Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Трудові правовідносини як обєкт дослідження науки трудового права

ІІ. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості

ІІІ. Правове регулювання трудових спорів

ІV. Трудова дисципліна у системі елементів трудових правовідносин

 

 

І. Трудові правовідносини як обєкт дослідження науки трудового права

 

67.9(4Укр)305я73 Б77

Бойко, М. Д. Трудове право України [Текст] : навч. посібник / М. Д. Бойко. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 392 с.

 

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми «Трудове право» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство».

Посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також на студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають основи правознавства. Посібник може стати в нагоді також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.

 

 

Примірників – 1 (навч. абонемент),

                         1 (читальний зал)

 

 

67.9(4Укр)305я73 В29

Венедіктов, С. В. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : навч. посібник / С. В. Венедіктов. – К. : Алерта, 2012. – 368 с.

 

Навчальний посібник присвячений дослідженню структури та змісту трудового правовідношення в умовах ринкової економіки та інтеграції України до світової спільноти, розширення ринків праці й появи нових сучасних професій. Із методологічних і практичних позицій розкриваються сучасні підходи до правового регулювання трудового правовідношення, розглядається його зміст, субєкти та юридична характеристика припинення. Особливу увагу приділено аналізу міжнародних стандартів, характеристиці трудових правовідносин у країнах Європейського Союзу, а також порівняльному аналізу трудового правовідношення згідно із законодавством пострадянських держав (Російської Федерації, Республіки Білорусь, країн Прибалтики, Республіки Вірменія, Республіки Туркменістан), держав Західної Європи (Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки, Республіки Польща), Північної Америки, Близького Сходу та Азії.

Посібник буде корисним науковцям, практичним працівникам, викладачам, а також студентам та аспірантам вищих юридичних навчальних закладів.

 

 

Приміників – 1 (навч. абонемент),

                       1 (читальний зал)

 

 

Гуменюк, И. О проблеме сферы применения трудового права в проекте трудового кодекса Украины [Текст] / И. Гуменюк // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, № 3. – С. 37–39.

 

Приритетной задачей развития трудового законодательства Украины, на современном этапе, является принятие Трудового кодекса. Необходимость в новом основном источнике трудового права связана не столько с проблемой устаревшей правовой базы, поскольку ряд норм действующего КЗоТ не утратили своей актуальности, сколько с потребностью урегулировать нормами трудового законодательства общественные отношения, возникающие в нових формах и видах занятости, предметом которых является труд.

В статье проанализированы научные подходы к проблеме сферы распространения норм трудового права на общественные отношения с использованием личного труда, способы ее урегулирования в проекте Трудового кодекса Украины, обоснована необходимость в сохранении широкой сферы применения норм трудового права и юридического опосредования норамами трудового права нових форм организации труда.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

 

67.9(4Укр)305 К57

Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінанми та доповненнями станом на 14 січ. 2013 р. : (відповідає офіц. текстові). – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 80 с.

 

Кодекс законів про працю України (КЗпП) визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної та творчої праці.

Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва, піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всебічну охорону трудових прав працівників.

 

 

Примірників – 2 (наук. абонемент)

 

 

67.9(4Укр) К 78

Краснов, Є. В. Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України [Текст] : монографія / Є. В. Краснов. – Одеса : Фенікс, 2012. – 178 с.

 

У монографії досліджуються міжнародні стандарти основних трудових прав та законодавство України у цій сфері. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і позитивного зарубіжного досвіду проаналізовано нормативне закріплення основних трудових прав працівників та внесено пропозиції щодо його удосконалення.

Видання призначене для викладачів, асі пантів, студентів, які навчаються на спеціальністю «Правознавство», та інших читачів, зацікавлених питаннями юридичного забезпечення трудових прав працівників.

 

 

Примірників – 1 (науковий абонемент),

                        1 (читальний зал),

                        1 (читальний зал для науковців)

 

 

 

67.9(4Укр)305 Т78

Трудові відносини [Текст] : правове регулювання / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 352 с.

 

Збірник містить законодавство про працю, що регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Видання розраховане на суддів, адвокатів, працівників Національної служби посередництва і примирення, незалежних посередників, фахівців та експертів трудового арбітражу, державних інспекторів Державної інспекції України з питань праці, інспекторів відділів кадрів підприємств, установ та організацій, членів виборних органів первинних профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях, членів комісій про трудовим спорам, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

 

 

Примірників – 1 (науковий абонемент)

                          1 (читальний зал)

 

[Вгору]

ІІ. Трудовий договір крізь призму сьогодення:

 сутність, значення, особливості

 

Придава, О. Сім причин розірвати трудовий договір [Текст] / О. Придава // Баланс. – 2013. – № 93. – С. 28–32.

