Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Продовольча сфера України в умовах глобалізаційних викликів

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

1. Аграрно-промисловий комплекс України: сучасний стан.

2. Актуальні проблеми переробного виробництва.

3. Розвиток і проблеми українських продовольчих товарних ринків.

4. Продовольча безпека України та глобальна продовольча криза.

 

1. Аграрно-промисловий комплекс України: сучасний стан.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів [Текст] : Закон від 22 лип. 2014 р. № 1602-VII / Україна. Верховна Рада // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75. – Ч. 1. – С. 7─75.

 

В цьому Законі йдеться про якість, безпечність харчових продуктів, що виробляються на території України, або ввозяться в нашу країну з-за кордону, про державний, митний, радіологічний, екологічний, санітарний контроль. Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і визначає порядок забезпечення  безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Вишневська, О. Розвиток аграрного сектора в геоекономічному середовищі [Текст] / О. Вишневська // Економіст. – 2014. – № 4. – С. 16─18.

 

Реформування аграрного сектора економіки України проходить складний шлях  в умовах недостатності фінансових ресурсів. Збільшення обсягів виробництва в сільському господарстві продовжує відбуватися під впливом переважно екстенсивних факторів. Така ситуація повязана із системними проблемами галузі.

У статті розглянуто аспекти щодо розвитку АПК з урахуванням  впливу геоекономічних  чинників впливу з метою виявлення потенційних переваг і мінімізації економічних  та екологічних ризиків. Обгрунтовано, що світові глобалізаційні потоки і процеси в економічній, фінансовій, виробничій, соціальній, екологічній та інших сферах виступають орієнтирами розвитку будь-якої національної економіки на перспективу. Виявлено, що ігнорування  глобалізаційних змін і тенденцій буде обмежувати можливості в отриманні переваг на загальнодержавному рівні.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Фарафонова, Н. В. Особливості формування маркетингового потенціалу аграрних підприємств [Текст] / Н. В. Фарафонова // Економічний часопис─XXI. – 2013. – № 11/12. – С. 78─81 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. –

 

Функціонування суб’єктів АПК відбувається  в умовах жорсткої конкуренції  на внутрішньому  і світовому ринках, прискореного  інноваційного розвитку та організаційних трансформацій.

У статті розглянуто основні підходи до визначення  економічної сутності маркетингового потенціалу  аграрних підприємств. Визначено місце маркетингового потенціалу в загальному потенціалі підприємства. Виявлено чинники, що впливають на формування маркетингового потенціалу  аграрних підприємств у сучасних умовах  господарювання. Запропоновано алгоритм дій керівництва підприємства при формуванні  маркетингового потенціалу та надано рекомендації щодо можливих шляхів його зміцнення. 

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Гальцова, О. Л. Сучасний стан експортного потенціалу АПК України [Текст] / О. Л. Гальцова // Економіка та держава. – 2014. – № 3. – С. 12─17.

 

Агропромисловий комплекс  - це сукупність ланок національного господарства, діяльність яких тісно повязана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою та збутом продукції.

У даній статті проаналізовано нормативно-правові документи щодо подальшого розвитку агропромислового виробництва. Досліджено сучасний стан розвитку галузей агропромислового комплексу, а саме експортно-імпортні відносини, наведено аналітику експортного потенціалу галузей рослинництва і тваринництва. Висвітлені  проблеми зовнішньоекономічної діяльності  підприємств АПК та запропонований механізм розвитку ЗЕД сектора АПК України.

 

 

 

2. Актуальні проблеми переробного виробництва

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Замлинський, В. А. Формування ринку інвестицій переробних підприємств продовольчої сфери: принципи та методи [Текст] / В. А. Замлинський, Т. С. Шабатура // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 3. – С. 56─60.

Визнання України світовою спільнотою як країни з ринковою економікою, визначає поглиблення інтеграційних зв’язків  та кредитно-фінансової системи національної економіки  з світовою та європейською глобальною економіками. Такі радикальні зміни висувають нові вимоги до розвитку всіх вітчизняних  галузей економіки, де особлива увага сконцентрована на переробних підприємствах продовольчої сфери, адже їх продукція забезпечує майже п’яту частину валового внутрішнього продукту Україні, виконуючи тим самим провідну роль у формуванні  державного бюджету та відповідаючи за продовольчу безпеку держави.

