Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Енергозбереження та енергоефективність – шлях до процвітання держави

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

1.Державне законодавство: енергозбереження та енергоефективність

2.Стратегічні пріоритети енергетики України – крок у майбутнє

3. Енергетична безпека України – важливий фактор розвитку

 

 

 

«В умовах дефіциту енергоносіїв, а також гострого

браку маневрених потужностей Україна повинна

раціонально використовувати енергоресурси, у

тому  числі відновлювані джерела енергії»

/академік Б.Є. Патон/

 

 

1.Державне законодавство: енергозбереження та енергоефективність

 

Про енергозбереження [Текст] : Закон від 1 лип. 1994 р. № 74/94 // Закони України. – 1997. – Т. 7. – С. 281– 291.

67.9(4 Укр) З-19

 

Закон України «Про енергозбереження» був прийнятий ще в липні 1994 року. Протягом двадцяти років він декілька разів змінювався та доповнювався. На сьогодні він є діючим.

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян. У цьому Законі вживаються такі поняття:  енергозбереження; енергозберігаюча політика; паливно-енергетичні ресурси; енергозберігаюча технологія; норматив витрат палива та енергії; вторинні енергетичні ресурси; нетрадиційні та поновлювані джерела енергії.

Метою законодавства про енергозбереження є регулювання відносин між  господарськими субєктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження.

 

Примірників: науковий абонемент -1; загальний читальний зал -1;

читальний зал3 – 1;  бібліографічний відділ 1;

 

Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації [Електронний ресурс] : Закон від 9 квіт. 2015 р. № 327. – VIII. – Режим доступу :

 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z007400.html. – Назва з екрана.

Цей Закон  встановлює  правові та економічні  засади  здійснення енергосервісу для підвищення  енергетичної ефективності об’єктів державної і комунальної власності.

"Для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням та/або витратами, які існували б за відсутності таких заходів (енергосервіс), фізична або юридична особа може укласти енергосервісний договір.

 

 

Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки [Текст] : затв. постановою від  1 берез. 2010 р. № 243 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2010. – 24 берез. – С. 15–16.

Метою програми є: створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки; оптимізація структури енергетичного балансу держави шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх іншими видами енергоресурсів, у тому числі отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

 

Нова Енергетична стратегія України: безпека, енергоефективність, конкуренція [Електронний ресурс] : проект. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245032412 (27.08.2015). – Назва з екрана

 

 

 

Енергетична стратегія України на період до 2035 року : біла книга енергетичної політики України : безпека та конкурентоспроможність [Електронний ресурс] : проект.  Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/2014_nauk_an_rozrobku/Energy%20Strategy%202035.pdf (27.08.2015). – Назва з екрана

 

 

Романчук, С. В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України [Текст] / С. В. Романчук  // Економіка та  держава. – 2014. – № 11. –  С. 121125.

 

Проведено аналіз  діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних  джерел  енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки відходів виробництва як джерела альтернативної енергетики.

Зроблено оцінку державної тарифної політики у сфері виробництва та використання підприємствами альтернативних джерел енергії. У статті зазначаються виявлені основні недоліки української правової бази.  Наведено  можливі шляхи уніфікації та імплементації європейського законодавства. 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Овчаренко, Д. М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження [Текст] / Д. М. Овчаренко // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – С. 124127.

 

У статті проаналізовано економічні передумови розвитку енергозбереження в Україні. Розглянуто особливості організації системи державного управління у сфері енергозбереження. Визначено проблемні аспекти здійснення державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів. Проаналізовано найрезультативніші державні програми енергозбереження провідних країн світу.

Реалізація ефективної державної політики у сфері енергозбереження передбачає декілька етапів: аналіз звітності минулих періодів та визначення найефективніших інструментів державного стимулювання  енергоефективності, удосконалення  нормативно-правової  бази задля забезпечення розвитку пріоритетних напрямів енергозбереження, державний контроль та моніторинг стану ефективного використання енергоресурсів 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Мамалига, В. М. Програми енергозбереження: проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення [Текст] / В. М. Мамалига, Г. В. Мамалига // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 128–133.

 

На сьогодні розроблено значну кількість регіональних та галузевих програм енергозбереження. Розроблено такі програми, плани та стратегії  на державному рівні. На жаль, навряд чи буде помилкою стверджувати, що кількість не переросла в якість, не кажучи вже про конкретні результати.

У роботі наведено аналіз ситуації з розроблення програм енергозбереження  на макро- та мікрорівні. Представлено також рекомендації  щодо розроблення програм енергозбереження на всіх рівнях.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

2. Стратегічні пріоритети енергетики України – крок у майбутнє

Кривцова, В. І. Невичерпна енергія. Вітроводнева енергетика: підручник [Текст] / В. І. Кривцова, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв. –  Х. : Нац.   аерокосм. ун-т «Харківський авіаційний інститут», 2010. – Кн. 4. – 579 с.

