Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Теоретичні проблеми правового регулювання

ІІ. Становлення та розвиток національної правової системи

ІІІ. Кодекси України: питання дієвості та ефективності

 

 

 

І. Теоретичні проблеми правового регулювання

 

67.0я73 С72

Скакун, О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність, 2016. – 528 с.

 

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                       2 (навчальний абонемент)

 

 

 

67.9(4Укр)305 Т78

Теорія трудового права України [Текст] : монографія / Ю. В. Вусенко, О. В. Старчук, Н. Ю. Щербатюк, [та ін.] ; за ред. І. М. Якушев. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 572 с.

 

Здійснено аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел, у яких з'ясовуються основні поняття однойменної галузі права, їх співвідношення з іншими правовими категоріями, виокремлено категорії, за якими науковці класифікують форми, принципи, суб'єкти трудового права на певні види тощо, що забезпечило теоретичне підґрунтя для їх подальшого розгляду.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення трудового законодавства з метою забезпечення дотримання трудових прав та інтересів суб'єктів трудового права України.

Монографію рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться проблемами трудового права.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)303.01 Л84

Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні [Текст] : монографія / І. В. Лукач. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.

 

Монографія є комплексним дослідженням правового регулювання корпоративних правовідносин в Україні. Досліджено поняття корпорації як системоутворюючої категорії корпоративних правовідносин у історично-правовому контексті та аргументовано доцільність законодавчого закріплення корпоративної соціальної відповідальності. Обґрунтовано поняття та розширений суб'єктно-об'єктний склад корпоративних правовідносин. Особлива увага приділена удосконаленню змісту корпоративних правовідносин на основі матеріалів практики та зарубіжного досвіду. Корпоративне право обґрунтовано як підгалузь господарського права, досліджено джерела корпоративного права України та напрями удосконалення корпоративного законодавства.

Монографія рекомендована для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, практичних працівників.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                       1 (науковий абонемент)

 

 

67.9(4Укр)304.2 К56

Кодинець, А. О. Цивільно-правове регулювання зобов'язальних інформаційних відносин [Текст] : монографія / А. О. Кодинець. – Київ : Правова єдність, 2016. – 582 с.

 

Монографія присвячена аналізу теоретичних і практичних аспектів цивільно-правового регулювання зобов'язальних інформаційних відносин. Досліджено теоретичні аспекти поняття "інформація", ознаки інформації як об'єкта цивільного права, методологічні засади розвитку цивілістичної доктрини щодо охорони прав на результати інтелектуальної діяльності. Особливу увагу приділено проблемам правової природи, системи та структури зобов'язальних інформаційних відносин, розглянуто особливості цивільно-правової регламентації договорів у сфері інформаційних відносин, викладено специфіку захисту прав та законних інтересів учасників інформаційних відносин у цивільному праві, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Монографія буде корисною вченим, викладачам, аспірантам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам, працівникам правоохоронних органів, а також усім, хто цікавиться проблемами правового регулювання інформаційних відносин.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                       1 (науковий абонемент)

 

 

Сагайдак, Ю. Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект [Текст] / Ю. Сагайдак // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 44–48. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу підприємницької діяльності як основній формі реалізації економічних прав людини в Україні та формуванню висновків і пропозиції, спрямованих на вдосконалення та переосмислення доктрини господарського права  та вчення про підприємництво в умовах євро інтеграційних процесів.

 

 

Примірників: 1 (науковий абонемент)

 

 

 

Шаповал, В. Феномен прав і свобод людини та громадянина (теоретико-правовий і конституційний аспекти) [Текст] / В. Шаповал // Право України. – 2015. – № 2. – С. 24–45.

 

У статті розглянуто поняття прав і свобод людини і громадянина в їх співвідношенні. Коментовано засадовість відносно статусів людини і громадянина нормативно-правових приписів, які утверджують ідеї правової держави і верховенства права; проаналізовано відповідну практику Конституційного Суду України. Увагу приділено принципам свободи і рівності, їх трактуванням у сучасному праворозумінні, а також хибам таких трактувань. Охарактеризовано становлення прав і свобод людини і громадянина як суб'єктивних прав; акцентовано на значенні юридичних гарантій прав. Визначено природу соціально-економічних прав з урахуванням ідей соціальної державності.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Полонка, І. Конструктивно-теоретичнй аналіз розуміння поняття та ознак правомірної поведінки [Текст] / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 131–136 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу генезису розуміння поняття правомірної поведінки. Розглянуто радянську доктрину права та сучасну українську позицію щодо розуміння цієї категорії. Виведено авторське визначення поняття правомірної поведінки. Досліджено класифікаційні та сутнісні особливості ознак правомірної поведінки. Наведено авторські ознаки правової поведінки, які поділяються на юридичні, психологічні, соціальні, аксіологічні.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Мазур В. В. Механізм цивільно-правового регулювання: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / В. В. Мазур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 36(1). С. 108113. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_36(1)__26. – Назва з екрана.

