Шановні читачі!

 

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему:

 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

1.    Суспільство, людина, влада

2.    Місцеве самоврядування в реалізації демократичної державності

3.    Реформування органів державної влади: проблеми та досвід

 

 

І. Суспільство, людина, влада

 

 

Основні принципи організації та функціонування органів державної влади в правовому суспільстві [Текст] / за ред. О. Г. Данильян // Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильян. – Харків : Право, 2014. – С. 136–157.

 

 

Серед фундаментальних проблем глобальних соціальних змін, які випробовує людство, можна назвати девальвацію найважливіших соціальних інститутів цивілізації – держави і права, оскільки саме це лежить в основі глобальної кризи соціальної безпеки, яку переживає сучасне людство.

Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем розвитку суспільства в умовах глобалізації; визначенню особливостей буття людини в інформаційному суспільстві, з`ясуванню проблем та суперечностей становлення правового суспільства в Україні.

Особливістю видання є те, що автори розглядають проблеми суспільства, людини та права у соціально-філософському , філософсько-правовому та правовиховному аспектах.

 

Примірників - 2 (читальний зал, абонемент навчальної літератури)

 

 

 

Жаровська, І. М. Теорія влади [Текст] : навч. посібник / І. М. Жаровська. – Харків : Право, 2016. – 240 с.

67.0я73 Ж35

 

 

Навчальний посібник підготовлений на основі новітніх досягнень політологічної та юридичної науки з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасної практики. Досліджено проблеми правової природи державної влади. Комплексно розглянуто теоретично-методологічне підґрунтя аналізу державної влади, механізм її функціонування, основні правові принципи державної влади, роль у соціальному конфлікті та глобалізаційному  суспільстві.

Акцентується увага на правових підходах до державної влади шляхом відмови від сприйняття її як абсолютного тоталітарного силового механізму до явища політико-правового характеру, що діє в інтересах громадянського суспільства на основі правових принципів її функціонування.

 

Примірників - 2 (читальний зал, абонемент навчальної літератури )

Архипова, Є. О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства [Текст] / Є. О. Архипова, Н. О. Дмитренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 92–96 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи комунікації органів державної влади та громадськості. Показано, що становлення нової парадигми державного управління можливе через призму комунікативного менеджменту.

Підкреслено важливість громадського контролю для становлення демократичного суспільства, розкрито механізми, через які він може реалізовуватися.

Досліджено взаємодію інститутів державної влади з інститутами громадянського суспільства через громадські ради, що діють при органах виконавчої влади. Показано, що громадські ради є потужним інструментом залучення громадян до участі в управлінні державою та спроможні стати ефективним комунікаційним «містком» між інститутами влади та населенням за умови активної громадянської позиції та відповідального ставлення до виконання взятих на себе обовязків та повноважень.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

 

Дзюндзюк, Б. В. Механізм взаємодії органів влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин [Текст] / Б. В. Дзюндзюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 123–127.

 

 

У статті на основі концепції цифрового врядування, автор визначає особливості механізму взаємодії органів влади з громадянами в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу органів влади, а також віртуалізації суспільних відносин. Відзначає, що така взаємодія відбувається завдяки використанню інформаційних систем, технологій електронного уряду та інструментів кіберпростору.

До інструментів кіберпростору автор відносить соціальні медіа та віртуальні співтовариства. Завдяки взаємодії з віртуальними співтовариствами органи влади мають можливість формувати більш досконалу систему надання електронних публічних послуг, проводити аналіз громадської думки, організовувати спільну розробку політики.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

 

 

2. Місцеве самоврядування в реалізації демократичної державності

 

Алієв, А. М. Польський досвід реформування місцевого самоврядування [Текст] / А. М. Алієв // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 4. – С. 101–106.

 

 

Стаття присвячена основним аспектам адміністративних реформ у Польщі. Розкрито діяльність основних органів місцевого самоврядування та проаналізовано їхні головні функції. Показано пріоритетні видатки органів місцевого самоврядування. Відображено роль Польщі у Європейському Союзі та інвестиційну допомогу місцевим і регіональним проектам розвитку.

У статті досліджено співпрацю Польщі й України у встановленні системи управління якістю в органах місцевого самоврядування.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

 

Гончар, С. В. Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування [Текст] / С. В. Гончар // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 95–102.

 

 

Стаття присвячена розкриттю теоретико-методологічних підходів до розгляду місцевого самоврядування та сутнісних характеристик феномену місцевого самоврядування з метою визначення місця й ролі місцевого самоврядування в процесі демократизації системи управління суспільством.

Зосереджується увага на тому, що феномен місцевого самоврядування має розглядатися з урахуванням постійно змінюваних умов його функціонування, що є особливо актуальним для сучасної України.

