Шановні викладачі та співробітники кафедри!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку

 

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

1. Фінанси : теоретичний аспект

2. Фінансова політика держави

3. Державний бюджет і бюджетна система

4. Податкова система України

 

 

 

1. Фінанси : теоретичний аспект

 

 

 

Ч/з № 1─3 прим., навч. аб.─8 прим.

 

Венгер, В.В.
Фінанси [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.В. Венгер. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 432 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.26я73 В29

 

У навчальному посібнику розглянуто основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми за напрямом «Економіка і підприємництво».

Розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систему управління державними фінансами в Україні. Надано характеристику бюджетної системи та бюджетної політики. Запропоновано напрями реалізації бюджетної політики. Значну увагу приділено сутності податків, податковій політиці і податковій системі держави. Запропоновано напрями вдосконалення адміністрування податків в Україні. Розглянуто структуру доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, фінансовий ринок, управління державним боргом, цільові фонди фінансових ресурсів, їх роль у фінансовій системі.

 

 

 

 

Ч/з № 1─3 прим., навч. аб.─72 прим.

 

Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С. I. Юрій, В.М. Федосов. – К. : Знання, 2008. – 611 с. + [Електрон. зміст].
ББК 65.26я73 Ф59

 

У підручнику розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансів домогосподарств. По-новаторські охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів.

 

 

 

 

Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.─3 прим.

 

Кремень, О. І.
Фінанси [Текст] : навч. посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 416 с.

65.261я73 К79

 

У навчальному посібнику розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки та податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінанси суб’єктів господарювання і некомерційних організацій, міжнародні фінанси та теоретико - організаційні засади фінансового менеджменту.

 

 

 

 

Ч/з № 1─2 прим., навч. аб.-28 прим.

 

Біла, О. Г.
Фінанси [Текст] : навч. посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 390 с. + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.261я73 Б61

 

У посібнику представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави, дано характеристику фінансів і фінансової системи країн з розвиненою ринковою економікою та фінансів Європейського Союзу.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим

 

Макогон, В.

Становлення фінансової науки в Україні [Текст] / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 14–24.

 

Розкрито особливості становлення фінансової науки в Україні з початку XIX ст. і до кінця  XX ст. Висвітлено підходи щодо здійснення бюджетного менеджменту, запровадження бюджетних інструментів і механізмів у системі інституційного середовища суспільства. Обґрунтовано доцільність інституційних змін бюджетної системи відповідно до трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку суспільства.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Бородин, А. И.

Финансы: взаимосвязь категорий денег и финансов [Текст] / А. И. Бородин, Н. Н. Шаш // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 74–77.

 

В данной статье исследуются происхождение категорий «деньги» и «финансы», особенности их взаимосвязи и взаимодействия на современном этапе развития экономической науки и рыночных отношений. Предлагается авторский подход к сущностному определению категории «финансы». Рассматривается также содержание понятий  «финансовый рынок», «финансовые институты», «финансовое посредничество и финансовые посредники», «финансовые инструменты».

 

 

 

2. Фінансова політика держави

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Ватульов, А.
Фінансові інструменти регулювання соціально-економічного розвитку [Текст] / А. Ватульов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 5. – С. 76─88.

 

   Проаналізовано теоретичні підходи визначення ролі фінансового регулювання у системі державного регулювання економіки, економічну сутність фінансової політики як складової соціально - економічного розвитку суспільства. Запропоновано структурно - функціональну модель механізму реалізації фінансової політики, обґрунтовано принципи її формування.

 

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Власюк, О. С.
Великі загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу [Текст] / О. С. Власюк // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 3─13.

 

Досліджено середньострокові ризики глобального фінансового сектору, які актуалізують загрози для національних фінансових систем. Визначено магістральні напрями забезпечення фінансової стійкості, диверсифікації фінансових ризиків та можливості підтримання соціально-економічної динаміки для країн світу загалом  і України зокрема.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Вінник, Т. А.

Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики [Текст] / Т. А. Вінник // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 49–52.

 

Дана стаття присвячена дослідженню та аналізу теоретичних підходів до визначення фінансової політики. Об’єктом  дослідження статті є фінансова політика. На підставі проведеного дослідження запропоновано низку підходів до розробки раціональної фінансової політики, визначено шляхи досягнення основної мети політики.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Запатріна, I.

Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір [Текст] / I. Запатріна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 59–73.

 

Розкрито економічну сутність фінансової політики як елементу забезпечення сталого соціально - економічного розвитку країни. Проаналізовано основні напрями та сучасні тенденції трансформації фінансової політики в країнах ЄС. Надано рекомендації щодо удосконалення фінансової політики України в частині оптимізації бюджетних видатків, формування системи бюджетної підтримки, стимулювання розвитку державно - приватного партнерства.

 

 

 

3. Державний бюджет і бюджетна система

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Богдан, Т.П.
Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні [Текст] / Т.П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 3─16.

 

Визначено основні ризики для державних фінансів України, пов’язані з нестабільністю міжнародних ринків. Окреслено принципи й рамки стабілізаційної бюджетно-податкової політики. Розкрито значення бюджетних стимулів і правил у системі антикризового фінансового управління. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення бюджетно-податкової політики України для забезпечення її стимулюючого впливу на розвиток економіки за мінімізації ризиків фінансової дестабілізації.

 

 

 

 

ІБВ─1 прим.

 

Про Державний бюджет України на 2013 рік [Текст] : Закон від 6 груд. 2012 р. № 5515-VI / Україна. Верховна Рада // Офіційний вісник України. – 2012. – № 97. – С. 23-276.

 

Закон  України «Про державний бюджет України затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду. У статтях Закону визначено доходи, видатки, надання кредитів Державного бюджету та інш.;

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Нікітан, Н. О.

