Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Глобалізація – головна рушійна сила світового розвитку

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

І. Глобальна криза та зміна парадигми всесвітнього розвитку

 

ІІ. Міжнародна економіка: сутність та наслідки глобалізаційного процесу

 

ІІІ. Проблеми глобального розвитку сучасного суспільства

 

 

 

 

І. Глобальна криза та зміна парадигми всесвітнього розвитку

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1

 

 

Малюк, А. Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної глобальної кризи [Текст] / А. Малюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 4. – С. 22─50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

         Сучасний стан глобальної економіки характеризують терміном «криза». Він пов’язаний  уявленням про деякий поворотний пункт, що засвідчує неможливість для суспільної системи продовжувати попереднє існування і необхідність пережити більш-менш фундаментальну зміну.

         Багатозначність терміна «економічна криза» узагальнює проблему типологізації  та визначення характеру сучасної глобальної фінансово-економічної кризи, її масштабу та глобальних наслідків. Для розв’язання цієї проблеми пропонується використовувати методологію дослідження  довгострокової історичної кон’юнктури.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1

 

Бляхман, Л. С. Глобальный кризис и смена парадигмы экономического развития [Текст] / Л. С. Бляхман // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2013. – Вып. 2. – С. 3─21.

 

 

Кризис, начавшийся как финансово-долговой, выступает ныне как социально-экономический и системный. Выход из кризиса требует не частных, а стратегических управленческих решений, связанных с переходом от индустриального и рентно-долгового к социально инновационному капитализму, использующему для свого развития прежде всего общественные, а не только частные производительные силы.

Новая индустриализация означает модернизацию и создание новых робочих мест в кластерах и цепях поставок, предъявляющих  устойчивый спрос на инновации. Критерием ее эффективности является повышение производительности не только живого, но и овеществленного в энергетических, материальных и капитальных ресурсах труда при обязательном и первоочередном обеспечении социального развития, рациональной занятости населения и экологической устойчивости.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Іващук, І. О. Інвестиційний розвиток країн в умовах посилення глобальних асиметрій [Текст] / І. О. Іващук, В. З. Запухляк // Економічний часопис─XXI. – 2013. – № 7/8. – С. 13─17.

 

Світова економічна криза  внесла суттєві корективи  у принципи побудови міжнародних економічних відносин і позиціювання країн у глобальному економічному просторі. Для більшості країн вихід із кризового стану неможливий без економічної стабілізації та оздоровлення фінансової системи, активізації інвестиційного потенціалу.

У статті розглянуто проблеми зростання асиметрій соціально-економічного розвитку країн. Доведено наявність асиметрій інвестиційного розвитку країн світу. Визначено глобальні виклики інвестиційному розвитку країн і запропоновано заходи щодо усунення асиметрій. Усунення асиметрій  інвестиційного розвитку  потребує прийняття відповідних рішень на глобальному рівні, адже все це повинно бути спрямовано  на вирівнювання диспропорцій інвестиційного розвитку країн.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Журлов, А. М. Антикризова політика в умовах глобалізації світового господарства [Текст] / А. М. Журлов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 84─88.

 

Дослідження закономірностей перебігу глобальних економічних криз та розробка оптимальних варіантів державної політики щодо попередження негативних наслідків їхнього впливу на економіку країн  не втрачає своєї актуальності, оскільки кризи є невід’ємним явищем у розвитку світового господарства. Зважаючи на періодичність виникнення глобальних економічних криз , необхідно удосконалювати державну антикризову політику не тільки безпосередньо під час їх настання, а й у періоди стабільності, з метою розробки комплексу антикризових превентивних заходів.

У статті розглянуто теоретичні напрацювання щодо механізмів розповсюдження фінансових криз з локального до міжнародного і глобального рівня, здійснено аналіз дієвості антикризових заходів розвинутих країн та України, запропоновано підходи до визначення системи заходів антикризового регулювання вітчизняної економіки.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Крисанов, Д. Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації [Текст] / Д. Крисанов, О. Тур // Економіст. – 2013. – №  7. – С. 30─35.

 

Світова фінансово-економічна криза під впливом активізації глобалізаційних процесів глибоко проникла й охопила  вітчизняну економіку, спонукала до загострення застарілих небезпек і кризових явищ. За таких умов підвищується роль антикризового управління у виведенні національної економіки  із кризи, локалізації небезпек, зменшенні ризиків.