 

Статтею 36 КЗпП установлено такі підстави для припинення трудового договору між працівником і роботодавцем: угода сторін: закінчення строку договору; призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну службу; ініціатива працівника, власника або уповноваженого ним органу, вимога профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; переведення працівника з його згоди на інше підприємство, до установи, організації або перехід на виборну посаду; відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, а також відмова продовжити роботу після зміни істотних умов праці; набуття законної чинності вироку суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовжити роботу; підстави, передбачені контрактом.

В статті зазначено, на яких підставах правильно оформити звільнення працівника за ст.. 36 КЗпП і яка існує судова практика із цього питання.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Одовічена, Я. Новація умов трудового договору: поняття та види [Текст] / Я. Одовічена // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 73–77.

 

Право на працю є основним конституційним правом громадян України, яке особа може реалізувати різними шляхами: займаючись індивідуально-трудовою діяльністю, створюючи підприємства чи беручи участь у товариствах різних видів, працюючи на основі цивільно-правових договорів. Проте в сучасних умовах більшість осіб вступають у трудові правовідносини шляхом укладення трудового договору, що є практичною реалізацією їх конституційних прав і свобод. Саме трудовий договір є основою забезпечення працівника юридичними  гарантіями, закріпленими у трудовому законодавстві.

У статті розкриваються види зміни умов трудового договору та обґрунтовується пропозиція доцільності введення в трудове законодавство терміна «новація трудового договору», наводяться види новації залежно від різних критеріїв.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Донченко, О. Контракт як особлива форма трудового договору [Текст] / О. Донченко // Діловодство та документообіг. – 2013. – № 10. – С. 40–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У сьогоднішніх умовах жорсткої конкуренції успіх і процвітання підприємств різних форм власності значною мірою залежать від компетентності, кваліфікації та потенціалу персоналу. Світовий досвід свідчить, що запорукою цього є створення повноцінного ринку праці. Тому виникає необхідність вироблення правового механізму, за допомогою якого можна було б усунути економічні, юридичні й організаційні обмеження, що перешкоджають вільному продажу громадянами  своєї робочої сили роботодавцю на вигідних для них умовах.

Одним з основних елементів цього механізму є контракт, що покликаний підвищити взаємну відповідальність сторін і гарантувати їх правову захищеність.

У статті розглядається поняття контракту та його нормативне регулювання.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Гербач, О. Дострокове розірвання трудового договору з керівником [Текст] / О. Гербач // Праця і закон. – 2013. – № 10. – С. 28–33.

 

При наймі (призначенні, обранні) керівника з ним укладається контракт, в якому передбачається строк, повноваження, обовязки та відповідальність перед власником підприємства і його працівниками, умовами матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактои і чинним законодавством України (ч. 4 ст. 65 ГКУ).

Згідно з ч. 6 ст. 65 ГКУ, керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до Закону. Дана норма також закріплена п. 8 ст. КЗпПУ, в якому зазначено, що підставою для припинення трудового договору є підстави, передбачені контрактом.

У статті розглядаються підстави дострокового припинення трудового договору, передбачені КЗпПУ.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Гурницька, С. М. Розмежування трудових і цивільно-правових договорів [Текст] / С. М. Гурницька // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 11. – С. 27–32.

 

Розмежування трудових і цивільно-правових договорів, заснованих на трудовій діяльності людей, набуває на практиці великого значення, оскільки змішування цих договорів може спричинити неправильне застосування законодавства. Укладення роботодавцем з працівником цивільно-правового договору замість трудового договору є грубим порушенням трудових прав працівника. Правильне застосування того чи іншого договору убезпечить від непорозумінь, а в деяких випадках – і від трудових спорів, особливо з громадянами, які виконують роботу за договором підряду або договором про надання послуг, зокрема, щодо записів про роботу в трудову книжку, надання відпусток, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, оплати за час тимчасової непрацездатності, виплати доплат, надбавок, премій тощо.

У статті розглянуті найхарактерніші відмінності, а головне – правові наслідки трудового договору та цивільно-правових договорів, які найчастіше зустрічаються на практиці.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Сімутіна, Я. В. Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та ініціативи працівника: окремі проблеми [Текст] / Я. В. Сімутіна // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 159–167. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Питання, повязані з виникненням, зміною чи припиненням трудових відносин, завжди перебували у центрі уваги багатьох вчених трудового права. Особливий інтерес викликають проблеми, що стосуються визначення правоприпиняючих юридичних фактів як підстав припинення індивідуальних трудових правовідносин.