В статті розглянуті  принципи формування  ринку інвестицій переробних підприємств продовольчої сфери та методи його оцінки.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал

 

Євтушевська, О. О. Принципи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств з виробництва молочних продуктів [Текст] / О. О. Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 2. – С. 62─65.

 

В сучасних умовах різко підвищилася  роль інноваційних стратегій. В процесі досліджень  та обстеження діяльності підприємств  молокопереробного підкомплексу, сформульовано висновок, що фундамент інноваційної діяльності  в Україні має закладатись на рівні підприємств, установ, організацій.

В статті розглянуто  основні принципи розробки стратегії  інноваційного розвитку підприємства та визначено  комплексне використання нових принципів менеджменту для підвищення ефективності інновацій як фактора виживання  фірм в сучасних конкурентних  умовах.

 

Мартиновський, В. С. Оцінка перспектив розвитку хлібопекарської промисловості України та забезпечення конкурентоспроможної продукції [Текст] / В. С. Мартиновський, Т. І. Кучма // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 2. – С. 20─22.

У статті проаналізовано сучасний стан  ринку хлібопекарських виробів, визначені  основні засади оцінки конкурентоспроможності продукції, виділені основні шляхи зростання конкурентоспроможності продукції  на підприємствах  галузі.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Аранчій, В. I. Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва та переробки олійних культур в Україні [Текст] / В. I. Аранчій, І. В. Перетятько // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2. – С. 145-151.

 

Стаття розглядає основні тенденції  та перспективи розвитку ринку олійних культур у масштабі країни та світу, наведено основні закономірності розвитку олійно-жирової галузі України. Досліджено організаційно- виробничу структуру олійно-жирової галузі України та визначено особливості складових її елементів.

У статті досліджено  показники  економічної ефективності вирощування  олійних культур, динаміку цін та обсягів переробки  олійних культур в Україні.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Полєщук, О. Б. Інноваційні шляхи розвитку виробництва продовольства із рибної сировини [Текст] / О. Б. Полєщук, Д. М. Ткаченко // Мясное дело. – 2013. – № 3/4. – С. 20─21.

Рибне господарство України виконує  функції риборозведення, відгодівлі, вилову риби, перероблення та реалізації. Державна цільова економічна програма розвитку рибного господарства до 2016 року передбачає розробку та впровадження вирощування  товарної  риби,  поступово зменшуючи  залежність від її імпорту.

Тому гостро постають питання  перероблення рибної сировини у харчові продукти та забезпечення  платоспроможного попиту на них.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Баль-Прилипко, Л. В. Актуальні проблеми та основні тенденції м'ясопереробної галузі АПК [Текст] / Л. В. Баль-Прилипко, Е. Р. Старкова // Мясное дело. – 2013. – № 10. – С. 4─8.

В умовах ринкової економіки  особливо важливим  є випуск  і забезпечення населення якісною харчовою продукцією. Мясопродукти займають вагому частку  у структурі роздрібного товарообігу серед інших товарних груп. Продукція цієї групи  має важливе значення  у раціоні харчування.

Проаналізувавши стан  м’ясної галузі  в Україні, можна зробити висновок, що труднощі діяльності м’ясопереробних підприємств  зумовлені такими особливостями, як: скорочення поголів’я худоби, матеріаломісткість виробництва м’ясних виробів, складність технологічного процесу, необхідність підвищення ступені переробки сировини, нетривалий термін реалізації певних видів готової продукції.

Для успішної роботи м’ясопереробних підприємств  необхідна чітка та адекватна стратегія розвитку, наполеглива та якісна реклама своєї продукції, розширення ринку збуту тощо.

 

3. Розвиток і проблеми українських продовольчих товарних ринків.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Сукманов, В. О. Економічні аспекти просування на вітчизняний продовольчий ринок паскалізованого молока [Текст] / В. О. Сукманов, В. В. Кійко, О. Ю. Холодова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2013. – № 1 (57). – С. 69─77.

