Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Ринок екологобезпечних товарів: стан та перспективи розвитку

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Державна політика екологічної безпеки в Україні

ІІ. Ринок екологічно чистих продуктів харчування та шляхи його розвитку

ІІІ. Ринок сучасних екологобезпечних товарів народного споживання

 

 

 

І. Державна політика екологічної безпеки в Україні

 

                             1 примірник в ч/з №1

 

 

Зверева Е. В.

Защита потребительского рынка и экологическая безопасность [Текст] / Е. В. Зверева // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 52. – С. 379─385.

 

            Сегодня особую актуальность приобретают вопросы экологической безопасности, которые тесно связаны с проблемой защиты потребительского рынка нашей страны. В свою очередь в вопросах защиты потребительского рынка на первый план выходит проблема обеспечения экологической безопасности товаров, работ, услуг, чем обуславливается повышенная актуальность исследуемых проблем.

            В статье анализируется роль обеспечения экологической безопасности пищевых продуктов в защите потребительского рынка. Освещается проблема использования генномодифицированных организмов в продуктах питания.

                           1 примірник в ч/з №1

 

 

Веклич О.

Сектору екологічних товарів і послуг в Україні спеціальний державний патронат [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Веклич // Економіка України. – 2010. – 3. – С. 2735.

 

            В статті розкрито економічну значущість сектору екологічних товарів і послуг як інвестиційно привабливого, динамічного, прибуткового сегмента внутрішнього ринку й висококонкурентного сегмента зовнішньої торгівлі. Наведено статистичну характеристику світового екологічного ринку. Вперше визначено та подано оцінку обсягу сектору екологічних товарів і послуг в Україні, розраховано щорічні темпи його розвитку, обґрунтовано пропозиції щодо комплексу необхідних державних регулятивних дій, спрямованих на активізацію цього сектору.

 

                           1 примірник в ч/з №1

 

 

Митрофанський С. В.

Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. В. Митрофанський // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 157–159.

 

            Відносини між людиною і природою кожного року набувають загрозливого характеру, внаслідок науково-технічного прогресу, глобальних процесів розвитку суспільства.

            Постійність екологічного ризику для життя та здоров’я людей, а також довкілля внаслідок небезпечних впливів техногенного та природного характерів зумовлюють необхідність активного пошуку дієвих заходів та підходів, спрямованих на попередження настання таких впливів, ліквідацію їх наслідків у разі виникнення небезпек, надзвичайних екологічних ситуацій.

            У статті розглядаються сучасні підходи до визначення поняття «екологічна безпека», здійснюється систематизація проблем державного управління з екологічної безпеки, визначаються основні екологічні проблеми та загрози, а також розглядаються шляхи удосконалення державної політики у сфері екологічної безпеки.

 

             2 примірники в ч/з №1

                                                                                         8 примірників на навч. аб.

 

Димань Т. М.

Основні законодавчі документи щодо харчової безпеки в Україні [Текст] / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур // Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів [Текст] : підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. – К. : ВЦ "Академія", 2011. – С.41–44.

 

 

            Відповідно до ст. 50 Конституції України, кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; кожному гарантоване право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Ця норма є важливим елементом системи конституційно-правових гарантій особистої безпеки громадян. Цивільне законодавство України визначає, що серед нематеріальних благ – об’єктів цивільних прав – найвищими соціальними цінностями є життя і здоров’я людини, її честь і гідність, недоторканість та безпека (ч. 2 ст. 201 Цивільного кодексу України).

            В даному розділі визначено основні законодавчі акти, що діють у галузі харчової безпеки в Україні.

 

ІІ.  Ринок екологічно чистих продуктів харчування та шляхи його розвитку

 

                         1 примірник в ч/з №1

 

Зайцева Е.

Чистое удовольствие [Текст] : Органические продукты / Е. Зайцева // Гастрономъ. – 2010. – 10. – С. 128130.