У статті досліджено правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та за ініціативою працівника як правоприпиняючих юридичних фактів у трудовому праві. Зокрема, розглянуто питання щодо процедури та сфери застосування угоди сторін як підстави припинення трудових правовідносин. Визначено угоду сторін як правомірну двосторонню дію працівника та роботодавця, яка передбачає їх спільне вільне волевиявлення, спрямоване на припинення трудових відносин. На відміну від угоди сторін, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, як юридичний факт, слід визнати правомірною односторонньою дією з боку працівника, що передбачає його вільне волевиявлення на припинення трудових відносин.

У ході проведеного дослідження зроблено висновок про недосконалість норм трудового законодавства, які регулюють порядок звільнення за цими підставами, що призводить до проблем у застосуванні їх на практиці.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

[Вгору]

ІІІ. Правове регулювання трудових спорів

67.9(4Укр)305.5я73 Д20

Дараганова, Н. В. Трудові спори [Текст] : навч. посібник / Н. В. Дараганова. – К. : Правова єдність, 2012. – 272 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто історію, поняття, класифікацію, причини виникнення трудових спорів. Висвітлено порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), судову практику розгляду індивідуальних трудових спорів, реалізацію громадянами права на страйк та ін.

Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, корисний для юристів-практиків та осіб, зацікавлених у поглибленні та розширенні своїх знань з питань трудових відносин.

 

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент),

                          1 (читальний зал)

 

 

Нова модель вирішення трудових спорів в Україні : (розроблено Експертною групою) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2014. – № 1/2. – С. 7–25.

 

Аналіз практики вирішення трудових спорів в Україні показав, що індивідуальні трудові спори сконцентровані на судовому порядку їх вирішення, а колективні трудові спори, навпаки, мають (за винятком колективних трудових спорів, стороною яких є працівники, на яких відповідно до закону поширюється заборона проведення страйків) лише позасудовий порядок урегулювання і, фактично, позбавлені можливості розгляду в суді, що робить судову систему недостатньо ефективним інструментом розгляду трудових спорів.

При цьому, не передбачено сприяння Національної служби посередництва і примирення врегулюванню трудових конфліктів між працівником і роботодавцем у позасудовому порядку, недостатньо використовується і потенціал соціального діалогу, як найважливішої рушійної сили розвитку трудових правовідносин.

Все це спонукало представників сторін профспілок і роботодавців спільно з Національною службою посередництва і примирення розпочати роботу над формуванням Нової моделі вирішення трудових спорів в Україні, яка і представлена в даній статті.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Ісаєва, Ю. Особливості розгляду трудових спорів (терміни) [Текст] / Ю. Ісаєва // Праця і закон. – 2013. – № 12. – С. 11–14.

 

Чумак, Ю. Трудові спори щодо умов праці в офісі [Текст] / Ю. Чумак, К. Забродська // Праця і закон. – 2013. – № 12. – С. 15–17. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Саєнко, М. Трудові спори щодо поновлення працівника на роботі [Текст] / М. Саєнко // Праця і закон. – 2013. – № 12. – С. 18–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Горіна, Г. Колективні трудові спори [Текст] / Г. Горіна, О. Панич // Праця і закон. – 2013. – № 12. – С. 24–29.

 

Співпраця роботодавця з працівниками (хочуть вони того чи ні) не завжди протікає без непорозумінь та спорів. Часто доводиться обом сторонам вирішувати конфліктні ситуації не шляхом «тет-а-тетів» чи за столом переговорів, а вже в залі суду. Учасникам трудових відносин потрібно пам’ятати, що українське законодавство подбало і про працівників, і про роботодавців, які мають гарантії та обов’язки під час трудових спорів. Для того щоб грамотно, швидко та безболісно пережити цей період, потрібно лише дотримуватися норм трудового законодавства України.

У статтях даного номеру розглянуті особливості та терміни трудових спорів; підстави, порядок, наслідки трудових спорів щодо поновлення працівника на роботі; основні питання процедури виникнення, протікання та вирішення колективних трудових спорів.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Березін, Є. Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту) як юридичний факт [Текст] / Є. Березін // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2014. – № 5/6. – С. 4–8. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Початок врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» юридично тісно повязаний із моментом виникнення колективного трудового спору (конфлікту), який є, з одного боку, відправною точкою для прийняття представниками найманих працівників, профспілки та роботодавцем рішення щодо здійснення примирних процедур з розгляду вимог, що є предметом відповідного спору, з іншого, – логічним, правовим завершенням процедури вступу трудового колективу, профспілки у колективний трудовий спір (конфлікт), його остаточним юридичним оформленням.

