Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Інформаційна безпека та інформаційні війни

 

 

 

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

Розділ 1. Інформація як комерційна таємниця

Розділ 2. Інформаційна війна в інформаційному суспільстві

Розділ 3. Державна політика в сфері інформаційної безпеки

 

 

Передмова

 

Сьогодні інформація відіграє чи не найважливішу роль в житті людей, вона стала невід'ємною частиною нашого життя. Інформація стала у ХХІ столітті регулятором усіх суспільних, політичних, економічних та соціальних відносин. Процес інформатизації на даному етапі розвивається настільки стрімко, що веде до створення єдиного інформаційного простору. Це, звичайно, є позитивним для людства, адже швидкий обмін економічною, політичною, технічною та ін. інформацією дозволяє людству швидко розвиватися. Однак, створення інформаційного суспільства може привести до виникнення багатьох інформаційних катастроф, руйнування духовності суспільства і приведення до великомасштабних технічних катастроф.

Саме негативні прояви інформаційного суспільства породжують таке поняття, як "інформаційна війна", яка сьогодні стала реальною загрозою безпеці людства. Спостерігаючи за ходом і наслідками війн та конфліктів ХХ та ХХІ століть, ми бачимо, що роль інформаційного забезпечення різко зростає, і свідчить про новий рівень ведення інформаційного протиборства. Інформаційна війна включає в себе багато аспектів, основними з яких є вплив на свідомість людини різними нейролінгвістичними засобами, які полягають в підриві цілей та світогляду людей.

Таким чином інформаційна війна сьогодні є всеосяжною, цілісною стратегією, яка показує всю значимість володіння інформацією в керуванні, командуванні і реалізації національної політики. Інформаційна війна стає війною за знання, за те кому будуть відомі відповіді на найважливіші питання, що дають змогу керувати масами. Звичайно, при веденні такої війни кількість жертв зводиться до мінімуму, але участь у ній беруть безпосередньо усі люди, що може привести до руйнування соціуму, як такого.

Нормальна життєдіяльність суспільного організму цілком визначається рівнем розвитку, якістю, безпекою інформаційного середовища, будь-який витік інформації, розповсюдження якоїсь таємної інформації серйозно загрожує не лише інформаційній, але й національній безпеці країни.

Виставку присвячено проблемі інформаційної війни та захисту інформації,  розглянуто роль держави в реалізації ідеології інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку, інформаційної політики на глобальному, регіональному і національному рівнях, ступінь розвитку нормативно-законодавчої бази як складової інформаційного простору України.

   

 

Розділ 1. Інформація як комерційна таємниця

 

Управління захистом комерційної таємниці [Текст] // Управління інноваційною діяльністю. Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці [Текст] : магістерський курс : підручник / за заг. ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – С. 482─532.

65.291.551-21я73 У67

 

    У розділі «Управління захистом комерційної таємниці» розглянуто поняття інформації та її класифікація, сутність комерційної таємниці, її захист тощо. Розділ містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-3.

 

 

 

Колобов, Л. Комерційна таємниця та питання захисту комерційної таємниці [Текст] / Л. Колобов, І. Колеснікова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – С. 8–13. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стаття присвячена аналізу інформації, що складає комерційну таємницю, дослідженню законодавчого забезпечення захисту, використання та збереження такої інформації, виявленню актуальних проблем, формуванню висновків, а також пропозицій щодо вдосконалення захисту комерційної таємниці в Україні.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

 

 

 

 

Марущак, А. І. Охорона банківської таємниці [Текст] : навч. посібник / А. І. Марущак. – Луганськ : Янтар, 2013. – 262 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
ББК 67.9(4Укр)302.4я73 М29

 

   У навчальному посібнику розкриваються основи інформаційної безпеки банківської установи, ознаки банківської таємниці як виду інформації з обмеженим доступом, суб’єкти правовідносин, пов’язаних із банківською таємницею, правові підстави розкриття банківської таємниці в Україні, судова практика з питань банківської таємниці, протиправні посягання на банківську таємницю тощо.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                        навчальний абонемент-1.

 

 

 

Костенко, Ю. Комерційна таємниця на підприємстві [Текст] / Ю. Костенко // Діловодство та документообіг. – 2013. – № 3. – С. 56–63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті надано поради експертів з правових питань комерційної таємниці на підприємстві.  Подано роз’яснення, яка інформація може бути комерційною таємницею; у яких документах підприємства закріплено права на комерційну таємницю; наведено приклади регламентуючих документів про встановлення комерційної таємниці на підприємстві.

