Шановні читачі!

 

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Маркетингова діяльність: теоретичні та практичні аспекти

 

 

 

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

 

I. Етапи становлення та сутність маркетингу

II. Маркетингові дослідження

III. Маркетингова політика комунікацій

 

 

 

 

I. Етапи становлення та сутність маркетингу

 

 

65.290-211.1я73 Г20
Гаркавенко, С. С.
Маркетинг [Текст] : підручник / С. С. Гаркавенко. – 7-е вид. – К. : Лібра, 2010. – 720 с.

 

Примірників : загальний читальний зал-1, навчальний абонемент – 4.

 

Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? – Вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб споживачів як єдину можливість досягти цілей, повязаних із прибутком, проникнення на нові ринки, розвиком фірми. Крім того, маркетинг - це вид діяльності, функція менеджменту, спрямована на інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та конкретні дії щодо розробки та управління товаром, ціноутворення, розподілу та просування товарів.

У підручнику викладено теоретичні та практичні питання маркетингу, розглядаєтья сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції та види маркетингу.

З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкрентних ситуаціях у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуаціїтеоретичний анонс – аналіз ситуаціївисновки у формі відповіді на запитання «Яке рішення  слід прийняти?».

 

 

 

65.290-211.1я73 Ф62
Фірсова, С. Г.
Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування [Текст] : навч. посібник / С. Г. Фірсова. – К. : Атіка, 2010. – 240 с.

 

Примірників: загальний читальний зал -1, навчальний абонемент – 2.

 

Зміна концепції розвитку українського суспільства, в основі якої покладені різні форми власності і розвиток підприємництва, створює умови для конкурентного середовища і ринкових відносин. Найбільш надійним шляхом досягнення і підтримки конкурентоспроможності, побудови економіки з позитивними тенденціями стратегічного розвитку є перехід до економіки нового типу, яка грунтуватимється на інноваційній моделі розвитку.  

Посібник присвячений розгляду проблемних питань щодо створення нової продукції, які є характерними для інноваційних підприємств. Розглянуто методи і методичні підходи проведення маркетингових досліджень, сегментування, які чітко структуровані відповідно до етапів інноваційного процессу.

 

 

 

Звягінцева, О. Б.
Основні принципи і закони маркетингу [Текст] / О. Б. Звягінцева // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С.13– 17. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

Маркетинг - це точна наука, що складається із чітких методик розробки та втілення в життя кожної складової комплексу заходів, розташованих у суворій ієрархічній послідовності. Вона підкоряється ряду принципів і законів. Дотримання їх сприяє ефективності маркетингової діяльності, нерівне ж їх тлумачення непродуктивних витрат, а також до маркетингових комерційних збитків.

Багато вчених - маркетологів вивели власні принципи та закони функціонування маркетингу : Дж. Траут описує «22 непорушних законів маркетингу» в однойменні праці. С. Хілл і Г. Ріфкін у своїй роботі «Радикальний маркетинг» сформували «інструкцію, яку можна використовувати в процесі прийняття щоденних практичних маркетингових рішень – «Правила радикального маркетингу».

В даній статті подано основні принципи та закони  функціонування ефективного маркетингу.

 

 

 

Кудирко, Л.
Еволюція міжнародного маркетингу [Текст] /
Л. Кудирко
// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 39-54. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

У статті проаналізовано маркетингову поведінку суб’єктів міжнародного бізнесу в умовах дестабілізації глобальної економіки. Розкрито пріоритети посилення інноваційної компоненти в теорії маркетингу. Обґрунтовано перехідний характер теорії та практики сучасного маркетингу на тлі динамічних змін у маркетинговому середовищі країн, що активно інтегруються у світо- господарські зв’язки.

 

 

 

Войтович, С. Я.
Сутність і зміст поняття "маркетингова стратегія" [Текст] /
С. Я. Войтович
, І. П. Потапюк // Економіка і регіон. – 2011. – № 4. – С. 77-81. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Примірників: загальний читальний зал -1.

 

У сучасних умовах господарювання кожне підприємство забезпечує ефективне управління своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як дослідити ринкові можливості, як провести відбір цільових ринків, як зробити ефективний комплекс маркетингу й успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Підприємства застосовують стратегічний маркетинг з метою пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб і отримання у споживачів переваг порівняно з конкурентами. Обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству функціонувати в несприятливому зовнішньому середовищі.

