный процесс открытия нового SPA, характерный для Украины. Автор считает этот путь ложным и предлагает работу над созданием SPA-салона начинать со стратегии, а не тактики. Используя правильный процесс построения бизнеса, можно изначально ответить себе на многие тактические вопросы, которые относятся к сфере управления персоналом, рекламы, ассортиментного портфеля и многих других, решение которых впоследствии при неправильном подходе будет отнимать массу времени, сил, финансов и здоровья.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Любинський Д. SPA в готелі від «А» до «Я» [Електронний ресурс] / Д. Любинський, С. Кучмистий. – Режим доступу: http://www.starpool.com.ua/uploads/Publications/AlfaSPA_Hotel_business_7.pdf (22.12.2015). – Назва з екрана.

 

Відповідно до сучасних світових стандартів, прийнятих в індустрії гостинності, наявність spa в 3-5-зірковому готелі є необхідною складовою інфраструктури. Сьогодні це такий самий елемент сервісу, як ресторан чи бар, який не викликає жодних сумнівів у своїй доцільності. Саме із цієї причини більшість власників готелів серйозно замислюються про створення spa.

Автори статті розглядають процес створення spa у складі готелю міського типу.

 

Джерело: мережа Інтернет

 

 

Гибсон, Э. Перспективы развития СПА в отелях [Текст] / Э. Гибсон // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2013. – № 1. – С. 4446.

 

Автор  статьи Эндрю Гибсон, директор спа Mandarin Oriental Group, делится своими мыслями о перспективах развития спа в отелях в ближайшем десятилетии, в частности, о том как нове тренды соревнуются со спа за прибыльные гостиничные площади.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Гринишин, П. Анализ показателей финансового здоровья SPA-салона [Текст] / П. Гринишин // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 4. – С. 5256. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Для многих предприятий сферы обслуживания характерны сезонные спады активности, далеко не последнюю роль в их работе играет человеческий фактор, влияют мода и погодные условия, конъюнктура рынка труда и состояние экономики страны в целом, зависимы они и от проверяющих органов и от конкурентной среды. К внешним факторам влияния добавляются внутренние: начиная хозяйственной деятельностью, заканчивая маркетингом и психологической атмосферой в коллективе. И каждый из этих факторов влияет на оборот, расходы, прибыль и сроки окупаемости, которые являются главными финансовыми показателями работы предприятий сферы обслуживания.

Автор статьи предлагает инструментарий, который поможет руководителям своевременно отслеживать динамику важнейших показателей жизнедеятельности компании.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Гринишин, П. Азбука рекламы для салона красоты в отеле [Текст] / П. Гринишин // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 6. – С. 6063. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мир рекламы и маркетинга довольно многообразен и разнопланов. Сегодня рекламисты вбивают в наши головы высокие материи о «пробуждении желания» и «побуждении клиента к действию», «выборе средств коммуникации» и «покрытии целевой аудитории», «факторах успеха рекламной компании» и т. д. и т. п. Безусловно, все вышесказанное верно, однако большинство руководителей интересует практический инструментарий.

Авторы статьи попытались очертить круг базовых понятий и дать в первом приближении оценку их эффективности. Расчет показателей эффективности рекламы продемонстрирован на примере одного из киевских салонов красоты в отеле.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Єжов В. В. СПА-технології у відновлювальній медицині та курортології: стан та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Єжов, О. А. Гоженко, С. Н. Бучинський, І. Ф. Душкін // Курорти та санаторії України : [сайт]. – Режим доступу:  http://sanikur.com/uk/4/22/31/ (22.12.2015). – Назва з екрана.

 

На сьогоднішній день в Україні, з одного боку, існує традиція академічної школи фізіотерапії, курортології та відносвлювалбної медицини і великий науково-практичний досвід в галузі санатрон-курортного лікування. З іншого боку – починається розвиток нових напрямків оздоровчої та профілактичної медицини, в які інвестуються значні кошти.

Автори статті розглядають сучасний стан та перспективи розвитку СПА-технологій в санаторно-курортній сфері України.

 

Джерело: мережа Інтернет