 

 

   Примірників: загальний читальний зал -16,

                          навчальний абонемент-2.

 

 

 

 

Внутрішньогосподарський контроль і комерційна таємниця [Текст] // Внутрішньогосподарський контроль [Текст] : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – С. 27–33.

65.291.28я73 Г97

 

   В умовах ринкової конкуренції використовуються різні способи досягнення переваг, у тому числі збір інформації про інші організації. Все частіше трапляються випадки застосування нелегальних методів, що посилює жорстокість конкурентної боротьби. Адже без володіння інформацією про дії конкурента та передбачувальний попит на його продукцію може бути конкурентоспроможним.

   Зміна умов господарювання, існування підприємств різних форм власності, їх фінансова самостійність обумовили виникнення нових контролюючих структур, які б забезпечили достовірність облікової інформації. Детальніше про комерційну таємницю – у розділі «Внутрішньогосподарський контроль і комерційна таємниця».

 

 

 Примірників: загальний читальний зал -1,

                       навчальний абонемент-4.

 

 

 

 

Варенко, В. М. Робота з документами, що містять комерційну таємницю / В. М. Варенко, О. В. Горбунова. // Референтна справа [Текст] : навч. посібник / В. М. Варенко, О. В. Горбунова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – С. 65–70. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. 

ББК 60.832.3я73 В18

 

   В умовах конкуренції між фірмами, підприємствами, установами актуальною проблемою стає збереження інформації, що становить їхню комерційну таємницю.

   Комерційна таємниця - один із видів таємниці, яка охороняється кримінально-правовими засобами (поряд з таємницею державною, службовою, голосування, усиновлення тощо). У розділі розглянуто питання захисту комерційної таємниці, особливості діловодства, а також зберігання документів, що містять комерційну таємницю.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

                      навчальний абонемент-2.

 

 

 

Матвєєв, П. Особливості правового режиму використання ноу-хау та комерційної таємниці в Україні [Текст] / П. Матвєєв // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 80-83.

 

Важливу роль у поширенні інновацій сьогодні відіграє трансфер новітніх технологій. Його невід’ємною складовою є передача ноу-хау та захист комерційної таємниці. Протиріччя, що виникають у сфері зазначених суспільних відносин, мають специфічні форми, а тому потребують своєрідних умов правового регулювання.

Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу й основним напрямам удосконалення законодавства України у сфері використання ноу-хау та комерційної таємниці як непатентованих об’єктів інтелектуальної власності в умовах розвитку інноваційної економіки України.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1

 

 

Розділ 2. Інформаційна війна в інформаційному суспільстві

Істинно тотальна війнаце війна за допомогою інформації.

Маршалл Маклюен

 

 

Курбан, О. Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн [Текст] / О. Курбан // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 4. – С. 50–52.

 

   У статті представлено спробу систематизації й періодизації історії становлення та розвитку технологій інформаційних війн. Як механізм відбору й ідентифікації матеріалів розглянуто принцип узгодження технічної еволюції комунікаційних засобів та історичних подій. Визначено характер інформаційних технологій, які супроводжували військові, економічні та політичні конфлікти впродовж історії розвитку людства.

 

 

Примірників: інформаційно-бібліографічний відділ (118 кім.)- 1.

 

 

 

Нашинець-Наумова, A. Інформаційна агресія як основний компонент інформаційної війни [Текст] / A. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 6. – С. 66–69. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Провідна роль інформації-це психологічна безпека суспільства. Засоби масової інформації покликані сприяти розвитку соціальної системи, регулювати конфлікти, забезпечувати формування сприятливого існування країни у світовому співтоваристві, своєчасно поставляючи як власній, так і зарубіжній аудиторії достовірні дані про соціальну та політичну дійсність. Проте в епоху інформаційного суспільства засоби масової інформації стають найпотужнішою зброєю маніпулювання суспільною свідомістю зарубіжних політичних лідерів, що може спровокувати різного роду конфлікти.

У статті розкривається значення інформаційної агресії при протистояннях і конфліктах у сучасному суспільстві.

 

 

Примірників: загальний читальний зал- 1.

 

 

 

Курбан, О. В. Ситуативне планування інформаційно-психологічних процесів у соціальних онлайнових мережах [Текст] / О. В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 3. – С. 80–86.