У статті визначаються сутність і зміст маркетингової стратегії, її основні риси, трактування терміну різними науковцями. Виділяються основні функціональні стратегії, як окремі блоки в рамках головної стратегічної концепції.

 

 

 

65.290-211.1я73 З-78
Зозулев, А. В.
Маркетинг [Текст] : учеб. пособие / А. В. Зозулев, Н. С. Кубышина ; под ред. С. А. Солнцев. – К. : Знання ; М. : Рыбари, 2011. – 421 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Примірників: загальний читальний зал - 2, навчальний абонемент – 3.

 

В учебном пособии раскрываются основные положения теории и методология маркетинга, особенности маркетинговой стратегии предприятия, связи маркетинга с другими направлениями экономической науки. Изложение материала осуществлено на основе новейших достижений современной науки и собственных разработок авторов в области маркетинга. Детальное рассмотрение особенностей сегментации рынка, рыночного позиционирования, брендинга, товарной политики, маркетингового ценообразования, международного маркетинга поможет студентам сформировать целостное представление о современных методах и формах маркетинговой деятельности.

 

 

II. Маркетингові дослідження

 

 

 

65.290-211.1я73 Т31
Тєлєтов, О. С.
Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посібник / О. С. Тєлєтов. – К. : Знання України, 2010. – 299 с. + Електрон. зміст.

Примірників: загальний читальний зал - 2, навчальний абонемент – 3.

 

Процес переходу до ринкової економіки істотно змінює підходи до організації виробництва певних товарів на підприємствах України, у зв’язку з чим значно трансформуються вимоги щодо планування обсягів вироблюваної продукції. За допомогою добре організованої маркетингової діяльності можна прослідкувати за мікроекономікою підприємства. Маркетингові дослідження проводяться з метою ефективного прогнозування обсягів виробництва, надання послуг споживачам, необхідності випуску нових різновидів продукції, зміни споживацьких пріоритетів тощо.       

У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що розкривають проведення маркетингових досліджень, та основних проблем, що доводиться розв’язувати маркетологу під час їх проведення. У книзі наведено значну кількість прикладів із практики проведення маркетингових досліджень в Україні, зібраних безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових і розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.

 

 

 

Житник, О.
Маркетингові дослідження в Україні: тенденції та прогнози [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Житник // Маркетинг в Україні. – 2011. – N1. – С. 8─11. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ
.

 

Примірників: загальний читальний зал - 1

 

68%  експертів з провідних компаній, які працюють у сфері маркетингових  досліджень, оцінюють їх як важливі і надважливі для ефективної роботи своїх підприємств. Результати маркетингових досліджень активно використовуються, але часто співвідносяться з досвідом компанії, про це свідчать підсумки експертного опитування MarketView Ukraine, проведене inMind у 2010 р. Фахівці прогнозують зростання важливості досліджень у побудові стратегій роботи зі споживачем і стратегічного планування.

 

 

 

65.290-211.1я73 З-98
Зюкова, І.О.
Технології маркетингових досліджень [Текст] : навч. посібник / І.О. Зюкова. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 386 с.

 

Примірників: загальний читальний зал - 2, навчальний абонемент – 3.

 

Маркетингові дослідження є конкретною методологічною дисципліною, що ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнює здобуті студентами знання.

Головними цілями дисципліни «Маркетингові дослідження» є викладення методів збору маркетингової інформації, управління процесами збору даних, аналізу та їх використання у маркетинговій діяльності з метою завоювання конкурентних позицій.

Опанування технологіями, що включають конкретні методики, алгоритми та програми, використовувані на практиці, дають змогу підприємству пристосовуватися до умов мінливого зовнішнього середовища та до запитів і вимог споживачів.

Навчальний посібник, розкриваючи технологію проведення маркетингових досліджень, особливості розробки та використання інструментів маркетингових досліджень має на меті сформувати світогляд фахівців, які здатні на науковій основі планувати, організовувати та проводити маркетингові дослідження.

В навчальному посібнику надано теоретичні засади, розкрито методичний інструментарій  та процедурну частину маркетингових досліджень, розроблено комплексне тренінгові завдання.