 

            Органические продукты – те, что для наших прабабушек и прадедушек были самими что ни на есть обыкновенными, – в современном мире относятся к категории люкс. Французские бресские куры и холмогорские гуси, огурцы из Луховиц, вишня из владимирских садов, парное молоко с альпийских лугов… Почему органическая еда стоит дороже всякой другой? Чем она лучше? И где ее взять?

 

 

                           1 примірник в ч/з №1

 

Зайчук Т. О.

Вітчизняний ринок екологічно чистих продуктів харчування та шляхи його розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. О. Зайчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 114–125.

 

            Світовий споживчий ринок стає все більш органічним, тобто кількість органічних продуктів на прилавках з кожним роком зростає. Таким чином виробники і торгівля реагують на підвищений попит споживачів щодо органічних продуктів. Серед вітчизняних економістів тема виробництва та споживання екологічно чистих продуктів харчування останнім часом також стає дедалі актуальнішою.

            У статті проаналізовано стан вітчизняного ринку екологічно чистих продуктів харчування та особливості його розвитку в Україні. Окрему увагу приділено визначенню маркетингових інструментів формування внутрішнього попиту на органічну продукцію і шляхів мінімізації економічних ризиків розвитку органічного виробництва. У процесі дослідження застосовувалися методи наукового узагальнення, статистичної обробки економічної інформації.

 

                           1 примірник в ч/з №1

 

Зайчук Т. О.

Вплив макроекономічних чинників на розвиток ринку екологічно чистих продуктів харчування [Текст] / Т. О. Зайчук // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 59–67.

 

            У Західній Європі, США та Канаді швидкими темпами збільшується споживання екологічно чистої продукції. Світовий рівень споживчого попиту на екологічно чисті продукти харчування щорічно зростає на 5 млрд. дол. США. Всього у світі 141 країна світу здійснює органічне землеробство, під яке відведено менше 1 % сільськогосподарських площ.

            В статті розглянуто основні тенденції розвитку світового ринку екологічно чистих продуктів харчування та стан їх вітчизняного виробництва. Визначено характер впливу основних макроекономічних чинників на функціонування вітчизняного ринку екологічно чистих продуктів харчування, систематизовано можливості та перешкоди його розвитку. Висвітлено роль міжнародних організацій в формуванні ринку екологічно чистих продуктів харчування в Україні, означено стратегічні напрями розвитку останнього.

                         1 примірник в ч/з №1

 

Крисанов Д. Ф.

Якість і безпечність харчової продукції [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Ф. Крисанов // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 103–119.

 

            У сучасних умовах особливої актуальності набули проблеми продовольчої безпеки країни, серед яких однією із найважливіших є виробництво продуктів харчування, які б задовольняли вимоги показників якості й безпечності. Проведені в останні роки наукові й лабораторні дослідження та перевірки Держспоживстандартом України харчової продукції, що реалізується на вітчизняних продовольчих ринках, засвідчили, що тут виникла низка гострих проблем, пов’язаних із її якістю та безпечністю.

            У статті проаналізовано ситуацію з якістю і безпечністю харчової продукції, що реалізується на ринках України, систематизовано основні загрози та небезпеки, пов’язані зі споживанням неякісного і небезпечного продовольства. Розкрито проблеми формування національної системи технічного регулювання у сфері якості й безпечності харчової продукції, обґрунтовано основні напрями і важелі, запровадження яких сприятиме посиленню захисту життя і здоров’я населення, навколишнього середовища і прав споживачів.

                         1 примірник в ч/з №1

 

 

Звідки воно – екологічно-чисте молоко? [Текст] // Споживач. Інфо. – 2011. – № 6. – С. 10–11.

 

            Той, хто проживає в сільській місцевості, добре знає – молочних рік не буває. Щоб отримати молоко, треба, щонайменше – виростити корів, доглядати за ними, добре їх вигодовувати. А щоб молоко було, просто кажучи – смачним і корисним – треба корми доладні мати. І хай би там як, а в Україні є ті сільськогосподарські підприємства, де намагаються і корми екологічно чисті вирощувати, і корів ними вигодувати, і в результаті – молоко екологічне продавати підприємствам для випуску дитячого харчування. Стаття має на меті познайомити читачів, принаймні, з двома такими сільськогосподарськими виробничими кооперативами як «Ружинський» та «Пологівський».