 

Дослідження пов’язане з розробкою методів управління інформаційно-комунікаційними процесами у соціальних онлайнових мережах, у контексті проблематики інформаційно-психологічних протистоянь. Специфіка та особливості сучасного етапу розвитку інтернет-технологій вимагає активного використання таких підходів до планування дій, як системи підтримки прийняття управлінських рішень та алгоритмізація процесів.

 

 

Примірників:  інформаційно-бібліографічний відділ (118 кім.)- 1.

 

 

 

Фісенко, Т. Прояви гібрідної агресії на масовокомунікаційному рівні [Текст] / Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 26–29.

 

У статті розглянуто основні сфери негативних впливів під час гібридної агресії в українсько-російському протистоянні (література, медіа, кінематограф, історія, психологія, публічне управління, дипломатія, відносини з діаспорою тощо) та запропоновано узагальнені рекомендації щодо протидії та їх запобігання.

 

 

Примірників:  інформаційно-бібліографічний відділ (118 кім.)- 1

 

 

 

Курбан, О. В. Сучасна гібрідна війна та її інформаційна складова [Текст] / О. В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 4. – С. 82 –90.

 

Дослідження пов’язане з вивченням інноваційних засобів і методів ведення сучасної гібридної війни в контексті інформаційних технологій, зокрема соціальних онлайнових мереж. Специфіка сучасних інноваційних конфліктів вимагає активного використання інформаційних, зокрема, інтернет-технологій, що застосовують у політичних, економічних та політичних війнах.

 

 

Примірників:  інформаційно-бібліографічний відділ (118 кім.)- 1

 

 

Розділ 3. Державна політика в сфері інформаційної безпеки

Війна є не що інше, як продовження державної політики іншими засобами.

Карл фон Клаузевіц

 

 

Пісна, О. Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначенння [Текст] / О. Пісна // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 8. – С. 63─69.

 

   Одним із наслідків впливу на сучасний світ процесів глобалізації та інформатизації, бурхливого розвитку інформаційних і комунікаційних технологій є формування так званого «інформаційного суспільства», в якому знання й інформація стають ключовими ресурсами державного і суспільного розвитку.

   Процеси і зміни, пов’язані з формуванням інформаційного суспільства, безумовно, кардинально підвищують суспільне значення і роль інформаційних відносин та інформаційної діяльності, що, в свою чергу, зумовлює істотне збільшення обсягів правового регулювання і цій сфері. Саме це стало однією з головних причин визнання існування галузі інформаційного права в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні.

   В підручнику аналізуються базові принципи та положення інформаційного права, його основні інститути, розглядається правове регулювання основних видів інформаційних відносин та інформаційної діяльності, питання державної таємниці, конфіденційної інформації, інформаційної безпеки  тощо.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -2.

                       навчальний абонемент-13.

 

 

Твердохліб, О. С. Теоретико-прикладні засади дослідження державної інформаційної політики у вітчизняному науковому дискурсі [Текст] / О. С. Твердохліб // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 26–30.

 

У статті узагальнено основні теоретичні та прикладні аспекти дослідження державної інформаційної політики України у вітчизняному науковому дискурсі. Систематизовано та проаналізовано засадничі підходи українських дослідників з питань подальшого розвитку цієї сфери державного управління. Дослідження ґрунтується на компаративному аналізі основ інформаційної політики держави, висвітлених з позицій філологічної, філософської, історичної, технічної, економічної, політичної, юридичної та державно-управлінської галузей вітчизняної науки.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1,

 

 

 

Сопілко, I. Аксіологічний вимір державної інформаційної політики: досвід України і країн Європейського Союзу [Текст] / I. Сопілко // Право України. – 2016. – № 2. – С. 89–96. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті досліджуються питання формування засад державної інформаційної аксіології. Гіпершвидке формування інформаційної цивілізації загострило проблеми не лише доступу до ресурсів, а й до їх використання, у тому й числі інформаційних. За сучасних умов основним завданням інформаційної політики є не стільки доступ до інформаційного ринку, скільки можливість реалізації на ньому власної стратегії, що відповідає національним інтересам країни. Із трансформацією методології пізнання зростає необхідність формування виваженої державної інформаційної політики, яка б ґрунтувалася на наукових засадах, а не тимчасових примхах і забаганках влади щодо вирішення завдань.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1

 

 

 

Негодченко, В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні [Текст] / В. Негодченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 4. – С. 77–81. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконалення. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити перелік зазначених напрямів, що визначений на законодавчому рівні. Наголошено на перспективних шляхах оптимізації адміністративного законодавства, що регулює різноманітні аспекти захисту національного інформаційного простору від негативних інформаційних впливів.

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1.