Ринок молока і молочної продукції посідає важливе місце в сукупності різноманітних видів ринків, адже молочна продукція відіграє важливу роль у формуванні повноцінного раціону харчування людини. Тому проблеми розвитку молочної галузі є перш за все соціальними та відображають рівень продовольчої безпеки нації.

У статті розглянуто перспективність і доведено економічну доцільність виведення на ринок паскалізованого молока з високою харчовою цінністю і подовженим терміном зберігання. На підставі дослідження сучасних тенденцій на ринку молока та молочних продуктів обґрунтовано передумови  застосування  інноваційного способу обробки молока, який полягає  у використанні високого тиску з метою подовження  термінів зберігання продукту.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

П'ятницька, Г. Т. Переваги і недоліки розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами [Текст] / Г. Т. П'ятницька // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 103─113 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Формування й розвиток  торговельної мережі  продовольчими товарами  є важливим елементом  реалізації національної політики продовольчого забезпечення продукцією АПК. Актуальності набувають питання визначення того, які саме можливості та загрози  виникають уже зараз і  ймовірно з’являться  у майбутньому внаслідок розвитку великих торговельних мереж на українському ринку  сільськогосподарської продукції.                                                     

Стаття проводить аналіз сучасних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні. Виявлено переваги та недоліки  від появи й розвитку великих торговельних мереж на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами і позицій різних субєктів  ринкових відносин.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Шовкова, О. А. Формування комунікаційної політики в інноваційних проектах підприємств торгівлі продовольством [Текст] / О. А. Шовкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 188─197 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Питання формування комунікаційної політики  в процесі впровадження інноваційних технологій  у торговельну діяльність  з метою утримання  й розширення цільових сегментів ринку є актуальним.

У статті визначені особливості формування  комунікаційної  політики торговельних підприємств при впровадженні інтернет-технологій у збутову діяльність, розглянуті варіанти реалізації  інтернет-технологій у торгівлі продуктами сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Борщевський, В. В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС [Текст] / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – № 4. – С. 7─15.

 

Проаналізовані висунуті вітчизняними  та закордонними вченими аргументи щодо потенційних переваг та ризиків для вітчизняного продовольчого сектору в зв’язку з перспективою підписання Україною  Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено вплив активізації  європейської інтеграції України на формування  взаємовідносин з іншими країнами в агропродовольчій сфері.

Однією з найважливіших  складових нової Угоди є створення зони вільної торгівлі, що передбачає посилення економічної співпраці на основі попередніх переговорів  щодо вступу нашої держави до Світової організації торгівлі

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Голембовська, Н. Розвиток ринку рибних продуктів в Україні [Текст] / Н. Голембовська, Т. Лебська // Продовольча індустрія АПК. – 2014. – № 4. – С. 4─8.

Аналіз результатів досліджень стану і перспектив ринку рибної сировини в Україні свідчить про стрімку зміну обсягів вилову морської риби і незначне збільшення масової частки прісноводних об’єктів аквакультури.

Автори статті провели системний аналіз обсягів рибальства і аквакультури, висвітлили питання співвідношення імпорту та експорту рибної продукції в Україні, а також асортименту рибної сировини та харчової продукції, показали що в Україні є сировинні можливості для збільшення повноцінної харчової продукції з прісноводної риби, зокрема за рахунок впровадження інноваційних технологій пресервів функціонального призначення.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Основные тенденции рынка молочной промышленности Украины в 2011-2013 годах [Текст] // Продукты & ингредиенты. – 2014. – № 4. – С. 20─23.

 

Украина в настоящее время занимает 14-е место в мире по валовому производству молока. Общие темпы роста молочной отрасли на протяжении 2011-2013 годов составляли  в среднем  4,4% в год. Общая структура производства  молочной продукции уже достаточно длительное время остается неизменной.

