Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується  віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Грошово-кредитна політика України
в умовах глобалізації

 

 

1.     Розвиток грошей та грошового ринку в Україні

2.     Національний банк України та грошово - кредитна політика держави

3.     Роль грошово - кредитної та фіскальної політики в макроекономічній стабілізації в Україні

 

 

 

1.    Розвиток грошей та грошового ринку в Україні

 

 

 


Кохан, Н.
Історія виникнення, виготовлення та колекціонування грошей [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Кохан // Фінансовий ринок України. – 2011. – N2. – С.42-44 . Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

 

 

 

 


Пацера, М.
Від гривні Київської Русі ─ до валюти України [Текст] / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2011. –
N9. – С. 3─5.

 

 

 

 

Щетинін, А. I.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / А.
I. Щетинін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 440 с..
ББК 65.26я73 Щ70

 

 

 

Арбузов, С.
Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України [Текст] / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 3─8.

 

 

 

Книга
65.262я73 Л38
Левченко, Л. В.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / Л. В. Левченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 224 с. + Електрон. зміст .Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. – На укр. яз. – ISBN 978-611-01-0185-1 : 58.50 грн.
ББК 65.262я73 Л38

 

 

 

Щербакова, О.
Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – N8. – С.4-8.

 

 

 

Коваленко, Л. О.
Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток [Текст] / Л. О. Коваленко, О.В. Абакуменко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N7. – С.241-251.

 

 

1.    Національний банк України та грошово - кредитна політика держави

 

 

 

Книга
65.9(4Укр)262.10я73 А28
Адамик, Б.П.
Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б.П. Адамик. – К. : Кондор, 2011. – 416 с. – На укр. яз. – ISBN 978-966-351-350-8.
ББК 65.9(4Укр)262.10я73 А28

 

 

 

Коваленко, М. М.
Новий формат незалежності Національного банку України [Текст] / М. М. Коваленко // Економіка та держава. – 2011. – N8. – С. 128─131.

 

 

 

 

Семь шагов НБУ [Текст] // Деньги. – 2012. – № 5. – С. 16─19. – На рус. яз.

 

 

 

Береславська, О.I.
Роль національного банку України у підвищенні ефективності валютної політики [Текст] / О.
I. Береславська // Економіка і прогнозування. – 2011. – N1. – С. 48─58.

 

 

 

 

 

Статья
Рябініна, Л.
Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Рябініна // Банківська справа. – 2010. –
N2-3. – С.51-60. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

 

 

2.    Роль грошово - кредитної та фіскальної політики в макроекономічній стабілізації в Україні

 

 

 

 

 

Прасолов, І. М.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік [Текст] : схвалено Рішенням Ради Національного банку України від 05 верес. 2012 р. № 16 з доопрацюванням / І. М. Прасолов // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 7─10.

Арбузов, С.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях [Текст] / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 3─6.

 

 

 

 

Аналіз основних показників функціонування грошово-кредитної сфери економіки в Україні [Текст] // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – N3. – С. 25 ─ 30.

 

 

 

 

Бурлачков, В.
Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика [Текст] / В. Бурлачков // Економіка України. – 2010. – N4. – С.16-22. – На укр. яз.

 

 

 

 

Сомик, А.
Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку [Текст] / А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. –
N10. – С.24-32; N11. – С.21-27.

 

 

 

Горник, В. Г.
Грошовокредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / В. Г. Горник // Економіка та держава. – 2011. – N4. – С. 93 ─ 96.

 

 

 

 

Науменкова, С.
Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики [Текст] / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 13─21.

 

 

 

Мороз, П. А.
Модернізація грошово-кредитної політики та її роль у стабілізації фінансової системи України в посткризовий період [Текст] / П. А. Мороз // Економіка і регіон. – 2011. – № 4. – С. 63-66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

 

 

Хорошева, Г. С.
Сутність грошово-кредитної політики і особливості її реалізації в системі управління економічною безпекою держави [Текст] / Г. С. Хорошева // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 2. – С. 51-55.

 

 

 

Рябініна, Л.М.
Чи є в Україні грошово-кредитна політика ? [Текст] / Л.М. Рябініна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N11. – С.205-213.