Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему:

 

 

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст

 

 

Картинки по запросу маркетинг підприємств

 

Виставка має наступні розділи:

 

1.   Маркетинговий менеджмент

2.   Маркетингова політика комунікацій

3.   Маркетинг туристичних підприємств

 

 

І. Маркетинговий менеджмент

 

Краус, К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Текст]: монографія / К. М. Краус. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 226 с.  ББК 65.422.1-32 К78

 

 

Книга присвячена розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління маркетингом малих торговельних підприємств.

 

Примірників: 2 (читальний зал,

навч. абонемент)

 

 

 

Шаповал, О. Ф. Управління інформацій-

ними системами маркетингу на підприємстві [Текст] / О. Ф. Шаповал, Л. О. Коннова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 3. – С. 147–150.

 

 

У статті досліджено особливості управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві в умовах посилення  конкурентних процесів ринкової системи. Обґрунтовано сучасні підходи щодо вдосконалення управління інформаційними системами маркетингу підприємства.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Пілюшенко, В. Л. Особливості стратегічного управління підприємством інноваційно-маркетингової орієнтації на промисловому ринку [Текст] / В. Л. Пілюшенко, В. Дубницький // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 1. – С. 113–121. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Сучасний стан розвитку системи господарювання в Україні характеризується докорінними економічними перетвореннями, спрямованими на посилання економічних методів управління, створення умов для функціонування ринкових відносин.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

 

Бондаренко, В. М. Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства [Текст] / В. М. Бондаренко // Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 21-22 квіт. 2016 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; редколегiя Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 36–38.

65.291.3я431 М27 

У книзі представлено результати комплексного дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем маркетингу на ринку товарів та послуг. Проаналізовано та висвітлено методологію і практику сучасного управління маркетинговою діяльністю підприємств України.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Лабурцева, О. I. Управління маркетинговими ризиками торговельних підприємств [Текст] / О. I. Лабурцева // Економіка України. – 2016. – № 4. – С. 79–91. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Визначено сутність маркетингових ризиків торговельних підприємств. Запропоновано розрізняти об’єктивні ризики, зумовлені станом торговельного підприємства та його цільового ринку, і суб`єктивні ризики, що виникають у процесі інформаційного забезпечення та при прийнятті маркетингових управлінських рішень. 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Райко, Д. В. Модель управління маркетингом у системі менджменту промислового підприємства [Текст] / Д. В. Райко, Л. Е. Лебедєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 107─123. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

 

 

Метою статті є створення розгорнутої концептуальної моделі управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства - підприємство необхідно розглядати як відкриту систему та частину системи.

 

Примірників:1 (читальний зал)

 

 

ІІ .Маркетингова політика комунікацій

 

Сазонець, О. М. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств на основі інформаційної складової виставкової діяльності [Текст] / О. М. Сазонець, А. О. Радько // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4. – С. 48–54. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Дослідження сучасної системи послуг маркетингу неможливо уявити без виявлення напрямків удосконалення виставкової діяльності, яка є однією з найбільших динамічних сфер сучасної світової економіки.

В арсеналі засобів електронного рекламного впливу виставки займають одне з провідних місць як засіб встановлення прямих контактів із безпосередніми покупцями.

Завдяки технічному прогресу, який також не оминув і виставки, на сучасних міжнародних та національних виставках впроваджуються нові або удосконалюються  старі інформаційні технології, удосконалюється  процес організації виставок, проводиться підготовка висококваліфікованих спеціалістів. Вагоме місце у цьому процесі займають інтерактивні технології.

У статті автор  розглядає використання інформаційних технологій для підвищення ефективності виставок як інструменту маркетингу.

 

Примірників:1 (читальний зал)

 

 

Наумов, В. Н. Маркетинг [Текст] : учебник / В. Н. Наумов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 320 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) .

ББК 65.291.3я73 Н34

 

 

В учебнике излагаются основы маркетинга с учетом специфики работы оптовых и розничных предприятий, находящихся в цепочке формирования ценностей для потрибителей. Рассматриваются маркетинговые решения в области формирования ассортимента, ценообразования, управления каналами товародвижения.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Маркетинговые коммуникации [Текст] : учебник / под ред. И. Н. Красюк. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 272 с. – (Высшее  образование).

ББК 65.291.34я73 М27

 

 

В учебнике раскрывается содержание основних элементов маркетингових коммуникаций. К каждой главе предлагается практический матеріал для организации самостоятельной работы студентов и приобретания ими профессиональных компетенций.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Окландер, М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. політика / М. А. Окландер, М. В. Кірносова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – 208 с.

ББК 65.291.32я73 О-50

 

 

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики підприємства. Розглянуто сутність та зміст маркетингової товарної політики, механізм ринкової конкуренції.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28-29 травня 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; голов. ред. Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 189 с. – Те саме [Електронний ресурс].

 

 

У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми маркетингової діяльності сучасних підприємств, інноваційні підходи до вдосконалення процедур маркетингових досліджень.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Ортинська, В. В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 436 с. ББК 65.291.31я73 О-70

 

 

У підручнику розглянуто важливі теоретично-методологічні питання організації маркетингових досліджень. Розкриваються зміст та особливості проведення різноманітних видів опитування, спостереження та експериментів. Викладені методичні підходи до дизайну опитних листів.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Савчук, А. Ефективність маркетингової діяльності підприємств [Текст] / А. Савчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 5. – С. 27–38. – Те саме [Електронний ресурс].

