Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжково-ілюстраційна виставка на тему :

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мельник Т. Г.

Бухгалтерський облік. Практикум. / Мельник Т. Г. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 425 с.

ISBN 978-966-2781-64-9

 

 

Навчально-практичний посібник розроблено для забезпечення навчального процесу з підготовки студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У посібнику викладено теоретичні та практичні основи організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах, установах та організаціях відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Посібник містить конспект лекцій, практичні завдання, тести, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тлумачний словник.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів при проведенні практичних занять, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, економістів, підприємців, а також осіб, які самостійно вивчають бухгалтерський облік.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік. 2-е вид., перероб. і доп. [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К.: «Центр учбової літератури». 2016. –424 с.

ISBN 978-617-673-406-2

 

 

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» студентами як облікових, так і не облікових спеціальностей економічних вузів.

Зміст посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни. Основною перевагою навчального посібника є те, що, працюючи з ним, можна самостійно вивчити теоретичні й нормативно-правові аспекти системи обліку, отримати навички практичної роботи, засвоїти їх шляхом ознайомлення з прикладами, наведеними в посібнику.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Сопко В. В.

Інформаційні технології управлінського обліку : навч. посіб. / В. В. Сопко, Ю. П. Зима, Д. В. Головіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 272 с.

ISBN 978-966-629-850-1

 

 

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти проектування, розробки, впровадження системи управлінської звітності із застосуванням інформаційних технологій. Розглянуто сутність, характеристику управлінської звітності, методику формування та склад показників основних її форм. Посібник допомагає в засвоєнні організаційних аспектів упровадження системи управлінської звітності на підприємстві, в розумінні процесів документування розробки систем, методів проектування, концепцій інформаційних систем, у яких реалізуються завдання управлінської звітності. Окремий розділ присвячено можливостям ERP-систем у формуванні управлінської звітності на прикладі «Галактика ERP».

Навчальний посібник призначено студентам, викладачам, аспірантам і фахівцям, які цікавляться управлінською звітністю та побудовою її системи із застосуванням інформаційних технологій.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Бардаш С. В.

Бухгалтерський облік ренти [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Бардаш, Т. С. Осадча ; за ред. С. В. Бардаш. – Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2019. – 252 с.

ISBN 978-966-683-254-5

 

 

Монографію присвячено поглибленню теорії та методології бухгалтерського обліку ренти з метою інформаційного забезпечення управління доходами суб’єктів господарювання з урахуванням положень концепції сталого розвитку. Розроблено теоретико-методологічні та організаційно-практичні положення бухгалтерського обліку ренти за її видами на основі особливостей формування і розподілу кожного із таких видів.

Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.

 

URL http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/246659/default

 

 

Загородній А. Г.

Облік і аудит: вступ до фаху: навч. посібник / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, П. О. Партии, I. B. Борщук, О. С. Височан, В. І. Воськало, Я. С. Карп'як, B. C. Мохняк, С. Й. Сажинець, Р. Л. Хомяк, В. М. Чубай. В. Д. Шквір, І. Й. Яремко, М. Я. Яструбський; за заг. ред. А. Г. Загороднього. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 272 с.

ISBN 978-617-607-622-3

 

 

Описано теоретичні засади підготовки сучасних фахівців з обліку і аудиту, визначено сферу їх професійної діяльності та перспективи кар'єрного зростання. У структурі посібника виділено такі модулі: організаційно-методичні засади підготовки фахівців з обліку і аудиту, вступ до вивчення бухгалтерського обліку, вступ до вивчення економічного аналізу, вступ до вивчення фінансового контролю, практика організації бухгалтерського обліку та контролю. До кожного розділу подано тести для самоконтролю, контрольні запитання та завдання, а вкінці посібника наведено глосарій.

Навчальний посібник призначено для студентів-першокурсників, які лише розпочинають навчання за напрямом підготовки "Облік і аудит", але він буде корисний також усім, хто цікавиться проблемами обліку, аналізу й аудиту.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Куцик П. О., Полянська О. А.

Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 508 c.

ISBN 978-617-602-214-5

 

 

У посібнику наведено теоретичні, методичні та організаційні аспекти обліку і звітності в оподаткуванні. Матеріал подано, ґрунтуючись на узагальненні чинного законодавства України, податкових роз’ясненнях, проблемних питаннях, що виникають у процесі практичної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Значну увагу приділено методиці заповнення та порядку подання основних форм податкової звітності, що проілюстровано в посібнику.

Систематизований матеріал доступно викладено у 11 розділах і доповнено ситуаційними й комплексними завданнями, тестами та питаннями для самоконтролю. З метою перевірки правильності підходу до виконання практичних завдань у посібнику наведено їх авторське рішення.

Навчальний посібник призначений для студентів. Є корисним для фахівців-практнків, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

 

Примірників –1 (читальний зал)

 

 

Кузіна Р. В. та ін.

Облік у галузях економіки : навчальний посібник. / Р. В. Кузіна, Т. П, Добрунік, О. В. Радова, О. В. Обнявко, Н. П. Ілюхіна, О. Б. Негрі. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 508 с.

ISBN 978-966-289-111-9

 

 

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо організації обліку на підприємствах різних галузей економіки, запропоновано комплекс різноманітних аналітичних матеріалів, схеми, ситуаційні завдання та тести для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Облік і аудит», аспірантів, викладачів, фахівців з бухгалтерського обліку.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Олексія Ковалюка і канд. екон. наук, проф. Володимира Швеця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с.

ISBN 968-617-10-0392-7

 

 

Досліджено особливості теоретичних та практичних проблем обліково-аналітичних наук в Україні та світі. Визначено історичні та теоретико-філософські основи обліково-аналітичних наук. Розкрито головні проблеми обліку та звітності суб'єктів господарювання в Україні. На основі досліджень діяльності суб’єктів господарювання у різних сферах діяльності розглянуто організаційно-методологічні основи проведення аналізу, аудиту, контролю й оподаткування, запропоновано концепцію подальшого удосконалення обліково-аналітичних наук в Україні.

Монографія буде корисною для науковців, студентів економічних спеціальностей, бухгалтерів, фахівців державних контролюючих органів, аудиторських компаній та судових експертів.

 

Примірників –1 (читальний зал)

 

 

Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції : монографія / За загальною редакцією Мельник Т. Г. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 226 с.

ISBN 978-617-7458-32-5

 

 

У монографії досліджено актуальні питання проблеми розвитку та удосконалення національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграційних процесів.

Важливе місце в роботі приділено висвітленню об'єктивної необхідності реформування системи бухгалтерського обліку і контролю, теоретико-методологічним та організаційним засадам стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку і звітності, стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку і контролю та їх вплив на систему управління.

В контексті реформування системи обліку і контролю розглядаються проблеми обліково-аналітичної освіти і науки. Напрями удосконалення системи бухгалтерського обліку і звітності в умовах євроінтеграції.

Монографія розрахована на тих, хто досліджує актуальні наукові та практичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку, звітності та контролю в Україні в умовах трансформаційних процесів та реформування економічних і суспільних відносин.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Ткаченко Н. М.

Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку. Навчально-практичний посібник. – 2-ге вид. – К.: Алерта, 2017. – 192 с.

ISBN 978-617-566-354-7

 

 

У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва; Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Призначений для бухгалтерів, фінансистів, економістів, науковців, працівників контрольно-ревізійної служби, аудиторів, викладачів, студентів.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Ходаков В. Є.

Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації [Текст] : навч. посібник / В. Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, Р. М. Захарченко. – Херсон : Олді-плюс, 2017. – 334 с.

ISBN 978-966-289-107-2

 

 

У навчальному посібнику представлені узагальнені відомості про прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації.