Зроблено акцент на тому, що основним методологічним критерієм характеристики місцевого самоврядування повинно бути визначення його як явища суспільного життя, в якому обєднуються самоуправлінські й державні принципи.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Жовнірчик, Я.Ф. Економічні цілі та особливості державного управління місцевим економічним розвитком у сучасній Україні [Текст] / Я .Ф. Жовнірчик, В. О. Пабат // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 75–80 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Розвинуті країни світу мають довгу історію управління місцевим економічним розвитком, а система та практика управління розвитком територій пройшла суттєву трансформацію. Зміни сталися у двох напрямах: змінилися рівні відповідальності влади за здійснення місцевого економічного розвитку та змінилась сама методологія практики його упровадження. Територіальні громади самостійно вирішують питання місцевого розвитку на підставі децентралізації влади та великого спектру власних повноважень, шляхом стратегічного партнерства у громаді та стратегій розвитку.

У статті визначено напрями державного управління місцевим економічним розвитком при здійсненні державної регіональної політики. Обгрунтовано сучасні підходи до модернізації державної влади в умовах глобалізації суспільних відносин. Оцінено результативність діяльності органів влади та управління.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Камінська, Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна [Текст] : монографія / Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 2014. – 414 с.

ББК 67.9(4)300.66 К18

 

 

Монографія представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвивається за участю сучасних держав, їх адміністративно-територіальних одиниць субнаціонального рівня, ряду міжнародних організацій.

Проаналізовано її понятійно-категоріальний апарат суб’єктів, основні принципи організації та функціонування, договірно-правовий та інституційний механізми, а також тенденції розвитку європейського муніципального права. При цьому важливе місто відводиться ролі України у європейській системі місцевого і регіонального самоврядування, особливостям процесу гармонізації її національного законодавства з існуючими європейськими стандартами у цій сфері.

 

Примірників -1 (читальний зал)

 

 

Місцеве самоврядування та суспільні комунікації [Текст] : навч. посібник / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, Н. В. Ткаленко, О. В. Михайловська. – Київ : Кондор, 2016. – 130 с.

ББК 67.9(4Укр)300.66я73 М65

 

 

Право громадян на участь в управлінні державними справами є одним із ключових демократичних принципів, які знайшли своє відображення у преамбулі Європейської хартії місцевого самоврядування, підписаної всіма державами – членами Ради Європи. Громадянин є ключовим елементом у забезпеченні легітимності рішень органів місцевого самоврядування.

У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікацій в громаді, аналізується особливість комунікативного процесу у формах безпосередньої участі громадян, визначаються перспективні напрями розвитку комунікації в місцевому самоврядуванні.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Калінкін, А. С. Місцеве самоврядування як форма втілення конституційної децентралізації: проблеми визначення та інтерпретації [Текст] / А. С. Калінкін // Держава і право. Юридичні науки. – 2016. – Вип. 71. – С. 315–325.

 

 

В останні роки до законодавства України неодноразово вносилися зміни з метою створення ефективної системи місцевого самоврядування, але ці заходи не завжди давали бажані для суспільства результати.

При цьому не викликає жодних сумнівів, що важливим складником процесу муніципалізації в умовах сучасних процесів інтенсивної імплементації європейських правових стандартів локальної демократії є побудова  оптимальної системи місцевого самоврядування, яка в сучасному світі  сприймається як єдино можлива демократична й раціональна модель влади на місцях.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

 

Кіріка, Д. В. Соціальне право як важіль формування ефективної влади в державі [Текст] / Д. В. Кіріка // Держава і право. Юридичні науки. – 2016. – Вип. 72. – С. 56–68.

 

 

У статті обґрунтовується доцільність існування в правовій системі держави  соціального права як механізму найбільш ефективного та реального обмеження державної влади.

Розкрито сутність ідеї чистого соціального права, що виходить за рамки поділу його на приватне і публічне.

Пропонуються шляхи подолання інституціональної кризи в Україні на основі визначення прагматичних, взаємно прийнятних цілей та завдань, які консолідують суспільство  та виходять з тверезої оцінки його потреб та можливостей.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

 

Кравець,О.О. Інститут місцевого самоврядування та його роль і значення в реалізації демократичної, правової державності [Текст] / О. О. Кравець // Держава і право. Юридичні науки. – 2016. – Вип. 72. – С. 179–197.

 

 

Виникнення та розвиток в Україні інституту місцевого самоврядування є революційною подією на теренах посттоталітарної держави та яскравим свідоцтвом демократизації суспільного та державного життя.

У даній статті досліджуються теоретичні підходи до визначення ролі і значення інституту місцевого самоврядування в реалізації демократичної правової державності.

Дається акцент на те, що місцеве самоврядування є людино розмірним інститутом, тобто, у всіх аспектах свого функціонування основну роль грає територіальне співтовариство, громада, спільнота.

