Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему :

 

 

ПИСЕМНІСТЬ ТА МОВА – ДУХОВНЕ БАГАТСТВО НАРОДУ

 

 

Усі культурні народи плекають рідну мову, бо втратити її це втратити зв'язок із предками, втратити ґрунт під ногами й обернутися в перекотиполе, що його історичні вітри котять куди хочуть, щоб угноїти землю сусідів.

Павло Штепа

 

 

 

 

Макарова Г., Паламар Л, Присяжнюк Н.

Розмовляймо українською. Вступний курс. Навчальний посібник.- Київ: Фірма „ІНКОС", 2010. - 126 с.

 

Вступний курс є першою частиною комплексу «Розмовляймо українською». Комунікативно спрямований курс знайомить на синтаксичній основі з особливостями словозміни в українській мові, що є актуальними для повсякденного спілкування у межах елементарного рівня володіння мовними навичками.

Кожний урок містить діалогічні та монологічні тексти, граматичний коментар англійською мовою, вправи. У кінці посібника подано відповіді до контрольних вправ і додаток.

Користуватися посібником можна самостійно або під керівництвом викладача.

Для англомовних слухачів, які бажають засвоїти основи української мови.

Ідея курсу належить доктору педагогічних наук, професору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Макаровій Галині Ісаївні (1926-2000), завдяки якій було реалізовано неодноразове видання цього курсу.

 

Примірників – 4 (навчальний абонемент,загальний читальний зал)

 

 

Макарова Г., Паламар Л., Присяжнюк Н.

Розмовляймо українською. Елементарний курс. Навчальний посібник.- Київ: Фірма „ІНКОС", 2011. - 222 с.

 

"Елементарний курс" є другою частиною комплексу "Розмовляймо українською". Комунікативно спрямований курс знайомить на синтаксичній основі з особливостями словозміни в українській мові, що є актуальними для повсякденного спілкування у межах елементарного рівня володіння мовними навичками.

Кожний із 20 уроків містить діалогічні та монологічні тексти, граматичний коментар англійською мовою, вправи. У кінці посібника подано відповіді до контрольних вправ і додаток. Користуватися посібником можна самостійно або під керівництвом викладача. Для носіїв англійської мови, що бажають вивчати українську мову.

 

Примірників – 4 (навчальний абонемент,загальний читальний зал)

 

 

Олійник О. Б., Шинкарук В. Д., Гребницький Г.М.

Граматика української мови. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 544 с.

 

В посібнику в систематизованому вигляді висвітлено основні питання граматики української мови - морфології та синтаксису.

Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів та слухачів підготовчих відділень вузів, а також стане у нагоді всім, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.

 

Примірників – 2 (загальний читальний зал)

 

 

Микитюк Оксана

Сучасна українська мова: самобутність, система, норма: навч. посібник. - 3-тє вид. / О. Микитюк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013,- 440 с.

 

У посібнику сучасну українську мову розглянуто в трьох площинах: самобутність, система, норма. Самобутність засвідчена давніми писемними пам'ятками, що виразно ілюструють українські мовні риси. Система - це навзаєм зумовлена та пов'язана в одне ціле вертикаль мовних розділів: фонетики, дериватології, лексикології, морфології, синтаксису та стилістики. Мовна норма - це шлях до впровадження мовленнєвої культури.

Посібник містить низку рубрик («Звернімо увагу»), цікавинок, таблиць та мовних плакатів, що допомагають опанувати матеріал та увиразнюють науковий текст.

Для студентів, учителів, учнів та всіх охочих вивчати українську мову, позаякспасіння нашого краю в нашому слові" (П. Куліш).