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Тематика робіт побудована з урахуванням існуючих науково-організаційних методів для придбання студентами практичних навичок при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить пояснювальну сутність кожної теми та практичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу. Посібник містить навчальні завдання, вправи і питання для самоконтролю та завдання для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», модуль «1С: Бухгалтерія», а також програм корпорацій «Парус - Підприємство» і «Галактика».

Розроблені лабораторні роботи для програми «1С: Підприємство», а конкретно для модуля «1С: Бухгалтерія», представлені в двох режимах: користувацькому і робота в режимі Конфігуратора з використанням вбудованої мови програмування 1С.

Посібник пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які навчаються за спеціальностями: «Програмна інженерія», «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика».

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Ковальчук Т. Г.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 216 с.

ISBN 978-617-7507-94-8

 

 

У посібнику узагальнено методичні рекомендації, нормативні акти та окремі публікації з питань організації і ведення бухгалтерського обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності, висвітлено теоретичні і практичні аспекти, розглянуто загальні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності, викладено методику обліку операцій ЗЕД підприємств, представлено методику аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання.

Призначений для студентів відповідних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів та тих, хто самостійно опановує бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Фоміна О. В.

Управлінський облік у торгівлі : монографія / О. В. Фоміна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с.

ISBN 978-966-629-783-2

 

 

У монографії висвітлено актуальні проблеми теорії, методології та практики управлінського обліку на підприємствах торгівлі, а також основні тенденції розвитку управлінського обліку. Представлено матеріали досліджень щодо стану впровадження та результативності управлінського обліку на підприємствах торгівлі. Визначено вплив особливостей діяльності підприємств торгівлі на методологію та організацію управлінського обліку. Обґрунтовано сутність та основні елементи управлінського обліку підприємств торгівлі. Викладено методичні розробки щодо діагностики управлінського обліку та моніторингу управлінської звітності на підприємствах торгівлі.

Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців у сфері управлінського обліку, зокрема в торгівлі.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)

 

 

Куцик П. О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія / П. О. Куцик. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 408 с.

ISBN 978-617-602-215-2

 

 

У монографії висвітлено концептуальні основи корпоративних систем обліку і звітності. Визначено недоліки та переваги сучасного обліку, напрями реформування і гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів. Розглянуто методологію інтегрованого обліку і звітності за умов застосування корпоративних інформаційних систем. Досліджено важливість обліку і звітності у системах управління ресурсами підприємства. Обґрунтовано розвиток облікових систем на основі бізнес-аналітики і управління знаннями та реалізацію обліково-контрольних процедур при використанні технологій реального часу і хмарних обчислень. Розглянуто уніфікацію систем обліку і процесів підготовки управлінської та інтегрованої звітності суб’єктами корпоративного управління, а також відображення в ній бізнес-моделі компанії. Досліджено аспекти формування прогнозних показників діяльності підприємств на основі уніфікованої системи обліку і звітності та використання її аналітичного інструментарію у системі діагностики. Запропоновано підходи до організації впровадження уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративних об'єднаннях, розробки внутрішніх регламентів і стандартів та оптимізації документообігу в обліково-контрольному контурі управління.

Монографія може бути корисною для фахівців у галузі управління та економіки, магістрантів, аспірантів, викладачів і наукових працівників, які цікавляться проблемами розвитку системи обліку та звітності в корпоративному управлінні.

 

Примірників –1 (читальний зал)

 

 

Позняковська Н. М.

Фінансовий облік [Текст]. Ч. 1 : навч. посібник / Н. М. Позняковська, Ю. В. Довгалець. – Київ : Кондор, 2017. – 274 с.

ISBN 978-617-7582-15-0

 

 

Навчальний посібник написаний відповідно до навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Навчальний посібник містить програму, вказівки щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни.

Використання даного посібника дозволить засвоїти і структурувати теоретичні знання та набути практичних навиків ведення обліку активів підприємства.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, аудиторів.

 

Примірників –1 (читальний зал)

1 (навч. абонемент)