Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ

 

Виставка має наступні розділи:

 

 

І. Історія економіки та економічної думки

ІІ. Сучасні економічні теорії

ІІІ. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики

 

 

 

 

І. Історія економіки та економічної думки

 

65.02я73 Б27

Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 231 с. – (Высшее образование).

 

В учебном пособии изложена методология экономической науки, ее история становления. Методология рассмотрена как совокупность исследования концепций, принципов рассуждений, методологических норм экономического анализа и методов исследования, используемых экономистами.

Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по образовательным программам магистров по направлению "Экономика".

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           1 (навчальний абонемент)

 

 

65.02я73 К95

Кухар, О. В. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посібник / О. В. Кухар. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 328 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 

 

У навчальному посібнику досліджується еволюція господарства та економічної думки від періоду формування світових цивілізацій до сучасності в їх тісному взаємозв'язку та взаємозумовленості. Еволюційні, а подекуди революційні зміни простежуються в розрізі організаційних форм господарства, способів виробництва, відносин власності, механізмів взаємодії між економічними суб'єктами, соціальної інфраструктури суспільства, форм і методів державного втручання у господарські процеси, а також теоретичних надбань наукових шкіл, ідей та здобутків видатних економістів.

Для студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.01 Б93

Бутук, О. І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем [Текст] : зміст, історія та сучасність : монографія / О. І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350 с.

 

У монографії розкриваються найважливіші принципи, структура та зміст регулювання соціально-економічних систем. Обґрунтовується тотожність транс акційного змісту регулювальної діяльності з непродуктивними видами праці. Уточнюються епохи історичного прогресу людства на базі визначення найважливіших етапів розвитку способу життя та великих сходинок висхідного руху характеру виробництва. Аналізуються стратегічні зрушення у головних компонентах надбудовної інфраструктури країн СНД та їхній вплив на кардинальне перетворення базису в ході пострадянських реформ.

Для науковців, а також студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами впорядкування суспільно-економічного буття.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

                       1 (читальний зал для науковців)

           3 (науковий абонемент)

 

 

65.01я73 Э40

Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие [Текст] : учебник / под ред. И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров. – Москва : Дашков и К, 2013. – 876 с. – (Учебные издания для магистров).

 

Данный учебник для магистров не имеет аналогов. В нем в систематизированном виде реализуется еще не вошедший в практику учебного процесса высших учебных заведений подход к экономике как к структурированной совокупности динамично развивающихся многоуровневых систем, подвергаемых целенаправленному воздействию системного порядка, с учетом альтернативных возможностей и стратегических перспектив.

Для студентов, обучающихся в магистратуре, преподавателей вузов, а также государственных служащих, занятых вопросами стратегического управления.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.01я73 Я46

Якобчук, В. П. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посібник / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 476 с.

 

У навчальному посібнику представлено результати дослідження щодо становлення і подальшого поступу світової та вітчизняної економічної думки, формування та розвитку історії економіки.

Авторами, використовуючи інструментарій методології історизму, проаналізовано досягнення різних країн через призму економічної думки, презентованої у різні періоди часу видатними науковцями світу.

Метою навчального посібника виступило узагальнення історичних аспектів формування економічної думки, що охоплює період від ХІІ тисячоліття до н. е. і до сьогодення.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси "Історія економіки та економічної думки", "Історія економічних вчень", "Економічна історія", магістрів, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           3 (навчальний абонемент)

 

 

 

Гриценко, А. Політична економія розділено-спільного світу: історія і сучасність [Текст] / А. Гриценко // Економічна теорія. – 2015. –  № 3. – С. 14–29. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сучасний світ охарактеризовано як розділено-спільний. Він сформувався в результаті історичного розвитку вихідного економічного відношення – спільно-розділеної праці, що є предметом вивчення політичної економії. Розкрито основні історичні етапи розвитку політичної економії як науки, об’єктивні основи існування періодів її деактуалізаціі і нової актуалізації, місце в системі економічних наук, єдність і відмінність предметів і методів політичної економії та інших складових економічної теорії. Показано, що суперечності між глобалізацією, що реалізується за допомогою інформаційно-мережевих і фінансових механізмів, і просторово-країновою локалізацією матеріальних і трудових ресурсів, нездатних переміщуватися в просторі зі швидкістю фінансових потоків і електронних платежів, визначає загальноісторичну основу розвитку сучасних кризових явищ. Наукою, яка володіє інструментарієм для розкриття внутрішніх суперечностей сучасного економічного розвитку і форм їх розв’язання, є політична економія, яку можна назвати політекономією розділено-спільного світу.