 

 

 

Богачева, Ю.
Ну и "грохот!" [Текст] : опыт проведения маркетинговых исследований / Ю. Богачева // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 6. – С. 50─54.

 

Примірників: загальний читальний зал - 1

 

В компании N традиционно сначала был создан отдел продаж, а уже потом, когда хаотический рост объемов реализации прекратился, выйдя на определенный объем, руководство приняло решение создать отдел маркетинга (ОМ). Менеджеры отдела продаж встретили новичков настороженно, но, заметив, что те не претендуют на лидерство,  постепенно успокоились. Маркетологи же даром времени не теряли, понимая, что без анализа маркетинговой среды современному бизнесу не ступить и шагу, активно стали проводить исследования.

 

 

 

Парсяк, К.
Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг у контексті управління їхньою якістю [Текст] / К. Парсяк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2.
– С. 125─129 . – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Примірників: загальний читальний зал - 1

 

За нормами чинного українського законодавства, відповідні зміни яких суспільство очікує вже на протязі декількох років поспіль, структура вітчизняної вищої освіти складається з освітньо-кваліфікаційних та освітніх рівнів. Зацікавлені особи можуть набути їх у навчальних закладах, до яких вони звернулися із замовленням щодо отримання бажаних освітніх послуг. Отже, маємо усі ознаки маркетингового процессу: суб’єкти, що володіють цінностями, інтерес до яких є взаємним; здатність сторін домовлятися про умови майбутньої угоди, свобода вибору (і в частині форм набуття фахової майстерності, і щодо напрямів освіти та спеціальностей, а також надавача бажаних компетенцій). Але з практики марктеингової діяльності в економіці відомо, що вона не позбавлена ризиків. Існують різні прийоми зменшити до мінімуму негативні наслідки, що зазвичай є невід’ємними супутниками ризикованих операцій. Серед найефективнішихприйняття виважених рішень з використанням достовірної, своечасної та у достатніх обсягах інформації про перебіг актуальних подій. Отримати їїбезпосереднє завдання маркетингових досліджень.

 

 

 

Литовченко, I.
Методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в інтернет-середовищі [Текст] / I. Литовченко, М. Ботушан // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 46-50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Примірників: загальний читальний зал - 1

 

У статті запропоновано методичні основи маркетингового дослідження присутності підприємства в Інтернет - середовищі з позицій аналізу двох взаємопов’язаних площин. Перша площина визначає стан і тенденції розвитку віртуального ринку, а друга безпосередньо присвячена діяльності компаній: аналіз сайту та діяльність щодо приваблення користувачів на корпоративний веб-ресурс. Запропонований маркетинговий аналіз дозволяє дослідити власну Інтернет - діяльність з огляду на існуючий інформаційний попит у мережі. Розглянуто перспективні форми інтернет-присутності компаній: інформаційні посередники та віртуальні співтовариства.

 

 

 

III. Маркетингова політика комунікацій

 

 

 

65.291.31 К26
Карпенко, Н. В.
Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства [Текст] : монографія / Н. В. Карпенко, Н. I. Яловега. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 278 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Примірників: загальний читальний зал - 1, читальний зал для науковців – 2, навчальний абонемент –2.

 

Формування інноваційно-орієнтованої економіки передбачає активізацію наукових досліджень щодо розвитку маркетингових можливостей підприємств споживчої кооперації, оцінки їх потенціалу з метою зміцнення конкурентних позицій на основі використання сучасних технологій управління. 

Підприємства споживчої кооперації володіють значними виробничими, технологічними, трудовими ресурсами. Разом з тим, обмеженість факторів розвитку в конкурентному середовищі обумовлює незбалансованість маркетингових можливостей з ринковими вимогами. Як наслідок, маркетинговий потенціал підприємств споживчої кооперації реалізується не в повній мірі, а їх маркетингова активність залишається низькою, що не дозволяє підприємствам ефективно вирішувати маркетингові проблеми, кількість яких зростає одночасно з розвитком конкурентного середовища.

У монографії представлені результати комплексного дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем у сфері споживчої кооперації. Проаналізовано та висвітлено методологію та практику стратегічного управління маркетинговою діяльністю кооперативних підприємств України. Особливу увагу приділено аналізу конкурентоспроможності й комунікаційної діяльності зазначених підприємств.

 

 

 

Дубовик, Т. В.
Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет [Текст] / Т. В. Дубовик // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 3. – С. 168─173.

