Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему :

 

 

 

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

 

 

 

Туризм це популярна форма організації відпочинку, проведення дозвілля, пізнання рідного краю, навколишнього середовища, знайомства з історією, культурою та традиціями певної країни.

Якби в давні часи існувало поняття «туризм», люди, напевно, назвали б його «восьмим чудом світу». І небезпідставно. Адже мало є у світі явищ настільки багатогранних, як туризм.

Нові друзі, незнайомі місця, зворушливе очікування чогось незвіданого. Справжнім мандрівникам не заважають будь-які відстані. 10-годинний авіапереліт? Не питання! Складна процедура отримання візи? Та хіба ж це проблема? Щороку кількість охочих відпочити за межами нашої країни збільшується.

Наша виставка — для студентів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком туризму в Україні та за її межами й для широкого загалу туристів-аматорів.

 

 

Основы круизного туроперейтинга

65.433.5я73 Н44

Нездойминов С. Г.

Основы круизного туроперейтинга: Учебное пособие / С. Г. Нездойминов. - Херсон: Гринь Д.С., 2013. – 320 с

ISBN 978-966-2660-72-2

 

В учебном пособии «Основы круизного туроперейтинга» изложены научно-теоретические и организационно-правовые основы туроперейтинга, особенности деятельности туроператоров на международном рынке круизных путешествий, рассматриваются практические аспекты формирования круизного туристического продукта и обслуживания туристов, подходы к оценке качества круизных услуг.

Материалы учебного пособия дополняют современные положення теории и практики морского круизного туризма, общего курса дисциплины «Туроперейтинг». В методическом плане пособие может быть использовано при проведении модульных контрольных замеров знаний студентов, зачетов и экзаменов, для выполнения индивидуальних заданий и самостоятельной работы студентов, которые обучаются по специальности «Туризм».

 

Примірників – 6 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів

338.48:72.012](075.8) К56

Ковешніков В. С, Ковешнікова О. В.

Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : Навч. посіб. 2-ге вид. / В. С Ковешніков, О. В. Ковешнікова. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 288 с.

ISBN 978-617-7605-08-8

 

У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів -найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і. закони розвитку технічних систем. Посібник призначений студентам усіх форм навчання зі спеціальності 242 «Туризм» та 6. 020207 «Дизайн». Він також може бути корисним працівникам, занятим у сфері туристичного сервісу, готельної та ресторанної справи і дизайну.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери

338.48-53:338.246 Г93

Гуменюк B. B.

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В. В. Гуменюк. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 372 с

ISBN 978-966-629-786-3

 

У монографії розкрито теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації щодо державного регулювання курортно-рекреаційної сфери в Україні та проаналізовано ринкову трансформацію в національній економіці. Проведено економічну діагностику попиту і пропозиції, здійснено моніторинг ціноутворення і конкуренції в курортно-рекреаційній сфері, визначено інструментарій стимулювання її сталого розвитку. Особлива увага приділяється розробці узгоджених заходів фіскального регулювання, акціонування, використання кредитних важелів, інвестиційного інструментарію, фінансового потенціалу курортної ренти.

Для економістів-науковців, державних службовців, керівників лікувально-оздоровчих закладів, працівників курортно-рекреаційної сфери, викладачів, магістрантів та всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку і регулювання курортно-рекреаційної сфери.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Реклама в туризме

65.433-803.8я73 А13

Абабков Ю. Н., Абабкова М. Ю., Филиппова И. Г.

Реклама в туризме: Учебник / Под ред. Е. И, Богданова. М.: ИНФРА-М, 2016. 170 с. (Высшее образование: Бакалавриат).

ISBN 978-5-16-004905-2

 

В учебнике рассмотрены понятие рекламы, ее роль и задачи в туризме, рекламные средства, понятие и элементы фирменного стиля, рекламных кампаний, их планирование, структура рекламного агентства и т.д.

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии туризма», и скорректирован с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта направления 080200 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент в туризме»).

Учебник написан авторским коллективом ведущих преподавателей Санкт-Петербургских высших учебных заведений, имеющих многолетний опыт подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием для индустрии туризма.

Рекомендуется также для использования в учебном процессе по направлению 100400 «Туризм» подготовки бакалавра и магистров (магистерские программы «Туризм: эволюция, менеджмент, маркетинг», «Технологические системы обеспечения услуг туристической индустрии»).

Для студентов, специалистов в области рекламы, работников рекламных агентств и всех интересующихся данными вопросами.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Этнокультурный туризм

65.433.5я73 Б93

Бутузов А. Г.

Этнокультурный туризм : учебное пособие / А. Г. Бутузов. — М. : КНОРУС, 2014. 248 с. (Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-03635-8

 

Рассмотрены теоретико-методологические основы и практические аспекты развития этнокультурного туризма, объединяющего различные формы туристской активности. Большое внимание уделено сложной структуре и специфике отдельных подвидов этнокультурного туризма, отчасти — смежных видов. Сформулированы приоритетные цели и задачи в развитии этнокультурного туризма на современном этапе и в обозримой перспективе, предложены возможные пути использования соответствующих знаний в профессиональной деятельности организаторов от туризма.

