Шановні читачі!

 

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

 

Регіональна економіка:
 проблеми соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

 

 

 

І. Національна економіка: регіональний вимір

ІІ. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації

ІІІ. Досвід реалізації регіональної соціально-економічної політики

 

 

 

 

І. Національна економіка: регіональний вимір

 

 

 

Примірників-2(навч.аб); 1(ч/з1)

 

Круш, П. В. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень [Текст] : підручник / П. В.Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 320 с.

 

У підручнику висвітлено політичні, правові та соціально-економічні аспекти функціонування національної економіки в контексті розвитку адміністративно-територіальних утворень. Розглянуто й проаналізовано законотворчі процеси в сфері регіонального і муніципального управління.

Особливу увагу приділено таким факторам територіального розвитку, як земля, капітал, фінанси, трудові ресурси. Значне місце відводиться інструментарію регіонального управління, зокрема управлінню фінансовими ресурсами, виробничою і невиробничою сферами адміністративно-територіального утворення.

Призначається для студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів, які займаються питаннями регіонального розвитку.

 

 

 

Примірників-5 (навч. аб.)

 

Манів, З. О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Л. : Магнолія-2006 , 2011. – 638 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України з напрямку „Економіка і підприємництво”, та включає такі предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.

У посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

В одному з розділів „Проблеми і напрямки соціально-економічного розвитку регіонів” йдеться про те, що розвиток економіки України повязаний з вирішенням низки соціально-економічних проблем, переважна частина яких є складними теоретичними та практичними питаннями, які потребують вирішення

 

 

 

Примірників-4 (навч.аб.); 1 (ч/з1)

 

 

Лишиленко, В. I. Регіональна економіка [Текст] : підручник / В. I. Лишиленко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 384 с.

Підручник написано у відповідності із програмою курсу „Регіональна економіка”. У ньому у розрізі тем докладно висвітлено теоретико-методологічні основи регіонального розвитку, охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу, показано економічні засади природоохоронної діяльності, фактори сталого розвитку продуктивних сил та розкриті проблеми та перспективи соціальної сфери України.

Вміщено необхідну статистичну інформацію, що сприятиме засвоюванню матеріалу. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації.

 

 

 

Примірників-3(навч.аб.); 2(ч/з1)

 

 

Регіональна економіка та природокористування [Текст] : навч. посібник / за ред. А. П. Голіков. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 352 с.

 

Навчальний посібник призначається для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і складається з двох частин. У першій частині викладаються теоретико-методологічні засади регіональної економіки, стратегія та концептуальні положення її розвитку. Розглядаються конкурентоспроможність регіонів, транскордонне співробітництво, сучасний стан, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України.

У другій частині викладені сучасні науково-практичні підходи до системи природокористування та висвітлюється роль екології в забезпеченні сталого розвитку економіки.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

 

Козлова, Л. В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону [Текст] / Л. В.Козлова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 231-237.

 

Основою соціально-економічного розвитку регіонів, безсумнівно, є регіональний відтворювальний процес, який визначається, з одного боку, як підсистема суспільного відтворення, а з іншого – інтеграція одиничних відтворювальних процесів на рівні міст, що формує умови для комплексного розвитку економіки регіону.

У статті розглянуто питання взаємодії між державою, регіоном і містом. Проаналізовано систему органів державного управління і місцевого самоврядування України. Визначено важливі суспільні функції місцевого самоврядування, які дозволять підвищити рівень соціально-економічного розвитку регіону

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Шкрабак, І. В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових [Текст] / І. В. Шкрабак // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 30─34.

 

Наявність і поєднання певних природно-географічних, історико-культурних, демографічних, політичних і адміністративних факторів, що формують регіон як частину території держави, в межах якої функціонує певний комплекс галузей виробництва, ринкової і соціальної інфраструктури, є визначальними і у процесі формування регіональної структури економіки.

У статті проаналізовано і виявлено нові тенденції впливу кількісних зрушень у структурах господарських комплексів регіонів на окремі показники їхнього економічного та соціального розвитку, обґрунтовано перехід до нової моделі прогнозування і програмування територіального розвитку

 

 

 

ІІ. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Боков, О. Моніторинг соціальних стандартів та їх вплив на регіональний рівень життя населення України [Текст] / О. Боков, В. Вітер // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 8. – С. 2834.

 

Однією з важливих проблем України на сучасному етапі її розвитку є подолання міжрегіональних соціальних диспропорцій, які спричинені різним рівнем адаптованості регіонів до умов ринку, що обумовлено структурою економіки та різною спроможністю місцевих органів влади до втілення реформ на регіональному рівні.

У цій статті розглянуто питання впливу основних соціальних стандартів України на регіональний рівень життя населення, проведено розрахунки та аналіз регіональної купівельної спроможності населення, запропоновано заходи щодо вдосконалення державної соціальної політики України в частині підвищення рівня життя населення регіонів.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Двігун, А. О. Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації [Текст] / А. О. Двігун, І. Г. Бабець // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 205─209.