 

 

У статті визначено етапи оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємств торгівлі, запропоновано класифікацію показників оцінки ефективності маркетингової діяльності. Розглянуто особливості використання показників під час контролю результативності та оцінювання ефективності маркетингової діяльності та підприємствах торгівлі.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Ромат, Є. В. Бренд-маркетингові комунікації підприємств ресторанного господарства [Текст] / Є. В. Ромат, Е. В. Юрчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 55–64. – Те саме [Електронний ресурс].

 

 

У статті розглянуто питання дослідження сучасного стану та оптимального розподілу частки інструментів маркетингових комунікацій на етапах залучення, обслуговування та створення довгострокової лояльності споживачів до бренда підприємств ресторанного господарства України в характерних цінових сегментах ринку ресторанного господарства м. Київ.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Шаповал, О. Ф. Інформаційні технології маркетингових комунікацій на підприємстві [Текст] / О. Ф. Шаповал, К. Г. Савкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 9. – С. 98–100.

 

 

Досліджено шляхи використання інформаційних технологій Інтернету в системі маркетингових комунікацій підприємств. Обґрунтовані напрями використання інтернет-технологій в якості ефективного інструменту здійснення успішної маркетингової комунікаційної політики підприємства на ринку.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Дубовик, Т. В. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств [Текст] / Т. В. Дубовик, В. В. Ортинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 61–65 . – Те саме [Електронний ресурс].

 

 

Наведено аналіз проблем формування інтегрованих маркетингових комунікацій з урахуванням розвитку цифрових технологій, визначено поняття інтегрованих інтернет-маркетингових комунікацій, обґрунтовані основні принципи та елементи побудови системи управління інтернет-маркетинговими комунікаціями.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Падерін, І. Д. Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу [Текст] / І. Д. Падерін, О. В. Романов, Є. С. Титовец // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 1. – С. 120–125. – Те саме [Електронний ресурс].

 

 

Досліджено аналіз та узагальнення існуючих підходів до визначення термінології, методів та засобів Інтернет-маркетингу та дослідження можливостей застосування цих новітніх інструментів в маркетинговій діяльності малих та середніх підприємств.

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

Розділ 3. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст.

 

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28-29 травня 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; голов. ред. Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 189 с. – Те саме [Електронний ресурс].

 

 

У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми маркетингової діяльності сучасних підприємств, інноваційні підходи до вдосконалення процедур маркетингових досліджень, висвітлено питання ролі маркетингу в розвитку суспільства, окреслено сучасні проблеми маркетингу освіти в Україні та за кордоном.

 

Примірників: 6 :

             1(читальний зал)

             5(навч. абонемент)

 

 

Основи маркетингу у туризмі [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 336 с.

ББК 65.433-32я73 М21

 

 

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи управління маркетингом, як дисципліною, наукою й галуззю дослідження.

Зокрема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, зміст, процес та методологію, а також його місце у системі економічних наук. Розглянуто туризм як сферу послуг, маркетинг як інструмент аналізу  сфери туризму, маркетингове планування діяльності підприємств туристичної індустрії, здійснено економічний аналіз у системі маркетингової діяльності туристичних компаній. Висвітлено державне регулювання маркетингової діяльності у сфері туризму.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Мальська, М. П. Основи маркетингу у туризмі [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 336 с. – На укр. яз. – ISBN 978-617-673-469-7. 
ББК 65.433-32я73 М21

 

 

Підручний передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері.

Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, оптимального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, проведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу.

 

Примірників: 2 (читальний зал, навч.абонемент)

 

 

Баумгартен, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия [Текст] : практикум / Л. В. Баумгартен. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. – 216 с.

ББК 65.432-32я73 Б29

 

 

Практикум содержит минимальный систематизированный объём теории и набор заданий, позволяющих раскрыть с позиций практического пользователя наиболее важные стороны маркетинга гостиничного предприятия, включая специфику комплекса маркетинга гостиничной деятельности, рынок гостиничных услуг, маркетинговые исследования и маркетинговую информацию, маркетинговые коммуникации и продвижение гостиничных продуктов, практику международного гостиничного маркетинга.

 

Примірників: 2 (читальний зал,навч.абонемент)

 

 

Організування туристичної діяльності: навч.посібник/ О.Є.Кузьмін, А.В.Дубодєлова, І.Я.Кулиняк, Х.Ю. Малкуш.- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 352 с.

 

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні аспекти органу звання туристичної діяльності. Систематизовано і структуризовано туристичні ресурси та туристичні райони України. Розглянуто основні засади державного управління туристичною діяльністю. Описано процеси формування,просування та реалізації туристичного продукту. Охоплено широке коло питань,пов`язаних з організуванням розміщуванням і харчування,транспортного забезпечення та екскурсійного обслуговування туристів.

 

Примірників: 2 (читальний зал,

                          навч. абонемент)

 

 

Чаплінський Ю. Б. Напрями впровадження маркетингу взаємовідносин у діяльність туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 249-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_2_47

 

 

Управління маркетингом туристичного підприємства – це складна система відносин як всередині самого підприємства, так і в зовнішньому ринковому середовищі, при цьому ця система потребує постійного регулювання і управління.

Між туристичним підприємством та зовнішнім маркетинговим середовищем відбувається безперервний обмін ресурсами та інформацією. Для того, щоб ефективно діяти, підприємство повинно, з одного боку, пристосовуватися до змін у зовнішньому маркетинговому середовищі, а з іншого – впливати на нього.

У статті обґрунтовано необхідність використання туристичними підприємствами маркетингу  взаємовідносин та запропоновано сучасну систему управління маркетингом туристичного підприємства з врахуванням орієнтації на партнерів і споживачів.

 

Джерело: мережа Інтернет