 

                         1 примірник в ч/з №1

 

Корелєска Є.

Стан і перспективи розвитку ринку екологічних продуктів у період світової економічної кризи [Текст] / Є. Корелєска // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 2. – С. 156–169.

 

Останнім часом у розвинутих країнах науковці приділяють увагу дослідженню розвитку екологічних господарств. Частка екологічних продуктів у загальних оборотах споживчих товарів на сьогодні невелика, хоч і має тенденцію до зростання. Динамічне зростання ринку екопродуктів спричинене пошуком споживачами безпечних продуктів, вироблених без використання хімічних засобів, на території з невеликим рівнем забруднення навколишнього середовища.

Виникає запитання, як у ситуації сучасної світової економічної кризи функціонує сектор ринку екологічних продуктів, що стрімко розвивається. Запропонована стаття буде спробою дати відповідь на це запитання і представить оцінку розвитку ринку екологічних продуктів у європейських країнах (Польщі, Ліхтенштейні, Швейцарії, Австрії та Німеччині).

 

 

ІІІ. Ринок сучасних екологобезпечних товарів народного споживання

 

                        1 примірник в ч/з № 1

 

Семак Б. Б.

Вітчизняний ринок екотекстилю: теорія і практика формування [Текст] / Б. Б. Семак // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 68–70.

 

            В Україні в останні роки чітко намітилась тенденція збільшення обсягів виробництва і розширення асортименту різних за призначенням екологобезпечних груп товарів, включаючи і товари вітчизняної легкої промисловості.

            В даній статті розкриті теоретико-методологічні засади формування вітчизняного ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів одягового й інтер’єрного призначення. Основна увага приділена  пошуку шляхів інформаційного забезпечення даного ринку та обґрунтування економічної та екологічної доцільності його створення.

           

                        1 примірник в ч/з №1

 

Семак Б. Б.

Роль торгівлі у формуванні вітчизняного ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів [Текст] / Б. Б. Семак // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 9 . – С. 76–82.

 

            Постійний ріст обсягів виробництва і розширення асортименту екологобезпечних товарів у багатьох економічно розвинутих країнах світу обумовили потребу у формуванні в цих країнах окремих сегментів ринку для цих товарів. Окремі ринки екологобезпечних товарів стали формуватися в останні роки і в Україні.

            У статті конкретизовано функції торгівлі на вітчизняному ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів одягового та інтерєрного призначення (екотекстиль). Сформульовано вимоги до сфери торгівлі екотектилем. Розглянуто роль сертифікації, екомаркування та контролю якості в організації торгівлі екотекстилем. Розроблено ряд пропозицій щодо вдосконалення міжнародної торгівлі екотектилем.

 

                        1 примірник в ч/з № 1

 

Петрушенко Ю. М.

Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг [Текст] / Ю. М. Петрушенко, В. О. Садовий, С. В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4 (т.2). – С. 136–141.

 

            Ринок традиційних товарів та послуг досяг у кінці ХХ-го на початку ХХІ-го сторіччя повного насичення. Це зумовило посилення конкурентної боротьби між виробниками, що на фоні підвищення уваги до проблем навколишнього середовища призвело до появи продукції та послуг з якісно новим набором цінностей, насамперед екологічних. Така ситуація спровокувала трансформації не тільки у цінностях споживачів, а й усіх інших учасників системи створення цінностей (виробників, постачальників, дистрибюторів) і сформувала появу ринку екологобезпечних товарів та послуг.

            Сьогодні в Україні відбувається лише становлення ринку екологобезпечних товарів та послуг. Тому актуальним є аналіз міжнародної практики інструментів та механізмів формування та розвитку даного ринку з метою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та її розвитку на засадах сталого розвитку.