 

Базилевич, В. Політична економія з погляду історії та сучасності: роздуми до 400-річчя терміна "політична економія" / В. Базилевич // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 85–94.

 

Розкрито історичні особливості генезису терміна "політична економія" та проаналізовано зміни його змістовного наповнення в історії економічної думки. Доведено, що політична економія не є однорідною, моністичною наукою, оскільки на різних історичних етапах її репрезентували різні наукові традиції, що співіснували в межах наукової економічної ортодоксії та гетеродоксії. Виокремлено та проаналізовано вплив комплексу якісно нових чинників активного відродження уваги та інтересу до політичної економії як філософії економічної науки, світоглядної та загальнометодологічної основи для низки традиційних та новостворених галузевих економічних дисциплін. Зроблено висновок щодо актуалізації наукового пізнання визначальних мегатрендів сучасного господарського розвитку та необхідності залучення метафізичного дискурсу до вирішення політекономічних проблем.

 

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Лопатинський Ю. М. Історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Лопатинський, В. В. Кіндзерський // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 1. С. 1626. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2015_1_4 (12.05.2017). – Назва з екрана.  

 

Висвітлені історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки як інституційної системи забезпечення взаємодії економічних агентів, зокрема виробників і споживачів суспільних благ. Дана характеристика найбільш відомим концепціям та методологічним постулатам організації – здійснення регуляторної політики держави в економіці з позиції визнання різної її ролі у цьому процесі залежно від історико-еволюціної епохи економічного буття, а також у контексті теорій та наукових трактатів про державне регулювання, які зпозиціоновані різними науковцями. Дослідницька увага прикута до історизму процесу становлення держави як системи й механізму – провідника регуляторної політики впливів на економічних агентів, а також соціально-господарські процеси, спонукальні мотиви, конкурентні умови господарювання, підприємницьку ініціативу тощо. Визначена роль держави як загальноекономічного інституту в процесі становлення ринкового підприємницького середовища, а також розвитку конкуренції. Охарактеризовано найбільш відомі теорії державного регулювання економіки, а також висвітлені позиції й наукові постулати, означена роль окремих дослідників у формуванні теорії і методології державного регулювання економіки. Закцентована увага на порівнянні сучасних моделей державного регулювання економіки, а також визначені його сутнісно-функціональні ознаки у контексті глобалізації, що фундаментально впливає на пріоритети й завдання держави у системі упорядкування господарських, соціальних, ринкових, фінансово-економічних та інших відносин. Запропонована власна авторська позиція щодо оцінки сильних і слабких сторін державного регулювання економіки через порівняння сучасного й минулого в науці про управління соціально-економічними процесами в суспільстві, а також оцінку теорій, концепцій та практики регуляторних державних упорядкувань.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Вдовічен А. А. Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці [Електронний ресурс] / А. А. Вдовічен // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 3. С. 1625. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_3_4 (12.05.2017). – Назва з екрана.  

 

Перетворення і процеси, які відбувалися у минулому, а також сучасний стан економіки України, свідчать про те, що розв’язання проблем соціально-економічного розвитку є одним з найбільш важливих у державі. Подолання кризових явищ, перехід до сталого економічного зростання потребують подальшого відпрацювання механізмів регулювання економіки як на державному, так і на регіональному рівні. Але для відпрацювання таких механізмів слід перш за все визначити особливості етимології поняття «диспропорція» та концепції диспропорційності розвитку в економіці, що і є науковою новизною даної публікації. Як результат розуміння концепції диспропорційності ми наводимо ідеї, твердження окремих вчених (Джон Мілль і Ж. Б. Сей, Д. Рікардо та Р. Гільфердінг, М. Туган-Барановський, Альбер Афтальон, Дж. Кейнс, К. Маркс, Й. Шумпетер, М. Фрідмен), які вбачають причину економічних криз і циклічності виробництва в диспропорційності розвитку народного господарства.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

ІІ. Сучасні економічні теорії

 

65.012.4я73 Ш37

Шевчик, Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем [Текст] : навч. посібник / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. I. Башнянин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).