 

Примірників: загальний читальний зал - 1

 

Розвиток інформаційних технологій, серед яких ключове місце займає Інтернет, призвів до необхідності  просування товарів і послуг торговельного підприємства, пошуку інформації, клієнтів і партнерів, а також отримання прибутку за допомогою активного застосування Інтернет-технологій. Це, у свою чергу, потребує пошуку нових засобів Інтернет-маркетингу, в тому числі й маркетингових комунікацій, які б дали змогу значно скоротити маркетинговий бюджет і забезпечити ефективніші зв’язки підприємства зі споживачами, конкурентами, посередниками, постачальниками та іншими колами громадськості.

У статті розглядаються наукові підходи до вивчення поняття потенціалу інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет, досліджено матричну модель управління потенціалом інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет.

 

 

 

65.433.1-32 З-12
Забуранна, Л. В.
Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і пратика [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко. – К. : Ліра-К, 2012. – 152 с.

Примірників: загальний читальний зал - 2, читальний зал для науковців – 1, науковий абонемент –7.

 

Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних та практичних питань формування маркетингових комунікацій туристичних підприємств. Визначено місце маркетингових комунікацій у системі маркетингу підприємства та адаптовано елементи комплексу маркетингу «7Ps» та основні блоки плану інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств (стратегічний, тактичний, операційний) до застосування на туристичних підприємствах.

В монографії досліджено стан, динаміку та кон’юнктуру ринку туристичних послуг, ґрунтовно проаналізовано комунікаційну політику та фінансово-господарську діяльність туроператорів та виявлено фактори зміни ефективності діяльності туристичних підприємств. Побудовано економіко-організаційний механізм формування інтегрованих маркетингових комунікацій туристичних підприємств.

 

 

 

Кіктенко, З. П.
Роль маркетингових комунікацій у мережах роздрібної торгівлі [Текст] / З. П. Кіктенко, А. Д. Тимофеєнко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 189─193.

Примірників: загальний читальний зал – 1

 

Темпи зростання національного доходу та валового національного продукту залишаються мірою загального розвитку суспільства і критерієм ефективності державної політики, то на найвищому рівні актуалізуються питання інтенсифікації споживання й управління поведінкою споживача. Як інструменти управління поведінкою споживача традиційно сприймаються різні маркетингові комунікації. В умовах завдання інтенсифікації всіх комерційних процесів комунікаційні інструменти необхідно розглядати в сукупності з іншими методами, що забезпечують стимулювання споживання, визнавши, що управління споживчою поведінкою має складний і багаторівневий характер.

Сьогодні настає принципово нова ера, нова епоха, нова стадія розвитку ринку FMCG, на якому роздрібний торговець, у цьому випадку мережа, не бере на себе зобовязань  з продажів того чи іншого продукту. По суті, мережа всього лише надає в оренду свої касові термінали, своїх продавців, своє приміщення, свій бренд. І відповідальність за обсяг продажів повністю лежить на постачальнику продукції, дистриб’юторові, ексклюзивному дистриб’юторові і виробнику.

У статті визначено роль маркетингових комунікацій у мережах роздрібної торгівлі. Вивчено джерела та визначено основні проблеми розвитку маркетингових комунікацій у мережах роздрібної торгівлі.

 

 

 

65.290-211.1я73 Д 44
Діброва, Т.
Г.
Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика [Текст] : навч. посібник / Т.
Г. Діброва. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с. + Електрон. зміст.

 

Примірників: загальний читальний зал - 3, навчальний абонемент –5.

 

На сьогодні, в умовах економічної кризи українські підприємства, як ніколи потребують застосування сучасних підходів та методів управління маркетинговою діяльністю. Одними з найбільших перспективних антикризових заходів, якими можуть скористатися компанії – це застосування оптимального інтегрованого комплексу маркетингових комунікацій, що поєднує різноманітні заходи в засоби просування. Всі маркетингові комунікації відрізняються  вартістю, характером впливу на цільову аудиторію і спрямовані на вирішення різних комунікативних завдань. Вміле комбінування методів та підходів до їх використання, перехід від дорогих до більш дешевих засобів маркетингових комунікацій дозволять оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми, що існують в практиці комунікаційної діяльності підприємств.