Данный обзор составлен на основе официальных данных органов государственной статистики Украины о производстве (экспорте / импорте) молочной продукции. При анализе учитывались данные только о потребительском рынке молочной продукции Украины.

 

 

 

4. Продовольча безпека України та глобальна продовольча криза.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Гасанов, С. Синопсис мирового опыта построения системы обеспечения продовольственной безопасности [Текст] / С. Гасанов, С. Петруха, Н. Петруха // Економіст. – 2014. – № 10. – С. 25─30.

 

В современном мире есть лишь два реальних вида власти – власть нефти и власть продовольствия, причем власть продовольствия  намного могущественней власти нефти. Поэтому обеспечение населения продуктами питания в достаточном количестве, качественными и безопасными, - одна из важнейших глобальних проблем человечества, так как продовольственная проблема в отдельных странах приобрела драматический, а местами катастрофический характер.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Мудрак, Р. П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації [Текст] / Р. П. Мудрак // Економічний часопис─XXI. – 2013. – № 1/2. – С. 34-37. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті досліджується вплив економічної глобалізації  на умови забезпечення  національної продовольчої безпеки. Вказується на наявність потенційного конфлікту між ідеологічним базисом економічної глобалізації та заходами в рамках забезпечення захисту продовольчих інтересів громадян країни. Обгрунтовується  легітимізація  права уряду на посилення перерозподільних функцій у продовольчому секторі національної економіки, що зумовлено наявністю  природних вад  ринкової економічної системи.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Клименко, Л. В. Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України [Текст] / Л. В. Клименко // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 51─54.

 

Розкрито теоретичні основи продовольчої безпеки  держави, показано сутність та проблеми агропродовольчого забезпечення у системі міжнародної економічної безпеки. Опрацьовано структурні складові агропродовольчого підкомплексу з урахуванням  впливу вітчизняних та міжнародних інтеграційних процесів.

Важливою складовою здійсненого дослідження є оцінка розвитку міжнародних ринків агропродовольчих товарів в умовах глобалізації. На основі здійсненого аналізу визначено тенденції розвитку та ефективність використання агропродовольчого потенціалу України як основи забезпечення національної продовольчої безпеки.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Save Food": проект, направленный на борьбу с глобальными продовольственными потерями и отходами [Текст] // Тара и упаковка. – 2013. – № 1. – С. 38─40.

 

Сейчас сельское хазяйство сталкивается с серъезными проблемами, связанными с охраной окружающей среды. Главная цель в области пищевой индустрии – сохранение ресурсов с помощью использования экологического производства.

Проект Save Food  дебютировал на выставке  «Interpack- 2011». Шведский институт продовольствия и биотехнологии провел для этого проекта  исследования, на основании которых  были изучены  масштабы и последствия, а также причины возникновения и способы предотвращения  продовольственных потерь и возникновения пищевых отходов.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Золотой стандарт [Текст] : пищевики и аграрии настаивают на принятии более строгих европейских стандартов качества // Food UA. – 2013. – № 5/6. – С. 38-40. Вкл.  

 

Представители ведущих пищевых производителей и аграрных предприятий  рассказали о том, что они поощряют инициативы правительства, направленные на внедрение и соблюдение европейских стандартов безопасности и качества пищевых продуктов. Наиболее ответственные производители уже гарантируют обеспечение  требований ЕС на своих предприятиях  в Украине.

Пищевики и аграрии настаивают на принятии более строгих европейских стандартов качества, что даст возможность более бережного отношения к  природным ресурсам.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Танасийчук, Ю. В. Інноваційний розвиток аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки України [Текст] / Ю. В. Танасийчук // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 3. – С. 71─74.

 

Дослідження присвячено  актуальним проблемам інноваційного розвитку аграрної сфери, де особливу увагу автор звертає саме на продовольчу безпеку країни та конкурентоспроможність аграрного виробництва. Наведено авторську розробку концептуальних засад реалізації національних інтересів в контексті інноваційного розвитку аграрного виробництва, зроблені висновки щодо необхідності  нарощення і реалізації інноваційного потенціалу галузі та удосконалення інноваційної політики в сфері аграрного виробництва.