 

Посібник підготовлений відповідно до основних вимог програми курсу "Сучасні економічні теорії", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Висвітлено теоретичні принципи сучасної економічної науки, персоніфіковані у вченнях впливових економістів нашого часу.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           5 (навчальний абонемент)

 

 

65.01я73 Г86

Гродский, В. С. Экономическая теория [Текст] : учеб. пособие / В. С. Гродский. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 208 с. : ил. – (Стандарт третьего поколения).

 

В кратком учебном пособии представлены традиционные и дополнительные темы "Экономической теории", изучаемой на первой ступени системы высшего образования. Темы микро- и макроэкономической теории излагаются по единой, последовательно маржинальной методологии. В отдельных главах рассматриваются вопросы закономерностей развития экономической мысли и практики, важные для понимания теории рынка.

Пособие адресовано студентам бакалавриата, преподавателям и научным работникам, специализирующимся в области экономики.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.012.3 М58

Мизес, Людвиг фон. Теория экономического цикла [Текст] / Людвиг фон Мизес ; ред. перевода А. В. Куряев. – Челябинск : Социум, 2012. – 413 с.

 

В настоящем сборнике представлены монографии и статьи Л. Фон Мизеса, в которых он разрабатывал свою знаменитую теорию экономического цикла, сегодня известную как теория экономического цикла австрийской школы. В 1974 г. за развитие этой теории Фридриху Хайеку была присуждена Нобелевская премия по экономике.

Теория цикла Мизеса описывает экономические процессы, происходящие в фазе неустойчивого бума, запускаемого снижением процентных ставок в экономике ниже "естественного" уровня. Особое внимание уделяется анализу процесса кредитной экспансии в форме эмиссии фидуциарных средств обращения.

В сборник включены главы из общеэкономического трактата Л. Фон Мизеса "Человеческая деятельность", посвященные теории капитала и теории процента. Они позволяют читателю лучше разобраться в понятийном аппарате и логике теории экономического цикла.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.012.4я73 Ш37

Шевчик, Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем [Текст] : навч. посібник / Б. М. Шевчик ; за наук. ред. Г. I. Башнянин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).

 

У навчальному посібнику розглядаються сучасні соціально-економічні теорії глобалізації, що відображають системність проявів глобалізаційних процесів. Висвітлюються: сучасні західні концепції глобалізації; теорії глобального економічного розвитку у цивілізаційній структурі сучасного світу; антиглобалістські теорії; теорії глобальних трансформацій та глобальних проблем людства; неоліберальна, неокейнсіанська та немарксистська глобалістика; ідеї сучасної української системологічної глобалістики.

Призначений для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, та усіх, хто цікавиться проблемами глобалізації.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

65.02я73 Ш37

Шевченко, О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посібник / О. О. Шевченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 288 с.

 

У навчальному посібнику викладена сутність сучасних економічних теорій, становлення й розвиток основних постулатів, концепцій, категорій, поглядів. Важлива перевага посібника – лаконічність подання матеріалу, що дозволяє формалізувати підхід до оцінки знань в процесі поточного та підсумкового контролю.

Рекомендується для самостійної роботи студентам у процесі підготовки до занять та розробки вправ для індивідуального контролю знань студентів.

 

 

Примірників: 2 (читальний зал),

           3 (навчальний абонемент)

 

 

Дейнека, Т. Основна економічна суперечність сучасної епохи: змістовне розширення парадигми теоретичного дослідження [Текст] / Т. Дейнека // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 1. – С. 23─28. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Специфіку людського буття ХХІ ст.. визначають передусім глобалізація та інтелектуалізація, результати впливу яких проявляються у всіх сферах діяльності людини (в економіці, політиці, культурі тощо), змінюючи соціум у цілому. Нинішнє глобалізоване суспільство та глобалізована економіка поступово набувають ознак постіндустріалізму. За цих умов надзвичайно актуальним стає дослідження суперечностей становлення нової епохи та постановка проблеми стосовно їх сутності як рушійної сили розвитку суспільства.

У статті досліджено основну економічну суперечність сучасної епохи, змістовно розширено парадигму теоретичного дослідження.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Леоненко, П. М. Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії) [Текст] / П. М. Леоненко // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20/3. – С. 364–370. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сучасна економічна теорія відзначається розгалуженістю, багатоманітністю, альтернативністю і навіть протилежністю концепцій, шкіл, течій, напрямів та характеризується надзвичайною різноплановістю. ІІ складові суттєво залежать від економічних, соціальних, політичних, культурних факторів та обставин, що характеризують конкретну епоху.