ББК 31.6я73 К82

 

Досліджено деякі проблеми нової підгалузі енергетики, що охоплюються поняттям «вітроводнева енергетика». Розкрито фізико-хімічні властивості водню як найбільш універсального енергоносія. Викладено традиційні та перспективні методи видобутку водню, розглянуто цикли і схеми відповідних установок.

Наведено приклади використання водню як енергоносія і сировини в різних галузях народного господарства. Проведено техніко-економічний аналіз різних енергетичних установок з використанням водню.

 

Примірників: начальний абонемент – 1; загальний читальний зал – 1;

 

 

Кривцов, В. С. Невичерпна енергія. Альтернативна енергетика [Текст] : підручник / В. С. Кривцов, О. М. Олейников, О. І. Яковлєв. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т "Харківський авіаційний інститут" ; Севастополь : Севастопольський нац. техн. ун-т, 2010. –  Кн. 3. –  621 с.

ББК 31.6я73 К82

 

Ще великий фізик Фредерік Жоліо-Кюрі говорив що «…не стільки атомна енергія, скільки масовий синтез (фотосинтез) молекул, аналогічних  хлорофілу, проведе справжній переворот в енергетиці світу».

Науковці підрахували, що енергія руху води в річках і морях,  та хімічна енергія рослин можуть забезпечити Україні економію близько 25 млн. т умовного палива, тобто 1/3 всієї потреби в енергії.

У даному підручнику викладено матеріал з питань теорії перетворення природних відновлюваних джерел енергії в електроенергію. Викладений матеріал про використання  сонячної енергії та її похідних, у тому числі вітрової, припливної, теплової, енергії надр планети, біо- і гідроресурсів та інших видів енергії. Описано методи електрогенерації та перетворення енергії відновлювальних джерел в інші види енергії.

 

Примірників: начальний абонемент – 1; загальний читальний зал – 1;

 

 

Северин, А.К.  Проблеми енергозбереження в Україні + [Електрон. ресурс] : текст лекції / А. К. Северин. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 45.

ББК  65.9(4Укр)305.7я75 С28

У тексті лекції  Северина А. К.  нашого ветерана, доцента, колишнього викладача кафедри  загальноінженерних дисциплін, який деякий час займався проблемами енергозбереження та енергоефективності, йдеться про те, що Україна належить до найбільш енерговитратних та енергоємних країн.

Значна частка витрат енергоносіїв  у собівартості продукції  спонукає вчених, практиків і окремих громадян повсякчасно приділяти увагу питанням енергозбереження, зменшенню енергоємності виробничого обладнання та побутових приладів. Окремо підкреслюється, що у період загальної енергетичної скрути треба використати  в першу чергу малозатратні та без затратні заходи : пропаганда енергозбереження, формування енергозберігаючого світогляду, запобігання випадкам марнотратства енергоносіїв тощо.

 

Примірників:  навчальний абонемент - 84;

                         загальний читальний зал - 4; читальний зал3 - 2;

 

 

Денисюк, С. П. Інтегровані системи енергоменеджменту як основа побудови сучасної політики енергоефективності вищих навчальних закладів [Текст] / С. П. Денисюк, О. В. Бориченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 6. – С. 212–220. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Політика  ефективного використання  паливно-енергетичних ресурсів реалізується шляхом розроблення нових енергозберігаючих, маловідходних та безвідходних  технологій, обладнання, приладів та матеріалів; ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням

В  Україні  сьогодні однією з найвагоміших статей витрат вищого навчального закладу є оплата за комунальні послуги, що вимагає більш  прискіпливої уваги до проблеми управління енергоефективністю.

У статті обґрунтована необхідність створення та впровадження  інтегрованих систем енергоменеджменту для вищих навчальних закладів як однією із складових загальної системи менеджменту організації, яка б відповідала вимогам міжнародних стандартів

 

Ігнатьєва, І. А. Стратегічний аналіз підсистем організаційно-економічної енергоефективності функціонування промислових підприємств та провадження політики модернізації [Текст] / І. А. Ігнатьєва, В. М. Шульга // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 6. – С. 353–360. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. 

У сучасному підприємництві особливо актуальним є питання  управління  енергозбереженням. Причин є декілька. А найважливіші з них  - це  значне зростання попиту на енергоресурси, динаміка подорожчання енергоресурсів і відсутність дієвих механізмів управління цими процесами.