Автор статті повно та всебічно висвітлює цінність та значимість моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) для врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

 

Фокіна, Т. Альтернативні методи врегулювання трудових спорів [Текст] / Т. Фокіна // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. – 2014. – № 5/6. – С. 14–18. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Міжнародний досвід врегулювання трудових спорів свідчить про те, що на практиці все більшої популярності набувають альтернативні позасудові методи врегулювання як колективних, так і індивідуальних трудових спорів та конфліктів.

У статті розглянуті методи альтернативного врегулювання спорів та питання щодо перспектив їх впровадження у вітчизняну практику.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

[Вгору]

ІV. Трудова дисципліна у системі елементів трудових правовідносин

67.9(4Укр)305.5 Ф79

Форманюк, В. В. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни [Текст] : монографія / В. В. Форманюк. – Одеса : Фенікс, 2012. – 182 с.

 

У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання засобів забезпечення трудової дисципліни у сучасний період. Формулюється поняття правових засобів забезпечення трудової дисципліни та здійснюється їх класифікація. Характеризуються правові методи і засоби забезпечення трудового розпорядку і трудової дисципліни. Вносяться теоретично обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства України та проекту Трудового кодексу України у сфері забезпечення дотримання трудової дисципліни.

Видання призначене для викладачів. Аспірантів, студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», та інших читачів, зацікавлених питаннями правового регулювання дисципліни праці в умовах ринкової економіки.

 

 

Примірників – 1 (науковий абонемент),

                          1 (читальний зал),

                          1 (читальний зал для науковців)

 

 

Донченко, О. Догана як вид дисциплінарного стягнення [Текст] / О. Донченко // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 9. – С. 35–45.

 

Відповідно до основ трудового законодавства трудова дисципліна на підприємствах забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю та можливістю настання негативних наслідків у вигляді дисциплінарної відповідальності.

У межах дисциплінарної відповідальності розрізняють два загальних заходи дисциплінарного стягнення: звільнення і догана.

В статті розглядаються загальні умови, строки, порядок застосування догани; оскарження та зняття догани; термін дії дисциплінарного стягнення.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Козін, С. М. До питання про звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов'язків [Текст] / С. М. Козін // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 64. – С. 264–270. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Будь-яка організаційно-правова форма підприємства передбачає наявність керівника, відповідального за ведення господарсько-фінансової діяльності. Посада керівника підприємства, як правило, представляється престижною та бажаною, однак, разом із цим вимагає покладення на працівника підвищеної відповідальності, пов’язаної з виконанням керівних функцій. Але, як і будь-яка інша посада, у якийсь момент можуть виникнути обставини, що приведуть до звільнення даного працівника, одним із яких є одноразове грубе порушення трудових обовязків. Однак існуючі колізії законодавства призводять до того, що при звільненні такого робітника можуть виникнути значні труднощі, що в першу чергу стосується недотримання всіх етапів та процедур такого звільнення.

У статті вивчено питання звільнення працівників, що виконують керівні функції, а також досліджено умови звільнення цієї категорії робітників. Проаналізовано чинне законодавство, що регулює дану сферу суспільних відносин. Розглянуто процедуру, якої необхідно дотримуватися при звільненні працівників, що виконують керівні функції.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Мазур, А. Систематичне невиконання обов'язків працівниками [Текст] / А. Мазур, Г. Щербак // Праця і закон. – 2013. – № 7. – С. 6–11. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Осіпова, О. Стягнення за порушення трудової дисципліни: догана, звільнення [Текст] / О. Осіпова // Праця і закон. – 2013. – № 7. – С. 12–13. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

Саєнко, М. Звільнення за прогул (алгоритм, строки) [Текст] / М. Саєнко // Праця і закон. – 2013. – № 7. – С. 26–29.

 

Що впливає на трудову дисципліну окремого працівника та колективу в цілому? Аби уникати порушень, окрім ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, працівники обов’язково повинні чітко розуміти свої посадові обов’язки, при цьому мати достойні умови праці та заробітну плату, бачити перспективу кар’єрного росту, не варто забувати і про сприятливу атмосферу у колективі. Якщо трудова дисципліна на підприємстві на високому рівні, підвищується ефективність праці, що є  на меті у кожного роботодавця.

Питання про те, як поводитися з працівниками, що порушують трудову дисципліну, розглянуті у статтях даного номеру. Зокрема, питання розірвання трудового договору з підстави систематично невиконання працівником трудових обовязків та порядок застосування дисциплінарних стягнень до працівника за порушення трудової дисципліни.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)