У статті розкриті питання класифікації, структуризації та диверсифікації сучасних економічних теорій. Проаналізовані погляди вітчизняних і зарубіжних учених на сутність, структуру і майбутнє сучасного інституціоналізму в економічній науці.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Зайцев Ю. К. Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії [Електронний ресурс] / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко // Економічна теорія. – 2015. – № 4. – С. 54–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2015_4_8 (11.05.2017). – Назва з екрана.  

 

У статті досліджено причини, фактори і процеси становлення сучасної політичної економії. Проаналізовано характер і спрямованість змін у парадигмі вивчення складних і надскладних соціально-економічних процесів в умовах трансформації технологічного способу виробництва, ускладнення взаємозалежності окремих сфер і підсистем метасистеми. Розглянуто деякі внутрішні субстанційні фактори збереження ключових ознак архітектоніки предмета класичної політичної економії в оновленому предметі політичної економії сучасного суспільства.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Речка К. М. Основні напрями сучасної економічної теорії [Електронний ресурс] / К. М. Речка // Агросвіт. 2014. № 23. С. 3238. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_23_7 (11.05.2017). – Назва з екрана.

 

У статті розглянуто виникнення, формування та розвиток сучасних економічних теорій. Досліджено їх взаємозв'язок між собою. Сучасні економічні теорії викладені у хронологічному порядку. Виявлено, що спираючись на вивчення даних теорій, можна навчитися вирішувати нестандартні задачі та передбачати хід і наслідки прийнятих рішень. У системі економічних наук сучасні економічні теорії займають важливе самостійне місце й відіграють значну роль. Актуально на сьогодні, спираючись на теорію, раніше накопичені знання, навчитися вирішувати нестандартні задачі, передбачати хід і наслідки прийнятих рішень. Сучасні економічні знання відображають тривалий історичний шлях розвитку економічної науки, який ніколи не був прямолінійним процесом руху від незнання до знання, від помилок до істини. Формування тих чи інших економічних поглядів та ідей завжди було об'єктивно зумовлене розвитком суспільного виробництва, соціально-економічними умовами та потребами господарського життя, інтересами суспільства, його окремих груп тощо.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Кондрат О. Б. Філософсько-господарські тенденції в сучасних економічних теоріях [Електронний ресурс] / О. Б. Кондрат // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. 2014. Вип. 28. С. 178188. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_25 (11.05.2017). – Назва з екрана.

 

У пошуку нових концептуальних рішень економічна теорія намагається залучити те смислове поле господарської реальності, яке поки що знаходиться за межами дослідницьких інтересів економічної науки, а саме: питання щодо місця людини в господарстві та господарства в суспільній системі, спрямованості людської діяльності, її мети та позаекономічних чинників мотивації особистості. Вирішення цих питань є характерною рисою філософії господарства, яке, відійшовши від засад класичної науки, надає цілісності уявленню про господарство шляхом залучення загальнокультурного і загальноприродного знання, міждисциплінарного дискурсу та морально-етичних основ аналізу соціально-економічної дійсності.

Стаття присвячена встановленню стану розвитку філософії господарства на сучасному етапі; визначенню та аналізу спільних методологічних основ і підходів філософії господарства С.М. Булгаковим та сучасних економічних теорій.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

ІІІ. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики

 

65.012я73 К15

Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики [Текст] : навч. посібник / І. А. Канцір, О. І. Кліпкова, Л. В. Іванець. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 443 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Навчальний посібник носить системний характер і складений відповідно анотації дисциплін "Макроекономіка" та "Мікроекономіка" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, які викладаються студентам економічних спеціальностей. Даний посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           2  (навчальний абонемент)

 

 

65.012.3я73 С60 

Солонінко К. С. Макроекономіка : навч. посібник / К. С. Солонінко. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 200 с.

 

Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з вимогами Болонської системи навчання і рейтингової оцінки знань. Він відповідає галузевому стандарту вищої освіти України і нормативній програмі дисципліни. Посібник охоплює основні елементи навчально-методичного забезпечення, що необхідні для самостійного вивчення дисципліни.

