Шановні читачі!

 

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

 

Молодіжна політика: проблеми та напрями розвитку

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

1. Нормативно-правове забезпечення державної молодіжної політики в Україні

2. Молодіжне безробіття та соціальна детермінація освітніх досягнень

3. Ціннісні орієнтації молоді у сучасному житті

 

…І суспільство, де не шанують старих, і суспільство,

де не люблять молодь, однаково недосконалі…

Андре Моруа

 

 

1. Нормативно-правове забезпечення державної молодіжної політики в Україні

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року [Текст] : затв. Указом від 27 верес. 2013 р. № 532/2013 / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2013. – № 24. – С. 26-28.

 

Одним із пріоритетних завдань органів державної влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Протягом останніх 20-ти років сформовано законодавчу базу з питань соціального становлення та розвитку молоді, утворено центральні і місцеві органи виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної молодіжної політики, створено мережу установ і закладів для молоді, розроблено та забезпечено виконання державних і регіональних молодіжних програм, запроваджено механізм підтримки молодіжного руху та різних категорій молоді тощо.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Вишневська, О. А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні [Текст] / О. А. Вишневська // Статистика України. – 2014. – № 3. – С. 58─62.

Після здобуття Україною незалежності та визначення курсу на побудову сучасної розвиненої демократичної соціальної держави в усіх сферах суспільного життя відбулися кардинальні трансформаційні зміни. Реформи та зміни надзвичайно підвищили мобільність кожної окремої людини. При цьому найбільш мобільною виявилася молодь, яка завдяки своїй активності почала відігравати все більш значущу роль у суспільно-політичному житті. Отже, важливого значення набуває побудова цілісної та життєздатної політики держави стосовно такої великої соціально-демографічної групи як молодь, що актуалізує питання формування та реалізації державної молодіжної політики.

У статті розглянуто витоки та періодизацію становлення державної молодіжної політики в незалежній Україні. Наведено докладний аналіз нормативно-правової бази та системи органів влади у цій сфері.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Карпенко, А. В. Проблеми та напрями розвитку молодіжної політики в Україні [Текст] / А. В. Карпенко, О. В. Біленко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 3. – С. 24─28.

Попри деклароване усвідомлення  істини, що соціально-економічне і духовне відродження держави неможливе без концентрації уваги та зусиль на вирішенні проблем молоді як майбутнього країни, гаранта суспільно-економічного прогресу, у нове тисячоліття Україна вступила зі значним тягарем невирішених молодіжних проблем. Особливої уваги серед них заслуговують ті, що демонструють тенденцію до загострення: нерівність молоді, безробіття й маргіналізація молодих людей, поширення не правових соціальних практик та асоціальних проявів у молодіжному середовищі, проблеми зі станом здоров’я молоді й деякі шлюбно-сімейні проблеми та ін.

У статті розглянуто основні проблеми молодіжної політики в Україні, та обґрунтовано заходи з удосконалення формування та реалізації вітчизняної молодіжної політики на основі світового досвіду.

 

 

2. Молодіжне безробіття та соціальна детермінація освітніх досягнень.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Терела, Г. В. Юридические гарантии права на занятость и трудоустройство молодых работников в Украине [Текст] / Г. В. Терела // Юридическая наука и практика: историчесий опыт и перспективы развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 16-18 апр. 2013 г. / Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2013. – С. 408─417.

Рынок труда сам по себе не создает  гарантий реализации права на труд, особенно для молодежи, которая по объективным причинам не способна конкурировать с опытными совершеннолетними работниками. Молодежь находится в сложной ситуации, когда в условиях стремительного развития информационных технологий, увеличения количества жизненных проблем у представителей молодого поколения формуется так называемый комплекс неудовлетворенности.

В статье на основании анализа действующего отечественного законодательства, прежде всего Закона Украины «О занятости населения», анализируется система юридических гарантий молодежи в сфере занятости и трудоустройства.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Астахова, О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики [Текст] / О. Астахова // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – С. 29─34 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

У даній статті висвітлюється питання молодіжного безробіття та молодіжної політики в Євросоюзі та заходів щодо підвищення молодіжної зайнятості.

Європа не в змозі зупинити зріст безробіття, показник якого неухильно зростає. Згідно із даними європейських статистичних агенцій, загальна кількість незайнятого населення Євросоюзу становить 26 мільйонів осіб, переважна більшість із яких – молоді люди.

