Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему:

МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКА ТА МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ

 

Саме менеджмент стимулює економічний розвиток.

Скрізь, де ми вкладали лише економічні фактори у виробництво,

особливо капітал, ми не отримували розвитку.

У небагатьох випадках, коли ми змогли викликати енергію

менеджменту, ми забезпечували стрімкий розвиток.

Розвиток є скоріше справою людської енергії, ніж економічного багатства.

Генерування людської енергії та надання їй напрямку є завдання менеджменту.

П. Друкер

 

Менеджмент інвестиційної діяльності [Текст] : підручник / за ред. М. П. Бутко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2018. – 480 с.

ISBN 978-617-673-737-7

 

 

Підручник розкриває у доступній формі особливості менеджменту інвестиційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу. Читачеві пропонуються найпоширеніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку менеджменту інвестиційної діяльності, застосування яких допоможе активізувати інвестиційні процеси на рівні підприємства і реалізацію інвестиційного потенціалу регіону і країни загалом.

Проектом плану передбачено викладання дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» і в подальшому. Також підручник буде корисний для забезпечення таких навчальних дисциплін, як «Ринок інноваційної продукції», «Управління інноваційною діяльністю на підприємстві», а також «Державне регулювання інноваційно-інвестиційними процесами».

З метою корисності при самостійному опануванні інвестиційного менеджменту, у підручнику приведена теоретична частина зазначений перелік використаної літератури, перелік питань для самоперевірки та завдання до практичних завдань, тести до самоперевірки знань.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Левченко М. О.

Менеджмент безпеки : навч. посіб. / М. О. Левченко. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. – 406 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

ISBN 978-617-02-0094-5

 

 

У навчальному посібнику висвітлено питання сутності методики та практики дослідження процесів, пов'язаних із забезпеченням безпеки, наведено найважливіші питання та проблеми безпеки підприємницької діяльності з позицій системного і комплексного управління на основі ідеології і технології сучасного менеджменту. Приділено увагу сучасним методам роботи менеджера з безпеки.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться сутністю системи особистої безпеки та безпеки підприємства.

 

Примірників –1 (читальний зал)

2 (навч. абонемент)

 

 

Білоусов О. М.

Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов, О. Є. Лугінін, О. С. Морозова, Л. В. Соколова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с.

ISBN 978-966-916-314-1

 

 

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу, зорієнтованих на напрямках національного і міжнародного туризму. В матеріалах підручника комплексно висвітлено питання управлінської діяльності в організаціях сфери туризму, у тому числі на регіональному рівні (на прикладі Херсонської області]. Видання відповідає освітньо-професійним програмам з менеджменту і маркетингу з урахуванням їх спеціалізацій у туристичній діяльності. Підручник складається з передмови, трьох частин: менеджменту туризму, маркетингу туризму, туристично-рекреаційна інфраструктура; списку літератури, додатків. Після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю знань.

Розраховано на студентів, магістрів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і фахівців з напрямків менеджменту і маркетингу у туристичній діяльності.

 

Примірників –1 (читальний зал)

2 (навч. абонемент)

 

 

Пєтков В. П., Пєтков С. В., Наливайко Л. P., Комісаров О. Г. та ін.

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Пєткова. – К., 2019. – 312 с.

ISBN 978-966-373-565-8

 

 

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення.

Навчальний посібник містить список використаних джерел (нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні».

Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.

 

Примірників –1 (читальний зал)

4 (навч. абонемент)

 

 

Менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посібник / Т. О. Кузнецова, Л. А. Янковська, Н. Б. Савіна, Ж. В. Семчук. – Львів : Магнолія-2006 , 2017. – 293 с.

ISBN 978-617-574-069-9

 

 

Посібник містить основні аспекти менеджменту, які дозволять студентам усвідомити суть основних категорій управління; аналіз становлення і розвитку науки управління, особливості управління організацією, функції менеджменту, принципи та методи управління. Викладені у посібнику ділові ігри та проблемні ситуації орієнтовані на розкриття творчого потенціалу особистості у бізнесі та формуванні її професійної компетентності, що дозволить розвивати дослідницькі, комунікативні та творчі навички і вміння працювати в команді.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Подольчак Н. Ю.

Стратегічний менеджмент : навч. посібник / Н. Ю. Подольчак. - 2-ге вид., зі змінами та доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 424 с.

ISBN 978-617-607-968-2

 

 

Висвітлено суть та значення стратегічного менеджменту, наведено нові аспекти управління, враховано особливості господарювання у вітчизняних умовах, охарактеризовано моделі стратегічного планування та підходи до реалізації стратегій. Автор запропонував багато власних розробок та підходів у стратегічному менеджменті: оцінки ефективності стратегій та систем менеджменту підприємств, формування системи менеджменту на засадах ризик-менеджменту, R-теорія мотивації, HEVEN теорія мотивації, стратегічний контроль тощо. Для студентів, аспірантів, викладачів, керівників організацій.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Кундицький О. О.

Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. О. Кундицький. – Львів : «Новий Світ-2000», 2018. – 288 с.