Основними елементами посібника є: розроблений за модулями тематичний план; план і короткий зміст лекційного матеріалу; плани семінарських занять; перелік основної і додаткової літератури; питання для перевірки знань студентів; перелік основних понять та категорій; тестові завдання; методичні рекомендації з підготовки і написання контрольних робіт; тематика контрольних робіт; методичні рекомендації з підготовки і написання курсових робіт; тематика курсових робіт; перелік питань для підготовки до іспиту та заліку; критерії оцінки знань за п'ятибальною та рейтинговою системою.

Навчально-методичний посібник з Макроекономіки призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" усіх економічних спеціальностей.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал),

           1 (навчальний абонемент)

 

 

Павлюк, Т. І. Макроекономічні принципи регулювання як передумови для зростання національної економіки [Текст] / Т. І. Павлюк, М. В. Панісько // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 69–73. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У статті аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на принципи макроекономічного регулювання, які вивчають основи, захищені законом про макроекономічні принципи регулювання в Україні, включені до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про Державне Прогнозування і розробка програм для економічного і соціального розвитку України". Аналіз існуючої системи макроекономічного регулювання показав, що більшість принципів має теоретичний та фіскальний характер. Висвітлено ряд нових принципів таких, як: принцип доцільності, принцип раціонального розподілу ресурсів і принцип пріоритету. Тільки прагматичний підхід до вирішення проблем соціально-економічного розвитку України, так само як і реалізація стратегічних напрямів розвитку, шляхом систематичного здійснення всіх принципів, дозволить знайти збалансований підхід до вирішення соціальних та економічних проблем, забезпечення сталого розвитку України.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Порохня, В. М. Інструменти державного впливу на макроекономічне середовище економіки України [Текст] / В. М. Порохня // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4/5. – С. 10–15.

 

Кризові явища, як правило, пов'язують із певними макроекономічними показниками економіки держави, її макроекономічною моделлю, які визначають етапи її розвитку. У статті обґрунтовано, яким повинен бути інтелектуальний (організаційний, споживчий, людський капітал) економіки в кожен період часу, що., ураховуючи відповідні зміни споживчого капіталу, забезпечити вихід з кризи або максимальні темпи економічного розвитку, які визначено відповідною стратегією.

 

 

Примірників: 1 (читальний зал)

 

 

Висоцька М. П. Теоретичні передумови макроекономічної політики [Електронний ресурс] / М. П. Висоцька // Стратегія розвитку України. 2017. № 1. С. 9799. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2017_1_21 (12.05.2017). – Назва з екрана.  

 

Сучасні тенденції показують, що існуюча макроекономічна теорія не забезпечує ефективності економічного управління. Економічна наука переживає кризу. Складність економічного управління полягає в тому, що методологія дослідження не проходить експериментальну перевірку і рясніє безліччю абстракцій, а крім того, управління макросистемами часто підпорядковане інтересам бенефіціарів. Застосування на практиці таких економічних знань закінчується невдачею, що багаторазово спостерігалось на прикладі України. Практично жодна з макроекономічних цілей, поставлених з дня незалежності України, не була реалізована.

У статті досліджено сучасні теорії, які лежать в основі макроекономічної політики. Проаналізовано підходи до економічного регулювання в різних країнах. Визначено загальні тенденції та наслідки проведення макроекономічної політики.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Макаренко І. П. Системне макроекономічне середовище і економічний розвиток [Електронний ресурс] / І. П. Макаренко // Математичне моделювання в економіці. 2016. № 2. С. 5264. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2016_2_6 (12.05.2017). – Назва з екрана.  

 

У статті здійснено спробу обґрунтування категорії «системне макроекономічне середовище» (СМС) національної економіки як суб’єкта та об’єкта економічних процесів. Обґрунтування подається у форматі позитивної економіки. Поняття СМС полегшує розуміння того, чому для визначення результативності антикризової політики достатньо опису переважно монетарних, фіскальних та валютних інструментів. Їх вплив відбувається у «полі» передаточних трансмісійних та адаптивних механізмів національної економіки, для яких передусім важливо функціонування ринків вищого рівня (фінансового, грошового, валютного), що розглядаються у рамках обмежень макроекономічних моделей і функцій. Внаслідок високої чутливості СМС до змін відсоткових ставок, цін на волатильну і інші групи товарів та до валютного курсу, вплив на зазначене середовище з боку інструментів макроекономічної політики (бюджетно-фінансової, грошово-кредитної і валютної) спричиняє потужну реакцію у всій економічній системі, що не обходить жодного з економічних суб’єктів.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Линник О. О. Стратегія макроекономічного розвитку України в умовах боргової кризи: досвід, теорія та практика [Електронний ресурс] / О. О. Линник // Економіка та право. Серія : Економіка. 2016. № 2. С. 131136. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecprec_2016_2_22 (12.05.2017). – Назва з екрана.