У статті запропоновано стратегічні перспективи управління енергоефективністю промислових підприємств, досліджено вплив світових тенденцій в області енергозбереження на діяльність вітчизняних підприємств,  виокремлено  напрям подальших досліджень щодо реалізації механізму управління  енергоефективністю.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Бурда, В. Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості [Текст] / В. Є. Бурда // Економічний часописXXI. – 2013. – № 1/2. – С. 4548. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Автор статті проводить оцінку  потенціалу енергозбереження та використання альтернативних джерел у промисловості з метою визначення важливих і перспективних напрямів енергозбереження.

Були виявлені резерви промислових підприємств відносно: впровадження технологій переробки відходів власного виробництва, закупівлі та впровадження  енергозбережувального обладнання, а також  взаємодії із комбінатами, енергозбереження реалізовано на прикладі підприємств металургійної галузі.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Король, О. М. Концепції економічної теорії енергозбереження [Текст] / О. М. Король // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 77–83. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сучасні  енергетичні проблеми  повязані із оцінкою ролі і впливу енергетики на життя людства та стан навколишнього природного середовища. Без запасів  вільної енергії неможлива боротьба за існування  цивілізації. Будь-яка енергія, вироблена на Землі, тим чи іншим шляхом впливає на характер теплового балансу планети. Тому великі обсяги енерговиробництва можуть спричинити в найближчому майбутньому як енергетичну, так і екологічну кризу і стати найголовнішими проблемами  ХХІ століття.

Центральна проблема розвитку нашого часу – мінімізувати енергетичні витрати для того, щоб рухатися  еволюційною траєкторією у напрямі гармонізації  відносин людини з природою.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Потапенко, О. М. Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні [Текст] / О. М. Потапенко, В. Г. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 100–104.

 

Традиційні енергоносії, такі як вугілля, нафта та газ, поступово вичерпуються, а зростання їх споживання в енергетиці призводить до глобальних екологічних проблем. Важливою тенденцією, яка сприяє збільшенню інвестицій до відновлювальної енергетики, є стійке зростання цін на енергоносії. На сьогодні  7 мільярдів мешканців  Землі споживають більше 12 мільярдів  кіловат енергії за рік. Близько 90%  енергії  ми отримуємо за  рахунок органічних видів палива.

Основним питанням є визначення стратегічних пріоритетів економічно безпечного розвитку відновлювальної енергетики  в умовах  глобальних економічних трансформацій, енергозалежності України та традицій розвитку енергетичної галузі.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Данилова, Н. В. Міжнародне стратегічне економічне партнерство України з країнами-членами ЄС на ринку альтернативної енергетики: сутність та напрями [Текст] / Н. В. Данилова, О. В. Кравченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 5760. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Проблема енергетичної кризи для людства сьогодні стає все більш актуальною. На виникнення даного явища впливають ряд факторів, серед яких: вичерпність природних енергоресурсів, нестійкі ціни на нафту і газ, залежність країн – споживачів від енергопостачальників, високі витрати держбюджету на транспортування енергоресурсів, забруднення навколишнього середовища, що спричиняє зміни клімату. В таких умовах всі країни світу шукають ефективні напрями збереження своєї економічної, фінансової, енергетичної безпеки і посилення своєї міжнародної конкурентоспроможності.

У статті розглянуто суть та особливості міжнародного стратегічного економічного партнерства. Проаналізовано чинники формування українського і європейського ринків альтернативних джерел енергії.  Визначено напрями стратегічного партнерства України з країнами – членами ЄС  на ринку відновлюваних джерел енергії.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Цейко, В. Ю. Інноваційна складова системи енергозбереження на промислових підприємствах [Текст] / В. Ю. Цейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – №4(55).– С. 235–240.

 

На межі тисячоліть гостро постає проблема енергозбереження на промислових підприємствах, яку можливо розв’язати на основі активації  інноваційної діяльності через використання ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують зниження  собівартості продукції, і, як наслідок, підвищення її конкурентоспроможності.

У статті розкрито сутність і проблеми формування інноваційної складової  системи енергозбереження на промислових підприємствах. Виділено основні фактори, що впливають на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів і визначено  пріоритетні напрями для здійснення політики енергозбереження.

 

Примірників:  загальний читальний зал -1; читальний зал3 – 1; бібліографічний відділ -1;

 

3. Енергетична безпека України – важливий фактор розвитку

 

Майдукова, С. С. Національний паливно-енергетичний баланс як основа економічної безпеки [Текст] / С. С. Майдукова // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 3. – С.  51–57.

 

У сучасних умовах  можливості диверсифікувати паливно-енергетичний баланс шляхом реформування  всієї системи національної енергетики вкрай важко.  Але підготовка  до масштабної перебудови  економіки  України  на законодавчому рівні  і коригування співвідношення експортно-імпортної політики  згідно з європейськими нормами  енергомісткості ВВП  слід розглядати як своєчасні і необхідні.