Бюджетна система України та її невід'ємна ланка – державна казначейська служба України [Текст] / Н. О. Нікітан // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 74–76.

 

Розглянуто актуальне питання дослідження бюджетної системи України та її уповноваженого учасника – Державної казначейської служби. Проаналізовано основні характерні риси ключових суб’єктів бюджетного процесу, чільну увагу присвячено особливостям функціонування Державної казначейської служби.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Футерко, О. І.

Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління [Текст] / О. І. Футерко // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 9/10. – С. 37–40. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті розглянуто динаміку зведеного та державного бюджетів, розкрито причини зростання державного боргу України. Визначено основні проблеми, що виникають у процесі управління названими показниками. Запропоновано можливі заходи щодо мінімізації означених ризиків.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Репетько, О.

Організаційна структура суб'єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку [Текст] / О. Репетько // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 99–108.

 

У статті проаналізовано чинну організаційну структуру суб’єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України. За результатами проведеного аналізу визначено основні проблеми її функціонування та пріоритетні напрями розвитку в сучасних умовах господарювання.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Іляшенко, А. Х.
Національні пріоритети бюджетної стратегії економічного і соціального розвитку [Текст] / А. Х. Іляшенко // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 23-26.

 

У статті автором визначені національні пріоритети, які має врахувати бюджетна стратегія економічного і соціального розвитку, досліджено економічне підґрунтя щодо реалізації бюджетної політики у сфері економічної діяльності, проаналізовано структуру видатків на економічну діяльність.

 

 

4. Податкова система України

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Коротун, В. I.

Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування [Текст] / В. I. Коротун, О. В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 32–36.

 

У статті проведено оцінку застосування в національній податковій системі спрощених режимів оподаткування, здійснено аналіз основних новацій Податкового кодексу в даній частині, а також на основі наявного світового досвіду надано пропозиції щодо оптимізації використання в Україні альтернативних систем оподаткування.

 

 

 

 

Ч/з № 1─ 2прим., навч. аб.- 3 прим.

 

Податкова політика України [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. Мельник. – К. : Знання України, 2011. – 505 с.

65.9(4Укр)261.43я73 П44

 

Розглядаються теоретико-методологічні засади податкової політики, її сутність, зміст і роль у реалізації функцій держави.  Визначається історичний досвід реалізації податкової політики України, розкривається світовий досвід формування  та реалізації податкової політики. Розглядаються конкретні форми, механізми і прикладні аспекти реалізації податкової політики України в сучасних умовах.

 

 

 

 

Ч/з № 1─ 2прим., навч. аб.- 3 прим.

 

Мединська, Т. В.

Податкова система [Текст] : навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. I. Власюк. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Львів : Магнолія-2006 , 2012. – 424 с.

65.9(4Укр)262.43я73 М42

 

Навчальний посібник висвітлює основні теорії і практики оподаткування в Україні, організації та методики справляння податків і зборів, їх інформаційно - облікове забезпечення в контексті діючих нормативно - законодавчих актів, які розуміють цей процес.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Лубенченко, О. Е.

Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість [Текст] / О. Е. Лубенченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 38–43. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Податок на додану вартість (ПДВ) в Україні є ключовим податком, на який припадає більше, ніж половина податкових надходжень. Тому одним із головних завдань податкової реформи було підвищення надходжень до бюджету від сплати ПДВ. Для цього у Податковому кодексі України уряд намагався вирішити комплекс завдань: усунути найбільш поширені схеми мінімізації оподаткування, вирішити проблему з відшкодуванням податку, а також знизити внутрішні ціни на зерно та металобрухт. При впроваджені нових норм Податкового кодексу України виникають значні труднощі, як в організації обліку ПДВ на підприємствах, так і в адмініструванні податку.

Метою статті є визначення проблем з нарахуванням і сплатою ПДВ, в тому числі й за пільговими операціями у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Клівіденко, Л. М.

Вплив податкової політики на тіньову економіку [Текст] / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 111–114.

 

У статті розглянуто вплив податкового навантаження на рівень тонізації економіки при проведенні розрахунків та ретроспективного аналізу даних у сфері оподаткування. Обґрунтовано значення фіскальної політики держави у подоланні тіньового сектору економіки.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Корецька, С. О.

Оптимізація податкового навантаження в Україні [Текст] / С. О. Корецька // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 25–27.

 

В умовах докорінної перебудови соціальних та економічних основ господарювання в Україні значно зростає роль податків та податкової політики держави. Остання являє собою цілеспрямовану діяльність держави у сфері встановлення податків. Водночас податкову політику держави необхідно побудувати так, щоб, з одного боку, забезпечити виконання базової функції податків - фіскальної; з іншого - сприяти створенню стимулів для піднесення активності підприємницької діяльності, зростання внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку, підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ринку. Сьогодні досягненню цих двох протилежних за своєю суттю цілей заважає ряд важливих проблем, що стоять перед науковцями, державними діячами, платниками податків.

У статті проаналізовано сутність податкового навантаження, визначено рівень податкового навантаження на вітчизняну економіку та запропоновано шляхи податкового тягаря.

 

 

 

 

Ч/з № 1─1 прим.

 

Адонін, С. В.

Поняття державної податкової політики в Україні [Текст] / С. В. Адонін // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 5–10.

 

У ході проведених в Україні за роки незалежності реформ відбулися глибокі соціально - економічні перетворення. Водночас непослідовність процесів реформування, відсутність цілісної концепції державної економічної політики, значні структурні диспропорції в економіці призвели до глибокої й затяжної соціально-економічної кризи суспільства. Одним із найважливіших факторів, які спричинили кризові явища в Україні, стала невиважена податкова політика держави.