 

Стаття присвячена ключовим засадам розуміння механізму цивільно-правового регулювання. Розкрито зміст поняття «правове регулювання цивільних відносин», висвітлені питання співвідношення правового регулювання та правового впливу. Досліджуються інструментальний, діяльнісний, системний та комплексний методологічні під ходи, з точки зору яких можливе осмислення даної проблематики, а також результати їх застосування у цивілістиці.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Кодинець, А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання [Текст] / А. Кодинець // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 16–20.

 

Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення інформації як об'єкта цивільних прав; дослідженню співвідношення інформації та об'єктів права інтелектуальної власності; окреслено концепції методології цивільно-правової регламентації відносин в інформаційній сері. У статті з позиції юридичної доктрини аналізуються особливості інформації, обґрунтовується концепція цивільно-правового регулювання інформаційних відносин у законодавстві України, визначаються тенденції та перспективи правового регулювання інтелектуальної діяльності в інформаційному суспільстві.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Жаровська І. М. Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів [Електронний ресурс] / І. М. Жаровська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 837. С. 252257. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_43.  – Назва з екрана.

 

У статті розглянуто проблеми науки теорії держави і права на сучасному етапі розвитку правової реальності. Вказано на дуальність проявів правових явищ у новаторському та класичному вигляді та необхідність трансформації методології теорії держави і права у зв’язку з цим. Виділено сучасні проблеми теорії держави і права.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

[Вгору]

ІІ. Становлення та розвиток національної правової системи

 

67.9(4Укр)300я73 Ф33

Федоренко, В. Л. Конституційне право України [Текст] : підручник / В. Л. Федоренко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 616 с. – На обкл. : До 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України.

 

У підручнику висвітлено основні положення навчальної дисципліни "Конституційне право", а саме питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону.

Ураховано новели конституційного законодавства, пов'язані із внесенням змін до Конституції України у 2014 і 2016 рр., а також основні напрями конституційної реформи, започаткованої в 2015 р., зокрема концептуальні положення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації публічної влади на засадах децентралізації. Проаналізовано вибори народних депутатів України і Президента України 2014 р. та місцеві вибори 2015 р.

Для студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів юридичного профілю, всіх, хто цікавиться проблемами конституціоналізму, Конституції України, конституційного права та конституційних реформ.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           9 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)301я73 3-14

Загальне адміністративне право [Текст] : підручник / І. С. Гриценко, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька, [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 568 с.

 

Підручник розкриває зміст основних положень Загального адміністративного права, представлених теоретичними концепціями, адміністративно-правовими нормами та інститутами. У своїй побудові підручник орієнтовано на сучасні європейські підходи до викладу навчального матеріалу із Загального адміністративного права. Вагоме місце приділено аналізу сучасної адміністративно-правової доктрини та правозастосовної практики.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями Загального адміністративного права.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           4 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)304.3я73 В22

Вахонєва, Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні [Текст] : навч. посібник / Т. М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 564 с.

 

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із обов'язковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає діючим на момент видання нормативним актам.

У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. Завдяки представленому навчальному посібнику можна ознайомитися із основними інститутами авторського права і суміжних прав, а саме: дослідити юридичну природу авторських та суміжних прав; проаналізувати основні юридичні ознаки та особливості створення об'єктів авторського права і суміжних прав; визначитися із правовим статусом суб'єктів авторського права і суміжних прав; охарактеризувати зміст відповідних правовідносин; вивчити можливі способи правової охорони та захисту авторських та суміжних прав за законодавством України.

Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та інших факультетів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           3 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)304 М14

Майданик, Р. А. Розвиток приватного права України [Текст] : монографія / Р. А. Майданик. – Київ : Правова єдність, 2016. – 226 с.

 

У монографії розглянуто етапи розвитку українського приватного права, досліджено його методологію, поняття і систему, висвітлено основні напрями розвитку в ключових сферах.

Книга призначена для науковців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів і студентів юридичних факультетів, підприємців, а також усіх, хто цікавиться проблемами приватного права.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           3 (науковий абонемент)

 

 

67.9(4Укр)305.6я73 П68

Право соціального забезпечення в Україні [Текст] : підручник / за ред. О. М. Ярошенка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 458 с.

 

Підручник покликаний надати студентам і слухачам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації знання теорії права соціального забезпечення й нормативно-правових актів, що регулюють відповідні відносини. Коментарі до чинного законодавства в царині соціального забезпечення, наведені авторами, мають на меті не тільки зорієнтувати читача в широкому колі нормативних актів, а й сприяти підвищенню рівня правової культури всіх тих, хто цікавиться проблемами права соціального забезпечення в Україні.