Метою цього дослідження є вивчення європейського досвіду реалізації молодіжної політики, передусім країн із найменшими показниками молодіжного безробіття, переосмислення з метою адаптації найбільш успішних і передових зарубіжних технологій і методів роботи з молоддю, орієнтація на досвід тих країн, де державна політика в цій галузі є одним з пріоритетних напрямів розвитку держави.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Дідківська, О. Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України [Текст] / О. Дідківська // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 18─25.

Молодь - демографічна група, що займає особливе місце в структурі суспільства та відіграє важливу роль у політичному і громадському житті України. Молоді люди, які тільки розпочинають трудове життя, перебувають у групі ризику, оскільки ринок праці не завжди надає сприятливі умови для їх працевлаштування та забезпечення їм гідної оплати праці й умов роботи.

У статті досліджено особливості конкурентоспроможності випускників вузів та сучасного стану ринку праці, проаналізовано та визначено основні фактори, що впливають на вибір роботодавців і визначають успіх при працевлаштуванні та успішний транзит від навчання до трудового життя.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Торжевський, М. В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення [Текст] / М. В. Торжевський // Економіка України. – 2014. – № 1. – С. 87─96 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Молодь формує особливий спектр ринку праці, який значно відрізняється від інших його складових. З одного боку, у молодому віці людина має високу мобільність, вона відкрита, готова до змін і пошуку роботи, а з іншого – їй не вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці. Недосконала законодавча база, відсутність чіткої державної стратегії забезпечення зайнятості молоді, невідповідність освітніх послуг з підготовки кадрів реальним потребам економіки, слабкі механізми стимулювання роботодавців до працевлаштування молоді перетворюють безробіття молодих людей на одну з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної молоді.

Стаття досліджує особливості розвитку сучасного ринку праці молоді, окреслює чинники, які впливають на його стан, пропонує шляхи вирішення проблеми.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Большая, О. В. Проблема зайнятості молоді на ринку праці України [Текст] / О. В. Большая // Економіка і регіон. – 2012. – № 2. – С. 114-118. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Аналіз формування ринку праці, зокрема молодіжного сегмента, є досить актуальним питанням, адже молоде покоління складає більше ніж половину працездатного населення держави і вимагає особливої соціальної підтримки та захисту в період кризового стану становлення ринкової економіки. Оскільки регіональний ринок праці молоді є основним механізмом залучення та ефективного використання праці молодих людей в економіці держави, то вирішення питання молодіжного безробіття передусім повинне відбуватись на регіональному рівні.

Автор статті аналізує проблеми сучасної молоді на ринку праці в Україні та пропонує заходи щодо їх усунення, розкриває особливості регіонального ринку праці молоді.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Цапро, О. Алгоритм адаптации молодых специалистов [Текст] / О. Цапро // Управление персоналом – Украина. – 2013. – № 12. – С. 25─26.

Эффективность работы любой компании зависит от уровня профессиональной подготовки сотрудников. У каждого есть перспектива профессионального и карьерного роста, если работа построена правильно. Но, достигнув максимально возможного в конкретной организации, специалист часто ищет возможность развития в других направлениях или компаниях. Поэтому всегда существует риск возникновения профессионального «вакуума». Найти адекватную замену высококвалифицированным кадрам очень сложно. Данная проблема особо актуальна для компаний с высокотехнологичным производством.

В статье говорится о том, какие шаги предпринимают современные работодатели, чтобы привлечь к работе вчерашних студентов вузов и какие обучающие мероприятия направлены на помощь в определении дальнейшего профиля деятельности.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Сырокваша, А. Образование как главный фактор конкурентоспособности молодых специалистов [Текст] / А. Сырокваша, В. Тихонова // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 6. – С. 51─58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Стоит ли продолжать образование после окончания школы (получать высшее образование) или имеет смысл найти работу сразу? Насколько в новых условиях студенты университета готовы к самостоятельному трудоустройству? Какими мотивами руководствуются работодатели при приеме на работу молодых специалистов?