У даній статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на розвиток вітчизняного АПК, що супроводжується виникненням нових викликів, посиленням загроз і небезпек для аграрного сектору економіки та продовольчої незалежності країни. Систематизовано чинники, які спонукають до загострення кризових явищ на макро- й міні рівні, а також сучасні антикризові методи їх мінімізації, нейтралізації та подолання й зниження ймовірності повторення в майбутньому.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1;читальний зал для науковців – 1.

 

Мир после кризиса [Текст] : глобальные тенденции – 2025 : меняющийся мир : доклад Национального разведывательного совета США / гл. ред. Г. Павловский. – М. : Европа, 2011. – 188 с.

ББК 66.4(0) М63

 

Доклад Национального разведывательного совета США, опубликованный  в этой книге, позволяет узнать, как будет выглядеть мир через пару десятков лет. В нем представлены основные тенденции и факторы развития мировой экономики, а также даны оценки проблем и угроз ее будущему. Авторы доклада, используя методы сценарного моделирования, наглядно и в доступной для восприятия  форме обозначают долгосрочную перспективу развития мирового сообщества.

Эта книга о том, каким, с точки зрения основных факторов международной политики, будет мир после кризиса. Книга адресована широкому кругу читателей: политикам, політологам, соціологам, экономистам и всем, кому небезразлично будущее.

 

[Вгору]

 

ІІ. Міжнародна економіка: сутність та наслідки глобалізаційного процесу

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1;читальний зал для науковців 1

 

Антофій, Н. М. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 352 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

ББК 65.5я73 А72

 

Сьогодні практично всі держави включені в систему виробничих відносин та взаємозалежностей. З другої половини ХХ століття взаємодоповнюваність і взаємозалежність стали наростати такими темпами, що набули всеохоплюючого і незворотного тотального характеру. Більше того, нині стає все більш очевидним, що жодна країна не зможе успішно вирішувати економічні проблеми, долати економічні кризи, не координуючи свою національну політику з політикою, що проводиться іншими країнами.

Цей навчальний посібник складається з 13 розділів, в яких йдеться про розвиток міжнародної економічної системи, про світові ринки фінансів, товарів і послуг, праці. Розділ 12 присвячений глобалізації економічного розвитку.

Книга написана на базі значної кількості новітніх статистичних даних і розрахована на студентів аспірантів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами функціонування міжнародної економіки.

 

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1; навчальний абонемент-1

 

Основи ринкової економіки [Текст] : підручник / за ред. В. В. Кулішова. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 472 с.

ББК 65.011.3я73 О-75

 

Суспільство живе в надзвичайну епоху. Безперервні зміни та глобальні перетворення є її незаперечною ознакою. Сучасна економіка бурхливо ввійшла у наше життя, іншими словами ми стали її невід’ємною частиною. Усі ці зміни вимагають від сучасної особистості  гнучкості, готовності до будь-яких перетворень.

У підручнику послідовно викладено основні засади формування суспільної економічної думки, проблемних питань сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва та підприємств, національної економіки та її інтеграції в світову економіку в умовах глобалізації. Вивчаючи глобальні економічні проблеми з нових світоглядних, концептуальних позицій книга дасть змогу усвідомити існуючі  та гіпотетичні суперечності економічного життя та використати їх у господарській практиці. Такий підхід має надзвичайно важливе значення для інтеграції національної економіки в світову в умовах глобалізації.

Це видання розраховано на викладачів, студентів, аспірантів, може бути корисним також для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій економічного профілю.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Ковальчук, Т. Т. Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи [Текст] / Т. Т. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 15–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Вибухоподібний розвиток інформаційних технологій у наш час засвідчує переддень появи нової цивілізаційної епохи, яка все більшою мірою спирається на принципово нову інформаційно-технологічну платформу. Процеси інформаційно-комп’ютерних технологій та Інтернет-комунікацій все більшою мірою  охоплюють (при цьому в глобалізаційному вимірі) практично всі сфери  людської діяльності: економіку, управління, інноваційні технології, освіту, науку, культуру тощо. Визначальною ознакою інформаційно-мережевої економіки є її планетарність. Інформаційна мережа – це системоутворювальна платформа, своєрідна глобальна матриця цивілізаційного розвитку в ХХІ столітті.

У статті розглянуто діалектику становлення інформаційно-мережевих систем та їх вплив на цивілізаційний розвиток економіки в глобальному й національному вимірах.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Коноплястий, Є. В. Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи [Текст] / Є. В. Коноплястий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 59─62.

 

Перелом тисячоліть став приводом для питання: «Що буде далі?». Що нас чекає у майбутньому?. Поки що ніхто не знає. Все взаємоповязане. Від глобальних проблем нам все рівно не сховатися, їх треба вирішувати сьогодні, бо завтра може бути пізно: треба більше використовувати енергію Сонця, води, надр, бути відповідальними споживачами, впроваджувати новітні технології без побічних ефектів, шкідливих для планети і усвідомити фактори ризику впливу на зовнішнє середовище засобами людської діяльності.