Підручник буде корисним як для студентів, аспірантів, викладачів, науковців юридичних вищих навчальних закладів, так і для практичних працівників – суддів, адвокатів, спеціалістів з питань пенсій, соціальних послуг, допомог, пільг, компенсацій, а також для широкого загалу.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           6 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)307я73 З-51

Земельне право України [Текст] : навч. посібник / Є. I. Федик, С. Є. Федик, Р. Є. Гентош, [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2016. – 218 с.

 

У навчальному посібнику, відповідно до змісту навчальної програми, розкрито широке коло положень Земельного права України. Окрім викладу теоретичних положень та діючих нормативних актів, у посібнику вміщено аналіз практики правового регулювання земельних відносин.

Для перевірки якості засвоєння студентами знань у тексті подано практичні завдання та тести.

Зміст посібника розрахований на студентів юридичних факультетів, аспірантів, викладачів, практикуючих юристів, спеціалістів у сфері використання та впорядкування земельних ресурсів, а також широке коло читачів – всіх, хто цікавиться питаннями земельних відносин.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           2 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)305я73 Т78

Трудове право України [Текст] : підручник / за заг. ред. М. І. Іншин, В. Л. Костюк, В. П. Мельник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 472 с.

 

У підручнику висвітлюються питання трудового права. У Загальній частині визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод, функції, система та принципи. Значна увага приділяється джерелам та суб'єктам трудового права, питанням соціального партнерства, а також правової організації зайнятості і працевлаштування, ринку праці.

Важлива роль у підручнику відводиться ключовим інститутам Особливої частини трудового права: трудовому договору; робочому часу та часу відпочинку; оплаті праці; трудовій дисципліні; матеріальній відповідальності сторін трудового договору; охороні праці; процедурі врегулювання трудових спорів (конфліктів).

Розраховано на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, юристів, адвокатів, практикуючих правників, працівників кадрових служб, роботодавців, працівників, інших осіб, які цікавляться проблемами трудового права.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           4 (навчальний абонемент)

 

 

67.9(4Укр)304.7я73 С37

Сімейне право України [Текст] : підручник / за заг. ред. Т. В. Боднар, О. В. Дзера. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 520 с.

 

У підручнику аналізуються Сімейний кодекс України, інші акти законодавства України, які регулюють сімейні відносини, судова практика їх застосування, дискусійні питання в юридичній науці.

Висвітлюються поняття та принципи сімейного права, особисті та майнові правовідносини подружжя, правовий режим їх майна, права та обов'язки батьків і дітей, форми забезпечення прав та інтересів дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, охорона та захист прав суб'єктів сімейних правовідносин. Окрема увага надається сімейним відносинам з іноземним елементом.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти та юридичних факультетів, а також для працівників правозастосовних органів та всіх, кого цікавлять правові питання сімейних відносин.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           4 (навчальний абонемент)

 

 

Топчій В. В. Природне право як детермінант розвитку правової системи України [Електронний ресурс] / В. В. Топчій // Публічне право. - 2016. - № 2. - С. 262-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_2_37. – Назва з екрана.

 

В сучасних умовах розвитку України відбуваються реформаційні процеси, які охоплюють всі сфери життя суспільства. Поглибленої наукової розробки та практичної реалізації потребують питання модернізації національної правової системи, спрямованої на домінування принципу верховенства права, захист прав і свобод людини і громадянина, суверенітету держави в цілому.

У статті досліджуються питання розбудови правової системи на природно-правових засадах, що матиме позитивний вплив на вирішення цілого комплексу проблем державо-правового будівництва в Україні. Гостра необхідність протистояння викликам та загрозам, які спричинені різноманітними як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками обумовлюють потребу перегляду цілого ряду питань щодо функціонування національної правової системи.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Лемак, В. Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України [Текст] / В. Лемак // Право України. – 2016. – № 6. – С. 44–51.

 

Стаття присвячена технологічним аспектам проведення конституційної реформи в демократичному суспільстві. Зроблено висновки щодо мінімальних вимог до технології конституційної реформи: дотримання режиму конституційності змін (збереження правової континуїти); додаткові засоби забезпечення легітимності процесу; спрямованість реформи  на "розгортання" базових конституційних принципів; забезпечення зв'язку предмета реформи з демократичним політичним процесом; доцільність впорядкування процесу підготовки реформи на рівні закону; забезпечення взаємодії експертного і політичного чинників у процесі реформи.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Замрига, А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Текст] / А. Замрига // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 60–65. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті досліджуються положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у контексті її значення для оновлення господарського законодавства України. Визначаються спеціалізовані напрями та проблеми модернізації національного господарського законодавства відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано сучасний стан господарського законодавства України. Запропоновано конкретні шляхи вдосконалення господарського законодавства.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

[Вгору]

ІІІ. Кодекси України: питання дієвості та ефективності

 

67.9(4Укр)303 Г72

Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 верес. 2016 р. – Офіційний текст. – Київ : Вид. Паливода А.В., 2016. – 208 с. – (Кодекси України).