 

Ключове завдання, що постає перед кожним суспільством в сучасному глобалізованому світі, це забезпечення сталого макроекономічного розвитку. Однак, як свідчить практика низки країн, що розвиваються, проведення економічних реформ, особливо з використанням позикових коштів, не завжди забезпечує досягнення поставлених цілей. Більше того, супутня надмірна акумуляція зовнішнього державного боргу може спричинити дестабілізацію динаміки доходу, надмірну девальвацію грошової одиниці, прискорення інфляції, зниження інвестиційної активності підприємницького сектору, кризу банківської системи та ін. Україна практично ідеально відтворила типовий сценарій розгортання боргової кризи. Тому питання форсування економічного розвитку на ряду із подоланням деструктивних кризових наслідків постає особливо гостро та вимагає як вже зарекомендованих у розвинутих країнах, так і сцецифічних для української економіки заходів.

У статті здійснено огляд різних підходів до визначення та розглянуто сучасні стратегії макроекономічного розвитку. Охарактеризовано поточний стан економіки України, оцінено позитивні результати проведених реформ, визначено перешкоди та сформульовано основні напрями руху, які можуть стати фундаментом економічного зростання та розвитку.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Євтушенко Н. М. Макроекономічна стабільність в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Євтушенко, І. М. Макарчук, Л. М. Яременко // Молодий вчений. 2016. № 3. С. 7479. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_3_21 (15.05.2017). – Назва з екрана.

  

Макроекономічна стабільність держави має дуже важливу роль для усіх рівнів суспільних відносин, які виникають всередині країни. Оскільки фактори впливу на показники економічного зростання держави знаходяться у корені усіх соціально-економічних зв'язків, подальше дослідження та розробка ефективних заходів з вдосконалення механізмів управління ними не втрачають своєї актуальності. Перетворення економічної системи України та подальший розвиток у мінливому середовищі ринкової системи відносин вимагає прискіпливої уваги до макроекономічних аспектів стабільності господарського механізму держави в цілому та життєдіяльності на рівні регіонів.

У статті охарактеризовано макроекономічну стабільність в Україні. Проаналізовано показники макроекономічної стабільності. Описано індикатори її оцінювання, завдяки яким досягається збалансованість економіки в країні. Описано зміну споживчих цін в Україні та окремих країнах світу.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Вертелєва О. В. Мікроекономічний аналіз: припущення та застереження [Електронний ресурс] / О. В. Вертелєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2015. Вип. 29. С. 4351. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_29_8 (15.05.2017). – Назва з екрана.

 

У статті розглянуті особливості методології мікроекономічного аналізу економічних явищ та процесів. Визначено місце та вплив припущень, що лежать в основі економіко-теоретичних концепцій та моделей, на результати аналізу. Досліджена роль алгоритмічних та емпіричних знань суб’єктів економічних досліджень у формуванні альтернативних економічних теорій та доктрин. Запропоновані способи досягнення консенсусу та узгодження інтерпретацій шляхом використання в методології мікроекономічного аналізу засад нечіткої логіки. Визначено, які застереження слід брати до уваги при адаптації західних мікроекономічних моделей до реалій української економічної дійсності.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського

 

 

Діордіца С. Г. Вплив пріоритетів державної політики на ринкову владу мікроекономічних систем [Електронний ресурс] / С. Г. Діордіца, В. М. Кобець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 5 (1). С. 200202. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__42 (15.05.2017). – Назва з екрана.

 

Цілі державної політики залежно від їх пріоритетності можуть взаємовиключати одна одну. Розглянуті у статті комплексні державні цілі впливають на галузеві показники діяльності мікроекономічних систем. Виявлено, що зі збільшенням пріоритетності для держави у поповненні бюджету має зростати прибуток у виробників однорідної продукції. Зростання для держави пріоритетності в антимонопольному регулюванні (зниження ринкової влади фірм і їх концентрації на ринку) веде до зростання величини питомого податку, скорочення націнки і прибутку фірм у мікроекономічних системах.

 

 

Джерело: електронний архів наукових періодичних видань України НБУ ім. М. А. Вернадського