 

Примірників – 3 (навчальний абонемент,загальний читальний зал)

 

 

Вступ до мовознавства: підручник / [І. О. Голубовська,  С. М. Лучканин, В. Ф. Чемес та ін.]; за ред. І. 0. Голубовської. - К. : ВЦ «Академія», 2016. - 320 с. - (Серія «Альма-матер»)

 

Серед навчальних видань для студентів цей підручник вирізняють інноваційний підхід і сучасний погляд на питання, які визначають його тематичну структуру і зміст. У ньому узагальнено знання про мову, сформовані за всю історію мовознавства, з урахуванням ключових концептів порівняльно-історичної, системно-структурної і сучасної антропологічної лінгвістики.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться культурологам, антропологам, історикам, журналістам і всім тим, хто цікавиться мовознавчою проблематикою

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Онуфрієнко Г. С.

Науковий стиль української мови [текст] Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. - 3-тє вид. перероб. та доп. / Г. С. Онуфрієнко -  К.: Центр учбової літератури, 2016. - 426с.

 

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу.

Організація самостійної роботи запропонованими алгоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних наукових джерел як :з метою «згортання» їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в дискусії, статті, рецензії, конкурсної/курсової/дипломної роботи, автореферату і дисертації, суттєво підпищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи самоосвіти у подальшому професійному зростанні.

Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, дослідників, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної наукової мови та прагне сформувати й удосконалити індивідуальну програму пізнавальної і творчої діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.

 

Примірників – 3 (навчальний абонемент, загальний читальний зал)

 

 

Пономарів, Олександр

Культура слова: Мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. - 4-те вид., доповн. - К. : Либідь, 2011. -272 с.

 

Даються поради щодо вибору лексичних, вимовних, наголосових, морфологічних та синтаксичних варіантів для найкращого висловлення думки в різних стилях сучасної української літературної мови. Видання доповнене новітніми спостереженнями автора та його численних дописувачів. Для, науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.

 

Примірників – 2 (науковий абонемент, загальний читальний зал)

 

 

Українська мова для студентів-іноземців (початковий рівень): навчальний посібник/ Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. та ін.; за ред. Т. О. Дегтярьової. - Суми: Університетська книга, 2017. - 256 с.

 

Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України.

Посібник складається з двох основних розділів - «Вступний фонетико-граматичний курс» і «Розвиток зв'язного мовлення» та додатків, які містять короткий словник лінгвістичних термінів та граматичні таблиці.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент, загальний читальний зал)

 

 

Шаповал Ю. С., Шаповал С. Ю.

Витоки походження українців (на основі української лексики полтавського регіону) - Полтава: ТОВ НВП  «Укрпромторгсервіс», 2017 - 200 с.

 

У розділах цієї роботи досліджені витоки походження українців, наведені ігноровані офіційною наукою деякі факти етнічної історії українців та походження української мови, які дозволяють зробити об'єктивні, неупереджені висновки про етноісторичні процеси розвитку та становлення українського етносу.

В рамках дослідження витоків походження українського етносу та української мови, на базі української лексики полтавського регіону, визначені основні особливості утворення українських прізвищ, назв населених пунктів та водних об'єктів полтавського регіону, походження назви Україна та українці, проведена реконструкція їх значень, як характерних ознак етногенезу українців.

Для всіх хто цікавиться походженням українців, української мови та краєзнавством.

Друге перероблене та доповнене видання

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Фенко Марія

Красномовство : навч. посіб. / Марія Фенко, Зоряна Мацюк. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 212 с.

 

У посібнику відповідно до хронології подій та історичної достовірності фактів класичного й сучасного ораторського мистецтва подано знання про риторику як науку та мистецтво; розкрито ключові поняття курсу; надбання риторичної науки в персоналіях, риторичні знання про зміст, правила й норми спілкування, вимоги до мовленнєвої поведінки, основні комунікативно-мовленнєві (риторичні) уміння, специфіку мовленнєвого ідеалу як компонента загальної культури та педагогічного мовленнєвого (риторичного) ідеалу; обґрунтовано особливості полемічного мистецтва, культури конструктивного діалогу (диспуту, полеміки, дискусії), етики оратора.

Видання адресоване викладачам, аспірантам і студентам.

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент, загальний читальний зал)