Ответы на эти и ряд других вопросов позволил получить цикл исследований, проведенных на основе сбора информации. Основной вывод, к которому пришли специалисты: рынку требуются профессионалы практики, умеющие думать, анализировать информацию, готовые к обучению и развитию, с высоким уровнем коммуникативных навыков и личностных качеств.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Седова, Я. Диплом не предлагать [Текст] : высшее образование уже не гарантирует молодым европейцам удачное трудоустройство, а лишь загоняет их в долги / Я. Седова // Фокус. – 2013. – № 7. – С. 34─35.

В статье пойдет речь о том, что высшее образование на сегодняшний день уже не гарантирует многим молодым европейцам удачное трудоустройство, а лишь загоняет в долги. Невостребованность – не единственная проблема выпускников вузов. Большинство брали крупные кредиты на образование, и теперь половина вчерашних студентов не в состоянии выплатить долги.

Основные проблемы европейского рынка труда – это неспособность компаний обеспечить работника социальным пакетом, перенасыщенность рынка труда престижными специальностями и отсутствие профессионалов в технических областях, низкий уровень подготовки выпускников и отсутствие у вчерашних выпускников практических навыков.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Прохоренко, Д. Неизвестная переменная "Y", или Молодое поколение в офисе [Текст] / Д. Прохоренко // Управление персоналом - Украина. – 2012. – № 11. – С. 24─26.

Как известно, от состава команды и отношений в ней  зависит успех всей компании. Как раз поэтому так важно понять специфику своего коллектива и найти к нему правильный подход. И именно по этой причине  вопросы мотивации молодой команды поколения «Y» в международных корпорациях сегодня являются столь актуальными для специалистов департаментов управления персоналом.

Как стать привлекательным работодателем для «игреков»? Как наладить с ними эффективное сотрудничество и как найти важные подходы к его мотивации? Об этом пойдет речь в данной статье.

 

 

3. Ціннісні орієнтації молоді у сучасному житті

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Ільїч, Л. Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці [Текст] / Л. Ільїч // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 8. – С. 15─22 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Стаття присвячена проблемам формування ціннісних орієнтирів молоді у сфері зайнятості. Досліджено динаміку економічної активності молоді у попередні роки до 2013 р. за гендерними та освітніми ознаками в розрізі регіонів України. Визначені основні тенденції у сфері зайнятості. Встановлені мотиваційні настанови молоді у освітній та трудовій сферах. Виявлені спільні інтереси у структурі держава – освіта – бізнес. Запропоновані шляхи мінімізації ризиків соціального відторгнення молоді на ринку праці.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал для науковців)

 

Курбатова, Л. Н. Жизненные ценности студентов как институциональные индикаторы формационного изменения общества [Текст] / Л. Н. Курбатова // Alma-mater (Вестник высшей школы). – 2012. – № 9. – С. 35-41. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Студенчество как наиболее образованная, профессионально

 подготовленная часть общества должно стать той самой социальной группой, которая является авангардом в техническом, научном и общекультурном развитии страны. Система ценностных ориентаций и социальных установок позволяет личности оценить себя с позиции жизненного успеха. Структуры жизненных ценностей студентов могут обладать, с одной стороны, значительным сходством, с другой – своеобразием. Это связано с тем, что  студенты в целом представляют собой одну социальную группу – молодежь.

В статье предоставлен анализ институциональной связи между социальными институтами и системой жизненных ценностей студенческой молодежи в условиях формационного изменения общества.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Статінова, Н. Пріоритети та цінності сучасної студентської молоді [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Статінова, О. Кущенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – N3. – С. 107─117. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

У цій статті відмічено, що оптимізація процесу духовного розвитку студентської молоді передбачає безперервне збагачення внутрішнього світу особистості.. При цьому слід звернути особливу увагу на формування та розвиток: згуртованості студентського колективу, культурних потреб студентів, національної та громадянської спрямованості особистості студента, потреби кожного студента у постійному самовдосконаленні, позитивної мотивації у студентів на здоровий спосіб життя, бажання займатися спортом, туризмом, громадською діяльністю у вищому навчальному закладі.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Малиш, Л. Соціальна детермінація освітніх досягнень української молоді [Текст] / Л. Малиш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 3. – С. 26─44 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

У статті презентовано результати вивчення соціальної детермінації освітніх досягнень  української молоді. Соціальна детермінація розглядалася як складний процес, який включає внутрішньогенераційний та міжгенераційні рівні. Перший рівень пов’язаний з існуванням  однотипного підбору за статусом.. Другий – із впливом на різні види освітніх досягнень ( рівень умінь та навичок, навчальну успішність, освітню спеціалізацію, освітньо-кваліфікаційний рівень) соціального походження. Було визначено соціальні чинники окремих видів освітніх досягнень і  описано загальний механізм їхньої  соціальної детермінації.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал для науковців)

 

Колодій, О.Розвиток патріотизму як умова формування ціннісних орієнтацій зрілості у студентської молоді [Текст] / О. Колодій // Імідж сучасного педагога. – 2011. – N1. – С. 50–53.