ISBN 978-966-418-262-8

 

 

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання, що пов'язані із фінансовим менеджментом як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Зокрема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, цілі, завдання, основні принципи та функції цієї дисципліни; розглянуто основні системи фінансового менеджменту та їхній взаємозв'язок; вказано на фінансове планування як один із інструментів формування фінансової стратегії підприємства; велику увагу приділено управлінню грошовими потоками, активами та власним та позиковим капіталом підприємства; охарактеризовано методику оптимізації структури капіталу у системі фінансового управління; викладено особливості моделі управління фінансовими ризиками підприємства, зокрема велику увагу приділено механізмам нейтралізації фінансових ризиків; детально розглянуто фінансову звітність підприємства та охарактеризовано методику аналізу ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості підприємства тощо.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для керівників і фахівців, що займаються питаннями фінансового управління.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Батченко Л. В., Бондар I. С., Русавська В. А.

Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті : навч. посіб. / Л. В. Батченко, I. С. Бондар, В. А. Русавська. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с.

ISBN 978-617-7507-53-5

 

 

Навчальний посібник присвячений теоретико-методологічним та практичним аспектам бізнес-комунікацій в міжнародному менеджменті.

Структура посібника охоплює актуальні проблеми бізнесу, аналіз яких дасть змогу студентам, аспірантам, науковцям і бізнесменам комплексно підійти до розуміння і усвідомлення найефективніших методик, методів та інструментів формування та функціонування бізнес-комунікацій у сфері міжнародного менеджменту.

Ознайомлення з кращими європейськими бізнес-практиками дозволяють передбачити недостатність системи бізнес-комунікацій і врахувати недоліки в діяльності.

Призначено для індивідуальної самостійної роботи студентів, аспірантів та викладачам.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Офісний менеджмент [Текст] : практикум : навч. посібник / Л. I. Скібіцька, В. I. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 360 с.

ISBN 978-617-673-425-3

 

 

Навчальний посібник-практикум з дисципліни «Офісний менеджмент» призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0306 "Менеджмент і адміністрування".

Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальної програми з дисципліни «Офісний менеджмент». Охоплює зміст тем. передбачених стандартом освіти, містить питання для обговорення, питання для самоконтролю, перелік літератури до кожної теми курсу, завдання для самостійного опрацювання, тести для контролю засвоєних знань та питання до іспиту з дисципліни. У додатках наведені психологічні тести для визначення менеджерських якостей та самотестування і самовдосконалення, тести з організації діловодства на підприємстві та тести з таймменеджменту.

Посібник-практикум буде корисний як для студентів, тлк і для викладачів вузів та менеджерів-практиків.

 

Примірників –1 (читальний зал)

3 (навч. абонемент)

 

 

Проектний менеджмент: регіональний зріз [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. М. П. Бутко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 416 с.

ISBN 978-617-673-399-7

 

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та методологічну складову проектного менеджменту, а також практику його застосування на регіональному рівні.

Він підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами» та розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів та магістрів фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам, керівникам органів місцевого самоврядування, які займаються розв'язанням проблем регіонального розвитку.

 

Примірників –1 (читальний зал)

3 (навч. абонемент)

 

 

Плецан X. В.

Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму : навчально-методичний комплекс / X. В. Плецан. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 140 с.

ISBN 978-617-7748-06-8

 

 

Наведено рекомендації для опанування навчальної дисципліни «Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму» і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, теми для написання творчих робіт, наведено перелік літературних джерел.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Лі Цзиці

Лідерські якості менеджерів: вектори успіху : монографія / Цзиці Лі. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 184 с.

ISBN 978-611-01-1133-1

 

 

Монографію присвячено проблемі виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. З'ясовано стан розробленості проблеми в педагогічній теорії і виховній практиці. На підставі узагальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність феноменів «лідер», «лідерство». Уточнено поняття «лідерські якості», «виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів», «освітнє середовище університету» . Науково обгрунтовано та проаналізовано потенціал освітнього середовища університету у контексті виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів. Розроблено діагностичну програму з визначення рівнів вихованості лідерських якостей майбутніх менеджерів. Спроектовано модель освітнього середовища університету, спрямованого на виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів. Визначено зміст, форми, методи та засоби виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (читальний зал для науковців)

 

 

Ротер М.

Тойота Ката. Лидерство, менеджмент и развитие сотрудников для достижения выдающихся результатов. – СПб.: Питер Пресс, 2014. – 304 с: ил.

ISBN 978-5-496-00904-1

 

 

Уже более 20 лет методы «Тойота», известные как лин/бережливое производство, пестрят в заголовках. И столько же лет Майк Ротеринженер, исследователь и писательзанимается этой темой.

Как и многие другие, Ротер начал с производственных инструментов Toyota Production System и обнаружил, что их трудно применить на практике в других компаниях. Он изучил подход к менеджменту на «Тойота» и описал свои открытия в новой книге. Методы мышления и образ действий, выявленный и описанный Ротером. можно применить где угодно. Однако для этого менеджерам придется взять на себя еще кое-какие задачи.

Издание будет полезно собственникам, руководителям компаний, менеджерам и всем, кто интересуется вопросами управления.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)