 

Примірників -1 (читальний зал)

 

 

Боярський, О. О. Місцевесамоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності [Текст] / О. О. Боярський // Держава і право. Сер. Юридичні науки. – 2017. – Вип. 75. – С. 84–101.

 

 

Досліджено феномен місцевого самоврядування як природного простору та пріоритетні сфери людської діяльності.

Розглядається життєдіяльність людини в умовах повсякденності в рамках територіальної громади і в умовах місцевого самоврядування  як важливіший фактор в процесі формування її інтересів та потреб, що фактично детермінує таку діяльність в рамках життєвого циклу людини та її локальних асоціацій, а також в умовах формування та функціонування державності, причому як в ординарних, так і в екстраординарних її умовах.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

3.Реформуваня органів державної влади: проблеми та досвід

 

Кульчій,І.О. Реформування органів державної влади України в умовах реалізації антикорупційної політики [Текст] / І. О. Кульчій // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 16–20.

 

 

У статті здійснено аналіз реформ у системі органів державної влади України в умовах упровадження антикорупційної політики. Систематизовано й виокремлено проблеми впровадження антикорупційної політики, досліджено думки науковців та експертів у цій галузі.

Підсумовано, що результатами реформування органів влади в контексті реалізації антикорупційної політики мають стати такі явища: системний характер формування, функціонування й розвиток, органічний характер структур управління, розвиток горизонтальних зв’язків і взаємодій, відкритість інноваційність як принцип діяльності та розвитку, врахування соціальних вимог і зобов’язань.

 

Примірників -1 (читальний зал)

 

 

Щербак,Н.В. Особливості формування корпоративної культури в державному управлінні та місцевому самоврядуванні: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] / Н. В. Щербак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 138–144.

 

 

У статті розглядаються актуальні питання формування корпоративної культури в державному управлінні та місцевому самоврядуванні.

Сьогодні поступово починають формуватися нова культура та новий стиль роботи органів державної влади. У цьому контексті  корпоративна культура постає як інноваційний інструмент для подальшої модернізації державної служби.

На основі вивчення  та аналізу досвіду інших європейських країн, сучасних тенденцій у науці та практиці державного управління, кращих вітчизняних і зарубіжних практик підготовлено відповідні пропозиції щодо подальшого розвитку корпоративної культури в умовах модернізації державного управління та реформування місцевого самоврядування в Україні.

 

Примірників - 1 (читальний зал)

 

 

Теплюк, М. Конституційні основи ефективності державної влади в Україні в умовах здійснення реформ [Текст] / М. Теплюк // Право України. – 2015. – № 5. – С. 47–53.

 

 

Реалізація державної влади на основі Конституції України має бути обовязковою умовою діяльності правової держави, якою проголосила себе Україна.

У статті наголошується на необхідності неухильного додержання Конституції України у процесі реалізації державної влади, звертається увага на важливість стабільності та збалансованості конституційного тексту. Визначаються фактори, котрими зумовлюється необхідність системного перегляду основного Закону держави, звертається особлива увага на необхідність удосконалення конституційного регулювання законодавчої функції держави і проведення у зв`язку з цим парламентської реформи.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Смородинський, В. Проблема впровадження люстраційних процедур очищення державної влади: європейський і вітчизняний досвід [Текст] / В. Смородинський // Право України. – 2015. – № 5. – С. 111–120. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Проблема очищення державної влади шляхом застосування спеціальних люстраційних процедур є однією з найактуальніших і водночас неоднозначних у сучасній вітчизняній правничій науці та юридичній практиці.

Стаття є загальним оглядом впровадження люстраційних юридичних процедур очищення державної влади у країнах Європи, а також новітнього вітчизняного досвіду в цій сфері.

Розглядаються європейські принципи люстраційних процедур, опрацьовані науковцями та закріплені в офіційних документах. Наголошено на необхідності поєднання державних і громадських процедур очищення державної влади.

 

Примірників -1 (читальний зал)

 

 

Махначова, Н. М. Реформування муніціпальної публічної влади в Україні: концептуальний підхід [Текст] / Н. М. Махначова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 74–77.

 

 

У статті проведено теоретичне дослідження формування і розвитку інституту місцевого самоврядування  в Україні, а також національних теорій розвитку місцевого самоврядування. Визначено систему та повноваження органів місцевого самоврядування. Проаналізовано основні аспекти концепції реформування  муніципальної публічної влади та змін до Конституції України.

Запропоновано зміни до податкового законодавства України щодо децентралізації влади. Зясовано особливості організації муніципальної публічної влади в Україні та роль місцевого самоврядування в ході проведення реформи публічної влади в Україні.

 

Примірників – 1 (читальний зал)