У статті розглянуто еволюційне перетворення умов для існування життя на планеті Земля. Затронуті основні чинники впливу сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи планети.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Куриляк, В. Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки [Текст] / В. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 71─74.

 

У розвитку сучасної економіки в останні десятиліття зростає роль кластерів. Особливого значення їм надається регіональними владами адже кластери дають можливість мобілізувати місцеві трудові, матеріальні і фінансові ресурси. Тим самим забезпечується зростання регіональної і вже, як наслідок, національної економіки.

Проте, в умовах глобалізації подальший розвиток потребує формування  сильних кластерів, що відповідають завданням переходу до економіки знань. У зв’язку з цим виникає потреба розширення функцій виробничих мереж до реалізації завдань розвитку науки і техніки та використання їх досягнень у реальній економіці.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Клименко, Л. В. Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України [Текст] / Л. В. Клименко // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 51─54.

 

Розкрито теоретичні основи продовольчої безпеки держави, показано сутність та проблеми агропродовольчого забезпечення у системі міжнародної економічної безпеки. Важливою складовою здійсненого дослідження є оцінка розвитку міжнародних ринків агропродовольчих товарів в умовах глобалізації. На основі здійсненого аналізу визначено тенденції розвитку та ефективність використання агропродовольчого потенціалу України як основи забезпечення національної продовольчої безпеки.

З метою забезпечення  національної продовольчої безпеки  відображено стратегічні цілі  агропродовольчого потенціалу країни в умовах інтеграції в економічні міжнародні структури та обґрунтовано напрями сталого розвитку агропродовольчого під комплексу України в умовах глобалізації.

 

[Вгору]

 

ІІІ.Проблеми глобального розвитку сучасного суспільства

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1 ;читальний зал для науковців-1; науковий абонемент-1.

 

Удовика, Л. Г. Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір [Текст] : монографія / Л. Г. Удовика. – Х. : Право, 2011. – 552 с.

ББК 67.0 У31

 

Монографія присвячена дослідженню трансформації правової системи в умовах глобалізації в антропологічному вимірі. Аналіз правової системи здійснюється на рівні  підсистем і елементів та крізь призму антропологічного підходу. Обгрунтовуються змістовні й функціональні зміни правової системи в умовах глобалізації, необхідність формування стратегії входження у глобалізаційний процес, потреба в гуманізації правової системи в умовах глобалізації.

Це видання призначено для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, працівників органів державного управління, всіх тих, хто цікавиться філософсько-правовими і загальнотеоретичними проблемами права.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Войтович, Р. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції [Текст] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. – С. 14─23.

 

Сучасні глобалізаційні процеси сьогодні набули особливої інтенсивності та оформилися у достатньо чіткі інституційні форми модернізації в різних сферах суспільного життя як окремої країни, так і світоустрою в цілому. Однією з умов реалізації сучасної глобалізації є модернізація, яка закономірно розглядається як інтернаціональний процес. Модернізація є важливим показником розвитку  держави, рівня життєдіяльності громадян, а відповідно і важливою передумовою демократичної, соціальної, політичної й культурної організації суспільства

У межах цієї статті зроблено концептуальний аналіз модернізації державного управління  в умовах глобальної інтеграції, розкрито методологічний зміст модернізації, досліджено її вплив на умови взаємовідносин між державами, конкретизовано рівні, форми та засоби модернізації державного управління.

 

 

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал –1.

 

Войтович, Р. Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств [Текст] / Р. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 5–14.

 

Глобальна демократія як відносно нове явище, привнесене процесами глобалізації, являє собою формування та реалізацію всезагальної системи  політичних цінностей, яка може бути  впроваджена на паритетних засадах у межах будь-якого суспільства незалежно від рівня його геополітичного розвитку і стратегії його внутрішньої чи зовнішньої політики.

У межах статті здійснено аналіз впливу глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств, визначено сутність глобальної демократії, її основні елементи та особливості впливу на системи державного управління перехідних суспільств, охарактеризовано основні механізми демократизації світового глобального простору в сучасних умовах суспільного розвитку.

 

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал-1

 

Перга, Т. Чи допоможе "зелена" економіка вирішити проблеми глобального розвитку? [Текст] / Т. Перга // Зовнішні справи. – 2013. – № 6. – С. 48─51.