 

Тематикою семінару, що відбувся  у травні 2011 р. у Запоріжжі стали проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації.

Основними тематичними напрямами були: модернізаційна парадигма  стратегії регіонального розвитку  в умовах глобалізації; модель соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільно-політичних трансформацій; міжрегіональне співробітництво; податково-бюджетна політика в системі фінансової безпеки України; інноваційний розвиток „старопромислових” галузей регіону; трудоресурсна і соціальна; безпека та якість людського капіталу регіону; продовольча та енергетична безпека в регіональному вимірі.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Мних, О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи [Текст] / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 132─139. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Організаційно-інноваційний потенціал на початку ХХІ ст. набуває форми капіталу через суспільну необхідність участі у створенні благ. Вирішальна роль у соціально-економічному розвитку країни належить формуванню нових суспільних відносин і державному регулюванню корпоративного сектору для забезпечення якісно нового відтворення не тільки продуктивних сил, але й умов життєдіяльності підприємств.

У статті визначено кількісні і якісні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища розвитку регіональної економіки в контексті активізації інноваційної діяльності в Україні. Окреслено проблеми пасивності підприємницьких структур щодо впровадження інновацій в умовах поглиблення кризи. Побудовано виробничі функції, які дозволяють оцінити характер розвитку різних секторів економіки

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Пила, В. І. Роль промислового потенціалу в соціально-економічному розвитку регіонів України [Текст] / В. І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 163─167.

 

Відтворення промислового потенціалу є одним із факторів соціально-економічного розвитку регіонів. Проте у звязку з розбалансованістю та регіональними диспропорціями  у розвитку та розміщенні промислового виробництва в Україні роль останнього у загальному соціально-економічному  розвитку відрізняється у різних регіонах. Дослідження регіональних особливостей розвитку сформованого промислового потенціалу включає аналіз його масштабності, ролі в регіонах, темпів зростання та ефективності використання.

У статті досліджено особливості територіальної організації промислового потенціалу України та визначений його вплив на рівень соціально-економічного розвитку регіонів.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Крайник, О. П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні [Текст] / О. П. Крайник // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 16─22.

 

Управління бюджетним процесом є важливою складовою державної регіональної економічної політики, а бюджет – основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів у регіонах.

Стаття висвітлює роль управління бюджетним процесом у формуванні регіональної економічної політики та у забезпеченні соціального розвитку територіальних громад. Показано роль органів місцевої влади у сфері управління бюджетним процесом на місцевому рівні.

Проаналізовано джерела збільшення надходжень до місцевих бюджетів  як важливого джерела соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Фісуненко, П. А. Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект [Текст] / П. А. Фісуненко, Г. В. Дугінець // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 214–219.

 

За сучасних умов практично всі організації і компанії відчувають проблеми, пов’язані з фінансовою кризою, яка здатна порушити стабільність їхнього функціонування. Тому в контексті подолання післякризових явищ і диспропорцій в економіці регіонів України особливого значення набувають питання розвитку підприємництва.

У статті розглянуті проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва в регіонах України. Визначено, що розвиток підприємництва має стати для України одним із основних засобів подолання економічної депресії та відновлення зростання на засадах якісної модернізації економіки.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Томарева, В. В. Параметри та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки національної економіки на регіональному рівні [Текст] / В. В. Томарева // Держава та регіони. – 2011. – № 3. – С. 253–257.

 

Орієнтація на сталий розвиток господарського та соціального комплексів країни є пріоритетом забезпечення економічної безпеки, що дає змогу в умовах циклічних коливань обсягів виробництва, інвестицій та кризи не допускати істотного погіршення соціально-економічного стану держави та наростання внутрішніх і зовнішніх загроз.

Економічну безпеку можна визначити як „стан національної соціально-економічної системи, при якому вона поступово розвивається”.

Метою статті є визначення  сутності та системи показників інвестиційної складової економічної безпеки країни (регіону), а також виявлення пріоритетних напрямів інвестиційної політики на основі аналізу стану інвестиційної безпеки економіки регіонів України.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Василенко, В. М. Теоретичні проблеми регіональної економіки [Текст] / В. М. Василенко // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 35─42.

 

Сучасний стан економіки регіонів визначається такими історичними подіями, як проголошення суверенітету України і перехід на ринкові принципи господарювання. Витоки виникнення регіональної економіки лежать у площині реалізації процесів районування країни на спеціальні територіальні утворення: економічні райони.

Основною метою цієї публікації є визначення існуючих теоретичних проблем регіональної економіки, предметами дослідження якої виступає цілий спектр питань територіальної організації господарства, закономірності системного функціонування та розвитку регіональних соціумів, синтезу різних наук до регіональних досліджень.

 

 

 

ІІІ. Досвід реалізації регіональної соціально-економічної політики

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Кокурин, Д. И. Влияние логистической инфраструктуры на состояние экономики: региональный аспект [Текст] / Д. И. Кокурин, К. Н. Назин // Логистика и управление цепями поставок. – 2011. – № 4. – С. 57─67.