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей, руководителей и работников предприятий туризма и гостиничного бизнеса.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

 

 

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

65.432с51я73 І-74

Скопень М. М., Сукач М. К., Будя О. П., Артеменко O. I., Хрущ Л. А.

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / За ред. д.т.н., проф. М. К. Сукача. - К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 768 с

ISBN 978-617-7320-35-6

 

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С: Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а також інших систем (ТІТБІТ) в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Підручник дозволить читачеві сформувати достатньо повне уявлення та отримати професійні навички із застосування офісних та спеціалізованих систем і технологій у галузі.

Розрахований на студентів усіх форм навчання спеціальностей Комп'ютерні науки та інформаційні технології, Інженерія програмного забезпечення, Готельно-ресторанна справа, Туризм, Менеджмент, Маркетинг вищих навчальних закладів. Може бути корисним для студентів інших спеціальностей, викладачів і фахівців підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, а також використаним для заочної і дистанційної форм навчання.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Лечебный туризм

65.433.5я73 В39

Ветитнев А. М., Кусков А. С.

Лечебный туризм : учебное пособие / А. М. Ветитнев, А. С. Кусков. - М. : ФОРУМ, 2010. 592 с. : ил. - (Высшее образование).

ISBN 978-5-91134-364-4

 

В учебном пособии представлены основные материалы, связанные с организацией лечебного туризма. Рассматриваются основы лечебного туризма, история его развития и современная география; подробно характеризуются технологии туроперейтинга в лечебном туризме; показывается роль ресурсной, инфраструктурной и медицинской составляющих лечебного туризма. Особое внимание уделяется методам курортного лечения, анимационно-досуговым услугам, вопросам маркетинга в лечебном туризме.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» и 100201 «Туризм», руководителей и сотрудников туристских фирм, менеджеров организаций санаторно-курортного комплекса, специалистов в области лечебного туризма и курортного дела, слушателей системы дополнительного профессионального образования.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика

65.433.1-23я73 М21

Мальська М. П., Бордун О. Ю.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с

ISBN 978-611-01-0292-6

 

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.нуванням і управлінням туристичним господарством.

 

Примірників – 50 (навчальний абонемент)

3 (читальний зал)

 

 

Божидарнік Т. В. Міжнародний туризм

65.433.8я73 М58

Божидарнік Т. В. Міжнародний туризм [текст] : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош [та ін. ] ;– К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 312 с.

ISBN 978-617-673-020-0

 

В посібнику розкриваються соціально-економічні чинники формування міжнародного туристичного ринку, основні аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні. Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів підприємств і організацій, діяльність яких пов'язана з міжнародним бізнесом.

 

Примірників – 3 (навчальний абонемент)

2 (читальний зал)

 

 

Кудла Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності

65.433.5я73 К88

Кудла Н. Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [текст]: навч. посіб./ Н. Є. Кудла -К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 152 с

ISBN 978-617-673-336-2

 

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів.

Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Сучасні різновиди туризму

65.433.5я73 Ш20

Шандор Ф. Ф.

Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. — К. : Знання, 2013. — 334 с. — (Вища освіта XXI століття).

ISBN 978-966-346-854-9 (серія)

ISBN 978-966-346-738-2

 

Автори підручника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.

Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Винний туризм

65.433.5я73 В48

Винний туризм: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Іванов С. В., Домарецький В. О., Басюк Д. І. та ін. - Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. 472 с

ISBN 978-617-539-129-7

 

Підручник «Винний туризм» розрахований на студентів та аспірантів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, а також спеціалістів туристичної та виноробної галузі, які прагнуть розвивати винний туризм, організовувати винні тури з метою підвищення культури споживання вина, ознайомлення з якісною натуральною продукцією місцевих виробників та історико-культурною спадщиною нашої держави.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Замковий туризм в Україні. Географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичого відродження

65.433.5я73 Р90

Рутинський М. Й.

Замковий туризм в Україні. Географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичого відродження: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2017 – 432 с

ISBN 966-364-363-3

 

У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам'яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам'яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико-культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно-екскурсійну, готельну й анімаційно-туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.

Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму у рідному краї.

 

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика

65.433я73 Е45

Мальська М. П.

Економіка туризму: теорія та практика [текст]: підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. 544 с.

ISBN 978-617-673-225-9

 

Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засали економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економікою туризму.

 

Примірників – 8 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Основи маркетингу у туризмі

65.433-32я73 М21

Мальська М. П.

Основи маркетингу у туризмі [текст] підручник. М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк - К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

ISBN 978-617-673-469-7

 

Підручник "Основи маркетингу у туризмі" передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері.

Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, оптимального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, проведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей туристичного спрямування та спеціалістів сфери маркетингу.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Управління якістю в туризмі

65.433-823.2-21я73 К88

Кудла Н. Є.

Управління якістю в туризмі [текст]: підручник./ Н. Є. Кудла - К. : «Центр учбової літератури», 2016. 328 с.

ISBN 978-617-673-329-4

 

У підручнику комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління якістю в туризмі. Визначено постулати якості у сферах надання послуг розміщення й харчування, транспортних, туристичного посередництва й організації та обслуговування туристичного руху. Наведено численні практичні приклади, наукові розвідки вітчизняних та закордонних фахівців й особисті споетереження автора. Охарактеризовано сутність якості людських ресурсів, а саме значення персоналу першої лінії за для розпізнання потреб споживачів туристичних послуг, формування комунікації з клієнтом унаслідок безупинного покращення якості.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Менеджмент і адміністрування», слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів, аудиторів з якості та всіх, кого цікавить проблема якості туристичних послуг.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення

65.433 С13

Сагалакова Н. О.

Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення : монографія / Н. О. Сагалакова. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 416 с

ISBN 978-966-629-779-5

 

Монографію присвячено теоретико-методологічним і практичним аспектам управління ціноутворенням у сфері туризму. Виявлено та узагальнено системо-логічні властивості ціни туристичного продукту як об'єкта наукового пізнання та об'єкта управління; досліджено теоретичні аспекти формування ціни на туристичний продукт. Розроблено новий методологічний підхід до формування ціни на туристичний продукт на основі процесного підходу. Сформовано мережу бізнес-процесів туристичного підприємства і проведено їх класифікацію. Процес управління ціноутворенням виділено як окремий бізнес-процес у діяльності туристичного підприємства, проведено ґрунтовне дослідження та аналіз складових частин цього процесу. Здійснено ініціалізацію та систематизацію ключових факторів впливу на ціну туристичного продукту. Запропоновано економіко-математичні моделі формування ціни на туристичний продукт в умовах невизначеності.

Розраховано на науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і тих, хто досліджує проблеми формування оптимальної ціни на туристичний продукт.

 

Примірників – 3 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Інновінг в туризмі

65.433 І-66

Інновінг в туризмі : монографія / A. A. Мазаракі, С. В. Мельниченко, Г. І. Михайліченко, Т. І. Ткаченко та ін. ; за заг. ред. A. A. Мазаракі. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 532 с

ISBN 978-966-629-787-0

 

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі, розкрито генезу іішоваційних теорій, визначено напрями трансформації процесів управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, складових інноваційного процесу та динаміки нововведень в туризмі, структурно-інституціональний аналіз ринку туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і модернізації технологічних процесів підприємств туристичної індустрії, дієвість інвестиційної політики та потенціал інноваційного розвитку підприємств туризму.

Видання призначено для науковців, викладачів, працівників туристичної сфери і тих, хто цікавиться питаннями інноватики туризму.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

 

 

Забуранна Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління

65.433.5 З-12

Забуранна Л. В. Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління [текст]: монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік —К.: Центр учбової літератури, 2013. –292 с

ISBN 978-611-01-0565-1

 

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних та практичних питань механізму формування та управління конкурентостійкістю підприємств сільського зеленого туризму в АР Крим. В монографії розкрито сучасний стан і тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Криму, проаналізовано та визначено його ефективність шляхом виділення слабих та сильних сторін діяльності підприємств сільського зеленого туризму, розкрито регіональні особливості розвитку туристичного підприємництва.

Авторами обгрунтовано теоретико-методичний підхід оцінювання конкурентної стійкості підприємств та запропоновано економічний механізм формування конкуренто-стійкості, а також концептуальні засади оцінки конкурентостійкості туристичних підприємств при поєднанні різноманітних наукових методів. З метою подальшого розвитку сільського зеленого туризму автори сформували підходи щодо обгрунтування керованості конкурентостійкістю ефективних виробничо-господарських структур, що працюють у сфері туристичного обслуговування та запропонували управлінські заходи за ознаками дисипативності.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та власників садиб сільського зеленого туризму. Може бути використана при викладанні дисциплін: "Управління конкурентоспроможністю підприємств"; "Маркетинг", "Менеджмент туризму", ''Стратегічне управління підприємством".

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

1 (читальний зал для науковців)

 

 

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму

65.433я73 М21

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму [текст] підручник. / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко - К.: «Центр учбової літератури», 2017. — 244 с.

ISBN 978-617-673-500-7

 

Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв'язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій.

Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менеджмент туристичної організації.

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент)

1 (читальний зал)

Новини туризму в періодичних виданнях

Total Escape

Total Escape. – Одесса : Издатель Диана Шерман.

 

 

Travel Professional Magazine

Travel Professional Magazine. – Киев : Юримекс.

 

 

Український туризм

Український туризм. – Київ : Дзеркало світу.