 

На початку ХХІ століття людство одночасно переживає кілька криз (кліматичну, паливну, продовольчу, водну, зменшення біорізноманіття, фінансової системи та економіки в цілому), які, накладаючись одна на одну, спричиняють синергетичний ефект і загрожують безпечному існуванню та сталому розвиткові як окремих націй, так і багатьох регіонів. Аналіз причин їхнього виникнення вказує на спільну природу та свідчить про недосконалість сучасної економічної моделі (і відповідної парадигми) розвитку. Процес пошуку більш ефективних моделей глобального економічного розвитку, що триває вже не одне десятиріччя, значно прискорився внаслідок останньої економічної кризи, яка поставила перед усіма країнами світу завдання нагальної розробки антикризових, мінімізаційних і превентивних заходів. У результаті погляди багатьох теоретиків і практиків звернулися до «зеленої» економіки

 

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал -1

 

Есаулова, А. В. Опыт управления проектами в рамках международной программы глобального партнерства [Текст] / А. В. Есаулова // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2013. – № 7. – С. 66─72.

 

Искусство управления проектами  представляет собой комплексную совокупность действий, направленных на эффективное достижение цели с минимальной затратой ресурсов. При этом достижение эффективных результатов предполагает поиск оптимальных сочетаний между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта.

В статье отражен практический опыт автора в управлении международными проектами при взаимодействии частно-государственных институтов разных стран, сделано предположение о необходимости соблюдения комплексного подхода к управлению проектами и доказывается  неприемлемость унифицированных методик в обеспечении выполнения работ в рамках межправительственных соглашений.

 

 

 

Примірників: :загальний читальний зал -1 ;читальний зал для науковців-1.

 

Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку [Текст] : монографія / за ред. М. О. Кизим, В. Є. Єрмаченко. – Х.: ІНЖЕК, 2012. – 472 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

ББК 65.433 Т87

 

Туризм став невідємною частиною життя багатьох країн світу, популярною формою відпочинку. Туризм у ХХІ столітті можна охарактеризувати такими ключовими рисами, як зростання, глобалізація, інтеграція.

Розвиток туризму сьогодні йде пліч-о-пліч з глобалізацією. На Землі залишилось небагато місць, яким вдалося уникнути людської допитливості. Популярним маршрутом стала навіть Антарктида. Окрім невичерпної допитливості людини до навколишнього світу, вибух міжнародного туризму  спричинили ще три події: зростання купівельної спроможності  середнього та робітничого класу в розвинутих країнах; розповсюдження приватного автотранспорту та дешеві авіаперевезення; зростання кількості вільного часу завдяки регулюванню з боку соціального законодавства на користь робітників.

Монографія носить комплексний характер висвітлення вітчизняними та іноземними науковцями проблем розвитку різних сфер діяльності туристичної галузі в умовах глобалізації в світі та Україні зокрема.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліни, повязані зі сферою  туристичного та готельного бізнесу.

 

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал –1.

 

Балагура, О. Глобалізація морально-духовних цінностей в освітньому просторі [Текст] / О. Балагура // Вища школа. – 2013. – № 8. – С. 89–94.

 

Явище глобалізації  активно ввійшло у світовий соціум з кінця ХХ століття і втілюється у процесах, пов’язаних із розширенням міжнаціональних міжцивілізаційних обмінів у переході до інформаційного суспільства. І саме інформативність та комунікативність  в умовах третього тисячоліття відіграє важливу роль у тому, що прийнято називати глобалізацією.

У статті аналізуються основні складові системи морально-духовних цінностей на сучасному етапі  розвитку країни. Автор акцентує увагу на пріоритетній  ролі вітчизняної освіти та науки у вирішенні актуальних проблем у сфері духовності та моралі.

 

 

 

Примірників: загальний читальний зал –1.

 

Глобалізація і якість освіти [Текст] / Є. В. Кузьмінський, О. М. Швед, К. О. Щурська, [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 6. – С. 52-60.

 

Будь-яка епоха характеризується певним властивим лише їй набором парадигм, і тому за кожного, більш-менш відокремленого етапу розвитку цивілізації якість освіти (рівень підготовки спеціалістів) і модель освітньої системи суттєво відрізняються. Глобалізований динамічний світ ставить перед викладачами нові вимоги, незважаючи на те, що педагогіка – це дуже специфічна сфера діяльності людини.

Мета пропонованої статті – розглянути найважливіші, на думку авторів, складники новітньої моделі освітнього процесу. У роботі розглянуто найважливіші, з погляду авторів статті, складники освітнього процесу в умовах глобальних викликів, які вимагають глобальних відповідей.

Примірників – і 1 (Читальний зал № 1)