 

Посткризисное восстановление как мирохозяйственной системы в целом, так и экономик отдельных стран тесно связано с развитием инфраструктуры.

Целью настоящей статьи стал анализ содержания не инфраструктуры в целом, а отдельного ее вида – логистической инфраструктуры.

Составленная модель демонстрирует наличие положительной взаимосвязи между уровнем развития логистической инфраструктуры регионов России и функционированием регионального народнохозяйственного комплекса.

Раскрыт технико-технологический подход к анализу функционирования региональной инфраструктуры.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Пруднікова, Л. О. Досвід подолання соціально-економічних диспропорцій розвитку регіонів зарубіжних країн [Текст] / Л. О. Пруднікова // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3. – С. 32–35.

 

Територіальні диспропорції в соціально-економічному розвитку регіонів існують майже у всіх країнах незалежно від розмірів, економічного потенціалу, державного устрою й політичної системи. Сьогодні в умовах ринкової економіки питання економічного й соціального розвитку регіонів не зникають, а загострюються ще більше.

Ключовою проблемою, що сформувалася в Україні і потребує поетапного вирішення, є зростання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, низька економічна активність в них, тому досвід економічно розвинених країн з подолання цих диспропорцій може стати суттєвою основою регіональної політики в Україні

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Скорик, Н. Уроки кризиса и региональная политика [Текст] / Н. Скорик // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 1–2.

 

Каждый экономический кризис наряду с огромным количеством минусов имеет и определенные плюсы, а именно: он стимулирует власть и общество к своеобразной «переоценке ценностей» пересмотру стратегии развития страны, основных принципов взаимоотношения между властью и обществом.

Кризис показал, насколько тонкая грань отделяет депрессивные территории Украины от экономически развитых и как легко вторые могут стать первыми.

Украине сегодня необходим новый базовый закон, определяющий принципы, цели и механизмы реализации государственной региональной политики. Но принимать его необходимо одновременно с проведением серьезных реформ местного самоуправления, децентрализации управления. Наиболее оптимальным для регионов сегодня представляется проектный метод развития.

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Кухарська, Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону)[Текст] + [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 14–22. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Досліджено соціально-економічний розвиток Одеського регіону за видами економічної діяльності на основі таких показників: обсяг випуску продукції; обсяг валової доданої вартості; введення в дію нових основних фондів; інвестиції в основний капітал, попит на робочу силу; середньомісячна номінальна заробітна плата. Обґрунтовано доцільність створення в цих видах економічної діяльності кластер них структур з метою підвищення конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку регіону.

Удосконалено методичний підхід до визначення найперспективніших видів економічної діяльності

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Маценко, А. М. Оптимизация распределения ресурсов в социально-экономических системах (на примере регионального рынка воды): [Текст] / А. М. Маценко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3. – С. 72–77.

 

В статье предложено на основе анализа плотности распределения Парето определять степень дефицитности ресурсов и оптимизировать распределительные процессы ресурсных рынков в социально-экономических системах с помощь. административно-экономических инструментов.

Целью статьи является: на примере регионального рынка воды сформировать научные основы оптимизации распределения потребителей по потребляемому ими ресурсу в социо-эколого-экономических системах.

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Ватаманюк-Зелінська, У. З. Заходи регіональної політики для сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки [Текст] / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 1–2. – С. 59–62.

 

Сьогодні регіональна політика розглядається як один із напрямів діяльності місцевих органів влади для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку територій. Доволі гострою в реалізації системи заходів регіональної політики є проблема оптимізації взаємовідносин центральної влади та місцевого самоврядування. Не останню роль при цьому відіграє система заходів місцевої влади, спрямована на формування сприятливого підприємницького середовища в регіоні з метою підтримки виробничих галузей його господарського комплексу, тобто реалізація завдань державної регіональної політики.

У статті розглянуто проблемні аспекти фінансування видатків на реалізацію бюджетних програм. Проаналізовано державні видатки на фінансування програм, пов’язаних із розвитком підприємництва

 

 

 

Примірників-1 (ч/з1)

 

Запорожец, В. А. О региональной политике саморазвития как базе национальной экономической политики в условиях рынка [Текст] / В. А. Запорожец // Економічний часопис-XXI. – 2010. – 1112. – С. 7478.

 

В настоящей статье ее автор, имеющий опыт теоретических исследований темы региональной экономической политики и практической реализации отдельных проектов развития экономики регионов, делает попытку определить и обосновать тот потенциал регионов в регулировании рыночной экономики, использование которого как базы для общенациональной экономической политики может реально обеспечить ее эффективное функционирование и значительный экономический прогресс в Украине.

В статье дана научная оценка принципиальной важности формирования национальной экономической политики государств в условиях рынка на базе региональной политики саморазвития, а также предложен конкретный механизм разработки кратких вариантов региональных проектов как базы экономической политики.