Актуальність формування ціннісних орієнтацій зрілості студентської молоді зумовлена необхідністю національного відродження та розбудови української демократичної держави.

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.

Особливо актуальною є проблема виховання почуття патріотизму серед молоді, особливо на тлі сьогоднішніх подій в Україні. Майбутнє нашого народу залежатиме від змісту цінностей, що закладаються  в орієнтири молодих людей, та від того, якою мірою духовність та патріотизм стануть основою їх життя.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал для науковців)

 

Ванакова, Г. В. Жизнестойкость как осознанный выбор современной молодежи [Текст] / Г. В. Ванакова // Образовательные технологии. – 2012. – № 4. – С. 85-91. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

На сегодняшний день актуальна проблема психологической поддержки  людей, находящихся в негативном  эмоциональном состоянии. Молодежь испытывает потребность в самоанализе, самопознании, самовоспитании, в сформированном навыке преодоления трудности, способности переносить лишения и потери.

Такое качество личности, как жизнестойкость, необходимо взращивать через формирование системы ценностей и развивать с помощью системы тренингов, занятий и упражнений.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Коваль, Г. В. Державна молодіжна політика з питань профілактики СНІДу [Текст] / Г. В. Коваль // Економіка та держава. – 2012. – № 11. – С. 115-117.

У більшості країн сучасного світу державна молодіжна політика є одним з найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави і постійно здійснюється з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, економічному, законодавчому та організаційному рівнях для створення сприятливих передумов життєвого самовизначення та самореалізації молодих людей, вирішення нагальних проблем молоді, підтримки її інноваційної діяльності, громадської активності.

Сьогодні, поряд  з проблемами  молоді щодо отримання житла, освіти, першого робочого місця тощо, існує проблема, якою глибоко занепокоєна громадськість світу – це проблема, яка склалась у зв’язку з пандемією інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та синдрому імунодефіциту (СНІД) – однієї з найбільш серйозних загроз людству. Вірус імунодефіциту вражає, насамперед, молоде покоління, що веде до демографічної катастрофи.

Автор статті розглядає сутність  державної політики з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та аналізує шляхи вирішення цієї проблеми в Україні.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Ільїна, В. М. Алкоголізм серед молоді ─ катастрофа ХХІ століття [Текст] / В. М. Ільїна, В. І. Добрянський // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 8. – С. 14─15.

Серед соціальних небезпек сучасного суспільства страшніше явища поширення алкоголізму серед молоді може бути тільки  фанатизм терористів-смертників та зростання помилкових пріоритетів самогубства в юному віці. Саме останні соціальні явища мають безпосереднє відношення до наркоманії, тютюнопаління, алкоголю.

У статті підкреслюється, що алкоголізм серед неповнолітніх та молоді взагалі за масштабами його поширення стає чумою ХХІ століття. Найгірше, що алкоголізм, за словами медиків, фемінізується: кількість дівчат, які вживають алкоголь, практично урівнюється з кількістю хлопців. Автор закликає молодих людей переглянути свої життєві пріоритети. Тверезий спосіб життя повинен стати МОДНИМ серед молоді.

 

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

Секс в Украине: мнение молодого поколения [Текст] // Персонал. – 2013. – № 1. – С. 46─61.

Из советских времен до нас дошло немало категорических постулатов, ставших классическими. Наверное, места в первых рядах – за такими, как «Кадры решают все!» и «Секса у нас нет!». Впрочем, как бы там ни было, если посмотреть трезвым взглядом с вершины нашого времени, можно найти между этими очень утверждающими и очень отрицающими понятиями некую устойчивую связь, которая сводится к простейшему очевидному выводу: нет секса – нет… кадров!

Как же обстоят дела с сексуальным воспитанием в нашей, отдельно взятой стране Украине? Читайте и делайте выводы!