 

У Кодексі станом на 1 вересня 2016 р. подано останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із Законами України: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій" № 1390-VIII від 31.05.2016 р.; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності" № 1405- VIII від 02.06.2016 р.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           2 (науковий абонемент)

 

 

67.9(4Укр)308 К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 жовт. 2016 р. – Офіційний текст. – Київ : Вид. Паливода А.В., 2016. – 212 с. – (Кодекси України).

 

У Кодексі станом на 11 жовтня 2016 року подаються останні зміни та доповнення, що набули чинності, згідно із Законами України: "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" № 1403-VIII від 02.06.2016 р.; "Про виконавче провадження" № 1404-VIII від 02.06.2016 р.; " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених" № 1492-VIII від 07.09.2016 р.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           2 (науковий абонемент)

 

 

67.9(4Укр)302.1 Б98

Бюджетний кодекс України. Податковий кодекс України [Текст]. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 944 с.

 

У збірнику наведено Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами. А також розміщено Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 02.12.2010 № 2755-VI з відповідними змінами на момент випуску видання у світ.

Наведено предметний зміст зазначених кодексів, що сприяє швидкому пошуку нормативного матеріалу.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           1 (науковий абонемент)

 

 

67.9(4Укр)304 Н34

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / за заг. ред. В. І. Бобрик. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 784 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 20 січня 2016 року. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Цивільного кодексу з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.

Видання розраховано на суддів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання цивільних відносин в Україні.

 

.

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)304.211.33 Н34

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / В. В. Цюра, Ю. В. Корнєєв, Н. В. Малярчук, [та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 256 с.
 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар, що призначений для працівників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом, іншого широкого кола читачів, поданий до сучасної редакції вказаного кодексу.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

Науково-практичний коментар Митного кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / А. І. Суббот, Т. О. Мацелик, В. М. Вишновецький, [та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 488 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Науково-практичний коментар Митного кодексу України подано з урахуванням останніх змін та доповнень станом на січень 2016 року.

Видання пропонується для працівників органів доходів і зборів, спеціалістів митної справи, підприємців, працівників та інших осіб.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)301.011 Н34

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / за заг. ред. С. В. Пєтков. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 384 с.

У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на 20 січня 2016 року.

Детально розглянуті усі 8 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених новелам апеляційного і касаційного провадження в адміністративних справах та підставам і порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації адміністративного судочинства, широко аналізується судова практика щодо застосування окремих положень Кодексу.

Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ в порядку адміністративного судочинства.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)305 Н34

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / В. В. Цюра, Ю. В. Корнєєв, Н. В. Малярчук, [та ін.]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 232 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень.

Коментар призначений для практичного застосування і зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)310 Н34

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / за заг. ред. С. О. Короєд. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 528 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень.

Детально розглянуті усі 11 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених позовному і наказному провадженням, а також новелам апеляційного і касаційного перегляду судових рішень та підставам і порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України, виходячи з нової системи судоустрою України. Додаються тексти і витяги з текстів нормативно-правових актів з питань організації цивільного судочинства, а також рішення Конституційного Суду і постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких узагальнено практику застосування судами окремих норм цивільного процесуального законодавства.

Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ в порядку цивільного судочинства.

 

 

Примірників:  1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)307 З-51

Земельний кодекс України [Текст] : наук.-практ. коментар : станом на 20 січ. 2016 р. / за заг. ред. С. В. Пєтков. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 480 с.

 

Даний науково-практичний коментар до Земельного кодексу України дає повне і практичне тлумачення чинного законодавства України.

Авторами враховані законодавчі зміни, які були внесені до Земельного кодексу України станом на 20 січня 2016 р. та прийняті на цей час рішення Верховного Суду України.

Видання призначене для суддів, працівників прокуратури, слідчих та адвокатів, наукових працівників,  викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями земельних відносин.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)304.7 Н34

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України [Текст] : судова практика з питань сімейних стосунків : станом на 20 січ. 2016 р. / С. Б. Булеца, Ю. Ф. Іванов, О. В. Ієвіня [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2016. – 480 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей. Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці.

Коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад'юнктам, здобувачам, пошукачам, магістрам, слухачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)301.03 Н34

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / за заг. ред. С. В. Пєтков. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 552 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 20 січня 2016 року.

Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2015-2016 рр., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавством в цей період. При підготовці коментаря використані положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд.

Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопорушення, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах суспільних відносин.

 

Примірників: 1 (читальний зал)