Кризова ситуація, яка склалася  у глобальній економіці, явище циклічне  і тимчасове.  Тому потрібно своєчасно виконати індикативні  прогнози  розвитку національної економіки згідно з власними джерелами енергетичних ресурсів і місткістю внутрішнього та міжнародного паливного ринку

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Миленький, Д. С. Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів [Текст] / Д. С. Миленький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 37–44.

Сучасний стан економіки України  характеризується  високим рівнем залежності від імпортованих енергоносіїв, які використовуються як важіль  економічного і політичного впливу на Україну, високим рівнем  енергоємності ВВП, наростаючим погіршенням технічного стану обладнання підприємств, що має ступінь зносу 65-70% і більше, і як наслідок, їх  низькою  конкурентоспроможністю, а також загальною неефективністю  структури економіки країни. Дана сукупність факторів  украй  негативно позначається  на енергетичній безпеці нашої держави.

У статті розглядаються сутність та складові енергетичної безпеки України, визначено вплив підвищення  ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів економікою країни на посилення енергетичної та економічної безпеки України. Автором надані пропозиції щодо впровадження заходів із посилення енергетичної безпеки та їх послідовності задля досягнення  максимально корисного ефекту.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Мельник, О. В. Аналіз складових рівня енергетичної безпеки України [Текст] / О. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С.107–112.

 

Аналізу питань, повязаних  із підвищенням рівня енергетичної безпеки  країни, приділяється значна увага як у наукових колах, так і центральними органами виконавчої влади.

Розрахунок рівня енергетичної безпеки проводиться згідно чинної методики розрахунку рівня економічної безпеки України. Рівень енергетичної безпеки  інтегрально оцінюється  на основі десяти показників, які є вхідними даними розрахунків. Стаття присвячена практичним аспектам щодо розрахунку рівня енергетичної безпеки України

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Прийменко, С. А. Стратегія розвитку енергетичної галузі України як складова енергетичної безпеки [Текст] / С. А. Прийменко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 167–175.

Так склалося історично, що енергетична залежність будь-якої країни прямо пропорційно залежить  від імпорту (експорту) нафти. Але сьогодні доведено , що існує ряд інших залежностей та впливів, які можуть позначитися на стані  енергетичної безпеки. Це, наприклад, і негативні погодні умови, і екстремальні явища тощо.  Опираючись на це, Міжнародне енергетичне агентство  реагує  на поняття енергетичної безпеки, виходячи за рамки нафтового еквіваленту, беручи до уваги  не лише економічні, а й еколого-економічні показники.

У статті досліджено  модель  короткострокової енергетичної безпеки, на основі  якої запропоновано чотирьохвимірну модель стратегії розвитку для оцінки енергетичної безпеки України, розроблено варіанти розвитку  енергетичної галузі.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Белялов, Т. Е. Енергоефективний менеджмент в системі фінансово-економічної безпеки підприємства [Текст] / Т. Е. Белялов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 161–164.

Мета статті полягає у визначенні сутності фінансово-економічної категорії «енергоефективності менеджменту», виокремлення найбільш значущих факторів впливу на енергозбереження та виявлення конкретних шляхів підвищення ефективності функціонування системи енергетичного менеджменту і зв’язку її з фінансово-економічною безпекою підприємства.

У процесі вивчення та узагальнення наукових праць зарубіжних і вітчизняних вчених були систематизовані підходи до визначення поняття «енергоефективний менеджмент». У результаті дослідження  були визначені  головні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи енергетичного менеджменту/

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Проблеми енергозбереження та енергоефективності в контексті енергобезпеки [Текст] / за заг. ред. В. I. Ляшенко // Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми [Текст] : монографія / за заг. ред. В. I. Ляшенко. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – С. 273278.

65.9(4Укр)П27

 

Крім нарощування обсягів виробництва, однією з найбільш актуальних є проблема ефективного використання вже сгенерованої електроенергії. Тому головним пріоритетом політики держави на енергоринку має бути підвищення ефективності використання енергії  та створення умов для широкого впровадження енергозбережних технологій як при її генерації, так і при споживанні.

Надійне функціонування промисловості, сільського господарства, інших галузей економіки та комунально-побутової сфери країни потребує випереджального розвитку енергетичного комплексу. Тому постійний розвиток енергетичного комплексу, ефективне використання енергії шляхом застосування  енергозбережних, екологічно безпечних технологій у виробництві та побуті можна розглядати як основні напрями забезпечення енергетичної безпеки держави.

 

Примірників: загальний читальний зал -1; читальний зал 3 – 1;